Nội Dung Chính Trong Bài Viết

Để tạo kiểu bảng bằng CSS, hãy sử dụng các thuộc tính sau: màu bảng, đường viền thu gọn, chiều rộng và chiều cao của bảng, căn chỉnh văn bản bảng, phần đệm bảng. Xem các ví dụ.

Bạn đang xem : kiểu phông chữ bảng html

Một số thuộc tính CSS được sử dụng rộng rãi để áp dụng kiểu trên bảng HTML . Mỗi người trong số họ được mô tả dưới đây.

Trong chương này, chúng ta sẽ nói về cách cung cấp kiểu cho bảng. Chúng tôi có thể thay đổi màu sắc của các tiêu đề và hàng mà chúng tôi muốn.

Thuộc tính tạo kiểu bảng

Đây là các thuộc tính CSS mà chúng tôi sử dụng để áp dụng một kiểu cho bảng . Thuộc tính background-color color lần lượt đặt màu nền và màu của văn bản. Thuộc tính border-crash làm cho các đường viền của bảng thu gọn lại. Thuộc tính text-align đặt vị trí văn bản. Ngoài ra, chúng ta nên sử dụng các thuộc tính height , width padding để tạo kiểu.

Ví dụ về tạo kiểu bảng:

 

& lt;

html

& gt;

& lt;

head

& gt;

& lt;

title

& gt;

Tiêu đề của tài liệu

& lt; /

title

& gt;

& lt;

style

& gt;

bảng

{

width

:

100%

;

border-sập

: sập; }

bảng

,

th

,

td

{

border

:

1px

màu đen đặc; }

thead

{

background-color

:

# 1c87c9

;

color

:

# ffffff

; }

th

{

text-align

: center;

height

:

50px

; }

tbody

tr

: nth-child

(lẻ) {

background

:

# ffffff

; }

tbody

tr

: nth-child

(thậm chí) {

background

:

# f4f4f4

; }

& lt; /

style

& gt;

& lt; /

head

& gt;

& lt;

body

& gt;

& lt;

bảng

& gt;

& lt;

cái

& gt;

& lt;

tr

& gt;

& lt;

th

& gt;

Tiêu đề

& lt; /

th

& gt;

& lt;

th

& gt;

Tiêu đề

& lt; /

th

& gt;

& lt; /

tr

& gt;

& lt; /

cái

& gt;

& lt;

tbody

& gt;

& lt;

tr

& gt;

& lt;

td

& gt;

Một số văn bản

& lt; /

td

& gt;

& lt;

td

& gt;

Một số văn bản

& lt; /

td

& gt;

& lt; /

tr

& gt;

& lt;

tr

& gt;

& lt;

td

& gt;

Một số văn bản

& lt; /

td

& gt;

& lt;

td

& gt;

Một số văn bản

& lt; /

td

& gt;

& lt; /

tr

& gt;

& lt;

tr

& gt;

& lt;

td

& gt;

Một số văn bản

& lt; /

td & gt;

& lt;

td

& gt;

Một số văn bản

& lt; /

td

& gt;

& lt; /

tr

& gt;

& lt;

tr

& gt;

& lt;

td

& gt;

Một số văn bản

& lt; /

td

& gt;

& lt;

td

& gt;

Một số văn bản

& lt; /

td

& gt;

& lt; /

tr

& gt;

& lt; /

tbody

& gt;

& lt; /

bảng

& gt;

& lt; /

body

& gt;

& lt; /

html

& gt;


Hãy tự mình thử »

Kết quả

Hãy giải thích đoạn mã trên.

Như bạn thấy bảng của chúng tôi có 2 phần: phần đầu tiên là phần chúng tôi viết các tiêu đề, là phần & lt; thead & gt; phần và phần thứ hai là & lt; tbody & gt; phần mà chúng tôi đã viết một số văn bản. Bảng có các đường viền màu đen mà chúng tôi sử dụng thuộc tính border . Chúng ta có thể sử dụng bất kỳ màu nào mình muốn cũng như có thể chọn kiểu đường viền.

Màu bảng

Như bạn thấy & lt; thead & gt; một phần của bảng của chúng tôi có màu xanh lam và bất cứ nơi nào chúng tôi viết một số văn bản có màu trắng. Đối với nền xanh lam, chúng tôi sử dụng thuộc tính background-color và đối với văn bản màu trắng, chúng tôi sử dụng thuộc tính color . Các văn bản khác được viết bằng màu đen.

