Phương pháp Tính điện trở tương đương của mạch hỗn hợp cực hay

Phương pháp Tính điện trở tương đương của mạch hỗn hợp cực hay

Phương pháp giải:

Viết sơ đồ mạch điện: Ví dụ: (R1 nt R2) // [(R3 // R4) nt R5]

Quảng cáo

Ứng dụng các công thức tính điện trở tương đương của các đoạn thành phần theo thứ tự trong ngoặc đơn trước ‘()’, sau này là ngoặc vuông “[]”, tiếp theo là ngoặc nhọn “{}” và cuối cùng tính điện trở tương đương cả mạch.

So với đoạn mạch thành phần tiếp nối: Rtd = R1 + R2 + R3 + ….

So với đoạn mạch song song:

Bài tập ví dụ minh họa

Bài 1: Cho mạch điện có R1 = R3 = 6Ω; R2 = 4Ω có sơ đồ như hình vẽ

Hãy tính điện trở tương đương.

Lời giải: Rtd = 8,4 Ω.

Hướng dẫn giải:

Viết sơ đồ mạch điện: R3 nt (R1 // R2)

Với bài toán mắc hỗn hợp này, ta tìm điện trở tương đương của thành phần trong ngoặc đơn trước, rồi tìm điện trở tương đương toàn mạch.

Ta có:

Rtb = R3 + R12 = 6 + 2,4 = 8,4 Ω

Quảng cáo

Bài 2: Cho mạch điện như sơ đồ, biết R1 = 2Ω; R2 = 4Ω, R3 = 6 Ω. Hãy tính điện trở tương đương:

Lời giải: Rtd = 3 Ω.

Hướng dẫn giải:

Viết sơ đồ mạch điện: R3 // (R1 nt R2)

Ta tìm điện trở tương đương của thành phần trong ngoặc đơn trước, rồi tìm điện trở tương đương toàn mạch.

Ta có: R12 = R1 + R2 = 2 + 4 = 6 Ω

Bài 3: Tính điện trở tương đương của những đoạn mạch điện sau đây, biết rằng các điện trở đều bằng nhau và bằng 12 Ω.

Lời giải: Rtd = 20Ω

Hướng dẫn giải:

Sơ đồ mạch điện: R1 nt [(R2 nt R3)// R4];

Ta có R23 = R2 + R3 = 12 + 12 = 24 (Ω).

Rtd = R1 + R234 = 12 + 8 = 20 (Ω).

Bài tập trắc nghiệm tự luyện

Quảng cáo

Bài 1: Hai điện trở cùng bằng R được tiếp nối với nhau, sau này lại mắc song song với một điện trở R nữa. Tính điện trở tương đương của cụm ba điện trở đó.

See also  CÔNG THỨC DIỆN TÍCH XUNG QUANH HÌNH NÓN

A. 3R/4      B. 4R/7

C. 2R/3      D. 3R/2

Hiển thị giải đáp

Lời giải: C

Sơ đồ mạch: (R nt R) // R

Điện trở tương đương

Bài 2: Hai điện trở cùng bằng R được song song với nhau, sau này lại mắc tiếp nối với một điện trở R nữa. Tính điện trở tương đương của cụm ba điện trở đó.

A. 3R/4      B. 4R/7

C. 2R/3      D. 3R/2

Hiển thị giải đáp

Lời giải: D

Sơ đồ mạch: (R // R) nt R

Điện trở tương đương

Bài 3: Tính điện trở tương đương của đoạn mạch sau, biết các điện trở đều có độ lớn 10 Ω.

Tóm tắt:

Sơ đồ mạch R1 // (R2 nt R3).

R1 = R2 = R3 = 10 Ω

Hiển thị giải đáp

Điện trở tương đương R23 = R2 + R3 = 10 + 10 = 20 (Ω)

Điện trở tương đương của toàn mạch là:

Lời giải: Rtd = 20/3 Ω

Bài 4: Tính điện trở tương đương của đoạn mạch sau, biết các điện trở đều có độ lớn 12 Ω.

Tóm tắt:

Các điện trở bằng nhau = 12 Ω.

Sơ đồ mạch: R1 // R2 // [R3 nt (R5 // R6) nt R4]

Hiển thị giải đáp

Sơ đồ mạch: R1 // R2 // [R3 nt (R5 // R6) nt R4]

Điện trở tương đương R56 là:

Điện trở tương đương 3, 4, 5, 6 là: R3456 = R3 + R56 + R4 = 12 + 6 + 12 = 30Ω

Điện trở tương đương của mạch được xác nhận

⇒ Rtd = 5 Ω

Lời giải: Rtd = 5 Ω.

Bài 5: Cho mạch điện như hình vẽ, biết R1 = R2 = R3 = 2Ω; R4 = R5 = 4Ω. Tính điện trở tương đương của mạch điện.

Tóm tắt:

R1 = R2 = R3 = 2Ω; R4 = R5 = 4Ω.

Sơ đồ mạch điện: (R1 // R2) nt [(R3 nt R4) // R5].

Hiển thị giải đáp

Sơ đồ mạch điện: (R1 // R2) nt [(R3 nt R4) // R5].

