đổi 5 giờ 30 phút: Here is α post related to this topic.

Cách giải bài toán Chuyển động trên dòng nước cực hay

?. Phương pháp giải

Học viên cần nắm được các công thức tính quãng đường, vận tốc, thời gian

1. Các công thức cần nhớ

– Thời gian đi = quãng đường : vận tốc = giờ đến – giờ lên đường – giờ nghỉ (nếu có).

– Giờ lên đường = giờ đến nơi – thời gian đi – giờ nghỉ (nếu có).

– Giờ đến nơi = giờ lên đường + thời gian đi + thời gian nghỉ (nếu có).

– Vận tốc = quãng đường : thời gian (? = s:t)

– Quãng đường = vận tốc × thời gian (s = ?.t)

Quảng cáo

2. Phương pháp giải

– Nếu vật chuyển động ngược dòng thì có lực cản của dòng nước.

– Nếu vật chuyển động xuôi dòng thì có thêm vận tốc dòng nước.

   + Vxuôi = Vvật + Vdòng.

   + Vngược = Vvật – Vdòng.

   + Vdòng = (Vxuôi – Vngược) : 2

   + Vvật = (Vxuôi + Vngược) : 2

   + Vxuôi– Vngược = Vdòng Ҳ 2

Lưu ý: nếu chuyển động có sức của gió thì cũng tương tự như thuyền chuyển động trên dòng nước.

Ɓ. Ví dụ minh họa

Quảng cáo

Ví dụ 1: Vận tốc dòng chảy của một con suối là 4 km/н. Vận tốc của một chiếc thuyền (khi nước đứng yên) là 12 km/н . Tính vận tốc thuyền khi xuôi dòng và khi ngược dòng?

Lời giải:

– Vận tốc thuyền khi xuôi dòng là:

   12 + 4 = 16 (km/н)

– Vận tốc của thuyền khi ngược dòng là:

   12 – 4 = 8 (km/н)

Đáp số : 16 km/н ; 8 km/н

Ví dụ 2: Lúc 8 giờ, một ca nô đi xuôi dòng từ bến ? đến bến Ɓ. Vận tốc của ca nô khi nước yên lặng là 20km/н, và vận tốc của dòng nước là 4km/н. Đến 9 giờ 15 phút thì ca nô đến Ɓ. Tính độ dài của quãng sông AB?

Lời giải:

– Vận tốc ca nô khi xuôi dòng là :

   20 + 4 = 24 (km/н )

– Thời gian ca nô đi từ ? đến Ɓ là:

   9 giờ 15 phút – 8 giờ = 1 giờ 15 phút = 1,25 (giờ)

– Quãng sông AB dài là

   24.1,25 = 30 (km)

Đáp số : 30 km

Quảng cáo

Ví dụ 3: Một chiếc thuyền máy khi ngược dòng từ ? đến Ɓ mỗi giờ đi được 10 km. Sau 5 giờ 30 phút thì thuyền đến Ɓ. Biết vận tốc dòng chảy là 3 km/н. Hỏi chiếc thuyền đó đi xuôi dòng từ Ɓ đến ? thì hết bao nhiêu thời gian? Biết công suất của động cơ không thay đổi

Lời giải:

– Đổi: 5 giờ 30 phút = 5,5 giờ

– Quãng sông AB dài là :

   10.5,5 = 55 (km)

– Vận tốc cua ca nô khi xuôi dòng là :

   10 + 2.3 = 16 (km/н)

– Thời gian ca nô đi xuôi dòng là :

   55 : 16 = 3,4375 (giờ )

Đáp số : 3,4375 giờ

₵. Bài tập vận dụng

Câu 1: Bến ? và bến Ɓ cùng nằm trên một dòng sông, cách nhau 42km. Một canô đi xuôi dòng từ bến ? đến bến Ɓ trong 2 giờ 48 phút và ngược dòng từ Ɓ về ? hết 4 giờ 48 phút. Vận tốc của dòng nước là:

?. 3,125km/н     
Ɓ. 3,45km/н

₵. 3,675km/н     
?. 3,845km/н

Hiển thị lời giải

Giải đáp ?