Thu gọn đường viền

Thuộc tính thu gọn đường viền chỉ định xem các đường viền của bảng được thu gọn thành một đường viền duy nhất hay được phân tách.

Chiều rộng và Chiều cao của Bảng

Bảng cũng có các thuộc tính chiều rộng chiều cao . Như bạn thấy, chúng tôi sử dụng các thuộc tính này theo phong cách của chúng tôi. Chúng tôi sử dụng thuộc tính width cho toàn bộ bảng và thuộc tính height cho các tiêu đề. Chúng tôi có thể sử dụng các thuộc tính này với pixel và phần trăm.

Căn chỉnh văn bản trong bảng

Bây giờ về căn chỉnh văn bản trong bảng. Như bạn đã biết trước đó, chúng ta đã sử dụng thuộc tính text-align cho vị trí văn bản. Trong ví dụ của chúng tôi, như bạn thấy, chúng tôi sử dụng thuộc tính text-align cho tiêu đề. Đối với điều đó, chúng tôi sử dụng “text-align: center”. Bạn có thể đọc chương trước của chúng tôi để biết cách sử dụng nó.

Bảng đệm

Để kiểm soát khoảng cách giữa đường viền và nội dung trong bảng, hãy sử dụng thuộc tính padding trên các phần tử & lt; td & gt; & lt; th & gt; :

 

td

{

padding

:

15px

; }

Căn chỉnh theo chiều ngang với thuộc tính text-align

Với sự trợ giúp của căn chỉnh văn bản CSS
thuộc tính này, bạn có thể đặt căn chỉnh theo chiều ngang của nội dung trong & lt; th & gt; hoặc & lt; td & gt ;.

Theo mặc định, nội dung của & lt; td & gt; các phần tử được căn về bên trái và nội dung của & lt; th & gt; các phần tử được căn chỉnh đến trung tâm.
Trong ví dụ bên dưới, nội dung của & lt; th & gt; và & lt; td & gt; các phần tử được căn chỉnh về bên phải:

Ví dụ về căn chỉnh nội dung của & lt; th & gt; và & lt; td & gt; các phần tử bên phải:

 

& lt;

html

& gt;

& lt;

head

& gt;

& lt;

title

& gt;

Tiêu đề của tài liệu

& lt; /

title

& gt;

& lt;

style

& gt;

bảng

,

td

,

th

{

border

:

1px

màu đen đặc; }

bảng

{

border-sập

: sập;

width

:

100%

; }

th

,

td

{

text-align

: right; }

& lt; /

style

& gt;

& lt; /

head

& gt;

& lt;

body

& gt;

& lt;

h2

& gt;

Ví dụ về căn chỉnh theo chiều ngang

& lt; / < p class = "hljs-name"> h2

& gt;

& lt;

bảng

& gt;

& lt;

tbody

& gt;

& lt;

tr

& gt;

& lt;

th

& gt;

Tên đầu tiên

& lt; /

th

& gt;

& lt;

th

& gt;

Họ

& lt; /

th

& gt;

& lt;

th

& gt;

Tiền

& lt; /

th

& gt;

& lt; /

tr

& gt;

& lt;

tr

& gt;

& lt;

td

& gt;

Sherlock

& lt; /

td

& gt;

& lt;

td

& gt;

Holmes

& lt; /

td

& gt;

& lt;

td

& gt;

$ 200

& lt; /

td

& gt;

& lt; /

tr

& gt;

& lt;

tr

& gt;

& lt;

td

& gt;

John

& lt; /

td

& gt;

& lt;

td

& gt;

Watson

& lt; /

td

& gt;

& lt;

td

& gt;

$ 250

& lt; /

td

& gt;

& lt; /

tr

& gt;

& lt;

tr

& gt;

& lt;

td

& gt;

Mary

& lt; /

td

& gt;

& lt;

td

& gt;

Whatson

& lt; /

td

& gt;

& lt;

td

& gt;

$ 500

& lt; /

td

& gt;

& lt; /

tr

& gt;

& lt;

tbody

& gt;

& lt; /

bảng

& gt;

& lt; /

body

& gt;

& lt; /

html

& gt;


Hãy tự mình thử »

Căn chỉnh theo chiều dọc với thuộc tính căn chỉnh theo chiều dọc

Sử dụng thuộc tính CSS vertical-align , bạn có thể đặt căn chỉnh theo chiều dọc của nội dung trong & lt; th & gt; hoặc & lt; td & gt ;.

