Phần năm. DI TRUYỀN HỌC
Chương I. CƠ CHẾ DI TRUYỀN VÀ BIẾN DỊ
Bài 1: GEN, MÃ DI TRUYỀN VÀ QUÁ TRÌNH NHÂN ĐÔI ADN
Câu 1: Nền tảng vật chất di truyền ở cấp độ phân tử là
	A. prôtêin.	B. ARN	C. Axit nuclêic	D. AND.
Câu 2: Trong các loại nuclêôtit tham gia kết cấu nên ADN không có loại
	A. Ađênin.	B. Timin(T)	C. Guanin(G).	D. Uraxin(U)
Câu 3: Trong các loại nuclêôtit tham gia kết cấu nên ARN không có loại
	A. Ađênin.	B. Timin(T)	C. Guanin(G).	D. Uraxin(U).
Câu 4: Một đoạn của phân tử ADN mang thông tin mã hoá cho một chuỗi pôlipeptit hay một phân tử ARN được gọi là
	A. codon.	B. gen.	C. anticodon.	D. mã di truyền.
Câu 5: Bản chất của mã di truyền là
	A. trình tự sắp xếp các nulêôtit trong gen quy định trình tự sắp xếp các axit amin trong prôtêin.
	B. các axit amin đựơc mã hoá trong gen.
	C. ba nuclêôtit liền kề cùng loại hay khác loại đều mã hoá cho một axit amin.
	D. một bộ ba mã hoá cho một axit amin.
Câu 6: Mã di truyền là:
	A. mã bộ một, tức là cứ một nuclêôtit xác nhận một loại axit amin.
	B. mã bộ bốn, tức là cứ bốn nuclêôtit xác nhận một loại axit amin.
	C. mã bộ ba, tức là cứ ba nuclêôtit xác nhận một loại axit amin.
	D. mã bộ hai, tức là cứ hai nuclêôtit xác nhận một loại axit amin.
Câu 7: Trong bộ mã di truyền số bộ ba mã hóa cho axit amin là
	A. 61	B. 42	C. 64	D. 65
Câu 8: Mã di truyền có một bộ ba mở màn là
	A. GUA	B. AUG	C. UAX	D. UUG
Câu 9: Mã di truyền có các bộ ba kết thúc quá trình dịch mã là
	A. UAA, UAG, UGA.	B.UUA, UAG, UGA	C.UAA, UGG, UGA	D. AAU, UAG, UGA
Câu 10: Các bộ ba mã hóa axit amin khác nhau bởi
	A. trật tự của các nuclêôtit.	B. thành phần các nulêôtit
	C. số lượng nuclêôtit	D. thành phần và trật tự các nuclêôtit
Câu 11: Mã di truyền có tính đặc hiệu, tức là
	A. toàn bộ các loài đều dùng chung một bộ mã di truyền.	B. mã kết thúc là UAA, UAG, UGA.
	C. nhiều bộ ba cùng xác nhận một axit amin.	D. một bộ ba mã hoá chỉ mã hoá cho một loại axit amin.
Câu 12: Mã di truyền có tính thoái, tức là
	A. toàn bộ các loài đều dùng chung một bộ mã di truyền.	B. mã kết thúc là UAA, UAG, UGA.
	C. nhiều bộ ba cùng xác nhận một axit amin.	D. một bộ ba mã hoá chỉ mã hoá cho một loại axit amin.
Câu 13: Mã di truyền có tính thông dụng, tức là
	A. toàn bộ các loài đều dùng chung một bộ mã di truyền.	B. mã kết thúc là UAA, UAG, UGA.
	C. nhiều bộ ba cùng xác nhận một axit amin.	D. một bộ ba mã hoá chỉ mã hoá cho một loại axit amin.
Câu 14: Nhiều bộ ba cùng xác nhận một axit amin, điều này dấu hiệu dấu hiệu gì của mã di truyền?
