Toán lớp 3 tính giá trị của biểu thức là bài toán gây nhiều khó khăn cho con khi học. Bài học này vuihoc.vn phân phối một số dạng toán và quy tắc tính.

Toán lớp 3 tính giá trị của biểu thức là bài toán gây nhiều khó khăn cho con khi học. Bài học này vuihoc.vn phân phối một số dạng toán và quy tắc tính.

 

Xem thêm:

 

1. Giới thiệu về bài học tính giá trị của biểu thức

1.1 Biểu thức là gì?

Biểu thức gồm các số được nối với nhau bởi các phép tính.

VD: 

1 + 2 + 3 

5 x 4 : 2

1.2 Giá trị biểu thức là gì?

Giá trị biểu thức là kết quả sau thời điểm thực hiện các phép tính trong biểu thức. Giá trị biểu thức là kết quả của các phép tính.

VD: 

Biểu thức: 13 + 20 + 10 = 43

Trong số đó: 

13 + 20 + 10 là biểu thức

43 là giá trị của biểu thức

2. Tính giá trị của biểu thức

2.1 Thứ tự ưu tiên phép tính cộng trừ hoặc nhân chia

VD: Tính giá trị của biểu thức

20 + 50 – 22 

= 70 – 22

= 48

2.2 Thứ tự ưu tiên phép tính chứa cộng trừ nhân chia

VD: Tính giá trị của biểu thức

40 + 30 : 6

= 40 + 5

= 45 

2.3 Thứ tự ưu tiên với biểu thức chứa dấu ngoặc

(*3*)

 • Nếu biểu thức chứa các loại dấu ngoặc như: ngoặc tròn (), ngoặc vuông [], ngoặc nhọn {} thì thực hiện các phép tính trong ngoặc trước. Sau đó thực hiện các phép tính ngoài ngoặc.

 • VD: Tính giá trị biểu thức

  10 + 20 + (50 – 10)

  = 10 + 20 + 40

  = 70

  (*3*)

 • Thực hiện các phép tính trong các ngoặc (), [], {} thì thực hiện theo thứ tự như sau: ngoặc tròn () đến ngoặc vuông [] và cuối cùng là ngoặc nhọn {}.

 • VD: Tính giá trị của biểu thức

  36 + 4 x [30 + (20 – 4)]

  = 36 + 4 x [30 + 16]

  = 36 + 4 x 46

  = 36 + 184

  = 220

  Những quy tắc toán lớp 3 tính giá trị của biểu thức trên đây các con cần phải học thuộc bằng cách tập luyện làm nhiều bài tập.

  3. Bài tập vận dụng toán lớp 3 tính giá trị của biểu thức

  Các con hoặc phụ huynh hướng dẫn con học toán lớp 3 dạng toán tính giá trị của biểu thức nên xuất phát từ các dạng toán cơ bản, dần lên nâng cao. Có như vậy, các con mới có thể nắm vững các quy tắc tính giá trị biểu thức. Nên khởi đầu dạy con các dạng toán từ 2 đến 3 phép tính.

  Dưới đây là các bài tập toán lớp 3 tính giá trị của biểu thức từ cơ bản đến nâng cao, các con và phụ huynh tham khảo:

  3.1 Các dạng bài toán tính giá trị biểu thức lớp 3 cơ bản

  Bài 1:

  Tính các giá trị biểu thức sau:

  a) 20 – 5 + 10

  b) 60 + 20 – 5

  c) 25 + 30 – 7

  d) 49 : 7 x 5

  e) 56 : 7 x 4

  Bài 2:

  Tính giá trị của biểu thức sau:

  a) 25 – (20 – 10)

  b) 80 – (30 + 25)

  c) 125 + (13 + 7)

  d) 416 – (25 – 11)

  e) (65 + 15) x 2

  f) 48 : (6 : 3)

  g) (74 – 14) : 2

  h)  81 : (3 x 3)

  Giải đáp

  Bài 1:

  a) 25

  b) 75

  c) 48

  d) 35

  e) 32

  Bài 2:

  a) 25 – (20 – 10)

  = 25 – 10

  = 15

  b) 80 – (30 + 25)

  = 80 – 55

  = 25

  c) 125 + (13 + 7)

  = 125 + 20

  = 145

  d) 416 – (25 – 11)

  = 416 – 14

  = 402

  e) (65 + 15) x 2

  = 80 x 2

  = 160

  f) 48 : (6 : 3)

  = 48 : 2

  = 24

  g) (74 – 14) : 2

  = 60 : 2

  = 30

  h) 81 : (3 x 3) 

  = 81 : 9

  = 9

  3.2 Các dạng bài toán tính giá trị biểu thức lớp 3 nâng cao

  Con cần nắm chắc các kiến thức cơ bản và phương pháp tính giá trị biểu thức lớp 3 để làm các dạng bài nâng cao dưới đây. 

  Bài 1:

  Tính nhanh giá trị của biểu thức

  a) 24 x 5 + 24 x 3 + 24 x 2

  b) 213 x 37 + 213 x 39 + 23 x 213 + 213

  c) 52 + 37 + 48 + 63

  Bài 2:

  Tính tổng giá trị của dãy số

  a) 7 + 7 + 7 + … + 7 – 777 (có 111 số 7)

  b) 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + … + 2015

  Bài 3: 

  Có 108 chiếc tất, được xếp đều vào trong 3 ngăn tủ. Hỏi mỗi ngăn tủ có bao nhiêu tất? 

  Bài 4: Tính giá trị biểu thức sau:

  Giải đáp

  Bài 1:

  a) 24 x 5 + 24 x 3 + 24 x 2

  = 24 x (5 + 3 + 2)

  = 24 x 10

  = 240

  b) 213 x 37 + 213 x 39 + 23 x 213 + 213

  = 213 x (37 + 39 + 23 + 1)

  = 213 x 100

  = 21300

  c) 52 + 37 + 48 + 63

  = (52 + 48) + (37 + 63)

  = 100 + 100

  = 200

  Bài 2:

  a) 7 + 7 + 7 + … + 7 – 777 (có 111 số 7)

  = 7 x 111 – 777

  = 777 – 777

  = 0

  b) Dãy số có số các số hạng là:

  (2015 – 1) : 1 + 1 = 2015 (số hạng)

  Giá trị của dãy số trên là:

  (2015 + 1) x 2015 : 2 = 2031120

  Đáp số: 2031120

  Bài 3: 

  Bài giải: 

  Mỗi ngăn tủ có số chiếc tất là: 

  108 : 3 = 36 (chiếc)

  Mỗi ngăn tủ có số đôi tất là: 

  36 : 2 = 18 (đôi)

  Đáp số: 18 đôi tất. 

  Toán lớp 3 tính giá trị của biểu thức không khó khăn nếu con nắm chắc quy tắc và tập luyện thường xuyên. Các bậc phụ huynh cùng con tham gia các khóa học trên Vuihoc.vn để học toán không đang là chuyện khó nhằn! 

   

  See also  Các thành phần cơ bản của ngôn ngữ C