Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.61 MB, 32 trang )

CLTN Bµi 24: ngn gèc chung vµ chiỊu h­íng tiÕn hoá
I P hân li tính trạng và sự
tạo dựng các nhóm phân loại
1. Phân li tính trạng. Nguyên nhân của phân li tính trạng là gì?
Quá trình đột biến + giao phối đã tạo ra nhiều biến dị tổ hợp . Trong những điều kiện sống khác
nhau CLTN đã chọn lọc theo nhiều hướng khác nhau nên đã tạo ra PLTT.
Kết quả của phân li tính trạng là gì? Tạo ra nhiều loài mới khác nhau.
ĐB + GP
BD BD BD BD BD
Dạng ban đầu
A
I P hân li tính trạng và sự
tạo dựng các nhóm phân loại

1. Phân li tính trạng. Các em hãy xem sơ đồ phân li tính trạng và trả lời thắc mắc:

Loài Hiện
Tại
– 20 loài dưới đây cã quan hƯ víi nhau nh­ thÕ nµo vỊ ngn gèc?
– Nh­ vËy toµn bé sinh giíi ngµy nay cã nguån gèc nh­ thÕ nµo?
1 2 3 4 5 6 7 8 Chi
1 2 3 4 Họ
Lớp
Bộ II Bộ I
Bộ
– Các loài trên có cùng nguồn gốc từ một dạng tổ tiên ban đầu.
– Toàn bộ các loài sinh vật phong phú phong phú ngày nay có
chung nguồn gốc.

2. Sự tạo dựng các nhóm phân loại.

I P hân li tính trạng và sự
tạo dựng các nhóm phân loại

1. Phân li tính trạng. 2. Sự tạo dựng các nhóm

phân loại.
Các em hãy xem sơ đồ phân li tính trạng và trả lời thắc mắc.
Lớp
Loài Hiện
Tại
Họ 1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8
A
– Các loài trên có cùng nguồn gốc từ một dạng tổ tiên ban đầu.
– Toàn bộ các loài sinh vật phong phú phong phú ngày nay có
chung nguồn gốc.
Hãy nêu khái niệm về chi, họ, bộ, lớp ?
Các loài có chung nguồn gốc hợp thành chi.
C¸c chi cã chung nguån gốc hợp thành họ.
Các họ có chung nguồn gốc hợp thành bộ.
Các bé cã chung nguån gèc hợp thành lớp.
Bộ I Bộ II
Bộ
Chi
I P hân li tính trạng và sự
tạo dựng các nhóm phân loại