	A. Mã di truyền có tính đặc hiệu.	B. Mã di truyền có tính thoái hóa.
	C. Mã di truyền có tính thông dụng.	D. Mã di truyền luôn là mã bộ ba.
Câu 15: Toàn bộ các loài sinh vật đều có chung một bộ mã di truyền, trừ một vài ngoại lệ, điều này dấu hiệu dấu hiệu gì của mã di truyền?
	A. Mã di truyền có tính đặc hiệu.	B. Mã di truyền có tính thoái hóa.
	C. Mã di truyền có tính thông dụng.	D. Mã di truyền luôn là mã bộ ba.
Câu 16: Một bộ ba mã hoá chỉ mã hoá cho một loại axit amin, điều này dấu hiệu dấu hiệu gì của mã di truyền?
	A. Mã di truyền có tính đặc hiệu.	B. Mã di truyền có tính thoái hóa.
	C. Mã di truyền có tính thông dụng.	D. Mã di truyền luôn là mã bộ ba.
Câu 17: Phát biểu nào sau đây là không đúng khi nói về dấu hiệu của mã di truyền?
A. Mã di truyền có tính thoái hoá.	B. Mã di truyền là mã bộ ba.
	C. Mã di truyền có tính thông dụng. 	D. Mã di truyền đặc trưng cho từng loài sinh vật.
Câu 18: Quá trình nhân đôi ADN được thực hiện theo phép tắc gì?
	A. Hai mạch được tổng hợp theo phép tắc bổ sung song song liên tục.
	B. Một mạch được tổng hợp gián đoạn, một mạch được tổng hợp liên tục.
	C. Phép tắc bổ sung và phép tắc bán bảo toàn.
	D. Mạch liên tục hướng về phía, mạch gián đoạn hướng ra chạc ba tái bản.
Câu 19: Trong quá trình nhân đôi ADN, vì sao trên mỗi chạc tái bản có một mạch được tổng hợp liên tục còn mạch kia được tổng hợp gián đoạn?
	A. Vì enzim ADN polimeraza chỉ tổng hợp mạch mới theo chiều 5’→3’.
	B. Vì enzim ADN polimeraza chỉ tác dụng lên một mạch.
	C. Vì enzim ADN polimeraza chỉ tác dụng lên mạch khuôn 3’→5’.
	D. Vì enzim ADN polimeraza chỉ tác dụng lên mạch khuôn 5’→3’.
Câu 20: Trong quá trình nhân đôi mạch đơn mới được tổng hợp liên tục trên mạch khuôn
	A. 3’ 5’	B. 5’ 3’	C. cả 2 mạch	D. không có chiều nhát định
Câu 21: Trong quá trình nhân đôi mạch đơn mới được tổng hợp không liên tục trên mạch khuôn
	A. 3’ 5’	B. 5’ 3’	C. cả 2 mạch	D. không có chiều nhát định
Câu 22: Mỗi ADN con sau nhân đôi đều có một mạch của ADN mẹ, mạch sót lại được tạo dựng từ các nuclêôtit tự do. Đây là nền tảng của phép tắc
A. bổ sung.	B. bán bảo toàn. C. bổ sung và bảo toàn. D. bổ sung và bán bảo toàn.
Câu 23: Vai trò của enzim ADN pôlimeraza trong quá trình nhân đôi ADN là:
	A. tháo xoắn phân tử ADN.
	B. lắp ráp các nuclêôtit tự do theo phép tắc bổ sung với mỗi mạch khuôn của ADN.
	C. bẻ gãy các link hiđrô giữa hai mạch của ADN. D. nối các đoạn Okazaki với nhau.
Câu 24: Trong nhân đôi AND, enzim nào tham gia trượt trên mạch khuôn để tổng hợp mạch mới?