Điện trở tương đương R12 là:

Điện trở tương đương R34 là: R34 = R3 + R4 = 2 + 4 = 6 (Ω)

Điện trở tương đương R345 là:

Điện trở tương đương toàn mạch là:

See also  Đại cương về tụ điện

Rtd = R12 + R345 = 1 + 2,4 = 3,4 (Ω).

Lời giải: Rtd = 3,4 (Ω)

Bài 6: Cho mạch điện như hình vẽ. Trong số đó R1 = R2 = 4Ω; R3 = 6 Ω; R4 = 3 Ω; R5 = 10 Ω. Tính điện trở tương đương của đoạn mạch AB.

Tóm tắt:

R1 = R2 = 4Ω; R3 = 6 Ω; R4 = 3 Ω; R5 = 10 Ω. Tính điện trở tương đương của đoạn mạch AB.

Hiển thị giải đáp

Sơ đồ mạch điện: R1 nt [(R2 nt R3) // R5] nt R4

Điện trở tương đương R23 = R2 + R3 = 4 + 6 = 10 (Ω).

Điện trở tương đương R235 là:

Điện trở tương đương toàn mạch AB là

Rtd = R1 + R235 + R4 = 4 + 5 + 3 = 12 (Ω).

Lời giải: Rtd = 12 Ω

Bài 7: Tính điện trở tương đương của mạch điện sau, biết R1 = 2 Ω, R2 = 4 Ω, R3 = R4 = 6 Ω.

Tóm tắt:

Tính điện trở tương đương của mạch điện, biết R1 = 2 Ω, R2 = 4 Ω, R3 = R4 = 6 Ω.

Hiển thị giải đáp

Sơ đồ mạch: (R1 nt R2) // (R3 nt R4)

R12 = R1 + R2 = 2 + 4 = 6 (Ω)

R34 = R3 + R4 = 6 + 6 = 12 (Ω)

Điện trở tương đương của đoạn mạch là

Lời giải: Rtd = 4 Ω.

Bài 8: Có 3 điện trở cùng có giá trị R. Hỏi có bao nhiêu cách mắc mạch cho tất cả chúng ta các điện trở tương đương khác nhau? Hãy tính các điện trở tương đương đó.

Tóm tắt:

Có 3 điện trở cùng có giá trị R. Hỏi có bao nhiêu cách mắc mạch cho tất cả chúng ta các điện trở tương đương khác nhau? Hãy tính các điện trở tương đương đó.

Hiển thị giải đáp

Có 3 điện trở có thể có các cách mắc sau:

Cách 1: Mắc tiếp nối 3 điện trở

Điện trở tương đương là Rtd = R + R + R = 3R.

Cách 2: Mắc song song 3 điện trở

Điện trở tương đương là: Rtd = R/3

Cách 3: Mắc 2 điện trở song song, tiếp nối với điện trở còn sót lại

Điện trở tương đương là:

Cách 4: Hai điện trở mắc tiếp nối, và mắc song song với điện trở còn sót lại

Điện trở tương đương là

Bài 9: Có các điện trở cùng R = 5 Ω. Hãy mắc chúng để được các điện trở tương đương có giá trị 3 Ω với ít điện trở nhất.

See also  Cách tính hỗn số: Lý thuyết và Bài tập cách tính nhanh hỗn số

Tóm tắt:

Có các điện trở cùng R = 5 Ω. Hãy mắc chúng để được các điện trở tương đương có giá trị là 3 Ω với ít điện trở nhất.

Hiển thị giải đáp

Vì Rtđ nhỏ hơn điện trở thành phần nên các điện trở R mắc theo kiểu song song

Gọi R1 là điện trở của nhánh mắc song song R

⇒ R.R1 = 3(R + R1) ⇔ 5R1 = 15 + 3R1 ⇒ R1 = 7,5

Vì R1 > R nên nhánh R1 gồm R tiếp nối R2

R1 = R + R2 ⇒ R2 = 2,5 .Vậy mạch điện được mắc như sau (hình 2)

Bài 10: Cho sơ đồ mạch điện sau, các điện trở đều có cùng giá trị R = 15Ω. Hãy tính điện trở tương đương của đoạn mạch.

Tóm tắt:

Các điện trở đều có giá trị 15 Ω.

Hiển thị giải đáp

Viết sơ đồ mạch: [R1 nt (R2 // R3)] // R4 // R5

Ta có

R123 = R23 + R1 = 7,5 + 15 = 22,5 Ω.

Điện trở tương đương của mạch là:

⇒ Rtd = 5,625 Ω.

Lời giải: Rtd = 5,625 Ω.

Xem thêm các dạng bài tập Vật Lí lớp 9 có giải đáp và lời giải cụ thể khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Vật Lí lớp 9 hay khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 9 tại khoahoc.vietjack.com

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng….miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k6: fb.com/groups/hoctap2k6/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên social facebook và youtube:

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên social facebook và youtube:

Loạt bài Lý thuyết – Bài tập Vật Lý 9 có giải đáp của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung chương trình Vật Lý lớp 9.

Nếu thấy hay, hãy khích lệ và chia sẻ nhé! Các comment không phù hợp với nội quy comment website sẽ bị cấm comment vĩnh viễn.