Trắc nghiệm GDCD 12 Bài 1 (có đáp án): Pháp luật đời sống (phần 1)

Trắc nghiệm GDCD 12 Bài 1 (có đáp án): Pháp luật đời sống (phần 1)

Với thắc mắc trắc nghiệm GDCD 12 Bài 1: Pháp luật đời sống có đáp án, chọn lọc sẽ giúp học viên ôn luyện trắc nghiệm, củng cố tri thức để đạt điểm cao trong bài thi trắc nghiệm môn Giáo dục công dân lớp 12.

Trắc nghiệm GDCD 12 Bài 1: Pháp luật đời sống

Câu 1. Pháp luật là quy tắc xử sự chung, được ứng dụng so với toàn bộ mọi người là trổ tài đặc trưng nào dưới đây của pháp luật?

Quảng cáo

A. Tính quy phạm thông dụng.

B. Tính phổ cập.

C. Tính rộng rãi.

D. Tính nhân văn.

Hiển thị đáp án

Lời giải: A

Câu 2. Pháp luật do Nhà nước công bố và đảm bảo thực hiện

A. Bằng quyền lực Nhà nước.

B. Bằng chủ trương của Nhà nước.

C. Bằng quyết sách của Nhà nước.

D. Bằng uy tín của Nhà nước.

Hiển thị đáp án

Lời giải: A

Quảng cáo

Câu 3. Pháp luật không quy định về những việc nào dưới đây ?

A. Nên làm       B. Được làm.

C. Phải làm       D. Không được làm.

Hiển thị đáp án

Lời giải: A

Câu 4. Một trong những đặc trưng của pháp luật trổ tài ở

A. tính quyền lực, bắt buộc chung.

B. tính hiện đại.

C. tính cơ bản.

D. tính truyền thống.

Hiển thị đáp án

Lời giải: A

Câu 5. Pháp luật mang bản chất xã hội vì pháp luật

A. bắt nguồn từ thực tiễn đời sống xã hội.

B. do Nhà nước công bố.

C. luôn tồn tại trong mọi xã hội.

D. phản ánh lợi nhuận của giai cấp cầm quyền.

Hiển thị đáp án

Lời giải: A

Câu 6. Để quản lí xã hội, Nhà nước cần sử dụng phương tiện trọng yếu nhất nào dưới đây?

A. Pháp luật       B. Giáo dục.

C. Thuyết phục       D. Tuyên truyền.

Hiển thị đáp án

Lời giải: A

Quảng cáo

Câu 7. Pháp luật quy định về những việc được làm, việc phải làm và những việc nào dưới đây?

A. Không được làm       B. Không nên làm.

C. Cần làm       D. Sẽ làm.

Hiển thị đáp án

Lời giải: A

Câu 8. Pháp luật có tính quy phạm thông dụng, vì pháp luật được ứng dụng

A. trong mọi ngành nghề của đời sống xã hội.

B. trong một số ngành nghề trọng yếu.

C. so với người vi phạm

D. so với người sản xuất kinh doanh.

Hiển thị đáp án

Lời giải: A

Câu 9. Nội dung của toàn bộ các văn bản pháp luật đều phải thích hợp, không được trái với Hiến pháp là trổ tài đặc trưng nào dưới đây của pháp luật?

A. Tính xác nhận chặt chẽ về mặt hình thức.

B. Tính quy phạm thông dụng.

C. Tính thích hợp về mặt nôi dung.

D. Tính bắt buộc chung.

Hiển thị đáp án

Lời giải: A

Câu 10. Các quy phi pháp luật do Nhà nước công bố phù phù hợp với lợi nhuận của giai cấp cầm quyền là trổ tài bản chất nào dưới đây của phâp luật?