	A. ADN giraza	B. ADN pôlimeraza	C. hêlicaza	D. ADN ligaza
Câu 25: Trong quá trình nhân đôi ADN, các đoạn Okazaki được nối lại với nhau thành mạch liên tục nhờ enzim nối, enzim nối này là
	A. ADN giraza	B. ADN pôlimeraza	C. hêlicaza	D. ADN ligaza
Câu 26: Ý nghĩa của quá trình nhân đôi AND là
	A. chuẩn bị cho sự tự tổng hợp prôtêin trong tế bào.	B. làm tăng lượng prô têin trong tế bào
	C. nền tảng của sự tự nhân đôi nhiễm sắc thể.	D. tạo ra nhiều tế bào mới.
Câu 27: Trong chu kỳ tế bào, sự nhân đôi AND diễn ra ở
	A. kì trung gian	B. kì đầu	C. kì giữa	D. kì sau
Câu 28: Trong quá trình nhân đôi, enzim AND polimeraza di chuyển trên mỗi mạch khuôn của AND:
	A.Luôn theo chiều từ 3’ đến 5’. 	 B. Di chuyển một cách ngẫu nhiên.
	C.Theo chiều từ 5’ đến 3’mạch này và 3’ đến 5’ trên mạch kia. D.Luôn theo chiều từ 5’ đến 3’.
Câu 29: Các mạch đơn mới được tổng hợp trong quá trình nhân đôi của phân tử AND tạo dựng theo chiều 	A.Cùng chiều với mạch khuôn. 	B. 3’ đến 5’.
	C. 5’ đến 3’. 	D. Cùng chiều với chiều tháo xoắn của AND.
Câu 30: Một trong những dấu hiệu của mã di truyền là
A. không có tính thoái hoá. 	B. mã bộ ba.
C. không có tính thông dụng. 	D. không có tính đặc hiệu.
Câu 31: Phát biểu nào sau đây là không đúng khi nói về dấu hiệu của mã di truyền?
A. Mã di truyền có tính thoái hoá. B. Mã di truyền là mã bộ ba.
C. Mã di truyền có tính thông dụng.	D. Mã di truyền đặc trưng cho từng loài sinh vật.
Câu 32: Một gen có chiều dài 5100A0 có tổng số nuclêôtit là
	A. 2400	B. 3000	C. 3600	D. 4200
Câu 33: Một gen có chiều dài 4800A0 có tổng số nuclêôtit là
	A. 2400	B. 3000	C. 3600	D. 4200
Câu 34: Một gen có 120 vòng xoắn có chiều dài là
	A. 5100A0	B. 3600A0	C. 4080A0	D. 2400A0
Câu 35: Một gen có 150 vòng xoắn có chiều dài là
	A. 5100A0	B. 3600A0	C. 4080A0	D. 2400A0
Câu 36: Một gen có khối lượng là 9.105 đvC có chiều dài là
	A. 5100A0	B. 3600A0	C. 4080A0	D. 2400A0
Câu 37: Một gen có khối lượng là 720.103 đvC có chiều dài là
	A. 5100A0	B. 3600A0	C. 4080A0	D. 2400A0
Câu 38: Một gen có 3000 nuclêôtit, có chiều dài là
	A. 5100A0	B. 3600A0	C. 4800A0	D. 2400A0
Câu 39: Một gen ở sinh vật nhân thực có số lượng các loại nuclêôtit là: A = 600 , G = 300. Tổng số nuclêôtit của gen này là :
	A. 1800 	B. 2100	C. 3600	D. 900
Câu 40: Một gen ở sinh vật nhân thực có số lượng các loại nuclêôtit là: A = 600 , G = 300. Số link hiđrô trong gen là
	A. 1800 	B. 2100	C. 3600	D. 900
Câu 41: Một gen có 480 ađênin và 3120 link hiđrô. Gen đó có số lượng nuclêôtit là
	A. 1800	B. 2400	C. 3000	D. 2040
Câu 42: Một gen có chiều dài 4080A0, có số nuclêôtit loại Ađênin chiếm 20%. Số nuclêôtit từng loại trong gen là
	A. A=T=720, G=X=480	B. A=T=480, G=X=720
	C. A=T=240, G=X=360	D. A=T=360, G=X=240
Câu 43: Một gen có chiều dài 5100A0, có số nuclêôtit loại Ađênin chiếm 30%. Số link hiđrô trong gen là
	A. 1800 	B. 2100	C. 3600	D. 3900
Câu 44: Một gen có khối lượng 9.105 đvC , có số nuclêôtit loại Timin chiếm 20%. Số link hiđrô trong gen là
	A. 1800 	B. 2100	C. 3600	D. 3900
Câu 45 : Một phân tử ADN ở sinh vật nhân thực có số nuclêôtit loại Ađênin chiếm 20% tổng số nuclêôtit. Tỉ lệ số nuclêôtit loại Guanin trong phân tử ADN này là