Theo mặc định, nội dung trong cả & lt; th & gt; và & lt; td & gt; các phần tử được căn chỉnh theo chiều dọc đến giữa.

Trong ví dụ bên dưới, nội dung của & lt; td & gt; các phần tử được căn chỉnh theo chiều dọc xuống dưới cùng:

Ví dụ về căn chỉnh theo chiều dọc của & lt ; td & gt; nội dung của các phần tử:

 

& lt;

html

& gt;

& lt;

head

& gt;

& lt;

style

& gt;

bảng

,

td

,

th

{

border

:

1px

màu đen đặc; }

bảng

{

border-sập

: sập;

width

:

100%

; }

td

{

height

:

50px

;

vertical-align

: bottom;

text-align

: right;

padding-right

:

10px

; }

& lt; /

style

& gt;

& lt; /

head

& gt;

& lt;

body

& gt;

& lt;

h2

& gt;

Ví dụ về căn chỉnh theo chiều dọc

& lt; / < p class = "hljs-name"> h2

& gt;

& lt;

bảng

& gt;

& lt;

tr

& gt;

& lt;

th

& gt;

Tên đầu tiên

& lt; /

th

& gt;

& lt;

th

& gt;

Họ

& lt; /

th

& gt;

& lt;

th

& gt;

Tiền

& lt; /

th

& gt;

& lt; /

tr

& gt;

& lt;

tr

& gt;

& lt;

td

& gt;

Sherlock

& lt; /

td

& gt;

& lt;

td

& gt;

Holmes

& lt; /

td

& gt;

& lt;

td

& gt;

$ 300

& lt; /

td

& gt;

& lt; /

tr

& gt;

& lt;

tr

& gt;

& lt;

td

& gt;

John

& lt; /

td

& gt;

& lt;

td

& gt;

Watson

& lt; /

td

& gt;

& lt;

td

& gt;

$ 250

& lt; /

td

& gt;

& lt; /

tr

& gt;

& lt;

tr

& gt;

& lt;

td

& gt;

Mary

& lt; /

td

& gt;

& lt;

td

& gt;

Watson

& lt; /

td

& gt;

& lt;

td

& gt;

$ 500

& lt; /

td

& gt;

& lt; /

tr

& gt;

& lt; /

bảng

& gt;

& lt; /

body

& gt;

& lt; /

html

& gt;


Hãy tự mình thử »

Dải phân cách ngang

Bằng cách thêm thuộc tính CSS border-bottom vào & lt; td & gt; và & lt; th & gt; , bạn sẽ tạo các dải phân cách theo chiều ngang.

Ví dụ về cách tạo dải phân cách ngang:

 

& lt;

html

& gt;

& lt;

head

& gt;

& lt;

title

& gt;

Tiêu đề của tài liệu

& lt; /

title

& gt;

& lt;

style

& gt;

bảng

{

border-sập

: sập;

width

:

100%

; }

th

,

td

{

padding

:

10px

;

text-align

: left;

border-bottom

:

1px

solid

# cccccc

; }

& lt; /

style

& gt;

& lt; /

head

& gt;

& lt;

body

& gt;

& lt;

h2

& gt;

Ví dụ về dấu chia ngang

& lt; / < p class = "hljs-name"> h2

& gt;

& lt;

bảng

& gt;

& lt;

tr

& gt;

& lt;

th

& gt;

Tên đầu tiên

& lt; /

th

& gt;

& lt;

th

& gt;

Họ

& lt; /

th

& gt;

& lt;

th

& gt;

Tiền

& lt; /

th

& gt;

& lt; /

tr

& gt;

& lt;

tr

& gt;

& lt;

td

& gt;

Sherlock

& lt; /

td

& gt;

& lt;

td

& gt;

Holmes

& lt; /

td

& gt;

& lt;

td

& gt;

$ 200

& lt; /

td

& gt;

& lt; /

tr

& gt;

& lt;

tr

& gt;

& lt;

td

& gt;

John

& lt; /

td

& gt;

& lt;

td

& gt;

Watson

& lt; /

td

& gt;

& lt;

td

& gt;

$ 350

& lt; /

td

& gt;

& lt; /

tr

& gt;

& lt;

tr

& gt;

& lt;

td

& gt;

Mary

& lt; /

td

& gt;

& lt;

td

& gt;

Watson

& lt; /

td

& gt;

& lt;

td

& gt;

$ 500

& lt; /

td

& gt;

& lt; /

tr

& gt;

& lt; /

bảng

& gt;

& lt; /

body

& gt;

& lt; /

html

& gt;


Hãy tự mình thử »

Bảng có thể lưu trữ

Sử dụng CSS: hover selector trên & lt; tr & gt; , sẽ làm cho bảng có thể lưu trữ được.