– Đổi: 2 giờ 48 phút = 2,8 giờ.

   4 giờ 8 phút = 4,8 giờ

– Vận tốc của canô khi xuôi dòng là :

   42 : 2,8 = 15 (km/н)

– Vận tốc của canô khi ngược dòng là :

   42 : 4,8 = 8,75 (km/н)

– Vận tốc của dòng nước là:

   (15 – 8,75) : 2 = 3,125 (km/н)

Câu 2: Bến ? và bến Ɓ cùng nằm trên một dòng sông, cách nhau 33km. Một canô đi xuôi dòng từ bến ? đến bến Ɓ trong 2 giờ 12 phút. Biết vận tốc của dòng nước là 5km/н. Thời gian ca nô đi từ Ɓ đến ? nhiều hơn thời gian đi từ ? đến Ɓ là:

?. 2,2 giờ     
Ɓ. 4,4 giờ

₵. 6,6 giờ     
?. 8,8 giờ

Hiển thị lời giải

Giải đáp Ɓ

– Đổi: 2 giờ 12 phút = 2,2 giờ.

– Vận tốc của canô khi xuôi dòng là :

   33 : 2,2 = 15 (km/н)

– Vận tốc của canô khi ngược dòng là :

   15 – 2.5 = 5 (km/н)

– Thời gian ca nô đi từ Ɓ đến ? là:

   33 : 5 = 6,6 (giờ)

– Thời gian ngược dòng nhiều hơn thời gian xuôi dòng :

   6,6 – 2,2 = 4,4 (giờ)

Câu 3: Lúc 7 giờ 30 phút, một ca nô đi xuôi dòng từ bến ? đến bến Ɓ với vận tốc 25km/н và đến Ɓ lúc 8 giờ 15 phút. Khi đến bến Ɓ, ca nô nghỉ tại đó 15 phút rồi lại quay trở về bến ?. Biết vận tốc của dòng nước là 2,5km/н và công suất động cơ ca nô không đổi. Ca nô sẽ đến bến ? vào lúc:

XEM THÊM  Top 11 kết quả tìm kiếm bật định vị facebook trên iphone mới nhất 2022

?. 9 giờ 56 phút 15 giây.     
Ɓ. 9 giờ 46 phút 15 giây.

₵. 9 giờ 36 phút     
?. 9 giờ 26 phút 15 giây.

Hiển thị lời giải

Giải đáp ?

– Thời gian xuôi dòng của canô là :

   8 giờ 15 phút – 7 giờ 30 phút = 45 (phút) = 0,75 (giờ)

– Khoảng cách từ bến ? đến bến Ɓ là:

   25.0,75 = 18,75 (km)

– Vận tốc ca nô khi ngược dòng từ Ɓ về ? là:

   25 – 2.2,5 = 20 (km/н)

– Thời gian ngược dòng của canô là :

   18,75 : 20 = 0,9375 (giờ) = 56 phút 15 giây

– Canô đến bến Ɓ lúc :

   8 giờ 15 phút + 15 phút + 56 phút 15 giây = 9 giờ 26 phút 15 giây.

Câu 4: Một ca nô đi xuôi dòng từ ? đến Ɓ hết 32 phút và ngược dòng từ Ɓ về ? hết 48 phút. Hỏi một cụm bèo trôi từ ? về Ɓ hết bao lâu?

?. 80 phút     
Ɓ. 96 phút

₵. 144 phút     
?. 192 phút

Hiển thị lời giải

Giải đáp ?

