Ngày đăng: 09/06/2021, 13:41

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ – ĐỊA CHẤT NGUYỄN NHƯ HÙNG NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH NỒNG ĐỘ BỤI (PM10) TRONG KHÔNG KHÍ KHU VỰC ĐƠ THỊ VIỆT NAM TỪ DỮ LIỆU ẢNH VỆ TINH LUẬN ÁN TIẾN SĨ KỸ THUẬT Hà Nội – 2019 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ – ĐỊA CHẤT NGUYỄN NHƯ HÙNG NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH NỒNG ĐỘ BỤI (PM10) TRONG KHƠNG KHÍ KHU VỰC ĐƠ THỊ VIỆT NAM TỪ DỮ LIỆU ẢNH VỆ TINH Nghề: Kỹ thuật Trắc địa – Bản đồ Mã số: 9520503 LUẬN ÁN TIẾN SĨ KỸ THUẬT NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS TRẦN VÂN ANH PGS.TS PHẠM QUANG VINH Hà Nội – 2019 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin khẳng định cơng trình nghiên cứu riêng thân tơi Tồn q trình nghiên cứu tiến hành cách khoa học, số liệu, kết trình bày luận án xác, trung thực chưa thông báo cơng trình khác Tác giả luận án Nguyễn Như Hùng ii LỜI CẢM ƠN Luận án hoàn thiện Bộ môn Đo ảnh Viễn thám, Khoa Trắc địa – Bản đồ Quản lý đất đai, Trường Đại học Mỏ – Địa chất, hướng dẫn khoa học PGS.TS Trần Vân Anh PGS.TS Phạm Quang Vinh Trong trình thực nghiên cứu, tác giả ln nhận trợ giúp tận tình thầy, giáo viên đồng nghiệp Bộ môn Đo ảnh Viễn thám, Khoa Trắc địa – Bản đồ Quản lý đất đai, phòng Huấn luyện Sau đại học, Lãnh đạo Nhà trường, Bộ môn Trắc địa Bản đồ – Học viện Kỹ thuật Quân sự, Bộ mơn Cơng trình Quốc phịng – Học viện Kỹ thuật Quân sự, Thủ trưởng Viện Kỹ thuật Công trình đặc biệt… Tác giả xin bộc bạch lịng nhớ ơn chân tình sâu sắc đến tất thầy, giáo viên, nhà khoa học, đồng nghiệp, thủ trưởng nhà cung cấp người thân tận tình trợ giúp, tạo điều kiện thuận tiện để tác giả hoàn thiện luận án Xin chân tình cảm ơn! iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN .ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT vi DANH MỤC CÁC BẢNG viii DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ VÀ SƠ ĐỒ .xii MỞ ĐẦU CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1 Đặt vấn đề 1.1.1 Các phương pháp quan trắc thiết bị đo 1.1.2 Các phương pháp mơ hình 1.1.3 Các phương pháp quan trắc viễn thám 1.2 Tổng quan tình hình nghiên cứu giới nước 1.2.1 Tổng quan tình hình nghiên cứu giới 1.2 Tổng quan kết nghiên cứu nước 11 1.2.3 Nhận xét kết nghiên cứu nước giới 17 1.3 Những vấn đề phát triển luận án 18 CHƯƠNG CƠ SỞ KHOA HỌC XÁC ĐỊNH NỒNG ĐỘ BỤI PM10 TỪ TƯ LIỆU VIỄN THÁM 20 2.1 Khái nhiệm sol khí 20 2.1.1 Khái niệm sol khí (Aerosol) 20 2.1.2 Phân bố sol khí khí 20 2.1.3 Kích thước sol khí 21 2.2 Nền tảng khoa học xác định bụi khơng khí từ kỹ thuật viễn thám 23 2.2.1 