A. 20%. 	B. 10%. 	C. 30%. 	D. 40%.
Câu 46: Một gen tự sao ba lần liên tiếp thì số gen con tạo thành là
A. 4	B. 6	C. 8	D. 10
Câu 47: Một gen tự sao liên tiếp 4 lần, số gen con có mạch đơn kết cấu hoàn toàn mới từ nguyên liệu môi trường là
A. 8	B. 12	C. 14	D. 15
Câu 48: Một gen có chiều dài 4080A0, có số nuclêôtit mà môi trường phân phối cho gen nhân đôi 3 lần là
	A. 16600 	B. 18600	C. 16800	D. 19200
Câu 49: Một gen có chiều dài 4080A0, có số nuclêôtit loại Ađênin chiếm 20%. Số nuclêôtit từng loại mà môi trường phân phối cho gen nhân đôi 2 lần là
	A. A=T=2160, G=X=1440	B. A=T=1440, G=X=2160
	C. A=T=1240, G=X=1360	D. A=T=1360, G=X=1240
Câu 50: Phép tắc bán bảo tồn trong cơ chế nhân đôi của ADN là
A. hai ADN mới được tạo dựng sau khoảng thời gian nhân đôi, có một ADN giống với ADN mẹ còn ADN kia đã có cấu trúc thay đổi
B. hai ADN mới được tạo dựng sau khoảng thời gian nhân đôi hoàn toàn giống nhau và giống với ADN mẹ ban đầu
C. sự nhân đôi xảy ra trên hai mạch của ADN theo hai chiều ngược nhau
D. trong hai ADN mới tạo dựng mỗi ADN gồm có một mạch cũ và một mạch mới tổng hợp
Câu 51: Điều nào sau đây sai khi nói về phép tắc nhân đôi của ADN kép ?
A. Phép tắc giữ lại một nữa.	B. Phép tắc bổ sung.
C. Phép tắc khuôn mẫu.	D. Không liên tục trên 2 mạch.
Câu 52(ĐH 2009): Có 8 phân tử AND tự nhân đôi một số lần đã tổng hợp được 112 mạch pôlinucleotit mới lấy nguyên liệu hoàn toàn từ môi trường nội bào. Số lần tự nhân đôi của mỗi phân tử AND trên là
	A. 6	B. 3	C. 4	D. 5
Câu 53(ĐH2011): Một gen ở sinh vật nhân thực có 3900 link hidro và có 900 nucleotit loại guanin. Mạch 1 của gen có số nucleotit loại adenine chiếm 30%, số nucleotit lọa guanine chiếm 10% tổng số nucleotit của mạch. Số ncleotit mỗi loại ở mạch 1 của gen này là
	A. A=450, T=150, G=150, X=750	B. A=750, T=150, G=150, X=150
	C. A=450, T=150, G=750, X=150	D. A=150, T=450, G=750, X=150
Câu 54(ĐH2012): Trong quá trình nhân đôi ADN, một trong những vai trò của enzim AND-pôlimeraza là
bẻ gãy các link hiđrô giữa hai mạch của phân tử ADN.
nối các đoạn Okazaki để tạo thành mạch liên tục.
tổng hợp mạch mới theo phép tắc bổ sung với mạch khuôn của ADN.
tháo xoắn và làm tách hai mạch của phân tử ADN.
