1. Chuẩn bị

 • 2 server sử dụng OS CentOS
 • 2 ổ cứng có cùng dung tích được gắn vào các node
 • Cấu hình hostname cho các server
 • Mở port 7788 trên các server

Rõ ràng và cụ thể:

Node 1

OS: CentOS 7 64 bit
Device: /dev/sdb - 8GB
Hostname: node1
IP: 192.168.100.196
Gateway: 192.168.100.1
Network: 192.168.100.0/24

Node 2

OS: CentOS 7 64 bit
Device: /dev/sdb - 8GB
Hostname: node2
IP: 192.168.100.197
Gateway: 192.168.100.1
Network: 192.168.100.0/24

Mô hình

 • Trước khi cài đặt, tất cả chúng ta phải cấu hình hostname cho mỗi node và ghi chúng vào hosts
[root@node1 ~] hostnamectl set-hostname node1
[root@node2 ~] hostnamectl set-hostname node2
 • Ghi thêm vào hosts của mỗi server
vi /etc/hosts
[...]
192.168.100.196 node1
192.168.100.197 node2

Cài đặt Apache trên cả 2 node:

yum -y install httpd*

Cấu hình tường lửa cho phép người dùng bên ngoài có thể truy cập vào qua giao thức http:

firewall-cmd --permanent --add-service=http
firewall-cmd --reload

Cài đặt các gói cluster trên cả 2 node bằng yum:

yum install -y pacemaker pcs fence-agents-all psmisc policycoreutils-python

Cũng như phần trên, tất cả chúng ta cấu hình tường lửa cho phép dịch vụ HA:

firewall-cmd --permanent --add-service=high-availability
firewall-cmd --reload

Trên cả 2 node, tất cả chúng ta đặt password cho user hacluster để xác thực với nhau, 2 mật khẩu phải trùng khớp

echo "redhat" | passwd --stdin hacluster

Tiếp theo, tất cả chúng ta khởi động dịch vụ trên cả 2 node:

systemctl start pcsd
systemctl enable pcsd

Trên node1, tất cả chúng ta xác thực 2 node với nhau bằng lệnh:

[root@node1 ~]# pcs cluster auth node1 node2 -u hacluster -p redhat
node1: Authorized
node2: Authorized

Sau khoảng thời gian xác thực, tất cả chúng ta tạo 1 cluster trên node 1 có tên là mycluster để chúng có thể tạo và đồng bộ các file cấu hình với nhau.

[root@node1 ~]# pcs cluster setup --name mycluster node1 node2
Shutting down pacemaker/corosync services...
Redirecting to /bin/systemctl stop pacemaker.service
Redirecting to /bin/systemctl stop corosync.service
Killing any remaining services...
Removing all cluster configuration files...
node1: Succeeded
node2: Succeeded
Synchronizing pcsd certificates on nodes node1, node2...
node1: Success
node2: Success
Restaring pcsd on the nodes in order to reload the certificates...
node1: Success
node2: Success

Khởi động và kích hoạt cluster mới tạo trên node 1 bằng lệnh:

[root@node1 ~]# pcs cluster start --all
[root@node1 ~]# pcs cluster enable --all

Xem lại trạng thái của cluster trên các node:

pcs status

Tắt Quorum và STONITH

pcs property set stonith-enabled=false
pcs property set no-quorum-policy=ignore
pcs property set default-resource-stickiness="INFINITY"

Để cài đặt DRDB tiên tiến nhất, tất cả chúng ta thêm repo của DRDB (các thao tác này làm trên cả 2 node):

rpm -ivh http://www.elrepo.org/elrepo-release-7.0-2.el7.elrepo.noarch.rpm

Thêm Public key cho DRDB

rpm --import /etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-elrepo.org

Tiếp theo, tất cả chúng ta cài đặt DRDB trên cả 2 node:

yum -y install drbd*-utils kmod-drbd*

Nếu quá trình cài đặt trên không thành công hoặc xảy ra lỗi hãy chèn lại key và tiếp tục cài đặt:

rpm --import /etc/pki/rpm-gpg/*

Kích hoạt DRDB trên cả 2 node

modprobe drbd

Xác minh DRDB đã hoạt động hay chưa:

lsmod | grep drbd

drbd         405309 0
libcrc32c       12644 2 xfs,drbd

Nếu tường lửa được kích hoạt hãy thêm rule cho phép DRDB:

firewall-cmd --permanent --add-port=7788/tcp
firewall-cmd --reload

Để cấu hình DRDB, tất cả chúng ta tạo một file có tên là testdata1.res với nội dung:

vi /etc/drbd.d/testdata1.res
resource testdata1 {
protocol C;
on node1 {
        device /dev/drbd0;
        disk /dev/vgdrbd/vol1;
        address 192.168.100.196:7788;
        meta-disk internal;
    }
on node2 {
        device /dev/drbd0;
        disk /dev/vgdrbd/vol1;
        address 192.168.100.197:7788;
        meta-disk internal;
    }
}

Giải thích:

See also  Yêu cầu về tính hợp pháp, hợp lý của quyết định hành chính

 • resource testdata1: Tên của resource
 • Protocol C: Các resource được cấu hình để synchronous replication. Cụ thể tại đây
 • node1node2: Danh sách các node và các tùy chọn bên trong
 • device /dev/drbd0: Xác nhận thiết bị logic được DRBD sử dụng (Nên đặt giống nhau ở trên 2 server)
 • disk /dev/vgdrbd/vol1: Xác nhận thiết bị vật lý dùng để tạo ra thiết bị logic bên trên, và không nhất thiết phải cùng trên trên 2 server.
 • address 192.168.100.197:7788: Xác nhận địa chỉ IP và Port của mỗi server
 • meta-disk internal: Cho phép sử dụng Meta-data mức nội bộ

Sao chép file cấu hình sang node 2:

[root@node1 ~] scp /etc/drbd.d/testdata1.res node2:/etc/drbd.d/

Trên cả 2 node, tất cả chúng ta tạo một LVM để lưu trữ các dữ liệu mà tất cả chúng ta đã khái niệm ở file cấu hình bên trên /dev/vgdrbd/vol1. Ở đây, /dev/sdb được sử dụng để tạo LVM

pvcreate /dev/sdb
 Physical volume "/dev/sdb" successfully created
vgcreate vgdrbd /dev/sdb
 Volume group "vgdrbd" successfully created
lvcreate -n vol1 -l100phần trămFREE vgdrbd
 Logical volume "vol1" created.

2.6 Khởi động DRDB meta-data storage

Sau khoảng thời gian cấu hình xong các bước bên trên, tất cả chúng ta chuyển tiếp đó phần khởi động thiết bị DRBD. Trên cả 2 node tất cả chúng ta thực hiện lần lượt các lệnh sau và đọc thông báo kết quả:

[root@node1 ~] drbdadm create-md testdata1
[root@node2 ~] drbdadm create-md testdata1

Above commands will give an output like below.
 --== Thank you for participating in the global usage survey ==--
The server's response is:
you are the 10680th user to install this version
initializing activity log
NOT initializing bitmap
Writing meta data...
New drbd meta data block successfully created.
success

Tiếp đó, tất cả chúng ta khởi động DRBD và kích hoạt khởi chạy cùng hệ thống:

systemctl start drbd
systemctl enable drbd

Xác nhận node DRBD Primary trên node1:

[root@node1 ~] drbdadm primary testdata1 --force

Xác minh kết quả quá trình đồng bộ:

[root@node1 ~]# cat /proc/drbd
version: 8.4.7-1 (api:1/proto:86-101)
GIT-hash: 3a6a769340ef93b1ba2792c6461250790795db49 build by phil@Build64R7, 2016-01-12 14:29:40
 0: cs:Connected ro:Primary/Secondary ds:UpToDate/UpToDate C r-----
  ns:1048508 nr:0 dw:0 dr:1049236 al:8 bm:0 lo:0 pe:0 ua:0 ap:0 ep:1 wo:f oos:0
[root@node1 ~]# drbd-overview
 0:testdata1/0 Connected Primary/Secondary UpToDate/UpToDate

Làm ở đây chỉ khi bước trên thành công, khi xác minh thấy DRBD báo Connected

[root@node1 ~]# drbd-overview
 0:testdata1/0 Connected Primary/Secondary UpToDate/UpToDate

Tất cả chúng ta tạo filesystem và ghi dữ liệu vào nó:

[root@node1 ~]# mkfs.ext3 /dev/drbd0
[root@node1 ~]# mount /dev/drbd0 /mnt
[root@node1 ~]# echo "Welcome to my Website" > /mnt/index.html
[root@node1 ~]# umount /mnt

Tiếp đó, tất cả chúng ta tạo ra các tài nguyên như VIP, Httpd, DrbdData, DrbdDataClone, DrbdFS trên node1 để khi có yêu cầu sẽ bring up nó lên trên các node khác trong trường hợp có sự cố xảy ra:

 • Tạo cho VIP
[root@node1 ~]# pcs resource create VirtIP ocf:heartbeat:IPaddr2 ip=192.168.100.123 cidr_netmask=32 op monitor interval=30s
 • Tạo cho dịch vụ Httpd
[root@node1 ~]# pcs resource create Httpd ocf:heartbeat:apache configfile=/etc/httpd/conf/httpd.conf op monitor interval=1min
 • Tạo sự ràng buộc giữa Httpd và VIP

Tất cả chúng ta cấu hình 2 tài nguyên này ràng buộc với nhau. Giải thích câu lệnh: Khi VIP khởi động xong thì Httpd mới khởi động, và 2 tài nguyên này là một cặp.