A. Bản chất xã hội.

B. Bản chất giai cấp.

C. Bản chất nhân dân.

D. Bản chất dân tộc.

Hiển thị đáp án

Lời giải: B

(*12*)

Câu 11. Pháp luật có tính quyền lực, bắt buộc chung, nghĩa là quy định bắt buộc so với

A. mọi người từ 18 tuổi trở lên.

B. mọi cá nhân tổ chức.

C. mọi đối tượng thiết yếu.

D. mọi cán bộ, công chức.

Hiển thị đáp án

Lời giải: B

Câu 12. Pháp luật phản ánh những nhu cầu, lợi nhuận của giai cấp, tầng lớp khác nhau trong xã hội là trổ tài bản chất nào dưới đây của pháp luật?

A. Bản chất xã hội.

B. Bản chất giai cấp.

C. Bản chất nhân dân.

D. Bản chất hiện đại.

Hiển thị đáp án

Lời giải: A

Câu 13. Quy định trong các văn bản miêu tả đúng đắn, một nghĩa để mọi người đều hiểu đúng và thực hiện đúng là trổ tài đặc trưng nào dưới đây của pháp luật?

A. Tính quy phạm thông dụng.

B. Tính xác nhận chặt chẽ về mặt hình thức.

C. Tính chặt chẽ và thuận tiện khi sử dụng.

D. Tính quần chúng nhân dân.

Hiển thị đáp án

Lời giải: B

Câu 14. Hệ thống quy tắc xử xự chung ứng dụng cho mọi cá nhân, tổ chức khi tham gia vào các quan hệ xã hội được gọi là

A. quyết sách         B. pháp luật.

C. chủ trương        D. văn bản.

Hiển thị đáp án

Lời giải: B

Câu 15. Pháp luật mang bản chất giai cấp, vì pháp luật do

A. nhân dân công bố.

B. Nhà nước công bố.

C. chính quyền các cấp công bố.

D. các đoàn thể quần chúng công bố.

Hiển thị đáp án

Lời giải: B

Câu 16. Luật giao thông đường bộ quy định người đi xe mô tô phải đội mũ bảo hiểm. Quy định này trổ tài

A. tính chất chung của pháp luật.

B. tính quy phạm thông dụng của pháp luật.

C. tính thích hợp của pháp luật.

D. tính phổ biễn rộng rãi của pháp luật.

Hiển thị đáp án

Lời giải: B

Câu 17. Pháp luật không bao gồm đặc trưng nào dưới đây ?

A. Tính quy phạm thông dụng.

B. Tính rõ ràng về mặt nội dung.

C. Tính quyền lực, bắt buộc chung.

D. Tính xác nhận chặt chẽ về mặt hình thức.

Hiển thị đáp án

Lời giải: B

Câu 18. Nhà nước quản lí xã hội bằng pháp luật có nghĩa là Nhà nước công bố pháp luật và

A. tổ chức thực hiện pháp luật.

B. xây dựng chủ trương, quyết sách.

C. xây dựng plan phát triển quốc gia.

D. tổ chức thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân.

Hiển thị đáp án

Lời giải: A

Câu 19. Pháp luật bắt nguồn từ xã hội, do các thành viên của xã hội thực hiện, vì sự phát triển của xã hội là trổ tài bản chất nào dưới đây của pháp luật ?

A. Bản chất giai cấp.

B. Bản chất xã hội.

C. Bản chất tự nhiên.

D. Bản chất nhân dân

Hiển thị đáp án

Lời giải: B

Câu 20. Pháp luật là phương tiện đặc trưng đề trổ tài và bảo vệ các giá trị đạo đức – là trổ tài các mối quan hệ nào dưới đây ?

See also  hướng dẫn cách tính 3 càng miền bắc chuẩn nhất

A. Quan hệ pháp luật với chính trị.

B. Quan hệ pháp luật với đạo đức.

C. Quan hệ pháp luật với xã hội.

D. Quan hệ pháp luật với đạo đức.

Hiển thị đáp án

Lời giải: B

Câu 21. Khoản 3 Điều 69 Luật Hôn phối và gia đình năm 2014 quy định “… cha mẹ không được xúi giục, ép buộc con làm việc trái pháp luật, trái đạo đức xã hội” là trổ tài mối quan hệ nào dưới đây ?