Câu 55(ĐH2012): Ở cấp độ phân tử, thông tin di truyền được truyền từ tế bào mẹ sang tế bào con nhờ cơ chế
	A. giảm phân và thụ tinh.	B. nhân đôi ADN.
	C. phiên mã	D. dịch mã.
Bài 2: PHIÊN MÃ VÀ DỊCH MÃ
Câu 1: Loại axit nuclêic có tính năng vận tải axit amin trong quá trình dịch mã là
	A. ADN.	B. mARN.	C. tARN.	D. rARN.
Câu 2: Loại axit nuclêic tham gia vào thành phần kết cấu nên ribôxôm là
	A. rARN.	B. mARN.	C. tARN.	D. ADN.
Câu 3: Làm khuôn mẫu cho quá trình phiên mã là nhiệm vụ của mạch nào trong gen?
	A. mạch mã hoá.	B. mARN.	C. mạch mã gốc.	D. tARN.
Câu 4: Phiên mã là quá trình tổng hợp nên phân tử
	A. ADN và ARN	B. prôtêin	C. ARN	D. ADN
Câu 5: Quá trình phiên mã ở đâu trong tế bào?
	A. ribôxôm.	B. tế bào chất.	C. nhân tế bào.	D. ti thể.
Câu 6: Thành phần nào sau đây không tham gia trực tiếp trong quá trình dịch mã ?
A. ADN	B. mARN	C. tARN	D. Ribôxôm
Câu 7: Dấu hiệu nào dưới đây thuộc về cấu trúc của mARN?
	A. mARN có cấu trúc mạch kép, dạng vòng, gồm 4 loại đơn phân A, T, G, X.
	B. mARN có cấu trúc mạch kép, gồm 4 loại đơn phân A, T, G, X.
	C. mARN có cấu trúc mạch đơn, gồm 4 loại đơn phân A, U, G, X.
	D. mARN có cấu trúc mạch đơn, dạng thẳng, gồm 4 loại đơn phân A, U, G, X.
Câu 8: Đối mã đặc hiệu trên phân tử tARN được gọi là
	A. codon.	B. axit amin.	B. anticodon.	C. triplet.
Câu 9: ARN được tổng hợp từ mạch nào của gen?
	A. Từ mạch có chiều 5’ → 3’.	B. Từ cả hai mạch đơn.
	C. Khi thì từ mạch 1, khi thì từ mạch 2.	D. Từ mạch mang mã gốc.
Câu 10: Quá trình tổng hợp chuỗi polipeptit diễn ra ở phòng ban nào trong tế bào nhân thực ?
	A. Nhân. B. Tế bào chất. C. Màng tế bào. D. Thể Gongi.
Câu 11: Các chuỗi polipeptit được tổng hợp trong tế bào nhân thực đều
	A. kết thúc bằng Met.	B. khởi đầu bằng axit amin Met.
	C. khởi đầu bằng axit foocmin-Met.	D. xuất phát từ một phức hợp aa-tARN.
Câu 12: Dịch mã thông tin di truyền trên bản mã sao thành trình tự axit amin trong chuỗi polipeptit là tính năng của
	A. rARN.	B. mARN.	C. tARN.	D. ARN.
Câu 13: Trong quá trình phiên mã, ARN-polimeraza sẽ tương tác với vùng nào để làm gen tháo xoắn?
	A. Vùng khởi động.	B. Vùng mã hoá.	C. Vùng kết thúc.	D. Vùng vận hành.
Câu 14: Trong quá trình phiên mã, chuỗi poliribônuclêôtit(mARN)được tổng hợp theo chiều nào?