Ví dụ về cách tạo một bảng có thể lưu trữ:

 

& lt;

html

& gt;

& lt;

head

& gt;

& lt;

title

& gt;

Tiêu đề của tài liệu

& lt; /

title

& gt;

& lt;

style

& gt;

bảng

{

border-sập

: sập;

width

:

100%

; }

tr

{

background-color

:

# f5f5f5

; }

th

,

td

{

padding

:

15px

;

text-align

: left;

border-bottom

:

1px

solid

# ccc

; }

tr

: hover

{

background-color

:

# cdcdcd

; }

& lt; /

style

& gt;

& lt; /

head

& gt;

& lt;

body

& gt;

& lt;

h2

& gt;

Ví dụ về bảng có thể lưu trữ

& lt; / < p class = "hljs-name"> h2

& gt;

& lt;

bảng

& gt;

& lt;

tr

& gt;

& lt;

th

& gt;

Tên

& lt; /

th

& gt;

& lt;

th

& gt;

Họ

& lt; /

th

& gt;

& lt;

th

& gt;

Tiền

& lt; /

th

& gt;

& lt; /

tr

& gt;

& lt;

tr

& gt;

& lt;

td

& gt;

Sherlock

& lt; /

td

& gt;

& lt;

td

& gt;

Holmes

& lt; /

td

& gt;

& lt;

td

& gt;

$ 200

& lt; /

td

& gt;

& lt; /

tr

& gt;

& lt;

tr

& gt;

& lt;

td

& gt;

John

& lt; /

td

& gt;

& lt;

td

& gt;

Watson

& lt; /

td

& gt;

& lt;

td

& gt;

$ 350

& lt; /

td

& gt;

& lt; /

tr

& gt;

& lt;

tr

& gt;

& lt;

td

& gt;

Mary

& lt; /

td

& gt;

& lt;

td

& gt;

Watson

& lt; /

td

& gt;

& lt;

td

& gt;

$ 500

& lt; /

td

& gt;

& lt; /

tr

& gt;

& lt; /

bảng

& gt;

& lt; /

body

& gt;

& lt; /

html

& gt;


Hãy tự mình thử »

Bàn sọc ngựa vằn

Sử dụng công cụ chọn nth-child () và thêm thuộc tính màu nền CSS vào các hàng bảng lẻ (chẵn), bạn có thể tạo bảng sọc vằn.

Ví dụ về cách tạo bảng sọc ngựa vằn:

 

& lt;

html

& gt;

& lt;

head

& gt;

& lt;

title

& gt;

Tiêu đề của tài liệu

& lt; /

title

& gt;

& lt;

style

& gt;

bảng

{

border-sập

: sập;

width

:

100%

; }

th

,

td

{

text-align

: left;

padding

:

10px

; }

tr

: nth-child

(thậm chí) {

background-color

:

# 6eeccf

; }

tr

: nth-child

(lẻ) {

background-color

:

# 2d7f88

; }

& lt; /

style

& gt;

& lt; /

head

& gt;

& lt;

body

& gt;

& lt;

h2

& gt;

Ví dụ về bảng sọc

& lt; / < p class = "hljs-name"> h2

& gt;

& lt;

bảng

& gt;

& lt;

tr

& gt;

& lt;

th

& gt;

Tên

& lt; /

th

& gt;

& lt;

th

& gt;

Họ

& lt; /

th

& gt;

& lt;

th

& gt;

Điểm

& lt; /

th

& gt;

& lt; /

tr

& gt;

& lt;

tr

& gt;

& lt;

td

& gt;

Sherlock

& lt; /

td

& gt;

& lt;

td

& gt;

Holmes

& lt; /

td

& gt;

& lt;

td

& gt;