Tán xạ khí 23 2.2.2 Sự hấp thụ xạ điện từ khí 26 2.2.3 Sự truyền tải xạ điện từ khí 27 iv 2.2.4 Dấu hiệu kỹ thuật viễn thám 29 2.2.5 Nguyên lý thu nhận xử lý tư liệu viễn thám 30 2.3 Phân tích tình tiết nồng độ bụi PM10 thị Việt Nam 33 2.3.1 Chất lượng khơng khí thị Việt Nam 33 2.3.2 Phân tích tình tiết nồng độ bụi PM10 theo không gian thời gian 34 2.4 Tổng kết chương 40 CHƯƠNG PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH NỒNG ĐỘ BỤI PM10 TRONG KHƠNG KHÍ TỪ DỮ LIỆU ẢNH VỆ TINH QUANG HỌC 42 3.1 Công thức xác định nồng độ bụi PM10 từ ảnh vệ tinh quang học 42 3.2 Quy trình cơng nghệ xác định nồng độ bụi PM10 khơng khí từ liệu ảnh vệ tinh quang học 45 3.2.1 Đề xuất phương pháp xác định nồng độ bụi PM10 từ liệu ảnh vệ tinh quang học 45 3.2.2 Chuyển hóa giá trị số giá trị phản xạ phổ 46 3.2.3 Hiệu chỉnh khí ảnh vệ tinh quang học 48 3.2.4 Đo bụi mặt đất 58 3.2.5 Mơ hình thăm dò xác định bụi PM10 từ ảnh vệ tinh 60 3.3 Tổng kết chương 63 CHƯƠNG THỰC NGHIỆM MƠ HÌNH XÁC ĐỊNH NỒNG ĐỘ BỤI PM10 TRONG KHƠNG KHÍ TỪ ẢNH VỆ TINH QUANG HỌC LANDSAT OLI 64 4.1 Khu vực thực nghiệm 64 4.2 Dữ liệu trải nghiệm 65 4.2.1 Dữ liệu ảnh vệ tinh quang học LANDSAT OLI 65 4.2.2 Dữ liệu đo bụi mặt đất 69 4.3 Trải nghiệm phương pháp hiệu chỉnh khí 73 4.4 Kết thực nghiệm với ảnh vệ tinh độc lập 75 4.4.1 Kết thực nghiệm với ảnh vệ tinh LANDSAT OLI ngày 22/1/2015 76 v 4.4.2 Kết thực nghiệm ảnh vệ tinh LANDSAT OLI chụp ngày 30/5/2015 79 4.4.3 Nhận xét kết hồi quy tuyến tính với ảnh vệ tinh đơn thời gian 82 4.5 Kết thực nghiệm với ảnh vệ tinh đa thời gian 83 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 89 DANH MỤC CÁC CƠNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BỐ 91 TÀI LIỆU THAM KHẢO 92 PHỤ LỤC 101 vi DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT ASTER Advanced Spaceborne Thermal Emission and Reflection Radiometer Vệ tinh ASTER AATSR Advanced Along-Track Scanning Radiometer Ảnh vệ tinh AATSR AERONET AErosol RObotic NETwork AOD AOT Aerosol Optical Depth Aerosol Optical Thickness Hệ thống mạng quan trắc AERONET Độ sâu sol khí Độ dày sol khí API Air Pollution Index Chỉ số ô nhiễm không khí Air Quality Index Chỉ số chất lượng khơng khí Thay đổi khí hậu Phương pháp hiệu chỉnh khí DDV Giá trị số kênh ảnh Phương pháp hiệu chỉnh khí DOS Bức xạ điện từ Bức xạ điện từ Vệ tinh EnviSAT Đơn vị Hàng không vũ trụ Châu Âu AQI BĐKH DN Dark Dense Vegetation method Digital Number DOS Dark Object Subtraction DDV EMR EMR EnviSAT ESA FLAASH ImAero IRS satellites KNK LANDSAT LANDSAT OLI/TIRS Electromagnetic Radiation Electromagnetic Radiation Environmental Satellite The European