Tên trạng thái HTML thả xuống Chọn. Chọn Trạng thái Quốc gia Động JavaScript. Danh sách tất cả các quốc gia và tên khu vực. Danh sách các bang ở Ấn Độ, Danh sách các bang ở Hoa Kỳ

Bạn đang xem: danh sách trạng thái cho danh sách thả xuống

Tên quốc gia và tiểu bang thả xuống được chọn. Danh sách tiểu bang Hoa Kỳ, danh sách tiểu bang Ấn Độ. sao chép dán tên trạng thái thả xuống chọn mã

Chọn tên quốc gia mà bạn muốn tạo danh sách thả xuống trạng thái.

Quốc gia

Đặt tên trạng thái giá trị tùy chọn

Chỉnh sửa tên Bang

HTML


 & lt;! --- Các bang của Ấn Độ - & gt;
& lt; select id = "country-state" name = "country-state" & gt;
  & lt; option value = "AN" & gt; Quần đảo Andaman và Nicobar & lt; / option & gt;
  & lt; option value = "AP" & gt; Andhra Pradesh & lt; / option & gt;
  & lt; option value = "AR" & gt; Arunachal Pradesh & lt; / option & gt;
  & lt; option value = "AS" & gt; Assam & lt; / option & gt;
  & lt; option value = "BR" & gt; Bihar & lt; / option & gt;
  & lt; option value = "CH" & gt; Chandigarh & lt; / option & gt;
  & lt; option value = "CT" & gt; Chhattisgarh & lt; / option & gt;
  & lt; option value = "DN" & gt; Dadra và Nagar Haveli & lt; / option & gt;
  & lt; option value = "DD" & gt; Daman và Diu & lt; / option & gt;
  & lt; option value = "DL" & gt; Delhi & lt; / option & gt;
  & lt; option value = "GA" & gt; Goa & lt; / option & gt;
  & lt; option value = "GJ" & gt; Gujarat & lt; / option & gt;
  & lt; option value = "HR" & gt; Haryana & lt; / option & gt;
  & lt; option value = "HP" & gt; Himachal Pradesh & lt; / option & gt;
  & lt; option value = "JK" & gt; Jammu và Kashmir & lt; / option & gt;
  & lt; option value = "JH" & gt; Jharkhand & lt; / option & gt;
  & lt; option value = "KA" & gt; Karnataka & lt; / option & gt;
  & lt; option value = "KL" & gt; Kerala & lt; / option & gt;
  & lt; option value = "LA" & gt; Ladakh & lt; / option & gt;
  & lt; option value = "LD" & gt; Lakshadweep & lt; / option & gt;
  & lt; option value = "MP" & gt; Madhya Pradesh & lt; / option & gt;
  & lt; option value = "MH" & gt; Maharashtra & lt; / option & gt;
  & lt; option value = "MN" & gt; Manipur & lt; / option & gt;
  & lt; option value = "ML" & gt; Meghalaya & lt; / option & gt;
  & lt; option value = "MZ" & gt; Mizoram & lt; / option & gt;
  & lt; option value = "NL" & gt; Nagaland & lt; / option & gt;
  & lt; option value = "HOẶC" & gt; Odisha & lt; / option & gt;
  & lt; option value = "PY" & gt; Puducherry & lt; / option & gt;
  & lt; option value = "PB" & gt; Punjab & lt; / option & gt;
  & lt; option value = "RJ" & gt; Rajasthan & lt; / option & gt;
  & lt; option value = "SK" & gt; Sikkim & lt; / option & gt;
  & lt; option value = "TN" & gt; Tamil Nadu & lt; / option & gt;
  & lt; option value = "TG" & gt; Telangana & lt; / option & gt;
  & lt; option value = "TR" & gt; Tripura & lt; / option & gt;
  & lt; option value = "LÊN" & gt; Uttar Pradesh & lt; / option & gt;
  & lt; option value = "UT" & gt; Uttarakhand & lt; / option & gt;
  & lt; option value = "WB" & gt; Tây Bengal & lt; / option & gt;
& lt; / select & gt; 

