kí tự trái tim: You are currently viewing the topic.

Với bài viết này, Học Excel Online sẽ hướng dẫn này giải thích cú pháp của hàm FIND và SEARCH và đưa ra các ví dụ về công thức rất hữu ích trong công việc. Nào hãy cùng tìm hiểu nhé.

Hàm FIND:

Hàm FIND trong Excel là hàm dò tìm ký tự trong excel được sử dụng để trả lại vị trí của một ký tự hay chuỗi phụ trong một chuỗi văn bản.

Cú pháp của hàm Find như sau:

FIND (find_text, within_text, [start_num])

Hai đối số đầu tiên là bắt buộc, cuối cùng là tùy chọn.

 • Find_text – ký tự hoặc chuỗi phụ bạn muốn tìm.
 • Within_text – chuỗi văn bản được tìm kiếm. Thông thường nó được xem như một ô tham chiếu, nhưng bạn cũng có thể gõ chuỗi trực tiếp vào công thức.
 • Start_num – một đối số tùy chọn xác định vị trí của ký tự mà bạn bắt đầu tìm kiếm. Nếu không nhập, Excel sẽ tìm kiếm bắt đầu từ ký tự thứ nhất của chuỗi Within_text.

Nếu hàm FIND không tìm thấy ký tự find_text, Excel sẽ trả về lỗi #VALUE!.

Ví dụ, công thức =FIND("d", "find") trả về 4 vì “d” là ký tự thứ 4 trong từ ” find “. Công thức =FIND("a", "find") trả về lỗi vì không có “a” trong ” find “.

Hàm FIND – những điều cần nhớ!

Để sử dụng chính xác công thức FIND – hàm dò tìm ký tự trong excel, hãy ghi nhớ những điều đơn giản sau đây:

 • Hàm FIND phân biệt chữ hoa chữ thường .
 • Hàm FIND trong Excel không cho phép sử dụng ký tự thay thế .
 • Nếu đối số find_text chứa nhiều ký tự, hàm FIND sẽ trả về vị trí của ký tự đầu tiên . Ví dụ, công thức FIND (“ap”, “happy”) trả về 2 vì “a” là ký tự thứ hai trong từ ” happy”.
 • Nếu trong phần within_text chứa nhiều lần xuất hiện của tệp tin find_text, lần xuất hiện đầu tiên sẽ được trả về. Ví dụ, FIND (“l”, “hello”) trả về 3, là vị trí của chữ “l” đầu tiên trong từ “hello”.
 • Nếu find_text là một chuỗi trống “”, công thức FIND Excel trả về ký tự đầu tiên trong chuỗi tìm kiếm.
 • Hàm FIND của Excel trả về #VALUE!  nếu xảy ra bất kỳ trường hợp nào sau đây:
  • Find_text không tồn tại trong within_text.
  • Start_num chứa nhiều ký tự hơn  within_text.
  • Start_num là 0 (không) hoặc một số âm.

Hàm SEARCH trong Excel:

Hàm SEARCH trong Excel rất giống với hàm FIND ở chỗ nó cũng trả về vị trí của một chuỗi phụ trong một chuỗi văn bản. Cú pháp và các đối số cũng tương tự như FIND:

SEARCH (find_text, within_text, [start_num])

Không giống như FIND, hàm Search không phân biệt chữ hoa chữ thường và cho phép sử dụng các ký tự thay thế.

Dưới đây là một số công thức cơ bản của SEARCH:

=SEARCH(“market”, “supermarket”)Trả về 6 vì chuỗi “market ” bắt đầu từ ký tự thứ 6 của từ “supermarket”.

=SEARCH(“e”, “Excel”) Trả về 1 vì “e” là ký tự đầu tiên trong từ “Excel”, bất kể E hoa.

Giống như FIND, hàm SEARCH của Excel trả về #VALUE! Lỗi nếu:

 • Không tìm thấy giá trị của đối số find_text.
 • Đối số start_num lớn hơn độ dài của within_text.
 • Start_num bằng hoặc nhỏ hơn 0 (không).

Excel SEARCH function

Xem ngay: Học Excel nâng cao ở đâu?

