MPLS (Chuyển mạch nhãn đa giao thức) là gì?

Việc sử dụng MPLS trong mạng IP yêu cầu cơ sở hạ tầng logic và vật lý bao gồm các bộ định tuyến có khả năng MPLS. Quá trình ghi nhãn hoạt động chủ yếu trong một hệ thống tự trị (AS) – một tập hợp các mạng IP khác nhau được được quản lý như một đơn vị và được kết nối thông qua ít nhất một giao thức cổng bên trong chung (IGP). Quản trị viên của các hệ thống như vậy thường là nhà cung cấp internet, trường đại học hoặc công ty quốc tế.

Trước khi có thể xây dựng các đường dẫn riêng lẻ, IGP đang được sử dụng cần đảm bảo rằng tất cả các bộ định tuyến của hệ thống tự trị có thể kết nối với nhau. Sau đó, các điểm góc của các đường dẫn, còn được gọi là đường chuyển đổi nhãn (LSP), được xác định. Các bộ định tuyến lối vào và lối ra đã đề cập trước đó thường ở đầu vào và đầu ra của một hệ thống. Việc kích hoạt các LSP sau đó có thể là thủ công, bán tự động hoặc hoàn toàn tự động:

  • cấu hình thủ công: Mỗi ghi chú mà một LSP chạy qua cần phải được cấu hình riêng lẻ; phương pháp này không hiệu quả đối với các mạng lớn.
  • Cấu hình bán tự động: Chỉ một số trạm trung gian (ví dụ: ba bước nhảy đầu tiên) cần được cấu hình thủ công, trong khi các LSP còn lại nhận thông tin từ giao thức cổng bên trong.
  • Cấu hình hoàn toàn tự động: Giao thức cổng bên trong đảm nhận toàn bộ việc xác định đường dẫn trong phiên bản hoàn toàn tự động; Tuy nhiên, không đạt được tối ưu hóa đường dẫn.
XEM THÊM  Cách tạo máy chủ Sons of the Forest

Các gói dữ liệu được gửi trong mạng MPLS đã định cấu hình sẽ nhận được tiêu đề MPLS bổ sung từ bộ định tuyến vào. Điều này được chèn vào giữa thông tin của lớp thứ hai và thứ ba, và còn được gọi là thao tác đẩy. Trong quá trình truyền, các bước nhảy riêng lẻ tham gia trao đổi nhãn với phiên bản tùy chỉnh có thông tin kết nối riêng (tức là độ trễ, băng thông và bước nhảy đích) – thủ tục này thường được gọi là thao tác hoán đổi. Ở cuối đường dẫn, nhãn được xóa khỏi tiêu đề IP như một phần của hoạt động pop.

Nguồn tham khảo: https://www.ionos.com/digitalguide/server/know-how/mpls-what-is-multiprotocol-label-switching/

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Công nghệ

By devteam