Space Agency Fast Line-of-sight Atmospheric Analysis of Hypercubes Improved Aerosol Retrieval Indian Remote Sensing LANDSAT The Landsat Operational Land Imager/ Thermal Infrared Sensor Phương pháp hiệu chỉnh khí FLAASH Thuật tốn truy xuất sol khí từ ảnh Vệ tinh Ấn Độ Khí nhà kính Vệ tinh xem xét Trái đất quan hàng không vũ trụ Mỹ Ảnh vệ tinh LANDSAT OLI/TIRS vii LANDSAT ETM+ LANDSAT TM LaSRC LiDAR MERIS-EnviSAT MODIS MODTRAN NDVI NIR The Landsat Enhanced Thematic Mapper Plus The Landsat Thematic Mapper LANDSAT Surface Reflectance Code Light Detection And Ranging Medium Resolution Imaging Spectrometer Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer MODerate resolution atmospheric TRANsmission Normalized Difference Vegetation Index Near Infrared Ảnh vệ tinh LANDSAT ETM+ Ảnh vệ tinh LANDSAT TM Phương pháp hiệu chỉnh khí cho Landsat Viễn thám laze Vệ tinh nghiên cứu môi trường Đơn vị hàng không vũ trụ Châu Âu Vệ tinh MODIS PM MODTRAN Chỉ số thực vật Cận hồng ngoại Bụi có bán kính khí động học ≤ 10µm Bụi có bán kính khí động học ≤ 2.5µm PM10 Particulate Matter 10 PM2.5 Particulate Matter 2.5 RADAR RAdio Detection And Ranging Viễn thám RADAR RMSE Root Mean Square Error Sai số trung phương SPOT Pour l’Observation de la Terre Vệ tinh xem xét trái đất SPOT Sai số trung phương Hồng ngoại són
g ngắn SSTP SWIR TOA TQT TSP TVI UI VI Short Wave Infrared Top Of Atmosphere reflectance Total Suspended Particles Transformed Vegetation Index Urbanization Index Vegetation index Phản xạ đỉnh khí Trạm Quan Trắc Tổng số hạt lơ lửng Chỉ số thay đổi thực vật Chỉ số thị hóa Chỉ số thực vật viii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1 Dấu hiệu dải phổ điện từ sử dụng kỹ thuật viễn thám 32 Bảng 3.1 Các hệ số phương pháp hiệu chỉnh khí DOS 53 Bảng 3.2.Các hệ số phương pháp hiệu chỉnh khí LaSRC 53 Bảng 3.3 Các hệ số phương pháp hiệu chỉnh khí FLAASH 54 Bảng 3.4 Các mơ hình thăm dò phân tích tương quan hồi quy 61 Bảng 3.5 Các thơng số phương pháp phân tích ANOVA 62 Bảng 4.1 Các kênh ảnh độ phân giải không gian ảnh LANDSAT OLI 65 Bảng 4.2 Dấu hiệu liệu trải nghiệm 65 Bảng 4.3 Các thông số kỹ thuật kênh ảnh LANDSAT OLI chụp ngày 22/1/2015 67 Bảng 4.4 Các thông số kỹ thuật kênh ảnh LANDSAT OLI chụp ngày 30/5/2016 68 Bảng 4.5 Các thông số kỹ thuật kênh ảnh LANDSAT OLI chụp ngày 10/12/2016 69 Bảng 4.6 Dữ liệu đo bụi thực địa máy đo bụi DustTrack II ngày 22/01/2015 70 Bảng 4.7 Dữ liệu đo bụi thực địa máy đo bụi DustTrack II ngày 30/5/2015 71 Bảng 4.8 Dữ liệu đo bụi thực địa máy đo bụi DustTrack II ngày 10/12/2016 72 Bảng 4.9 Phân tích hồi quy tuyến tính phương pháp hiệu