	A. 3’ → 3’.	B. 3’ → 5’.	C. 5’ → 3’.	D. 5’ → 5’.
Câu 15: Dịch mã là quá trình tổng hợp nên phân tử
	A. mARN	B. ADN	C. prôtêin	D. mARN và prôtêin
Câu 16: Enzim chính tham gia vào quá trình phiên mã là
	A. ADN-polimeraza.	B. restrictaza.	C. ADN-ligaza.	D. ARN-polimeraza.
Câu 17: Trên mạch tổng hợp ARN của gen, enzim ARN polimeraza đã di chuyển theo chiều :
	A. Từ 3’ đến 5’. 	 	B. Từ giữa gen tiến ra 2 phía.
	C. Chiều ngẫu nhiên. 	D. Từ 5’ đến 3’.
Câu 18 : mARN được tổng hợp sau phiên mã có chiều
	A. Chiều từ 3’ à 5’. 	B. Cùng chiều mạch khuôn.
	C. 5’ à 3’ ; 3’ à 5’. 	D. Chiều từ 5’ à 3’.
Câu 19: Thời kỳ hoạt hoá axit amin của quá trình dịch mã diễn ra ở:
	A. nhân con	B. tế bào chất	C. nhân	D. màng nhân
Câu 20: Thời kỳ hoạt hoá axit amin của quá trình dịch mã nhờ năng lượng từ sự phân giải
	A. lipit	B. ADP	C. ATP software	D. glucôzơ
Câu 21: Sản phẩm của thời kỳ hoạt hoá axit amin là
	A. axit amin hoạt hoá.	B. axit amin tự do.	C. chuỗi polipeptit.	D. phức hợp aa-tARN.
Câu 22: Trong quá trình dịch mã, link peptit trước hết được tạo dựng giữa
	A. hai axit amin kế nhau.	B. axit amin thứ nhất với axit amin thứ hai.
	C. axit amin mở màn với axit amin thứ nhất.	D. hai axit amin cùng loại hay khác loại.
Câu 23: Nhà cung cấp mã hoá cho thông tin di truyền trên mARN được gọi là
	A. anticodon.	B. codon.	C. triplet.	D. axit amin.
Câu 24: Ở sinh vật nhân thực, quá trình nào sau đây không xảy ra trong nhân tế bào.
A. Nhân đôi nhiễm sắc	B. Phiên mã
C. Dịch mã	D. Tái bản ADN (nhân đôi ADN)
Câu 25: Trong quá trình dịch mã, trên 1 phần tử mARN thường có 1 số ribôxôm cùng hoạt động. Các ribôxôm này được gọi là:
	A.Pôliribôxôm	B.Pôlinuclêôxôm	C. Pôlipeptit	D. Pôlinuclêôtit
Câu 26: Polixom có vai trò gì?
	A. Đảm bảo cho quá trình phiên mã	 B. Làm tăng năng suất tổng hợp pro cùng loại
	C. Làm tăng năng suất tổng hợp pro khác loại	 D. Đảm bảo quá trình phiên mã diễn ra chuẩn xác
Câu 27: Ở cấp độ phân tử phép tắc khuôn mẫu được trổ tài trong cơ chế
	A. nhân tôi ADN, phiên mã, dịch mã.	B. tổng hợp ADN, dịch mã.
	C. tự sao, tổng hợp ARN.	D. tổng hợp ADN, ARN.
Câu 28: Quan hệ nào sau đây là đúng?