1. Phân li tính trạng. 2. Sự tạo dựng các nhóm

phân loại.
Tổng kết: + Tiến hoá lớn là quá trình tạo dựng các
nhóm phân loại trên loài như : Chi, họ , bộ…
+ Tiến hoá lớn chịu sự thúc đẩy của các nhân tố: Đột biến, giao phối, CLTN và các cơ chế
cách ly.
+ Tiến hoá lớn giải thích nguồn gốc chung của sinh giới.
Cá mập thuộc lớp gì? Dấu hiệu kết cấu chung?
Môi trường sống?
Nhóm 2
Cá ngư long thuộc lớp gì? Dấu hiệu kết cấu chung?
Môi trường sống?
Nhóm 3
Cá heo thuộc lớp gì? Dấu hiệu kết cấu cá heo?
Môi trường sống?
Cá mập thuộc lớp gì? Dấu hiệu kết cấu chung?
Môi trường sống?
I P hân li tính trạng và sự hình
thành các nhóm phân loại II Đồng quy tính trạng
Cá mập thuộc lớp cá sụn.
Dấu hiệu:
+ Đẻ con.
+Tim 2 ngăn.
+1 vòng tuần hoàn.
+ Thân nhiệt thay đổi theo môi trường.
Sống ở biển. Nhóm 1
Cỏ mp
Cá ngư long thuộc lớp gì? Dấu hiệu kết cấu chung?
Môi trường sống?
I P hân li tính trạng và sự hình
thành các nhóm phân loại II Đồng quy tính trạng
– Cá ngư long thuộc lớp bò sát
– Dấu hiệu: + Hô hấp bằng phổi.
+ Tim 3 ngăn 2 vòng tuần hoàn.
+ Thân nhiệt thay đổi theo môi trường.
– Sống ở biển.
Nhóm 2
Ng long
Cá heo thuộc lớp gì? Dấu hiệu kết cấu cá heo?
Môi trường sống?
I P hân li tính trạng và sự hình
thành các nhóm phân loại II Đồng quy tính trạng
– Cá heo thuộc lớp thú – Dấu hiệu:
+ Hô hấp bằng phổi. + Tim 4 ngăn 2 vòng
tuần hoàn. Đẻ con và nuôi con
bằng sữa mẹ. + Thân nhiệt không
thay đổi theo môi trư ờng.
– Sống ở biển.
Nhóm 3
I P hân li tính trạng và sự hình
thành các nhóm phân loại II Đồng quy tính trạng
Em có nhận xét gì về hình dạng của cá mập và cá heo?
Hình dạng của chúng tương đối giống nhau. Cá mập và cá heo thuộc 2 lớp khác xa nhau
nhưng chúng có hình dạng tương đối giống nhau. Hiện tượng này người ta gọi là đồng quy
tính trạng. Vậy đồng quy tính trạng là gì?
Đồng quy tính trạng là hiện tượng một số loài thuộc đơn vị phân loại khác
nhau. Nhưng vì sèng chung cïng mét m«i trường nên có kiểu hình tương đối
giống nhau.
Nguyên nhân của đồng quy tính trạng là gì?
Được chọn lọc tự nhiên tích luỹ các đột biến và biÕn dÞ theo cïng mét hư
ớng.
Kết quả như vậy nào?
Kết quả là tạo ra những kiểu hình tương đối giống nhau.
Hãy phân biệt giữa phân li tính trạng và đồng quy tính trạng?
Phân li tính trạng là: Từ một dạng ban đầu hình thành nhiều đơn vị phân loại
khác nhau.
Đồng quy tính trạng là: Nhiều loài khác nhau nhưng cùng sống trong cùng một môi
trường nên chúng có kiểu hình tương đối giống nhau.
I P hân li tính trạng và sự hình
thành các nhóm phân loại II Đồng quy tính trạng
Tiến hoá diễn ra theo đoạn đường nào là đa số?
Tiến hoá diễn ra đa số theo đoạn đường phân li tính trạng, tạo thành những nhóm
chung một nguồn gốc.
Nhóm 4 Giải trình về động, thực vật ở kỷ Than đá.
Nhóm 5
Nhóm 6
Nhóm 7 Giải trình về dấu hiệu chung của lớp thú?
Giải trình về đặc điểm giống nhau của bò sát? Giải trình về động, thực vật ở kỷ thứ 4.
I P hân li tính trạng và sự hình
thành các nhóm phân loại II Đồng quy tính trạng
III Khuynh hướng tiến hoá của sinh giới.
Giải trình về động, thực vật ở kỷ Than đá.
Kỷ Than đá: Kỷ Than đá:
Về thực vật: Quyết khổng lồ phát triển. Xuất
hiện dương xỉ có hạt.
Về động vật: Xuất hiện bò sát, sâu bọ cất cánh.
Giải trình về động, thực vật ở kỷ thứ 4.
Kỷ thứ 4: Kỷ thứ 4:
– Về thực vật: ổn định hệ thực vật. – Về động vật: xuất hiện loài người,
ổn định hệ động vật.
Qua đó em có nhận xét gì về khuynh hướng tiến hoá?
Nhóm 4
Nhóm 5
I P hân li tính trạng và sự hình
thành các nhóm phân loại II Đồng quy tính trạng
III Khuynh hướng tiến hoá của sinh giới.

See also  Axit Bazơ Muối và Hidroxit lưỡng tính theo thuyết Arêniut và thuyết Bronsted