chỉnh khí 73 Bảng 4.10 Kết tính hồi quy chu kỳ ngày 22/1/2015, với sử dụng phản xạ khí hiệu chỉnh phản xạ mặt phẳng phương pháp LaSRC 76 Bảng 4.11 Kết xác minh mơ hình chu kỳ ngày 22/1/2015 với chu kỳ đo bụi thực địa ngày 22/1/2015; ngày 30/5/2015 ngày 10/12/2016 77 Bảng 4.12 Kết tính hồi quy chu kỳ ngày 30/5/2015, với sử dụng phản xạ khí hiệu chỉnh phản xạ mặt phẳng phương pháp LaSRC 79 Bảng 4.13 Kết xác minh mô hình chu kỳ ngày 30/5/2015 với chu kỳ đo bụi thực địa ngày 30/5/2015, ngày 22/1/2015 ngày 10/12/2016 80 Bảng 4.14 Kết tính hồi quy đa chu kỳ (ngày 22/1/2015 30/5/2015) 84 123 Phụ lục3 Kết thực nghiệm với ảnh vệ tinh đa chu kỳ + Trường hợp sử dụng phản xạ khí hiệu chỉnh phản xạ mặt phẳng phương pháp hiệu chỉnh DOS: Bảng PL.3.1: Kết tính hồi quy đa chu kỳ ảnh (chu kỳ ngày 22/1/2015 30/5/2015), sử dụng phản xạ khí hiệu chỉnh phản xạ mặt phẳng phương pháp hiệu chỉnh DOS b1 b2 b3 b4 2382 2383 2383 2383 -559481 -268634 -217338 562014 271145 219831 -508429 -347777 -1239548 -1286695 -376174 -909563 1919399 1808128 -648378 1248521 510917 -910080 -677275 919340 1009035 -478663 350242 912491 -518827 -540620 -358152 142281 R R2 RMSE 0.978 0.978 0.978 0.978 0.987 0.987 0.986 0.986 0.986 0.983 0.988 0.988 0.987 0.986 0.987 0.956 0.956 0.956 0.956 0.975 0.974 0.973 0.972 0.971 0.967 0.976 0.976 0.974 0.973 0.974 81 81 81 81 63 64 65 66 67 72 64 63 65 67 58 Bảng PL.3.2: Kết xác minh với điểm đo chu kỳ ngày 22/1/2015, sử dụng phản xạ khí hiệu chỉnh phản xạ mặt phẳng phương pháp hiệu chỉnh DOS Mơ hình Tên điểm xác minh L1.2 L1.12 L1.6 L1.8 L1.10 L1.16 L1.2 L1.12 L1.6 L1.8 L1.10 L1.16 L1.2 PM10 đo (μg/m3) 431 438 417 380 347 460 431 438 417 380 347 460 431 PM10 tính (μg/m3) 409 409 409 409 409 409 409 409 409 409 409 409 409 Sai số thực (μg/m3) 22 29 -29 -62 51 22 29 -29 -62 51 22 SSTP (μg/m3) 38 38 38 124 10 L1.12 L1.6 L1.8 L1.10 L1.16 L1.2 L1.12 L1.6 L1.8 L1.10 L1.16 L1.2 L1.12 L1.6 L1.8 L1.10 L1.16 L1.2 L1.12 L1.6 L1.8 L1.10 L1.16 L1.2 L1.12 L1.6 L1.8 L1.10 L1.16 L1.2 L1.12 L1.6 L1.8 L1.10 L1.16 L1.2 L1.12 L1.6 L1.8 L1.10 L1.16 L1.2 438 417 380 347 460 431 438 417 380 347 460 431 438 417 380 347 460 431 438 417 380 347 460 431 438 417 380 347 460 431 438 417 380 347 460 431 438 417 380 347 460 431 409 409 409 409 409 409 409 409 409 409 409 409 409 409 409 409 409 347 347 416 416 416 347 398 398 398 398 398 398 347 347 416 416 416 347 398 398 398 398 398 398 412 29 -29 -62 51 22 29 -29 -62 51 22 29 -29 -62 51 84 91 -36 -69 113 33 40 19 -18 -51 62 84 91 -36 -69 113 33 40 19 -18 -51 62 19 38 38 75 40 75 40 36 125 11 12 13 14 15 L1.12 L1.6 L1.8 L1.10 L1.16 L1.2 L1.12 