A. Giữa gia đình với đạo đức.

B. Giữa pháp luật với đạo đức.

C. Giữa đạo đức với xã hội.

D. Giữa pháp luật với gia đình.

Hiển thị đáp án

Lời giải: B

Câu 22. Căn cứ vào quy định trong các văn bản quy phi pháp luật, công dân thực hiện quyền của mình, được hiểu pháp luật là phương tiện để

A. công dân thực hiện nghĩa vụ của mình.

B. công dân thực hiện quyền của mình.

C. công dân đạt được mục đích của mình.

D. mọi người yên tâm sản xuất kinh doanh.

Hiển thị đáp án

Lời giải: B

Câu 23. Quản lí xã hội bằng pháp luật nghĩa là Nhà nước công bố pháp luật và tổ chức thực hiện pháp luật, mang pháp luật vào đời sống của

A. mỗi cán bộ, công chức nhà nước có thẩm quyền.

B. từng người dân và của toàn xã hội.

C. một số đối tượng rõ ràng trong xã hội.

D. những người cần được giáo dục, trợ giúp.

Hiển thị đáp án

Lời giải: B

Câu 24. Ranh giới để phân biệt pháp luật với các loại quy phạm xã hội khác trổ tài ở chỗ, pháp luật được ứng dụng

A. so với toàn bộ mọi người.

B. chỉ những người từ 18 tuổi trở lên.

C. chỉ những người là công chức Nhà nước.

D. so với những người vi phi pháp luật.

Hiển thị đáp án

Lời giải: A

Câu 25. Tính quyền lực, bắt buộc chung là dấu hiệu để phân biệt pháp luật với

A. đạo đức.       B. kinh tế.

C. chủ trương.       D. đường lối.

Hiển thị đáp án

Lời giải: A

Câu 26. Pháp luật mang bản chất giai cấp và bản chất

A. xã hội.       B. chính trị.

C. kinh tế.       D. văn hóa.

Hiển thị đáp án

Lời giải: A

Câu 27. Luật Hôn phối và gia đình năm 2014 quy định nam, nữ khi thành thân với nhau phải tuân theo điều kiện: “Việc kết hôn phải được đăng kí và do cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện”, là trổ tài đặc trưng nào dưới đây của pháp luật ?

A. Tính nghiêm túc.

B. Tính quy phạm thông dụng.

C. Tính nhân dân và xã hội.

D. Tính quần chúng rộng rãi.

Hiển thị đáp án

Lời giải: B

Câu 28. Pháp luật là phương tiện để công dân

A. bảo vệ quyền và lợi nhuận hợp pháp của mình.

B. bảo vệ mọi quyền lợi của mình.

C. bảo vệ quyền tự do tuyệt đối của mình.

D. bảo vệ mọi nhu cầu trong cuộc sống của mình.

Hiển thị đáp án

Lời giải: A

Câu 29. Pháp luật là phương tiện để công dân

A. thực hiện quyền của mình.

B. thực hiện muốn của mình.

C. đạt được lợi nhuận của mình.

D. làm việc có hiệu quả.

Hiển thị đáp án

Lời giải: A

Câu 30. Khoản 2 Điều 69 Luật Hôn phối và gia đình năm 2014 quy định về nghĩa vụ của cha mẹ: “Trông nom, nuôi dưỡng, chăm sóc, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của con chưa thành niên” là trổ tài mối quan hệ giữa pháp luật với

A. kinh tế       B. đạo đức.

C. chính trị       D. văn hóa.

Hiển thị đáp án

Lời giải: B

Câu 31. Pháp luật do tổ chức nào dưới đây xây dựng và công bố ?

A. Nhà nước.

B. Đoàn thanh niên.

C. Mặt trận tổ quốc Việt Nam.

D. Công đoàn.

Hiển thị đáp án

Lời giải: A

Câu 32. Pháp luật có vái trò như vậy nào so với công dân ?