So sánh FIND với SEARCH:

Như đã đề cập, hàm FIND và SEARCH trong Excel rất giống nhau về cú pháp và cách sử dụng. Tuy nhiên, chúng cũng có một vài sự khác biệt.

 1. FIND phân biệt chữ Hoa, SEARCH không phân biệt chữ hoa.

Sự khác biệt cơ bản nhất giữa hàm SEARCH và FIND là SEARCH là không phân biệt chữ hoa chữ thường, trong khi FIND phân biệt chữ hoa chữ thường.

Ví dụ, SEARCH (“e”, “Excel”) trả về 1 vì nó nhận “E” hoa , trong khi FIND (“e”, “Excel”) trả về 4 vì nó phân biệt E và e.

 1. Search với ký tự thay thế

Không giống như hàm FIND, hàm SEARCH cho phép sử dụng các ký tự đại diện trong đối số find_text:

 • Dấu chấm hỏi (?) thay cho một ký tự, và
 • Dấu hoa thị (*) thay cho bất kỳ chuỗi ký tự nào.

Hãy xem nó hoạt động như thế nào trên dữ liệu thực tế:

Search with wildcard characters in ExcelNhư bạn thấy trong ảnh chụp màn hình ở trên, công thức SEARCH (“functio*2013”, A2) trả về vị trí của ký tự đầu tiên (“f”) trong chuỗi phụ nếu chuỗi văn bản được đề cập trong within_text  có chứa cả “function ” Và “2013”, bất kể có bao nhiêu ký tự khác ở giữa.

Mẹo. Để thực sự tìm một dấu hỏi (?) hoặc dấu sao (*), gõ một dấu ngã (~) trước ký tự tương ứng.

Các ví dụ về công thức FIND và SEARCH:

Trong thực tế, các hàm FIND và SEARCH hiếm khi được sử dụng. Thông thường, bạn sẽ sử dụng chúng kết hợp với các hàm khác như MID, LEFT hoặc RIGHT,

Ví dụ 1. Tìm một chuỗi trước hoặc theo sau một ký tự nhất định

Ví dụ này cho thấy cách bạn có thể tìm và trích ra tất cả các ký tự trong một chuỗi văn bản ở bên trái hoặc bên phải của một ký tự cụ thể.

Giả sử bạn có một cột họ và tên (cột A) và bạn muốn kéo Tên và Họ sang các cột riêng.

Để có được tên, bạn có thể sử dụng hàm FIND (hoặc SEARCH) kết hợp với hàm LEFT:

=LEFT(A2, FIND(” “, A2)-1)

hoặc là

=LEFT(A2, SEARCH(” “, A2)-1)

Hàm Excel LEFT trả về số ký tự bên từ bên trái qua trong một chuỗi. Và bạn sử dụng hàm FIND để xác định vị trí của khoảng trắng (“”) để cho phép LEFT biết được có bao nhiêu ký tự để trích xuất. Tại đó, bạn -1 từ vị trí của khoảng trắng vì bạn không muốn giá trị trả lại gồm cả khoảng trắng.

Để trích xuất phần HỌ, sử dụng kết hợp các hàm RIGHT, FIND / SEARCH và LEN. Hàm LEN để nhận được tổng số ký tự trong chuỗi, từ đó bạn trừ đi vị trí của khoảng trắng:

=RIGHT(A2,LEN(A2)-FIND(” “,A2))

hoặc là

=RIGHT(A2,LEN(A2)-SEARCH(” “,A2))

Ảnh chụp màn hình sau minh họa kết quả:

Splitting the first name and last names into separate columns.

Ví dụ 2. Tìm sự xuất hiện thứ N của một ký tự nhất định trong một chuỗi văn bản

Giả sử bạn có một số chuỗi văn bản trong cột A, chẳng hạn một danh sách SKU, và bạn muốn tìm vị trí của dấu gạch thứ hai (-) trong một chuỗi. Ta có công thức sau đây:

=FIND(“-“, A2, FIND(“-“,A2)+1)

Hai đối số đầu tiên xác định dấu gạch ngang (“-“) trong ô A2. Số thứ ba (start_num), bạn nhúng một hàm FIND để Excel để bắt đầu tìm kiếm từ Lần thứ 2 xuất hiện của dấu gạch ngang (FIND ( “-“, A2) +1).