1. Ngày càng phong phú, phong phú.

Loài HiệnTại- 20 loài dưới đây cã quan hƯ víi nhau nh­ thÕ nµo vỊ ngn gèc?- Nh­ vËy toµn bé sinh giíi ngµy nay cã nguån gèc nh­ thÕ nµo?1 2 3 4 5 6 7 8 Chi1 2 3 4 HọLớpBộ II Bộ IBộ- Các loài trên có cùng nguồn gốc từ một dạng t
ổ tiên ban đầu.- Toàn thể các loài sinh vật phong phú phong phú ngày nay cóchung nguồn gốc.I P hân li tính trạng và sựhình thành các nhóm phân loạiphân loại.Các em hãy xem sơ đồ phân li tính trạng và trả lời thắc mắc.LớpLoài HiệnTạiHọ 1 2 3 41 2 3 4 5 6 7 8- Các loài trên có cùng nguồn gốc từ một dạng tổ tiên ban đầu.- Toàn thể các loài sinh vật phong phú phong phú ngày nay cóchung nguồn gốc.Hãy nêu khái niệm về chi, họ, bộ, lớp ?Các loài có chung nguồn gốc hợp thành chi.C¸c chi cã chung nguån gốc hợp thành họ.Các họ có chung nguồn gốc hợp thành bộ.Các bé cã chung nguån gèc hợp thành lớp.Bộ I Bộ IIBộChiI P hân li tính trạng và sựhình thành các nhóm phân loạiphân loại.Tổng kết: + Tiến hoá lớn là quá trình tạo dựng cácnhóm phân loại trên loài như : Chi, họ , bộ…+ Tiến hoá lớn chịu sự thúc đẩy của các nhân tố: Đột biến, giao phối, CLTN và các cơ chếcách ly.+ Tiến hoá lớn giải thích nguồn gốc chung của sinh giới.Cá mập thuộc lớp gì? Dấu hiệu kết cấu chung?Môi trường sống?Nhóm 2Cá ngư long thuộc lớp gì? Dấu hiệu kết cấu chung?Môi trường sống?Nhóm 3Cá heo thuộc lớp gì? Dấu hiệu kết cấu cá heo?Môi trường sống?Cá mập thuộc lớp gì? Dấu hiệu kết cấu chung?Môi trường sống?I P hân li tính trạng và sự hìnhthành các nhóm phân loại II Đồng quy tính trạngCá mập thuộc lớp cá sụn.Dấu hiệu:+ Đẻ con.+Tim 2 ngăn.+1 vòng tuần hoàn.+ Thân nhiệt thay đổi theo môi trường.Sống ở biển. Nhóm 1Cỏ mpCá ngư long thuộc lớp gì? Dấu hiệu kết cấu chung?Môi trường sống?I P hân li tính trạng và sự hìnhthành các nhóm phân loại II Đồng quy tính trạng- Cá ngư long thuộc lớp bò sát- Dấu hiệu: + Hô hấp bằng phổi.+ Tim 3 ngăn 2 vòng tuần hoàn.+ Thân nhiệt thay đổi theo môi trường.- Sống ở biển.Nhóm 2Ng longCá heo thuộc lớp gì? Dấu hiệu kết cấu cá heo?Môi trường sống?I P hân li tính trạng và sự hìnhthành các nhóm phân loại II Đồng quy tính trạng- Cá heo thuộc lớp thú – Dấu hiệu:+ Hô hấp bằng phổi. + Tim 4 ngăn 2 vòngtuần hoàn. Đẻ con và nuôi conbằng sữa mẹ. + Thân nhiệt khôngthay đổi theo môi trư ờng.- Sống ở biển.Nhóm 3I P hân li tính trạng và sự hìnhthành các nhóm phân loại II Đồng quy tính trạngEm có nhận xét gì về hình dạng của cá mập và cá heo?Hình dạng của chúng tương đối giống nhau. Cá mập và cá heo thuộc 2 lớp khác xa nhaunhưng chúng có hình dạng tương đối giống nhau. Hiện tượng này người ta gọi là đồng quytính trạng. Vậy đồng quy tính trạng là gì?Đồng quy tính trạng là hiện tượng một số loài thuộc nhà cung cấp phân loại khácnhau. Nhưng vì sèng chung cïng mét m«i trường nên có kiểu hình tương đốigiống nhau.Nguyên nhân của đồng quy tính trạng là gì?Được chọn lọc tự nhiên tích luỹ các đột biến và biÕn dÞ theo cïng mét hướng.Kết quả như vậy nào?Kết quả là tạo ra những kiểu hình tương đối giống nhau.Hãy phân biệt giữa phân li tính trạng và đồng quy tính trạng?Phân li tính trạng là: Từ một dạng ban đầu tạo dựng nhiều nhà cung cấp phân loạikhác nhau.Đồng quy tính trạng là: Nhiều loài khác nhau nhưng cùng sống trong cùng một môitrường nên chúng có kiểu hình tương đối giống nhau.I P hân li tính trạng và sự hìnhthành các nhóm phân loại II Đồng quy tính trạngTiến hoá diễn ra theo đoạn đường nào là đa số?Tiến hoá diễn ra đa số theo đoạn đường phân li tính trạng, tạo thành những nhómchung một nguồn gốc.Nhóm 4 Giải trình về động, thực vật ở kỷ Than đá.Nhóm 5Nhóm 6Nhóm 7 Giải trình về đặc điểm giống nhau của lớp thú?Giải trình về đặc điểm giống nhau của bò sát? Giải trình về động, thực vật ở kỷ thứ 4.I P hân li tính trạng và sự hìnhthành các nhóm phân loại II Đồng quy tính trạngIII Khuynh hướng tiến hoá của sinh giới.Giải trình về động, thực vật ở kỷ Than đá.Kỷ Than đá: Kỷ Than đá:Về thực vật: Quyết khổng lồ phát triển. Xuấthiện dương xỉ có hạt.Về động vật: Xuất hiện bò sát, sâu bọ cất cánh.Giải trình về động, thực vật ở kỷ thứ 4.Kỷ thứ 4: Kỷ thứ 4:- Về thực vật: ổn định hệ thực vật. – Về động vật: xuất hiện loài người,ổn định hệ động vật.Qua đó em có nhận xét gì về khuynh hướng tiến hoá?Nhóm 4Nhóm 5I P hân li tính trạng và sự hìnhthành các nhóm phân loại II Đồng quy tính trạngIII Khuynh hướng tiến hoá của sinh giới.

See also  Các dạng bài tập Con lắc lò xo có lời giải