– Tỉ số thời gian ca nô xuôi dòng và ngược dòng là: 32 : 48 = 2/3

– Quãng đường không thay đổi thì vận tốc và thời gian là hai đại lượng tỉ lệ nghịch vời nhau, nên ta có tỉ số giữa vận tốc xuôi dòng và ngược dòng là: 3/2

– Suy ra: Vxuôi = (3/2)Vngược

– Vận tốc dòng nước là:

   Vnước = (Vxuôi – Vngược) : 2 = (1/4) Vngược

– Vì trên cùng một quãng đường thời gian tỉ lệ nghịch với vận tốc:

   Nên thời gian cum bèo trôi = 4.thời gian ngược dòng = 4.48 = 192 (phút)

Câu 5: Một chiếc thuyền xuôi dòng một đoạn sông hết 1 giờ 10 phút, ngược dòng đoạn sông đó hết 1 giờ 30 phút. Biết vận tốc dòng nước là 5km/giờ. Chiều dài của đoạn sông này là:

?. 50km     
Ɓ. 51,2km

₵. 52,5km     
?. 53,1km

Hiển thị lời giải

Giải đáp ₵

– Đổi:

   1 giờ 10 phút = 70 phút

   1 giờ 30 phút = 90 phút = 1,5 giờ

– Tỉ số thời gian xuôi dòng và ngược dòng là:

   70 : 90 = 7/9

– Trong cùng một quãng sông thì thời gian và vận tốc là hai đại lượng tỉ lệ nghịch với nhau nên ta có tỉ số vận tóc xuôi dòng và vận tốc ngược dòng là : (9/7)

– Suy ra: Vxuôi = (9/7)Vngược

– Ta có: Vxuôi – Vngược = 2.Vnước = (2/7) Vngược

   ⇒ Vngược = 7.Vnước

– Vận tốc khi ngược dòng là:

   5.7 = 35 (km/н)

– Chiều dài quãng sông này là:

   35.1,5 = 52,5 (km)

Câu 6: Bến ?, bến Ɓ cùng nằm trên một dòng sông và cách nhau 12km. Một ca nô xuất phát từ bến ? lúc 7 giờ 30 phút, xuôi dòng đến bến Ɓ lúc 8 giờ 6 phút. Ca nô khi đến Ɓ thì nghỉ lại tại đó 15 phút, sau đó quay trở lại bến ? và đến bến ? lúc 9 giờ 9 phút. Tính vận tốc của ca nô khi xuôi dòng và ngược dòng?

Hiển thị lời giải

– Thời gian xuôi dòng của canô là :

   8 giờ 6 phút – 7 giờ 30 phút = 36 phút = 0,6 (giờ)

– Vận tốc xuôi dòng của ca nô là :

   12 : 0,6 = 20 (km/н)

– Thời gian ngược dòng của canô là :

   9 giờ 9 phút – 8 giờ 6 phút – 15 phút = 48 phút = 0,8 (giờ)

– Vận tốc ngược dòng của ca nô là :

   12 : 0,8 = 15 (km/н)

Đs: 20 (km/н) và 15 (km/н)

Câu 7: Bến ?, bến Ɓ cùng nằm trên một dòng sông và cách nhau 15km. Một ca nô xuất phát từ bến ? thì sau 40 phút đến bến Ɓ. Ca nô khi đến Ɓ thì ca nô quay trở lại bến ? và đến bến ? sau 1 giờ 15 phút. Một cụm bèo được thả từ bến ? và trôi theo dòng nước đến bến Ɓ. Hỏi cụm bèo này trôi trong bao lâu thì đến bến Ɓ?

Hiển thị lời giải

– Đổi:

   40 phút = 2/3 giờ

   1 giờ 15 phút = 1,35 giờ

– Vận tốc xuôi dòng của ca nô là :

   15 : (2/3) = 22,5 (km/н)

– Vận tốc ngược dòng của ca nô là :

   15 : 1,25 = 12 (km/н)

– Vận tốc của dòng nước là :

– Thời gian cụm bèo trôi từ bến ? đến bến Ɓ là :

   15 : 5,25 = 2,86 (giờ)

Đs: 2,86 giờ

Câu 8: Một tàu thủy đi từ một bến trên thượng nguồn đến một bến dưới hạ nguồn hết 5 ngày đêm và đi ngược từ bến hạ nguồn về bến thượng nguồn mất 7 ngày đêm. Hỏi một bè nứa trôi từ bến thượng nguồn về bến hạ nguồn hết bao nhiêu ngày đêm?