$ 250

& lt; /

td

& gt;

& lt; /

tr

& gt;

& lt;

tr

& gt;

& lt;

td

& gt;

John

& lt; /

td

& gt;

& lt;

td

& gt;

Watson

& lt; /

td

& gt;

& lt;

td

& gt;

$ 350

& lt; /

td

& gt;

& lt; /

tr

& gt;

& lt;

tr

& gt;

& lt;

td

& gt;

Mary

& lt; /

td

& gt;

& lt;

td

& gt;

Watson

& lt; /

td

& gt;

& lt;

td

& gt;

$ 500

& lt; /

td

& gt;

& lt; /

tr

& gt;

& lt; /

bảng

& gt;

& lt; /

body

& gt;

& lt; /

html

& gt;


Hãy tự mình thử »

Bảng đáp ứng

Thêm bất kỳ phần tử vùng chứa nào có giá trị “auto” của thuộc tính CSS tràn-x vào bảng & lt; table & gt; , bạn có thể làm cho bảng phản hồi.

Ví dụ về cách tạo một bảng đáp ứng:

 

& lt;

html

& gt;

& lt;

head

& gt;

& lt;

title

& gt;

Tiêu đề của tài liệu

& lt; /

title

& gt;

& lt;

style

& gt;

div

{

tràn-x

: auto; }

bảng

{

border-sập

: sập;

width

:

100%

; }

th

,

td

{

text-align

: left;

padding

:

8px

5px

; }

tr

: nth-child

(thậm chí) {

background-color

:

# 6eeccf

; }

tr

: nth-child

(lẻ) {

background-color

:

# 2d7f88

; }

& lt; /

style

& gt;

& lt; /

head

& gt;

& lt;

body

& gt;

& lt;

h2

& gt;

Ví dụ về bảng đáp ứng

& lt; / < p class = "hljs-name"> h2

& gt;

& lt;

div

& gt;

& lt;

bảng

& gt;

& lt;

tr

& gt;

& lt;

th

& gt;

Tên

& lt; /

th

& gt;

& lt;

th

& gt;

Họ

& lt; /

th

& gt;

& lt;

th

& gt;

Tiền

& lt; /

th

& gt;

& lt;

th

& gt;

Tiền

& lt; /

th

& gt;

& lt;

th

& gt;

Tiền

& lt; /

th

& gt;

& lt;

th

& gt;

Tiền

& lt; /

th

& gt;

& lt;

th

& gt;

Tiền

& lt; /

th

& gt;

& lt;

th

& gt;

Tiền

& lt; /

th

& gt;

& lt;

th

& gt;

Tiền

& lt; /

th

& gt;

& lt;

th

& gt;

Tiền

& lt; /

th

& gt;

& lt;

th

& gt;

Tiền

& lt; /

th

& gt;

& lt;

th

& gt;

Tiền

& lt; /

th

& gt;

& lt; /

tr

& gt;

& lt;

tr

& gt;

& lt;

td

& gt;

Sherlock

& lt; /

td

& gt;

& lt;

td

& gt;

Holmes

& lt; /

td

& gt;

& lt;

td

& gt;

$ 150

& lt; /

td

& gt;

& lt;

td

& gt;

$ 150

& lt; /

td

& gt;

& lt;

td

& gt;

$ 150

& lt; /

td

& gt;

& lt;

td

& gt;

$ 150

& lt; /

td

& gt;

& lt;

td

& gt;

$ 150

& lt; /

td

& gt;

& lt;

td

& gt;

$ 150

& lt; /

td

& gt;

& lt;

td

& gt;

$ 150

& lt; /

td

& gt;

& lt;

td

& gt;

$ 150

& lt; /

td

& gt;

& lt;

td

& gt;

$ 150

& lt; /

td

& gt;

& lt;

td

& gt;

$ 150

& lt; /

td

& gt;

& lt; /

tr

& gt;

& lt;

tr

& gt;

& lt;

td

& gt;

John

& lt; /

td

& gt;

& lt;

td

& gt;

Watson

& lt; /

td

& gt;

& lt;

td

& gt;

$ 350

& lt; /

td

& gt;

& lt;

td

& gt;

$ 350

& lt; /

td

& gt;

& lt;

td

& gt;

$ 350

& lt; /

td

& gt;

& lt;

td

& gt;

$ 350

& lt; /

td

& gt;