Để trả lại vị trí của lần xuất hiện thứ 3 , bạn nhúng công thức trên vào đối số start_num của một hàm FIND khác và thêm 2 vào giá trị trả về:

=FIND(“-“,A2, FIND(“-“, A2, FIND(“-“,A2)+1) +2)

FIND formulas to find the position of 2<sup>nd</sup> and 3<sup>rd</sup> occurrences of a specific character in a string

Một cách khác và có thể là một cách đơn giản hơn để tìm sự xuất hiện thứ N của một ký tự nhất định là sử dụng hàm FIND kết hợp với CHAR và SUBSTITUTE:

=FIND(CHAR(1),SUBSTITUTE(A2,”-“,CHAR(1),3))

Trong đó “-” là ký tự được đề cập và “3” là lần xuất hiện thứ N mà bạn muốn tìm.

Trong công thức trên, hàm SUBSTITUTE sẽ thay thế lần xuất hiện thứ 3 của dấu gạch (“-“) với CHAR (1), là ký tự “Bắt đầu của Tiêu đề” không bắt buộc ký tự trong hệ thống ASCII. Thay vì CHAR (1), bạn có thể sử dụng bất kỳ ký tự không in được khác từ 1 đến 31. Và sau đó, hàm FIND trả về vị trí của ký tự đó trong chuỗi văn bản. Vì vậy, công thức chung là như sau:

= FIND (CHAR (1), SUBSTITUTE ( ô , ký tự , CHAR (1), lần thứ N xảy ra )

Thoạt nhìn, có vẻ như các công thức trên ít có giá trị thực tiễn, nhưng ví dụ tiếp theo sẽ cho thấy sự hữu ích của chúng trong việc giải quyết các công việc thực sự.

Chú ý. Hãy nhớ rằng hàm FIND phân biệt chữ hoa chữ thường. Trong ví dụ của chúng ta, điều này không có sự khác biệt, nhưng nếu bạn đang làm việc với các chữ cái và bạn muốn một chúng không phân biệt chữ hoa chữ thường , hãy sử dụng hàm SEARCH  thay vì FIND.

Ví dụ 3.Trích xuất N ký tự sau một ký tự nhất định

Để tìm một chuỗi phụ có độ dài nhất định trong bất kỳ chuỗi văn bản nào, sử dụng hàm FIND hoặc Excel SEARCH kết hợp với hàm MID.

Trong danh sách các SKU của chúng ta, giả sử bạn muốn tìm 3 ký tự đầu tiên sau dấu gạch đầu tiên và kéo chúng vào một cột khác.

Nếu nhóm các ký tự trước dấu gạch đầu tiên luôn có cùng độ dài (ví dụ: 2 ký tự), đây sẽ là một việc dễ. Bạn có thể sử dụng hàm MID để trả lại 3 ký tự từ một chuỗi, bắt đầu từ vị trí 4 (bỏ qua 2 ký tự đầu tiên và dấu gạch ngang):

=MID(A2, 4, 3)

Công thức thức cho hoạt động như sau: “Tìm trong ô A2, bắt đầu trích xuất từ ​​ký tự 4, và trả về 3 ký tự”.

The MID formula to extract 3 characters following a dash

Tuy nhiên, trong các trang tính thực tế, chuỗi phụ bạn cần trích xuất có thể bắt đầu bất cứ đâu trong chuỗi văn bản. Trong ví dụ của chúng ta, bạn có thể không biết bao nhiêu ký tự đứng trước dấu gạch đầu tiên. Để giải quyết vấn đề này, hãy sử dụng hàm FIND để xác định điểm xuất phát của chuỗi con mà bạn muốn truy xuất.