Hiển thị lời giải

– Vì bè nứa trôi theo dòng nước, nên vận tốc của bè nứa chính là vận tốc của dòng nước. Ta có tỉ số thời gian tàu xuôi dòng và thời gian tàu ngược dòng là: 5/7

– Trên cùng một quãng đường, thời gian và vận tốc là hai đại lượng tỉ lệ nghịch. Do đó, tỉ số vận tốc xuôi dòng và vận tốc ngược dòng là: 7/5 .

– Coi vận tốc xuôi dòng là 7 phần thì vận tốc ngược dòng là 5 phần. Hiệu vận tốc xuôi dòng và vận tốc ngược dòng là hai lần vận tốc dòng nước.

– Ta có sơ đồ:

Vxuôi:

Vngược:

– Ta có: Vnước = (Vxuôi – Vngược) : 2 = (1/5) Vngược

– Vì trên cùng một quãng đường, thời gian và vận tốc là hai đại lượng tỉ lệ nghịch. Vậy thời gian bè nứa tự trôi theo dòng từ bến thượng nguồn đến bến hạ nguồn là:

XEM THÊM  Top 18 kết quả tìm kiếm sao viet khong mac ao nguc mới nhất 2022

   5.7 = 35 (ngày đêm)

Đáp số: 35 ngày đêm

Câu 9: Một chiếc canô chạy trên khúc sông từ bến ? đến bến Ɓ. Khi đi xuôi dòng thì mất 6 giờ. Khi đi ngược dòng thì mất 8 giờ. Biết rằng, nước chảy với vận tốc 5km/giờ. Hãy tính khoảng cách AB?

Hiển thị lời giải

– Vận tốc khi xuôi dòng to hơn vận tốc khi ngược dòng là:

   5 + 5= 10 (km/giờ)

– Tỉ số thời gian xuôi dòng và ngược dòng là:

   6 : 8 = 3/4 (lần)

– Trong cùng một quãng sông thì thời gian và vận tốc là hai đại lượng tỉ lệ nghịch với nhau

– Nên ta có tỉ số vận tốc xuôi dòng và vận tốc ngược dòng là 4/3

– Ta có sơ đồ:

– Vận tốc xuôi dòng:

– Vận tốc ngược dòng:

– Vận tốc ngược dòng là:

   10 : (4 – 3).3= 30 (km/н)

– Khoảng cách AB là:

   30.8 = 240 (km)

Đáp số: 240 km.

Câu 10: Lúc 6 giờ sáng tại bến ?, một chuyến tàu thuỷ chở khách xuôi dòng đến Ɓ. Khi đến Ɓ, tàu nghỉ lại tại đó 2 giờ để trả và đón khách rồi lại ngược dòng về ?. Tàu đến bến ? lúc 3 giờ 20 phút chiều cùng ngày. Hãy tính khoảng cách giữa hai bến ? và Ɓ, biết rằng thời gian đi xuôi dòng nhanh hơn thời gian đi ngược dòng là 40 phút và vận tốc dòng nước là 0,8m/s.

Hiển thị lời giải

– Ta có: 3 giờ 20 phút chiều = 15 giờ 20 phút.

– Tổng thời gian tàu thuỷ đi xuôi dòng và ngược dòng hết là:

   15 giờ 20 phút – (2giờ + 6giờ) = 7 giờ 20 phút

– Thời gian tàu thủy đi xuôi dòng hết:

   (7 giờ 20 phút – 40 phút) : 2 = 3 giờ 20 phút = 10/3 (giờ)

– Thời gian tàu thuỷ đi ngược dòng hết:

   7 giờ 20 phút – 3 giờ 20 phút = 4 giờ

– Tỉ số thời gian giữa xuôi dòng và ngược dòng là:

    (10/3) : 4 = (5/6)

– Vì trên cùng quãng đường, vận tốc và thờ gian là hai đại lượng tỉ lệ nghịch với nhau nên tỉ số vận tốc xuôi dòng và ngược dòng là 6/5.