[root@node1 ~]# pcs constraint colocation add Httpd with VirtIP INFINITY
[root@node1 ~]# pcs constraint order VirtIP then Httpd
Adding VirtIP Httpd (kind: Mandatory) (Options: first-action=start then-action=start)
 • Tạo sự thống nhất giữa tài nguyên DRBD trên các node

Khi một node1 đang Active, thì node2 ở cơ chế Passive lưu trữ và đồng bộ dữ liệu từ node1. Để làm như vậy, tất cả chúng ta gộp tài nguyên ở 2 node bằng cấu hình CIB

[root@node1 ~]# pcs cluster cib drbd_cfg
 • Khai báo tài nguyên DRBD
[root@node1 ~]# pcs -f drbd_cfg resource create DrbdData ocf:linbit:drbd drbd_resource=testdata1 op monitor interval=60s

Note:

 testdata1 là tên của tài nguyên được khai báo trong file cấu hình DRBD.

 • Tạo bản sao tài nguyên DRBD

Bản sao này cho phép tài nguyên có thể chạy trên các node cùng một thời điểm

[root@node1 ~]# pcs -f drbd_cfg resource master DrbdDataClone DrbdData master-max=1 master-node-max=1 clone-max=2 clone-node-max=1 notify=true

Tất cả chúng ta commit những gì vừa cấu hình bên trên vào CIB chính:

[root@node1 ~]# pcs cluster cib-push drbd_cfg

CIB updated

Xác minh trạng thái của các resource

[root@node1 ~]# pcs status resources
 VirtIP (ocf::heartbeat:IPaddr2):    Started node1
 Httpd (ocf::heartbeat:apache):    Started node1
 Master/Slave Set: DrbdDataClone [DrbdData]
   Masters: [ node1 ]
   Slaves: [ node2 ]
 • Tạo tài nguyên filesystem DRBD
[root@node1 ~]# pcs cluster cib fs_cfg

Tất cả chúng ta tạo 1 tài nguyên filesystem để mount thiết bị DRBD

[root@node1 ~]# pcs -f fs_cfg resource create DrbdFS Filesystem device="/dev/drbd0" directory="/var/www/html" fstype="ext3"

Như ở trên, tất cả chúng ta cũng sẽ cấu hình ràng buộc khi stop, start các tài nguyên

[root@node1 ~]# pcs -f fs_cfg constraint colocation add DrbdFS with DrbdDataClone INFINITY with-rsc-role=Master
[root@node1 ~]# pcs -f fs_cfg constraint order promote DrbdDataClone then start DrbdFS
Adding DrbdDataClone DrbdFS (kind: Mandatory) (Options: first-action=promote then-action=start)
[root@node1 ~]# pcs -f fs_cfg constraint colocation add Httpd with DrbdFS INFINITY
[root@node1 ~]# pcs -f fs_cfg constraint order DrbdFS then Httpd
Adding DrbdFS Httpd (kind: Mandatory) (Options: first-action=start then-action=start)

Update các thay đổi bằng lệnh:

[root@node1 ~]# pcs cluster cib-push fs_cfg
CIB Updated

Xác minh lại trạng thái của các tài nguyên:

[root@node1 ~]# pcs status resources
 VirtIP (ocf::heartbeat:IPaddr2):    Started node1
 Httpd (ocf::heartbeat:apache):    Started node1
 Master/Slave Set: DrbdDataClone [DrbdData]
   Masters: [ node1 ]
   Slaves: [ node2 ]
 DrbdFS (ocf::heartbeat:Filesystem):  Started node1

Mặc định thì thời gian timeout cho start, stop và monitor các tài nguyên là 20s. Tất cả chúng ta chỉnh lại thời gian này bằng lệnh:

root@node1 ~]# pcs resource op defaults timeout=240s
[root@node1 ~]# pcs resource op defaults
timeout: 240s

Hiện thời, tất cả chúng ta có thể truy cập vào địa chỉ VIP: 192.168.100.123 để có thể xác minh sự hoạt động của cluster.

Hiện tại, toàn bộ các tài nguyên được sử dụng trên node1. Hãy stop chúng lại để tạo ra trường hợp fail-over và sang node2 xác minh các tài nguyên:

[root@node1 ~]# pcs cluster stop node1
node1: Stopping Cluster (pacemaker)...
node1: Stopping Cluster (corosync)...

Khi node1 đã stop, tất cả chúng ta sang node2 để xác minh:

[root@node2 ~]# pcs status resources
 VirtIP (ocf::heartbeat:IPaddr2):    Started node2
 Httpd (ocf::heartbeat:apache):    Started node2
 Master/Slave Set: DrbdDataClone [DrbdData]
   Masters: [ node2 ]
   Stopped: [ node1 ]
 DrbdFS (ocf::heartbeat:Filesystem):  Started node2

Như vậy là tất cả chúng ta đã hoàn thiện quá trình cài đặt cluster bằng Pacemaker và Corosync.

Source  : https://github.com/hoangdh/ghichep-HA/blob/master/Pacemaker_Corosync/2.Huong-dan-Pacemaker-Corosync-cho-Web-DRBD-CentOS.md

RELATED POSTS

See also  Mua ô tô trả góp ngân hàng nào tốt? Lãi suất vay các ngân mới nhất