Trình đơn thả xuống Quốc gia động

JavaScript Quốc gia động, trạng thái thả xuống các tùy chọn. Không có API hoặc Ajax

XEM THÊM  Cách tạo trang đăng nhập WordPress tùy chỉnh (Hướng dẫn cuối cùng) - cách tạo trang đăng nhập trên wordpress

Quốc gia

Tiểu bang

Tại đây, bạn có thể chỉnh sửa thêm hoặc bớt tên quốc gia, tiểu bang trước khi tải xuống tập lệnh.

Chỉnh sửa Tên Tiểu bang

Ví dụ về mã JSON của các quốc gia

 {
  "quốc gia": {
    "Ở Ấn Độ",
    "Hoa Kỳ": "Hoa Kỳ",
    "AE": "Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất"
    ...
  },
  "Những trạng thái": {
    "IN": [{"code": "DL", "name": "Delhi"}, ...],
    "US": [{"code": "WA", "name": "Washington"}, ...],
    "AE": [{"code": "DU", "name": "Dubai"}, ...]
    ...
  }
} 

Tập lệnh nhập HTML, danh sách quốc gia và tiểu bang

 & lt; script src = "./ js / country-state.js" & gt; & lt; / script & gt; 

HTML

 & lt; div & gt;
& lt; label for = "country" & gt; Country & lt; / label & gt;
& lt; select id = "country" & gt;
  & lt; option & gt; chọn quốc gia & lt; / option & gt;
& lt; / select & gt;
& lt; / div & gt;

& lt; div & gt;
& lt; label for = "state" & gt; State & lt; / label & gt;
& lt; span id = "state-code" & gt; & lt; input type = "text" id = "state" & gt; & lt; / span & gt;
& lt; / div & gt;
 

JavaScript

 // mã quốc gia của người dùng cho tùy chọn đã chọn
let user_country_code = "IN";

(hàm số () {
  // script https://www.html-code-generator.com/html/drop-down/country-region

  // Lấy tên quốc gia và tên tiểu bang từ tập lệnh đã nhập.
  let country_list = country_and_states ['country'];
  let bang_list = country_and_states ['bang'];

  // tạo menu thả xuống tên quốc gia
  để tùy chọn = '';
  option + = '& lt; option & gt; chọn quốc gia & lt; / option & gt;';
  for (let country_code in country_list) {
    // đặt quốc gia của người dùng tùy chọn đã chọn
    let select = (country_code == user_country_code)? ' đã chọn' : '';
    option + = '& lt; option value = "' + country_code + '"' + select + '& gt;' + country_list [country_code] + '& lt; / option & gt;';
  }
  document.getElementById ('country'). innerHTML = option;

  // menu thả xuống tên trạng thái tạo
  let text_box = '& lt; input type = "text" class = "input-text" id = "state" & gt;';
  let state_code_id = document.getElementById ("mã trạng thái");

  function create_states_dropdown () {
    // lấy mã quốc gia đã chọn
    let country_code = document.getElementById ("country"). value;
    let bang = bang_danh_sach [country_code];
    // mã quốc gia không hợp lệ hoặc không có tiểu bang nào thêm hộp văn bản
    if (! bang) {
      state_code_id.innerHTML = text_box;
      trở về;
    }
    để tùy chọn = '';
    if (state.length & gt; 0) {
      option = '& lt; select id = "state" & gt; \ n';
      for (let i = 0; i & lt; state.length; i ++) {
        option + = '& lt; option value = "' + state [i] .code + '" & gt;' + state [i] .name + '& lt; / option & gt;';
      }
      tùy chọn + = '& lt; / select & gt;';
    } khác {
      // tạo hộp văn bản đầu vào nếu không có trạng thái
      option = text_box
    }
    state_code_id.innerHTML = option;
  }