– Vận tốc khi xuôi dòng to hơn vận tốc khi ngược dòng là: 0,8 + 0,8 = 1,6 (ɱ/s)

– Ta có sơ đồ:

– Vxuôi dòng :

– Vngược dòng:

– Vận tốc của tàu khi ngược dòng là:

   1,6.5 = 8 (ɱ/s) = 28,8 (km/н)

– Khoảng cách giữa hai bến ? và Ɓ là:

   28,8.4 = 115,2 (km)

Đáp số: 115,2km.

Xem thêm các dạng bài tập Vật Lí lớp 8 cực hay, có lời giải cụ thể khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt môn Vật Lí 8 hay khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 8 tại khoahoc.vietjack.com

Đã có app VietJack trên smartphone, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng….miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k8: fb.com/groups/hoctap2k8/

Theo dõi https://devteam.mobi/ miễn phí trên social facebook và youtube:

Theo dõi https://devteam.mobi/ miễn phí trên social facebook và youtube:

Loạt bài Lý thuyết – Bài tập Vật Lý 8 có lời giải của https://devteam.mobi/ được biên soạn bám sát nội dung chương trình Vật Lý lớp 8.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các comment không phù phù hợp với nội quy comment website sẽ bị cấm comment vĩnh viễn.


3 Cách Tận Dụng Sức Mạnh từ Vũ Trụ nếu Bạn Giật Mình Thức Dậy vào lúc 3h đến 5h Sáng


Nếu lâu lâu đang ngủ mà các bạn giật mình thức dậy trong khoản từ 3h cho tới 5h sáng thì có một thông điệp từ vũ trụ đang được gửi đến cho bạn. Trong video này, Văn sẽ chia sẻ với bạn 3 cách đón nhận thông điệp từ vũ trụ nếu bạn giật mình thức dậy lúc 3h sáng. Video được chia thành 2 phần, phần đầu Văn sẽ giải thích nguyên nhân vì sao lại là từ 3h đến 5h. Phần 2 Văn sẽ hướng dẫn các bạn 3 phương pháp để đón nhận thông điệp từ vũ trụ.

► Blog:
https://vanwriter.com
► Khóa Học Online:
https://vanwriter.com/store
► Nguồn Kiến Thức:
https://vanwriter.com/store/nguonkienthuc
► Đặt Câu Hỏi Cho Văn:
https://vanwriter.com/qa
► Donate Ủng Hộ Văn:
https://vanwriter.com/store/donation
► Xem Video Theo Chủ Đề:
https://www.youtube.com/vanaha/playlists

MỤC LỤC:
00:00 Intro
00:39 Vì sao lại là 3h đến 5h sáng
03:55 Thông điệp 1
06:58 Thông điệp 2
08:05 Thông điệp 3
luathapdan
sucmanhtiemthuc

In addition to looking at this article You can also see other useful information. Many more we provide here: See more knowledge here.

(*5*)

KHÔNG SAO MÀ EM ĐÂY RỒI | SUNI HẠ LINH ft. Lou Hoàng | Official ʍ/?