A. Bảo vệ quyền tự do tuyệt đối của công dân.

B. Bảo vệ quyền và lợi nhuận hợp pháp của công dân.

C. Bảo vệ lợi nhuận của công dân.

D. Bảo vệ mọi nhu cầu của công dân.

Hiển thị đáp án

Lời giải: B

Câu 33. Luật giao thông đường bộ quy định cấm xe ô tô, xe máy, xe đạp đi ngược chiều. Quy định này được ứng dụng chung cho mọi người tham gia giao thông. Điều này trổ tài dấu hiệu nào dưới đây của pháp luật ?

A. Tính uy nghiêm.

B. Tính quy phạm thông dụng.

C. Yêu cầu chung cho mọi người.

D. Quy tắc an toàn giao thông.

Hiển thị đáp án

Lời giải: B

Câu 34. Dấu hiệu nào dưới đây của pháp luật là một trong những dấu hiệu để phân biệt pháp luật với đạo đức ?

A. Pháp luật chỉ bắt buộc với cán bộ, công chức.

B. Pháp luật bắt buộc với mọi cá nhân, tổ chức.

C. Pháp luật bắt buộc với người phạm tội.

D. Pháp luật không bắt buộc so với trẻ em .

Hiển thị đáp án

Lời giải: B

Câu 35. Nội dung của văn bản do đơn vị cấp dưới công bố không được trái với nội dung văn bản do đơn vị cấp trên công bố là trổ tài đặc trưng nào dưới đây của pháp luật ?

A. Tính xác nhận rõ ràng về mặt nội dung.

B. Tính xác nhận chặt chẽ về mặt hình thức.

C. Trình tự plan của hệ thống pháp luật.

D. Trình tự khoa học của pháp luật .

Hiển thị đáp án

Lời giải: B

Câu 36. Các quy phi pháp luật được thực hiện trong thực tiễn đời sống xã hội vì sự phát triển của xã hội là trổ tài bản chất nào dưới đây của pháp luật ?

A. Bản chát giai cấp.

B. Bản chất xã hội.

C. Bản chất chính trị.

D. Bản chất khoa học .

Hiển thị đáp án

Lời giải: B

Câu 37. Pháp luật được các cá nhân, tầng lớp khác nhau trong xã hội chấp thuận, coi là quy tắc xử sự chung, vì pháp luật bắt nguồn từ

A. thực tiễn đời sống xã hội.

B. các tầng lớp dân cư.

See also  Khối lượng riêng là gì? Công thức tính khối lượng riêng

C. các giai cấp trong xã hội.

D. dư luận xã hội .

Hiển thị đáp án

Lời giải: A

Câu 38. Luật giao thông đường bộ quy định, mọi người tham gia gaio thông phải dừng lại khi đèn đỏ, là trổ tài đặc trưng nào dưới đây của pháp luật?

A. Tính quy phạm thông dụng.

B. Tính uy nghiêm.

C. Tính xác nhận chặt chẽ về mặt hình thức.

D. Tính thống nhất.

Hiển thị đáp án

Lời giải: A

Câu 39. Luật Hôn phối và gia đình năm 2014 quy định nam, nữ khi thành thân với nhau phải tuân theo điều kiện: Nam từ đủ 20 tuổi trở lên, nữa từ đủ 18 tuổi trở lên, là trổ tài đặc trưng nào dưới đây của pháp luật ?

A. Tính nghiêm minh của pháp luật.

B. Tính quy phạm thông dụng.

C. Tính nhân dân và xã hội.

D. Tính quần chúng rộng rãi.

Hiển thị đáp án

Lời giải: B

Câu 40. Những người xử sự không đúng quy định của pháp luật sẽ bị đơn vị có thẩm quyền ứng dụng các biện pháp thiết yếu để buộc họ phải tuân theo. Điều này trổ tài đặc trưng nào dưới đây của pháp luật ?

A. Tính quy phạm thông dụng.

B. Tính quyền lực, bắt buộc chung.

C. Hiệu lực tuyệt đối.

D. Khả năng đảm bảo thi hành cao.

Hiển thị đáp án

Lời giải: B

Câu 41. Pháp luật công bố nhằm bảo vệ quyền và lợi nhuận của Nhà nước là trổ tài bản chất nào dưới đây của pháp luật ?