Công thức FIND để trả lại vị trí của đầu tiên của dấu gạch ngang như sau:

=FIND(“-“,A2)

Bởi vì bạn muốn bắt đầu với ký tự ngay sau dấu gạch ngang, hãy thêm 1 vào giá trị trả về và nhúng hàm ở trên trong đối số thứ hai (start_num) của hàm MID:

=MID(A2, FIND(“-“,A2)+1, 3)

Trong trường hợp này, hàm SEARCH hoạt động tốt:

=MID(A2, SEARCH(“-“,A2)+1, 3)

Use the FIND function to determine the starting point of the substring you want to extract.Thật tuyệt vời, nhưng nếu nhóm các ký tự trước dấu gạch đầu tiên có độ dài khác nhau? đây có thể là một vấn đề:

The group of chars preceding the first dash contains a different number of characters

Như bạn thấy trong ảnh chụp màn hình ở trên, công thức hoạt động hoàn hảo cho hàng 1 và 2. Trong các hàng 4 và 5, nhóm thứ hai chứa 4 ký tự, nhưng chỉ có 3 ký tự đầu tiên được trả về. Trong các hàng 6 và 7, chỉ có 2 ký tự trong nhóm thứ hai và do đó công thức Search của chúng ta trả về một dấu gạch ngang nữa.

Nếu bạn muốn trả về tất cả các ký tự giữa 2 lần xuất hiện của một ký tự nào đó (trong ví dụ này là dấu gạch ngang)? Thì đây là câu trả lời:

=MID(A2, FIND(“-“,A2)+1, FIND(“-“, A2, FIND(“-“,A2)+1) – FIND(“-“,A2)-1)

The FIND formula to return all characters between the first and second occurrences of a specific character

Để hiểu rõ hơn về công thức MID này, chúng ta hãy xem xét từng phần tử của nó:

 • Phần đầu tiên (văn bản). Đó là chuỗi văn bản chứa các ký tự mà bạn muốn trích xuất, trong ví dụ này là ô A2.
 • Phần tử thứ hai (vị trí bắt đầu). Chỉ định vị trí của ký tự đầu tiên bạn muốn trích xuất. Bạn sử dụng hàm FIND để tìm dấu đầu tiên trong chuỗi và thêm 1 vào giá trị đó bởi vì bạn muốn bắt đầu với ký tự đi sau dấu gạch ngang: FIND (“-“, A2) +1.
 • Phần tử thứ ba (num_chars). Chỉ định số ký tự bạn muốn trả về. Trong công thức của chúng ta, đây là phần khó khăn nhất. Bạn sử dụng hai hàm FIND (hoặc SEARCH), một sẽ xác định vị trí của dấu gạch đầu tiên: FIND (“-“, A2). Và hàm thứ hai trả về vị trí của dấu gạch ngang thứ hai: FIND (“-“, A2, SEARCH (“-“, A2) +1). Sau đó, bạn trừ cái trước đến sau, rồi sau đó trừ 1 vì bạn không muốn lấy cả dấu gạch ngang. Kết quả là, bạn sẽ nhận được số ký tự giữa dấu gạch ngang thứ nhất và thứ hai, đó là chính xác những gì chúng ta đang tìm kiếm. Vì vậy, bạn đưa giá trị đó cho đối số num_chars của hàm MID.

Tương tự như vậy, bạn có thể trả lại 3 ký tự sau dấu thứ hai:

=MID(A2, FIND(“-“,A2, FIND(“-“, A2, FIND(“-“,A2)+1) +2), 3)

Hoặc, trích xuất tất cả các ký tự giữa dấu gạch ngang thứ hai và thứ ba :

=MID(A2, FIND(“-“, A2, FIND(“-“,A2)+1)+1, FIND(“-“,A2, FIND(“-“, A2, FIND(“-“,A2)+1) +2) – FIND(“-“, A2, FIND(“-“,A2)+1)-1)

Ví dụ 4. Tìm văn bản giữa các dấu ngoặc đơn

Giả sử bạn có một số chuỗi văn bản dài trong cột A và bạn muốn tìm và trích xuất văn bản nằm trong dấu ngoặc đơn.

Để làm điều này, bạn cần hàm MID để trả về số ký tự mong muốn từ một chuỗi, và cả hàm FIND hoặc SEARCH để xác định vị trí bắt đầu và số ký tự cần trích xuất.