L1.6 L1.8 L1.10 L1.16 L1.2 L1.12 L1.6 L1.8 L1.10 L1.16 L1.2 L1.12 L1.6 L1.8 L1.10 L1.16 L1.2 L1.12 L1.6 L1.8 L1.10 L1.16 L1.2 L1.12 L1.6 L1.8 L1.10 L1.16 438 417 380 347 460 431 438 417 380 347 460 431 438 417 380 347 460 431 438 417 380 347 460 431 438 417 380 347 460 431 438 417 380 347 460 412 407 407 407 412 347 347 416 416 416 347 398 398 398 398 398 398 347 347 407 407 407 347 347 347 407 407 407 347 347 347 407 407 407 347 26 10 -27 -60 48 84 91 -36 -69 113 33 40 19 -18 -51 62 84 91 10 -27 -60 113 84 91 10 -27 -60 113 84 91 10 -27 -60 113 75 40 74 74 74 126 Bảng PL.3.3: Kết xác minh với điểm đo chu kỳ ngày 30/5/2015, sử dụng phản xạ khí hiệu chỉnh phản xạ mặt phẳng phương pháp hiệu chỉnh DOS Mơ hình 10 Tên điểm xác minh L2.2 L2.5 L2.7 L2.9 L2.2 L2.5 L2.7 L2.9 L2.2 L2.5 L2.7 L2.9 L2.2 L2.5 L2.7 L2.9 L2.2 L2.5 L2.7 L2.9 L2.2 L2.5 L2.7 L2.9 L2.2 L2.5 L2.7 L2.9 L2.2 L2.5 L2.7 L2.9 L2.2 L2.5 L2.7 L2.9 L2.2 PM10 đo (μg/m3) 251 145 120 132 251 145 120 132 251 145 120 132 251 145 120 132 251 145 120 132 251 145 120 132 251 145 120 132 251 145 120 132 251 145 120 132 251 PM10 tính Sai số thực SSTP (μg/m3) (μg/m3) (μg/m3) 174 77 174 -29 53 174 -54 174 -42 174 77 174 -29 53 174 -54 174 -42 174 77 174 -29 53 174 -54 174 -42 174 77 174 -29 53 174 -54 174 -42 180 71 209 -64 71 191 -71 211 -79 209 42 212 -67 57 170 -50 196 -64 194 57 197 -52 54 176 -56 183 -51 203 48 199 -54 51 167 -47 184 -52 192 59 193 -48 52 174 -54 179 -47 183 68 54 127 11 12 13 14 15 L2.5 L2.7 L2.9 L2.2 L2.5 L2.7 L2.9 L2.2 L2.5 L2.7 L2.9 L2.2 L2.5 L2.7 L2.9 L2.2 L2.5 L2.7 L2.9 L2.2 L2.5 L2.7 L2.9 145 120 132 251 145 120 132 251 145 120 132 251 145 120 132 251 145 120 132 251 145 120 132 186 179 176 162 198 198 211 171 206 193 215 215 218 168 201 173 179 183 172 162 199 198 211 -41 -59 -44 89 -53 -78 -79 80 -61 -73 -83 36 -73 -48 -69 78 -34 -63 -40 89 -54 -78 -79 76 75 58 57 76 128 + Trường hợp sử dụng phản xạ khí hiệu chỉnh phản xạ mặt phẳng phương pháp FLAASH: Bảng PL.3.4: Kết tính hồi quy đa chu kỳ ảnh (chu kỳ ngày 22/1/2015 30/5/2015), sử dụng phản xạ khí hiệu chỉnh phản xạ mặt phẳng phương pháp FLAASH b1 b2 b3 b4 7286 8009 20512 -24157 -21208 11141 6486 30403 -20724 -11005 11262 7232 -11557 -18496 20275 -16784 22459 26965 14938 26733 -17172 24660 -11859 -58624 -31232 -8670 -9502 -29089 -7017 28682 12361 -3740 R R2 RMSE 0.895 0.927 0.565 0.562 0.964 0.950 0.926 0.970 0.949 0.874 0.977 0.975 0.971 0.977 0.964 0.801 0.859 0.319 0.316 0.930 0.902 0.857 0.941 0.900 0.764 0.954 0.951 0.942 0.955 0.929 172 145 318 319 105 124 150 96 125 193 87 91 98 86 95 Bảng PL.3.5: Kết xác minh với điểm đo chu