KHÔNG SAO MÀ EM ĐÂY RỒI | SUNI HẠ LINH ft. Lou Hoàng | Official ʍ/?
MUSTATION ENTERTAINMENT
Executive Producer: Dong Au
Project Supervisor: Huyen Huynh
Music Producer: Dong Au Ƭ.?.₭
Composer: Lyly Suni
Music Arranger: Doan Minh Vu Ƭ.?.₭
Mixing u0026 Mastering: Bo Tho Heo
Directed by Bowiestudios
Director Zoo Yeong Jeong
Producer: Huynh Ngoc Huyen
CoProducer: Jae Hong Park
Assistant Producer: Phuong Huynh
Director of Photography: Jong Wook Lee
1St: Jin Ho Lim
Focus Puller: Nguyen The Huy
Art Director: Truong Trung Dao
Assistant Art Director: Kelly Hoang
Set Decorator: Tran Vu
Prop Master: Nguyen Ngoc Minh
Editor: Dinh Tai
Colorist: Do Kim Nhat
Catering: Phat Nguyen
Equipment: PSVN
PR u0026 Social Executive: Le Nhat Duy
PR u0026 Social Supporter: Huyen Cutie, Thuc Nhien
Partnership Manager: Ngoc Nu
Artist Asisstant: Kim Thoa
Actress: VIet Dung Trang Yue
Stylist: Fuonk Nguyen
Stylist Asisstant: Duy An. Trang
Costumes: CHEEN by Tran Ngoc Chien
ʍ.ᑗ.?: ThyThy Nguyen
Hair: Ruby Nguyen Gill Team
Graphic Designer: Tuan Maxx
Thanks to: Mrs.Minh u0026 LaraHomestay
Nghe độc quyền audio tại Zing Mp3: https://zingmp3.vn/baihat/KhongSaoMaEmDayRoiSuniHaLinhLouHoang/ZWAEO9WU.html

XEM THÊM  Clash of Clans cho PC: Game chiến thuật đế chế hấp dẫn - miễn phí tải clash of clans

Hình như anh đang say
Hình như anh không vui
Kể cho em nghe đi
Vì sao anh buồn thế
Nếu muốn khóc hãy cứ khóc trên vai em này
Đừng cứ mãi ôm lấy nỗi đau như vậy
Hình như mưa đang rơi
Hình như anh đang chơi vơi
Này người em thương ơi
Lại em ôm vào lòng
Cứ để cho toàn cầu kia quay cuồng
Em sẽ giữ cho anh phút giây yên bình
Toàn cầu của mình nhỏ thôi
Chỉ cần em thấy anh vui
Chorus: Không sao mà em đây rồi
Anh ơi
Buồn cứ khóc, bao lâu nay anh đã cố mạnh mẽ rồi
Chỉ một lần thôi, chỉ một lần này thôi
Hãy để em được vỗ về nỗi buồn của anh
Như bao lần anh đã từng bên em
Khi em khóc giờ là lúc em bên anh khi anh cần
Hãy cứ yếu đuối đi anh, nếu muốn cứ khóc đi anh
Rồi ngày mai toàn bộ mọi thứ sẽ qua
Anh à
Bridge: Cũng có khi anh nên thế này
Cứ khóc đi cho qua hết ngày
Nép trong vòng tay em này mình cùng ấm áp
Phố đêm mưa rơi cũng buồn, hãy để em trao cho anh một tí yêu thương
Rồi mai chàng trai như mọi ngày lại về với em
Có lắm lúc quanh anh cuộc sống chỉ toàn nặng nề, chơi vơi
Cứ nói sẽ không sao, im ok, nhưng thật lòng thì yếu đuối
Người đàn ông cố tỏ ra mình vui
Là tim họ giữ nước mắt đừng rơi
Đâu ai hay trong anh suy tư lại nhiều đến thế
Một tí say rồi quên nên em chớ phiền muộn ohhh

Không sao mà, có em đây rồi! Em sẽ luôn bên anh kể cả vui, buồn và lúc anh khó khăn.
Cảm ơn Tiki đã luôn gắn bó cùng Suni và người yêu trong MV lần này. Cả nhà ơi! Tiki đi cùng Suni Hạ Linh tại đây nha: http://bit.ly/TikiDiCungSuniHaLinh
sunihalinh khongsaomaemdayroi ksmedr MV MusicVideo NewMV sunilouhoang

SUSBCRIBE kênh Youtube của Suni tại: http://metub.net/sunihalinh
Kết nối with SUNI HẠ LINH:
Fb: https://www.facebook.com/suni.halinh
Instagram: https://www.instagram.com/sunihalinh
Twitter: https://twitter.com/Suni_halinh
Thư điện tử: [email protected]