A. Bản chất xã hội.

B. Bản chất giai cấp.

C. Bản chất nhà nước.

D. Bản chất dân tộc.

Hiển thị đáp án

Lời giải: B

Câu 42. Trên nền tảng Luật Doanh nghiệp, công dân thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh phù phù hợp với kahr năng và điều kiện của mình. Điều này trổ tài vai trò của pháp luật là phương tiện để dông dân

A. bảo vệ quyền và lợi nhuận hợp pháp của mình.

B. thực hiện quyền của mình.

C. thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân.

D. bảo vệ nhu cầu cuộc sống của công dân.

Hiển thị đáp án

Lời giải: B

Câu 43. Khoản 1 Điều 69 Luật Hôn phối và gia đình năm 2014 quy định về nghĩa vụ của cha mẹ: “Thương yêu con, tôn trọng ý kiến của con, chăm lo việc học tập, giáo dục để con phát triển mạnh mẽ về thể chất, trí tuệ, đạo đức” là trổ tài mối quan hệ giữa pháp luật với

A. chính trị       B. đạo đức.

C. kinh tế       D. văn hóa.

Hiển thị đáp án

Lời giải: B

Câu 44. Những quy phạm đạo đức phù phù hợp với sự phát triển và tiến bộ xã hội được Nhà nước mang vào trong các quy phi pháp luật là thẻ hiện mối quan hệ giữa pháp luật với

A. chính trị       B. đạo đức.

C. xã hội       D. kinh tế.

Hiển thị đáp án

Lời giải: B

Câu 45. Đơn vị nào có thẩm quyền công bố loại văn bản nào đều được quy định rõ ràng trong Luật công bố văn bản quy phi pháp luật đưuọc gọi là

A. tính rõ ràng của văn bản pháp luật.

B. tính xác nhận chặt chẽ về mặt hình thức.

C. tính trình tự công bố văn bản pháp luật.

D. tính rõ ràng về mặt nội dung.

Hiển thị đáp án

Lời giải: B

Câu 46. Pháp luật bắt buộc so với mọi cá nhân, tổ chức, ai cũng phải xử sự theo, là trổ tài một trong những đặc trưng nào dưới đây của pháp luật ?

A. Tính quy phạm thông dụng.

B. Tính quyền lực, bắt buộc chung.

C. Tính xã hội.

D. Tính dân chủ.

Hiển thị đáp án

Lời giải: B

Câu 47. Trên nền tảng quy định chung của pháp luật về kinh doanh, ông Q đã đăng ký mở cửa hiệu thực phẩm và được chấp thuận. Việc làm của ông Q trổ tài pháp luật là phương tiện như vậy nào so với công dân ?

A. Để công dân lựa chọn nghề nghề kinh doanh.

B. Để công dân có quyền tự do hành nghề.

C. Để công dân thực hiện quyền của mình.

D. Để công dân thực hiện được ý định của mình.

Hiển thị đáp án

Lời giải: C

Câu 48. Công ty du học A và trung tâm tư vấn du học B cùng không tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường trong sản xuát kinh doanh nên đều bị xử phạt hành chính, điều này trổ tài dấu hiệu nào dưới đây của pháp luật ?

A. Tính nghiêm minh của pháp luật.

B. Tính trừng trị của pháp luật.

C. Tính quyền lực, bắt buộc chung.

D. Tính giáo dục của pháp luật.

Hiển thị đáp án

Lời giải: C

Câu 49. Để quản lý xã hội bằng pháp luật, Nhà nước cần tích cực thực hiện

A. quảng cáo pháp luật trong xã hội.

B. thông dụng, giáo dục pháp luật trong nhân dân.

C. nghiêm chỉnh mọi chủ trương, quyết sách.

D. răn đe để mọi người phải chấp hành pháp luật.

Hiển thị đáp án

Lời giải: B

Câu 50. Nội dung nào dưới đây không trổ tài bản chất xã hội của pháp luật ?