A. ADN" tARN" mARN" Prôtêin	B. ADN" mARN" Prôtêin" Tính trạng
C. mARN" ADN" Prôtêin" Tính trạng	D. ADN" mARN" Tính trạng
Câu 29: Đơn phân của prôtêin gọi là
A. nuclêôtit	B. nclêôxôm	C. axit amin	D. axit béo
Câu 30: Ở sinh vật nhân sơ axit amin mở màn co việc tổng hợp chuỗi pôlipeptit là
	A. pheninalanin	B. metiônin	C. foocmin mêtiônin	D. glutamin
Câu 31: Ở sinh vật nhân thực axit amin mở màn co việc tổng hợp chuỗi pôlipeptit là
	A. pheninalanin	B. metiônin	C. foocmin mêtiônin	D. glutamin
Câu 32: Giả sử một gen ở vi khuẩn có 3000 nuclêôtit. Hỏi số axit amin trong phân tử prôtêin có cấu trúc bậc 1 được tổng hợp từ gen trên là bao nhiêu?
	A. 495	B. 498	C. 500	D. 502
Câu 33: Trên mạch mang mã gốc của gen có một bộ ba 3’AGX5’. Bộ ba tương ứng trên phân tử mARN được phiên mã từ gen này là:
5’XGU3’	B. 5’UXG3’	C. 5’GXU3’	D. 5’GXT3’
Câu 34: Một đoạn phân tử ADN ở sinh vật nhân thực có trình tự nuclêôtit trên mạch mang mã gốc là: 3' AAAXAATGGGGA5'. Trình tự nuclêôtit trên mạch mARN được tổng hợp từ đoạn AND nay là:
	A. 5'... GGXXAATGGGGA3'	B. 5'... UUUGUUAXXXXU3'
	C. 5'... AAAGTTAXXGGT3'	D. 5'... GTTGAAAXXXXT3'
Câu 35: Anticôđon của phức hợp Met-tARN là gì?
A. AUX	B. TAX	C. AUG	D. UAX
Câu 36: Quá trình dịch mã kết thúc khi
	A. Riboxom rời khỏi mARN và trở lại dạng tự do với 2 tiểu nhà cung cấp lớn và bé.
	B. Riboxom di chuyển đến mã bộ ba AUG.
	C. Riboxom tiếp xúc với 1 trong các bộ ba UAA, UAG, UGA.
	D. Riboxom tiếp xúc với 1 trong các bộ ba UAU, UAX, UXG.
Câu 37: Link giữa các axit amin là loại link gì?
A. Hiđrô	B. Hoá trị	C. Phôtphođieste 	D. Peptit
Câu 38: Anticôdon trên tARN có nhiệm vụ 
A. Xúc tác liên kết axitamin với tARN	B. Xúc tác vận chuyển axitamin đến nơi tổng hợp
C. Xúc tác hình thành liên kết peptit
D. Nhận biết côdon đặc hiệu trên mARN nhờ liên kết bổ sung trong quá trình tổng hợp prôtêin
Câu 39(ĐH2009): Bộ ba đối mã(anticodon) của tARN vận tải axit amin mêtionin là
A. 5’AUG3’	B. 3’XAU5’	C. 5’XAU3’	D. 3’AUG5’
Câu 40(ĐH2009): Khi nói về cơ chế di truyền ở sinh vật nhân thực, trong điều kiện không có đột biến xảy ra, phát biểu nào sau đây là không đúng?
Sự nhân đôi AND xảy ra ở nhiều điểm trên phân tử AND tạo ra nhiều nhà cung cấp tái bản.
Trong dịch mã, sự kết cặp các nucleotit thao phép tắc bổ sung xảy ra ở toàn bộ các nucleotit trên phân tử ARN.
Trong tái bản ADDN, sự kết cặp các nucleotit thao phép tắc bổ sung xảy ra ở toàn bộ các nucleotit trên mỗi mạch đơn.
Trong phiên mã, sự kết cặp các nucleotit thao phép tắc bổ sung xảy ra ở toàn bộ các nucleotit trên mạch gốc ở vùng mã hóa của gen.
Câu 41(ĐH2010): Cho các sự kiện diễn ra trong quá trình dịch mã ở tế bào nhân thực như sau:
Bộ ba đối mã của phức hợp Met – tARN(UAX) gắn bổ sung với cô đôn mở màn(AUG) trên mARN.