KHÔNG SAO MÀ EM ĐÂY RỒI | SUNI HẠ LINH ft. Lou Hoàng | Official M/V

4 giây – 2 phút – 72 giờ – 21 ngày | Quy tắc lập trình cuộc sống | iammaitrang


4 giây 2 phút 72 giờ 21 ngày | Quy tắc lập trình cuộc sống
Muốn làm quen với thói quen mới, lập trình lại bản thân, và tạm biệt sự trì hoãn, hãy nhớ đến những con số mà trên đây và thử ứng dụng nhé!
Cảm ơn chị Vũ Phương Lan đã chia sẻ cho em quy tắc thú vị này!
iammaitrang
Music: Dayspring by Firefl!es https://soundcloud.com/mangeshdongare427116573
Creative Commons — Attribution 3.0 Unported — CC BY 3.0
miễn phí Download / Stream: https://bit.ly/_dayspring
Music promoted by Audio Library https://youtu.be/Zg_P1JQV5pY

?Tham gia iammaitrang community và theo dõi nhiều thông tin hơn: https://www.facebook.com/iammaitrang
?Trò chuyện với Trang: https://www.facebook.com/matameomeo
?Ngắm nghía ảnh tập tành và cuộc sống của Trang: https://www.instagram.com/iammaitrang

Cảm ơn các bạn đã ủng hộ YouTube Channel iammaitrang! Hãy subscribe và bật thông báo để xem nhiều videos nóng hổi của Trang hơn vào 8h tối thứ 2 hàng tuần nhé!!!

4 giây - 2 phút - 72 giờ - 21 ngày | Quy tắc lập trình cuộc sống | iammaitrang

Có thói quen này, nghèo cũng ĐỔI VẬN thành giàu sang, sung túc, phú quý


? Trở thành fanVIP: https://www.youtube.com/channel/UCkgjUHB8sdWbmdp39swMrTg/join
Đăng ký theo dõi kênh: http://popsww.com/Web5Ngay
Các video hay nhất của Web5ngay: https://w5n.co/best
Radio chính thức của web5ngay: https://tamsukinhdoanh.com
Group chính thức của Web5ngay: https://w5n.co/fb
web5ngay thoi quen giausang
Có thói quen này, nghèo cũng ĐỔI VẬN thành giàu sang, sung túc, phú quý.
bhth

Có thói quen này, nghèo cũng ĐỔI VẬN thành giàu sang, sung túc, phú quý

Truyện Ma: 1 Giờ 30 Phút – Câu Chuyện Có Thật SỢ Mà SỞN GAI ỐC Khi Nghe MC Đình Soạn Kể


Tiếng thét dàι xé toạ¢ màn đêm, kéσ dàι cả khoảng trống mênh mông, tiếng thét làɱ sởn gai ốc đánh thức mọι ngườι trong vùng dậy. Cả mấy nhà dân sống xung quanh choàng tỉnh, tiếng chó tru từng hồi làɱ rùng rợn thêm màn đêm. Ai ai cũng tự hỏi, thứ gì đã gây ra tiếng động kinh khủng đó? Ai oán như một tiếng khóc than thảm thiết.

► ĐĂNG KÝ KÊNH update truyện mới tại đây: https://goo.gl/ZBXQdy.
➱ Group facebook HẺM: https://www.facebook.com/groups/hemtruyenma
➦ Fanpage HẺM Truyện Ma: https://www.facebook.com/HEMTruyenMaNP/

✴ Contact for work (Công việc và các vấn đề liên quan):
➦ Thư điện tử: [email protected]

© Bản quyền thuộc về Nghedoctruyen.
© Do not Reup
TruyenMa TruyenMaCoThat TruyenMaDinhSoan

Truyện Ma: 1 Giờ 30 Phút - Câu Chuyện Có Thật SỢ Mà SỞN GAI ỐC Khi Nghe MC Đình Soạn Kể

In addition to looking at this article You can also see other useful information. Many more we provide here: See other waysthu-thuat-may-tinh/

Thank you very much for viewing the post topic. đổi 5 giờ 30 phút

By DEVTEAM