A. Pháp luật bắt nguồn từ thực tiễn đời sống xã hội.

B. Pháp luật phản ánh ý chí của giai cấp cầm quyền.

C. Pháp luật do các thành viên của xã hội thực hiện.

D. Pháp luật được công bố vì sự phát triển của xã hội.

Hiển thị đáp án

Lời giải: B

Câu 51. Khoản 2 Điều 71 Luật Hôn phối và gia đình năm 2014 quy định: (*1*) là trổ tài mối quan hệ giữa

A. pháp luật với chính trị.

B. pháp luật với đạo đức.

C. pháp luật với xã hội.

D. gia đình và xã hội.

Hiển thị đáp án

Lời giải: B

Câu 52. Nhà nước đã công bố Luật Bảo vệ môi trường ở đô thị, khu dân cư, trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Điều này trổ tài, pháp luật bắt nguồn từ đâu ?

A. Từ cuộc sống ở đô thị.

B. Từ hoạt động sản xuất kinh doanh.

C. Từ thực tiễn đời sống xã hội.

D. Từ yêu cầu bảo vệ môi trường.

Hiển thị đáp án

Lời giải: C

Câu 53. Trên nền tảng quy định pháp luật về trật tự an toàn đô thị, Ủy ban nhân dân tp C đã yêu cầu người dân không được để xe trên hè phố. Trong trường hợp này, pháp luật đã trổ tài vai trò nào dưới đây ?

See also  Chỉ số P/E là gì trong chứng khoán?

A. Là phương tiện để đảm bảo mỹ quan tp.

B. Là dụng cụ quản lý đô thị hữu hiệu.

C. Là phương tiện để Nhà nước quản lý xã hội.

D. Là hình thức cưỡng chế người vi phạm.

Hiển thị đáp án

Lời giải: C

Câu 54. Năm 2010, Nhà nước ta đã công bố Luật Bảo vệ duyền lợi người tiêu dùng để đảm bảo quyền lợi của người tiêu dùng, tránh sử dụng phải hàng nhái, hàng kém chất lượng tác động đến sức khỏe. Việc công bố Luật này là trổ tài vai trờ nào dưới đây của pháp luật ?

A. Là dụng cụ điều chỉnh hoạt động kinh tế.

B. Là dụng cụ điều hành hoạt động xã hội.

C. Là phương tiện để Nhà nước quản lý xã hội.

D. Là phương tiện trừng trị người vi phạm.

Hiển thị đáp án

Lời giải: C

Câu 55. Chị H và anh T yêu nhanh và muốn thành thân, nhưng bố chị H thì lại muốn chị thành thân với người khác nên đã cản trở việc thành thân của chị. Thuyết phục bố không được, chị H phải viện dẫn điểm b khoản 1 Điều 8 Luật Hôn phối và gia đình năm 2014, theo đó “Việc kết hôn do nam và nữ tự nguyện quyết định” thì bố chị mới tán thành để hai người thành thân với nhau. Trong trường hợp này, pháp luật đã trổ tài vai trò nào dưới đây so với công dân ?

A. Là yếu tố điều chỉnh tư duy của mọi người.

B. Là yếu tố liên quan đến cuộc sống gia đình.

C. Là phương tiện để công dân bảo vệ quyền và lợi nhuận hợp pháp của mình.

D. Là phương tiện để mọi người tranh đấu trong những trường hợp thiết yếu.

Hiển thị đáp án

Lời giải: C

Câu 56. Trên nền tảng Luật Giáo dục, học viên thực hiện quyền học tập phù phù hợp với khả năng và điều kiện của mình. Điều này trổ tài vai trò pháp luật là phương tiện để công dân

A. bảo vệ quyền và lợi nhuận hợp pháp của mình.

B. thực hiện quyền của mình.

C. thực hiện nhu cầu của chính bản thân mình.

D. bảo vệ nhu cầu cuộc sống của công dân.

Hiển thị đáp án

Lời giải: B

Câu 57. Chị Q có con nhỏ 10 tháng tuổi nên đôi lúc phải xin phép từ chức để chăm sóc con ốm. Vì thấy chị xin từ chức nhiều nên Giám đốc Công ty du học đã ra quyết định điều chuyển chị sang vị trí công tác khác. Không tán thành với quyết định của Giám đốc, chị đã làm đơn khiếu nại vầ quyết định không thực hiện. Trong trường hợp này, pháp luật đã trổ tài vai trò nào dưới đây với mỗi công dân ?