=MID(A2,SEARCH(“(“,A2)+1, SEARCH(“)”,A2)-SEARCH(“(“,A2)-1)

Logic của công thức này tương tự với logic mà chúng ta đã bàn tới trong ví dụ trước. Và cũng như thế, phần phức tạp nhất là đối số cuối cùng cho biết công thức có bao nhiêu ký tự được trả lại. Biểu thức trong đối số num_chars khá dài:

 • Trước tiên, bạn tìm thấy vị trí của dấu đóng ngoặc: SEARCH(“)”,A2)
 • Sau đó bạn xác định vị trí của mở ngoặc: SEARCH(“(“,A2)
 • Và sau đó, bạn tính toán sự khác biệt giữa các vị trí của dấu đóng và mở ngoặc  và trừ 1 từ con số đó, bởi vì bạn không muốn có hai dấu ngoặc đơn trong kết quả: SEARCH(“)”,A2)-SEARCH(“(“,A2))-1

Excel SEARCH formula to find and extract text between parentheses

Đương nhiên, không có gì ngăn cản bạn sử dụng hàm FIND thay vì SEARCH, bởi vì không cần quan tâm đến việc phân biệt chữ hoa và thường trong ví dụ này.

Để có thể ứng dụng tốt Excel vào trong công việc, chúng ta không chỉ nắm vững được các hàm mà còn phải sử dụng tốt cả các công cụ của Excel. Những hàm nâng cao giúp áp dụng tốt vào công việc như SUMIFS, COUNTIFS, SUMPRODUCT, INDEX + MATCH… Những công cụ thường sử dụng là Data validation, Conditional formatting, Pivot table…

Toàn bộ những kiến thức này các bạn đều có thể học được trong khóa học Excel cơ bản đến chuyên gia dành cho người đi làm


LINH CẢM TIM EM – OFFICIAL AUDIO – NGỌC KARA


LINH CẢM TIM EM OFFICIAL AUDIO NGỌC KARA
linhcamtimem ngocjkara lctm
MV Official : https://youtu.be/XPYY0JzwssI
Zing mp3: https://zingmp3.vn/baihat/LinhCamTimEmNgocKara/ZWBU68A8.html
Follow Ngọc Kara:r
r
☞ Facebook: https://www.facebook.com/ngocvth.bdmosr
r
☞ Facebook Page: https://www.facebook.com/ngocvu.singer/r
r
☞ Official Youtube Channel: https://www.youtube.com/c/NgọcVũMediaEntertainmentOfficialChannelr
r
=== + === + ===r
r
NGOC KARA là kênh chính thức của ca sĩ Ngọc Kara. Hãy bấm vào nút đăng ký (subscribe) để cập nhật những sản phẩm mới nhất.r
r
=== + === + ===r
r
© Bản quyền thuộc về ca sĩ Ngọc Kara và công ty Truyền thông và Giải trí Ngọc Vũr
r
© Copyright by Ngoc Kara Singer u0026 Ngoc Vu Media u0026 Entertainment Co. Ltd ☞ Please do not reup

In addition to looking at this article You can also see other useful information. Many more we provide here: See more knowledge here.

LINH CẢM TIM EM - OFFICIAL AUDIO - NGỌC KARA

Sử Dụng Máy Tính Mà Không Biết Những THỦ THUẬT Này Thì Đúng Là CẠN LỜI


Sử Dụng Máy Tính Mà Không Biết Những THỦ THUẬT Này Thì Đúng Là CẠN LỜI
Đăng kí miễn phí: https://goo.gl/vdTSBy
Danh sách MẸO VẶT HAY trong CUỘC SỐNG:
Mẹo Vặt Hay: https://goo.gl/LtvJUu
Mẹo Làm Đẹp: https://goo.gl/4w7AAn
Mẹo Sức Khỏe: https://goo.gl/eHvYRw
Mẹo Gia Đình: https://goo.gl/3t0IgT
Mẹo Nấu Nướng: https://goo.gl/qkpfgF
Mẹo Bá Đạo: https://goo.gl/fxZlrH
Mẹo Tình Yêu: https://goo.gl/UqMCul
Like Facebook để xem nhiều hơn: https://goo.gl/gw4ORT
Truy cập vào BLOG BIẾT TUỐT để xem mẹo vặt hay mới nhất: http://goo.gl/U7gltp
Cảm ơn bạn đã xem video trên kênh chúng tôi. Bạn nhớ LIKE, COMMENT và SHARE nhé!