Tiểu nhà cung cấp lớn của riboxom kết phù hợp với tiểu nhà cung cấp bé tạo thành riboxom hoàn chỉnh.
Tiểu nhà cung cấp bé của riboxom gắn với mARN ở vị trí đặc hiệu.
Cô đôn thứ hai trên mARN gắn bổ sung với anticodon của phức hệ aa1-ARN(aa1: axit amin đứng liền sau axit amin mở màn).
Riboxom dịch đi một codon trên mARN theo chiều 5’ – 3’.
Tạo dựng link peptit giữa axit amin ở đầu và axit amin aa1
Thứ tự đúng của sự kiện diễn ra trong thời kỳ mở màn và thời kỳ kéo dài chuỗi pôlipeptit là:
A. (3), (1), (2), (4), (6), (5).	B. (1), (3), (2), (4), (6), (5).
C. (2), (1), (3), (4), (6), (5).	D. (5), (2), (1), (4), (6), (3).
Câu 42(ĐH2011): Cho các sự kiện diễn ra trong quá trình phiên mã ở tế bào nhân thực như sau:
ARN polimeraza khởi đầu tổng hợp mARN tại vị trí đặc hiệu(khởi đầu phiên mã)
 ARN polimeraza bám vào vùng điều hòa làm gen tháo xoắn để lộ ra mạch gốc có chiều 5’ – 3’.
ARN polimeraza trượt xuôi theo mạch mã gốc trên gen có chiều 3’ – 5’.
 Khi ARN polimeraza di chuyển tới cuối gen, gặp tín hiệu kết thúc thì nó dừng phiên mã.
Trong quá trình phiên mã, các sự kiện diễn ra theo trình tự đúnglà:
A. (1), (4), (3), (2).	B. (1), (2), (3), (4).
C. (2), (1), (3), (4).	D. (2), (3), (1), (4).
Câu 43(ĐH2011): Cho các thông tin sau:
(1) mARN sau phiên mã được trực tiếp dung làm khuôn để tổng hợp protein.
(2) Khi riboxom tiếp xúc với mã kết thúc trên mARN thì quá trình dịch mã hoàn tất.
(3) Nhờ một enzim đặc hiệu, axit amin mở màn được cắt khỏi chuỗi polipeptit vừa tổng hợp.
 mARN sau phiên mã được cắt bỏ intron, nối các êxon lại với nhau thành mARN trưởng thành.
Các thông tin về sự phiên mã và dịch mã đúng với cả tế bào nhân thực và tế bào nhân sơ là
A. (2), (3).	B. (3), (4).	C. (1), (4).	D. (2), (4).
Câu 44(ĐH 2012): Các mã bộ ba trên mARN có vai trò qui định tín hiệu kết thúc quá trình dịch mã là
A. 3’GAU5’, 3’AAU5’, 3’AUG5’	B. 3’UAG5’, 3’UAA5’, 3’AGU5’
C. 3’UAG5’, 3’UAA5’, 3’UGA5’	D. 3’GAU5’, 3’AAU5’, 3’AGU5’
Câu 45(ĐH2012): Cho biết các cô đon mã hóa các axit amin tương ứng như sau: GGG – Gly; XXX – Pro; GXU – Ala; XGA – Arg; UXG – Ser; AGX – Ser. Một đoạn mạch gốc của một gen ở vi khuẩn có trình tự các nuclêôtit là 5’AGXXGAXXXGGG3’. Nếu đoạn mạch gốc này mang thông tin mã hóa cho đoạn pôlipeptit có 4 axit amin thì trình tự của 4 axit amin này là
A.Ser-Ala-Gly-Pro	B. Pro-Gly-Ser-Ala.	C.Ser-Arg-Pro-Gly	D. Gly-Pro-S
See also  Cách chứng minh, tính chất, quy tắc, dấu hiệu nhận biết, diện tích, chu vi hình bình hành