A. Là nền tảng để công dân kiến nghị với cấp trên.

B. Là nền tảng hợp pháp để công dân tranh đấu bảo vệ tuyệt đối cho quyền lợi của mình.

C. Là nền tảng để công dân bảo vệ quyền và lợi nhuận hợp pháp của mình.

D. Là phương tiện để công dân bảo vệ mọi yêu cầu của mình.

Hiển thị đáp án

Lời giải: C

Câu 58. Trong những năm qua, di tích lịch sử – văn hóa ở một số nơi thường bị người dân xâm phạm. Trên nền tảng pháp luật về bảo vệ di sản văn hóa và pháp luật hình sự, các đơn vị tính năng đã xử lý vi phạm hành chính với những người vi phạm. Trong những trường hợp này, pháp luật về bảo vệ di sản văn hóa và pháp luật hình sự đã trổ tài vai trò nào dưới đây ?

A. Là phương tiện để Nhà nước trừng trị kẻ phạm tội.

B. Là dụng cụ để nhân dân tranh đấu với người vi phạm.

C. Là phương tiện để nhà nước quản lý xã hội.

D. Là dụng cụ để hoạch định plan bảo vệ di sản văn hóa.

Hiển thị đáp án

Lời giải: C

Câu 59. Xuất phát từ yêu cầu bảo vệ chủ quyền quốc gia trên biển, năm 2012 Quốc hội nước ta đã công bố Luật Biển Việt Nam đã được ứng dụng trong thực tiễn. Yêu cầu công bố Luật Biển Việt Nam cho thấy pháp luật bắt nguồn từ

A. mục đích bảo vệ tổ quốc.

B. lợi nhuận của cán bộ, chiến sĩ hải quân.

C. thực tiễn đời sống xã hội.

D. kinh nghiệm của các nước trên biển Đông.

Hiển thị đáp án

Lời giải: C

Câu 60. Theo quy định của pháp luật, anh K đã xin mở cửa hiệu điện tử và đã được cấp giấy chứng thực đăng ký kinh doanh. Trong trường hợp này, pháp luật đã trổ tài vai trò nào dưới đây so với công dân ?

A. Là phương tiện để công dân thực hiện sản xuất kinh doanh.

B. Là phương tiện để công dân thực hiện nghĩa vụ kinh doanh.

C. Là phương tiện để công dân thực hiện quyền của mình.

D. Là phương tiện để công dân hành xử theo pháp luật.

Hiển thị đáp án

Lời giải: C

Câu 61. Công ty du học sản xuất nước nước mắm Y đang kinh doanh có hiệu quả thì bị báo X đăng tin không đúng sự thật rằng nước mắm của trung tâm tư vấn du học Y có chứa chất gây hại cho sức khỏe người tiêu dùng. Trên nền tảng quy định của pháp luật, trung tâm tư vấn du học Y đã đề xuất báo X cải chính thông tin sai lệch này. Sự việc này cho thấy, pháp luật có vai trò như vậy nào so với công dân ?

A. Pháp luật bảo vệ mọi quyền lợi của công dân.

B. Pháp luật luôn đứng về phía người sản xuất kinh doanh.

C. Pháp luật bảo vệ quyền và lợi nhuận hợp pháp của công dân.

D. Pháp luật bảo vệ mọi nhu cầu của công dân.

Hiển thị đáp án

Lời giải: C

Xem thêm thắc mắc trắc nghiệm GDCD 12 có đáp án, hay khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com