Sử Dụng Máy Tính Mà Không Biết Những THỦ THUẬT Này Thì Đúng Là CẠN LỜI

Ngàn Nỗi Nhớ – SOUTHALID「Lyrics Video」Meens


Ngàn Nỗi Nhớ SOUTHALID「Lyrics Video」Meens
Composer: SOUTHALID
Audio:
Spotify: https://spoti.fi/2X8zOut
Nhaccuatui: https://bit.ly/3ncDS7M
▶ FOLLOW SOUTHALID
Facebook: https://www.facebook.com/soouthaa01.05/
Lyrics
Khoan đã đừng vội đi
Có một thứ muốn cho em xem này
Là nhành hoa trồng trước hiên nhà
Cuối những ngày đông em còn nhớ không
Giây phút ta chia ly
Có ngàn điều muốn ra thành lời
Thế nhưng mà thôi
Vì chẳng gặp lại
Anh sẽ lưu giữ những phút gần kề
Gửi theo gió bay về phương xa với em
Vì nỗi nhớ em mà khiến trái tim hiu quạnh hơn
Thời gian cũng như trôi chậm hơn
Hàng cây ngóng chờ
Hạt mưa chẳng dừng
Từng dòng kí ức chỉ thêm nặng lòng
Ước chi đôi ta như mây như gió
Thì vậy sẽ mãi mãi chẳng thể rời xa
Nhưng sự thật là là mình không thể cùng bước
Giờ lặng thinh muôn phương
Vậy thôi!
Tỉnh dậy trong sớm mai
Khi giấc mơ không còn nữa
Câu nói đừng vội đi
Càng làm cho lòng thêm nhức nhối
Giờ đây một mình ôm tiếc nuối
Vì nỗi nhớ em mà khiến trái tim hiu quạnh hơn
Thời gian cũng như trôi chậm hơn
Hàng cây ngóng chờ
Hạt mưa chẳng dừng
Từng dòng kí ức chỉ thêm nặng lòng
Ước chi đôi ta như mây như gió
Thì vậy sẽ mãi mãi chẳng thể rời xa
Nhưng sự thật là là mình không thể cùng bước
Giờ lặng thinh muôn phương
Vậy thôi!
Vì nỗi nhớ em mà khiến trái tim hiu quạnh hơn
Và thời gian cũng như trôi chậm hơn
Hàng cây ngóng chờ
Hạt mưa chẳng dừng
Từng dòng kí ức chỉ thêm nặng lòng
Ước chi đôi ta như mây như gió
Thì vậy sẽ mãi mãi chẳng thể rời xa
Nhưng sự thật là là mình không thể cùng bước
Giờ lặng thinh muôn phương
Vậy thôi!
▶▶Nhận phát hành và làm video các bản nhạc quar
Facebook: https://www.facebook.com/Meens.9194/r
Mail: [email protected]
Mình sẽ duyệt track và liên hệ lại với bạn trong 24h.

Ngàn Nỗi Nhớ - SOUTHALID「Lyrics Video」Meens

UNI5 | KẺ CẮP TRÁI TIM | Official Music Video


UNI5 | KẺ CẮP TRÁI TIM | Official Music Video
SUBSCRIBE KÊNH YOUTUBE CHÍNH THỨC CỦA UNI5: https://bit.ly/Uni5official
6TH SENSE ENTERTAINMENT JSC
EXECUTIVE PRODUCER: ÔNG CAO THẮNG
COMPOSED BY ĐỖ HIẾU UNI5
RECORDED, MIX u0026 MASTERED BY ĐỖ HIẾU
CHAI DAO PRODUCTION HOUSE
DIRECTOR : KHƯƠNG VŨ
STARRING: MỸ DUYÊN THE FACE 2017
ART DIRECTOR: SUN LÊ
PRODUCTION DESIGNER: VĂN RÂU
CREATIVE: XUÂN TRANG
PRODUCER : HUYỀN HUỲNH
ASSISTANT PRODUCER : TRINH LÊ
D.O.P : THÁI ANH DƯƠNG
CAMERAOP : THÁI TÂM + PHƯỚC HẬU
FOCUS PULLER: PHƯỚC HẬU
EDITOR : LƯƠNG THUÝ VI
COLOR GRADING : THÁI ANH DƯƠNG
DATA MANAGEMENT : LÊ DUY MINH
PRODUCTION MANEGER: LY BÙI
ASSISTANT DIRECTOR: LIỄU ĐIỀN
CARTERING : PHÁT NGUYỄN CAMERA
EQUIPMENT u0026 LIGHTING: PS VIETNAM
M.U.A : THÁI VŨ TÀI NGÂN, KHOA LÊ, HƯƠNG VICTORIA, DƯƠNG HIẾU NGHĨA
STYLIST : KELBIN LEI (ASSITANT: VÕ HUỲNH THÂN)
COSTUME DESIGNERS :KLEI STUDIO ,MAS MEN ,Hu0026M
PR: TRANG NGUYEN VINH DUY – VÂN ANH
PHOTOGRAPHER: TRÍ NGHĨA
CHOREOGRAPHY : DƯƠNG ANH MỸ
BTS: HUỲNH LONG ĐẠT
HAIR: HIẾU TRANG SALON
ARTIST MANAGER: TRẦN LAN HƯƠNG
6SE ASSISTANT: MIKA LE – MAI HƯƠNG
SPECIAL THANKS SAMSUNG GALAXY J7 PRO