  // sự kiện thay đổi chọn quốc gia
  const country_select = document.getElementById ("quốc gia");
  country_select.addEventListener ('change', create_states_dropdown);

  create_states_dropdown ();
}) (); 

Tải xuống Mã menu thả xuống

Tải xuống tệp Zip mã đầy đủ. hoặc danh sách mảng JavaScript chỉ quốc gia và tên tiểu bang của tệp JSON

Tải xuống tệp Zip mã đầy đủ

Nén mã JSON

Tải xuống Quốc gia JSON


Xem thêm những thông tin liên quan đến chủ đề danh sách trạng thái cho trình đơn thả xuống

The State of ShineOn - Pre Mother's Day

 • Tác giả: ShineOn Việt Nam
 • Ngày đăng: 2021-04-07
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 3727 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm:

Cách Tạo Danh Sách Thả Xuống Có Điều Kiện, Tạo Danh Sách Thả Xuống Trong Ô

 • Tác giả: giasuviet.edu.vn
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 9319 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Trong bài viết này, bạn tạo khám phá bốn cách tạo danh sách Data Validation Excel (drop-down list) khác nhau: dựa trên danh sách giá trị, phạm vi của ô, phạm vi được đặt tên và danh sách dropdown động, Đồng thời chúng tôi cũng sẽ hướng dẫn bạn cách tạo danh sách dropdown từ một workbook khác, cũng như cách chỉnh sửa và xóa danh sách Data Validation trong Excel

Cách tạo Drop List (danh sách thả xuống) trong Excel có ví dụ chi tiết

 • Tác giả: www.thegioididong.com
 • Đánh giá: 3 ⭐ ( 6005 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Hướng dẫn cách tạo Drop List (danh sách thả xuống) trong Excel giúp bạn tạo nhanh một danh sách dữ liệu mà không cần phải nhập lại để tránh việc sai sót trong quá trình nhập dữ liệu. Vào xem ngay!

Hướng dẫn tạo danh sách thả xuống trong Excel: tĩnh, động và từ một workbook khác

 • Tác giả: gitiho.com
 • Đánh giá: 3 ⭐ ( 6372 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Hướng dẫn cách tạo, chỉnh sửa, xóa danh sách Data Validation Excel (drop-down list) dựa trên giá trị, phạm vi ô,...và danh sách dropdown động và từ một workbook khác

Cách tạo danh sách thả xuống(Drop-down) trong Microsoft Word

 • Tác giả: ting3s.com
 • Đánh giá: 5 ⭐ ( 1137 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Giúp nhập dữ liệu dễ dàng hơn hoặc tránh các vấn đề như lỗi chính tả bằng cách thêm danh sách thả xuống trong Word. Chỉ mất một phút và mình sẽ huớng dẫn các bạn thực hiện.

Tạo danh sách thả xuống

 • Tác giả: support.microsoft.com
 • Đánh giá: 3 ⭐ ( 5735 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Bạn có thể chèn một danh sách thả xuống gồm các mục nhập hợp lệ (cũng được gọi là một menu thả xuống hoặc hộp thả xuống) trong Excel để cho phép nhập dữ liệu dễ dàng hơn, hoặc để giới hạn các mục nhập chỉ nằm trong những mục nhất định mà bạn đã xác định.

Cách để Tạo trình đơn thả xuống trong ngôn ngữ HTML và CSS

 • Tác giả: www.wikihow.vn
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 9531 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Cách để Tạo trình đơn thả xuống trong ngôn ngữ HTML và CSS. wikiHow hôm nay sẽ hướng dẫn bạn tạo trình đơn thả xuống trên trang web bằng cách sử dụng mã HTML và CSS. Trình đơn thả xuống sẽ hiện ra khi người truy cập di con trỏ chuột lên...

Xem thêm các bài viết khác thuộc chuyên mục: WordPress

By DEVTEAM