& lt;

td

& gt;

$ 350

& lt; /

td

& gt;

& lt;

td

& gt;

$ 350

& lt; /

td

& gt;

& lt;

td

& gt;

$ 350

& lt; /

td

& gt;

& lt;

td

& gt;

$ 350

& lt; /

td

& gt;

& lt;

td

& gt;

$ 350

& lt; /

td

& gt;

& lt;

td

& gt;

$ 350

& lt; /

td

& gt;

& lt; /

tr

& gt;

& lt;

tr

& gt;

& lt;

td

& gt;

Mary

& lt; /

td

& gt;

& lt;

td

& gt;

Watson

& lt; /

td

& gt;

& lt;

td

& gt;

$ 500

& lt; /

td

& gt;

& lt;

td

& gt;

$ 500

& lt; /

td

& gt;

& lt;

td

& gt;

$ 500

& lt; /

td

& gt;

& lt;

td

& gt;

$ 500

& lt; /

td

& gt;

& lt;

td

& gt;

$ 500

& lt; /

td

& gt;

& lt;

td

& gt;

$ 500

& lt; /

td

& gt;

& lt;

td

& gt;

$ 500

& lt; /

td

& gt;

& lt;

td

& gt;

$ 500

& lt; /

td

& gt;

& lt;

td

& gt;

$ 500

& lt; /

td

& gt;

& lt;

td

& gt;

$ 500

& lt; /

td

& gt;

& lt; /

tr

& gt;

& lt; /

bảng

& gt;

& lt; /

div

& gt;

& lt; /

body

& gt;

& lt; /

html

& gt;


Hãy tự mình thử »


Xem thêm những thông tin liên quan đến chủ đề bảng kiểu phông chữ html

How to change font color, size, font of the text in html | write HTML code to change font style

 • Tác giả: Web Coding
 • Ngày đăng: 2020-10-06
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 6964 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: How to change font color, size, font of the text in html | write HTML to change color size font of the text in html | HTML code to change colour size font of the text l font tag in html | how to change font colour size and face of a text in html

  fonthtml htmlfont fontproperties WebCoding

20 web font HTML tốt nhất năm 2022

 • Tác giả: www.hostinger.vn
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 5616 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Web Font HTML đóng vai trò lớn trong việc hiển thị website. Trong bài này, chúng tôi sẽ giới thiệu cho bạn 20 font an toàn nhất!

HTML – Phông chữ

 • Tác giả: isolution.pro
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 6654 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Phông chữ đóng một vai trò rất quan trọng trong việc làm cho một trang web thân thiện hơn với người dùng và tăng khả năng đọc nội dung. Khuôn mặt và màu sắc phông chữ phụ thuộc hoàn toàn vào máy tính và trình duyệt đang được sử dụng để xem trang của bạn nhưng bạn có thể sử…

Thuộc tính Style trong HTML, font chữ, màu sắc, kích thước

 • Tác giả: thuthuat.taimienphi.vn
 • Đánh giá: 3 ⭐ ( 9337 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: thuoc tinh style trong html, Thuộc tính Style trong HTML, font chữ, màu sắc, kích thước

Tổng Hợp Thẻ Định Dạng Font Chữ Và Văn Bản Trong HTML 5

 • Tác giả: alantien.com
 • Đánh giá: 3 ⭐ ( 7497 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Tổng hợp các thẻ định dạng font chữ và văn bản trong html 5. Hướng dẫn cách sử dụng thẻ định dạng font qua nhiều ví dụ khác nhau

Chọn FONT CHỮ ĐẸP cho website | 𝕋ư 𝕧ấ𝕟 »【Tất Tần Tật】

 • Tác giả: tatthanh.com.vn
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 9003 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Chọn đúng font chữ có thể cải thiện đáng kể thiết kế trang web tổng thể của bạn và cải thiện trải nghiệm của khách truy cập. Xem ngay tại đây!

Phông Chữ CSS

 • Tác giả: www.codehub.com.vn
 • Đánh giá: 5 ⭐ ( 5812 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Thuộc tính `font` CSS giúp thiết lập họ phông chữ, độ đậm, kích thước và kiểu văn bản.

Xem thêm các bài viết khác thuộc chuyên mục: WordPress

XEM THÊM  Kinh thánh Verse Of The Day Widget - phụ tùng câu trong ngày

By DEVTEAM