kỳ ngày 22/1/2015, sử dụng phản xạ khí hiệu chỉnh phản xạ mặt phẳng phương pháp FLAASH Mơ hình Tên điểm xác minh PM10 đo (μg/m3) L1.2 L1.12 L1.6 L1.8 L1.10 L1.16 L1.2 L1.12 L1.6 L1.8 L1.10 L1.16 L1.2 431 438 417 380 347 460 431 438 417 380 347 460 431 PM10 tính (μg/m3) 382 301 422 413 395 397 382 305 422 419 401 378 180 Sai số thực (μg/m3) 49 137 -5 -33 -48 63 49 133 -5 -39 -54 82 251 SSTP (μg/m3) 69 72 364 129 10 L1.12 L1.6 L1.8 L1.10 L1.16 L1.2 L1.12 L1.6 L1.8 L1.10 L1.16 L1.2 L1.12 L1.6 L1.8 L1.10 L1.16 L1.2 L1.12 L1.6 L1.8 L1.10 L1.16 L1.2 L1.12 L1.6 L1.8 L1.10 L1.16 L1.2 L1.12 L1.6 L1.8 L1.10 L1.16 L1.2 L1.12 L1.6 L1.8 L1.10 L1.16 L1.2 438 417 380 347 460 431 438 417 380 347 460 431 438 417 380 347 460 431 438 417 380 347 460 431 438 417 380 347 460 431 438 417 380 347 460 431 438 417 380 347 460 431 -328 411 308 191 120 407 945 180
304 363 562 382 301 422 412 394 401 385 318 420 414 399 402 388 328 419 415 399 408 385 315 421 419 404 381 388 327 420 420 405 388 395 766 72 156 340 24 -507 237 76 -16 -102 49 137 -5 -32 -47 59 46 120 -3 -34 -52 58 43 110 -2 -35 -52 52 46 123 -4 -39 -57 79 43 111 -3 -40 -58 72 36 235 68 63 59 69 64 48 130 11 12 13 14 15 L1.12 L1.6 L1.8 L1.10 L1.16 L1.2 L1.12 L1.6 L1.8 L1.10 L1.16 L1.2 L1.12 L1.6 L1.8 L1.10 L1.16 L1.2 L1.12 L1.6 L1.8 L1.10 L1.16 L1.2 L1.12 L1.6 L1.8 L1.10 L1.16 L1.2 L1.12 L1.6 L1.8 L1.10 L1.16 438 417 380 347 460 431 438 417 380 347 460 431 438 417 380 347 460 431 438 417 380 347 460 431 438 417 380 347 460 431 438 417 380 347 460 343 429 428 376 446 385 318 419 412 397 408 388 328 419 413 398 414 394 341 428 427 379 441 396 345 430 429 373 451 395 343 428 424 372 461 95 -12 -48 -29 14 46 120 -2 -32 -50 52 43 110 -2 -33 -51 46 37 97 -11 -47 -32 19 35 93 -13 -49 -26 36 95 -11 -44 -25 -1 62 57 49 47 46 131 Bảng PL.3.6: Kết xác minh với điểm đo chu kỳ ngày 30/5/2015, sử dụng phản xạ khí hiệu chỉnh phản xạ mặt phẳng phương pháp FLAASH Mơ hình 10 Tên điểm xác minh L2.2 L2.5 L2.7 L2.9 L2.2 L2.5 L2.7 L2.9 L2.2 L2.5 L2.7 L2.9 L2.2 L2.5 L2.7 L2.9 L2.2 L2.5 L2.7 L2.9 L2.2 L2.5 L2.7 L2.9 L2.2 L2.5 L2.7 L2.9 L2.2 L2.5 L2.7 L2.9 L2.2 L2.5 L2.7 L2.9 L2.2 PM10 đo (μg/m3) 251 145 120 132 251 145 120 132 251 145 120 132 251 145 120 132 251 145 120 132 251 145 120 132 251 145 120 132 251 145 120 132 251 145 120 132 251 PM10 tính (μg/m3) 150 215 181 201 154 223 188 213 77 386 180 263 -74 529 149 230 126 178 149 153 171 112 164 153 165 147 165 175 187 95 172 158 179 126 167 177 144 Sai số thực (μg/m3) 101 -70 -61 -69 97 -78 -68 -81 174 -241 -60 -131 325 -384 -29 -98 125 -33 -29 -21 80 33 -44 -21 86 -2 -45 -43 64 50 -52 -26 