☞ Subscribe Kênh để ủng hộ Uni5 nhéhttp://yeah1.net/Uni5
☞ Fanpage Uni5 : https://www.facebook.com/uni5.6se/
☞ Facebook Toof.P: https://www.facebook.com/toofp.uni5
☞ Facebook Lục Huy: https://www.facebook.com/luc.huy.127
☞ Facebook K.O: https://www.facebook.com/sonso.uni5
☞ Facebook Cody: https://www.facebook.com/codynamvo
☞ Facebook Tùng Maru: https://www.facebook.com/Tungmaru.uni5
☞ Facebook Toki: https://www.facebook.com/toki2011
☞ Instagram Uni5: https://www.instagram.com/uni5.6se.official/
☞ 6th Sense Entertainment JSC homepage: https://www.facebook.com/6SEVN Kênh 6th Sense Entertainment JSC: https://www.youtube.com/user/6sevn Kênh bán hàng 6th Sense Entertainment JSC : http://shop.6se.vn/

Nghe audio độc quyền tại Zing Mp3: https://mp3.zing.vn/baihat/KeCapTraiTimUni5/ZW8WZCDE.html
Bản quyền thuộc sở hữu của Uni5.
Copyright © 2016 Uni5

UNI5 | KẺ CẮP TRÁI TIM | Official Music Video

Tìm Được Hang Ổ Của Quái Vật Búp Bê Xanh HUGGY WUGGY – Ghost TV


GhostTV TriệuHồi
Chào Mừng Mọi Người Đến Với WEFI GHOST
Tìm Được Hang Ổ Của Quái Vật Búp Bê Xanh HUGGY WUGGY Ghost TV
Trong đây là những Video liên quan đến tâm linh và 1 số vấn đề liên quan đến Ma quỷ …
Kênh này không dành cho những người yếu tim nên hãy cân nhắc trước khi xem Video
Và nếu ai đã xem Video thì đừng ngần ngại nhấn ” Like ” và ” Sub ” cho kênh
Các bạn có thắc mặc gì thì hãy để lại Cmt bên dưới để Chúng Mình xem xét và trả lời các bạn … Xin chân thành Cám ơn ^^!
Liên hệ email hỗ trợ hoặc quảng cáo:
[email protected]
Fanpage Team: https://www.facebook.com/wefiteam
Tìm Được Hang Ổ Của Quái Vật Búp Bê Xanh HUGGY WUGGY Ghost TV
Group facebook để giao lưu: https://www.facebook.com/groups/giatocwefi

Tìm Được Hang Ổ Của Quái Vật Búp Bê Xanh HUGGY WUGGY - Ghost TV

In addition to looking at this article You can also see other useful information. Many more we provide here: See other waysthu-thuat-may-tinh/

Thank you very much for viewing the post topic. kí tự trái tim

XEM THÊM  [Đảm Bảo] Cách Tạo Khung Cho 1 Trang Trong Word 2010, Hướng Dẫn Cách Tạo Khung Trong Word Nhanh Nhất | cách tạo khung trong powerpoint 2010 - Xác minh

By DEVTEAM