72 19 -47 -45 107 SSTP (μg/m3) 77 81 165 257 67 50 53 50 50 73 132 11 12 13 14 15 L2.5 L2.7 L2.9 L2.2 L2.5 L2.7 L2.9 L2.2 L2.5 L2.7 L2.9 L2.2 L2.5 L2.7 L2.9 L2.2 L2.5 L2.7 L2.9 L2.2 L2.5 L2.7 L2.9 145 120 132 251 145 120 132 251 145 120 132 251 145 120 132 251 145 120 132 251 145 120 132 197 149 210 129 172 149 151 81 266 150 160 168 119 168 151 187 94 171 158 91 235 154 143 -52 -29 -78 122 -27 -29 -19 170 -121 -30 -28 83 26 -48 -19 64 51 -51 -26 160 -90 -34 -11 65 106 51 50 94 133 + Trường hợp sử dụng phản xạ khí hiệu chỉnh phản xạ mặt phẳng phương pháp LaSRC (Landsat Surface Reflectance Code) Bảng PL.3.7: Kết tính hồi quy đa chu kỳ ảnh (chu kỳ ngày 22/1/2015 30/5/2015), với sử dụng phản xạ khí hiệu chỉnh phản xạ mặt phẳng phương pháp LaSRC (Landsat Surface Reflectance Code) b1 b2 b3 b4 2270 2944 6571 6428 2187 2724 2330 109 -1384 -202 5504 3613 -7894 -10943 8424 13458 20202 20466 11091 -6814 -5935 12076 -16277 -35008 -27984 -38703 -1698 -5868 -8469 18099 9974 22860 R R2 RMSE 0.965 0.963 0.936 0.879 0.965 0.966 0.965 0.970 0.966 0.951 0.975 0.968 0.980 0.978 0.984 0.931 0.927 0.876 0.772 0.931 0.932 0.931 0.941 0.933 0.905 0.951 0.937 0.961 0.957 0.968 87 89 116 157 89 88 89 82 88 104 77 87 69 72 64 Bảng PL.3.8: Kết xác minh với điểm đo chu kỳ ngày 22/1/2015, sử dụng phản xạ khí hiệu chỉnh phản xạ mặt phẳng phương pháp LaSRC Mô Tên điểm PM10 đo PM10 tính hình xác minh (μg/m3) (μg/m3) L1.2 431 399 L1.12 438 394 L1.6 417 425 L1.8 380 380 L1.10 347 424 L1.16 460 403 L1.2 431 415 L1.12 438 366 L1.6 417 398 L1.8 380 396 L1.10 347 404 L1.16 460 409 L1.2 431 454 L1.12 438 265 Sai số thực (μg/m3) 32 44 -8 -77 57 16 72 19 -16 -57 51 -23 173 SSTP (μg/m3) 45 44 86 134 10 L1.6 L1.8 L1.10 L1.16 L1.2 L1.12 L1.6 L1.8 L1.10 L1.16 L1.2 L1.12 L1.6 L1.8 L1.10 L1.16 L1.2 L1.12 L1.6 L1.8 L1.10 L1.16 L1.2 L1.12 L1.6 L1.8 L1.10 L1.16 L1.2 L1.12 L1.6 L1.8 L1.10 L1.16 L1.2 L1.12 L1.6 L1.8 L1.10 L1.16 L1.2 L1.12 417 380 347 460 431 438 417 380 347 460 431 438 417 380 347 460 431 438 417 380 347 460 431 438 417 380 347 460 431 438 417 380 347 460 431 438 417 380 347 460 431 438 316 427 325 423 472 189 236 441 254 407 347 455 485 329 465 378 347 464 482 334 474 375 345 460 483 332 474 379 345 473 480 336 483 372 342 465 483 333 480 379 339 434 101 -47 22 37 -41 249 181 -61 93 53 84 -17 -68 51 -118 82 84 -26 -65 46 -127 85 86 -22 -66 48 -127 81 86 -35 -63 44 -136 88 89 -27 -66 47 -133 81 92 137 77 79 79 82 81 75 135 11 12 13 14 15 L1.6 L1.8 L1.10 L1.16 L1.2 L1.12 L1.6 L1.8 L1.10 L1.16 L1.2 L1.12 L1.6 L1.8 L1.10 L1.16 L1.2 L1.12 L1.6 L1.8 L1.10 L1.16 L1.2 L1.12 L1.6 L1.8 L1.10 L1.16 L1.2 L1.12 L1.6 L1.8 L1.10 L1.16 417 380 347 460 431 438 417 380 347 460 431 438 417 380 347 460 431 438 417 380 347 460 431 438 417 380 347 460 431 438 417 380 347 460 486 326 469 404 366 407 474 331 422 394 364 430 475 333 435 380 338 429 487 325 467 408 336 352 489 314 434 464 355 345 482 318 405 448 -69 54 -122 56 65 31 -57 49 -75 66 67 -58 47 -88 80 93 -70 55 -120 52 95 86 -72 66 -87 -4 76 93 -65 62 -58 12 59 64 75 75 66 136 Bảng PL.3.9: Kết xác minh với điểm đo chu kỳ ngày 30/5/2015, sử dụng phản xạ khí hiệu chỉnh phản xạ mặt phẳng LaSRC Mô hình 10 Tên điểm xác minh L2.2 L2.5 L2.7 L2.9 L2.2 L2.5 L2.7 L2.9 L2.2 L2.5 L2.7 L2.9 L2.2 L2.5 L2.7 L2.9 L2.2 L2.5 L2.7 L2.9 L2.2 L2.5 L2.7 L2.9 L2.2 L2.5 L2.7 L2.9 L2.2 L2.5 L2.7 L2.9 L2.2 L2.5 L2.7 L2.9 L2.2 PM10 đo (μg/m3) 251 145 120 132 251 145 120 132 251 145 120 132 251 145 120 132 251 145 120 132 251 145 120 132 251 145 120 132 251 145 120 132 251 145 120 132 251 PM10 tính (μg/m3) 179 192 182 164 178 191 184 163 156 193 187 159 138 198 193 146 172 209 103 180 284 153 127 169 236 135 117 171 296 145 135 167 240 131 119 171 193 Sai số thực (μg/m3) 72 -47 -62 -32 73 -46 -64 -31 95 -48 -67 -27 113 -53 -73 -14 79 -64 17 -48 -33 -8 -7 -37 15 10 -39 -45 -15 -35 11 14 -39 58 SSTP (μg/m3) 56 56 64 73 57 25 22 29 21 38 137 11 12 13 14 15 L2.5 L2.7 L2.9 L2.2 L2.5 L2.7 L2.9 L2.2 L2.5 L2.7 L2.9 L2.2 L2.5 L2.7 L2.9 L2.2 L2.5 L2.7 L2.9 L2.2 L2.5 L2.7 L2.9 145 120 132 251 145 120 132 251 145 120 132 251 145 120 132 251 145 120 132 251 145 120 132 123 111 173 224 184 107 176 205 172 104 177 234 134 116 172 215 126 115 172 203 171 104 177 22 -41 27 -39 13 -44 46 -27 16 -45 17 11 -40 36 19 -40 48 -26 16 -45 33 36 22 28 37 … thám Chương Phương pháp xác định nồng độ bụi PM10 khơng khí từ liệu ảnh vệ tinh quang học Chương Thực nghiệm đề xuất phương pháp xác định nồng độ bụi PM10 khơng khí từ liệu ảnh vệ tinh quang học… ĐẠI HỌC MỎ – ĐỊA CHẤT NGUYỄN NHƯ HÙNG NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH NỒNG ĐỘ BỤI (PM10) TRONG KHÔNG KHÍ KHU VỰC ĐƠ THỊ VIỆT NAM TỪ DỮ LIỆU ẢNH VỆ TINH Nghề: Kỹ thuật Trắc địa – Bản đồ… kênh ảnh (1, 2, 3, 4) ảnh vệ tinh LANDSAT 8OLI xác định nồng độ bụi khơng khí PM10 – Nhận xét tác động phương pháp hiệu chỉnh khí ảnh vệ tinh đến độ xác xác định nồng độ bụi PM10 khơng khí – Nghiên

See also  Cùng tìm hiểu số mol là gì và bài tập

– Xem thêm –

Xem thêm: Nghiên cứu đề xuất phương pháp xác định nồng độ bụi (PM10) trong không khí khu vực đô thị việt nam từ dữ liệu ảnh vệ tinh , Nghiên cứu đề xuất phương pháp xác định nồng độ bụi (PM10) trong không khí khu vực đô thị việt nam từ dữ liệu ảnh vệ tinh