Điểm số giúp nhận xét năng lực học tập của người học nên rất được phụ huynh và các bạn học viên quan tâm. Vậy cách tính điểm trung bình môn của học kỳ, trung bình môn cả năm bậc THCS, THPT và bậc Đại học như vậy nào. Quy đổi xếp loại học lực thông qua điểm số như vậy nào, cùng đón đọc nội dung sau đây.

Cách tính điểm trung bình môn và xếp loại học lực tại bậc THCS, THPT

Hướng dẫn cách tính điểm trung bình môn 1 học kỳ THCS, THPT

Điểm trung bình các môn học kỳ là trung bình cộng điểm trung bình của các môn trong học kỳ nhận xét bằng điểm số.

Trong số đó:

cách tính điểm trung bình học kỳ 1

 • Điểm xác minh, nhận xét thường xuyên (viết tắt là ĐĐGTX ): tính hệ số 1;

 • Điểm xác minh, nhận xét giữa kỳ (viết tắt là ĐĐGK): tính hệ số 2;

 • Điểm xác minh, nhận xét cuối kỳ (viết tắt là ĐĐGCK): tính hệ số 3.

Ví dụ 1: Lê Thị A có điểm thành phần môn Hóa học kì 1 năm lớp 10 như sau:

ĐĐGTX

ĐĐGK

ĐĐGCK

8, 6

7, 8

8

Điểm trung bình môn Anh học kì 1 năm lớp 10 môn Anh của A tính như sau:

Điểm TB môn Anh HK1 lớp 10 = (8 + 6 + 7 + 8 + 7×2 + 8×2 + 8×3)/11 = 7.5

Cách tính điểm học kì 2 cũng tính theo cách tương tự. Cách tính điểm học kỳ 1 trên ứng dụng cho toàn thể các khối bậc THCS và THPT.

Hướng dẫn cách tính điểm trung bình cả năm THCS, THPT

Điểm trung bình các môn cả năm học là trung bình cộng của điểm trung bình 2 học kỳ của các môn học nhận xét bằng điểm số.

Điểm trung bình môn cả năm được tính dựa trên điểm trung bình học kỳ 1 và học kỳ 2. Trong số đó học kỳ 1 tính hệ số 1 và học kỳ 2 tính hệ số 2.

Công thức tính điểm trung bình môn bậc THCS, THPT như sau:

cách tính điểm trung bình cả năm

Lưu ý: Điểm trung bình các môn của học kỳ hoặc cả năm là số nguyên hoặc số thập phân được tính đến chữ số thập phân thứ nhất sau thời điểm đã làm tròn số.

Cách tính điểm trung bình môn Toán, Anh Văn,… đều ứng dụng cách tính tương tự

Ví dụ 2:

Điểm TB môn Văn học kì 1 lớp 10 của A là 7.5

Điểm TB môn Văn học kì 2 lớp 10 của A là 8.0

Điểm TB môn Văn cả năm lớp 10 của A = (7.5 + 8×2)/3 = 7.8

Cách tính điểm trung bình cả năm lớp 11 và 12 tương tự.

Cách xếp loại học lực của học viên

Tiêu chuẩn xếp loại học lực học viên cấp THCS và THPT được quy định như sau:

 • Xếp loại giỏi, nếu có đủ các điều kiện sau đây:

+ Điểm trung bình môn học từ 8.0 trở lên, trong đó 1 trong 3 môn Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ phải có điểm trung bình từ 8.0 trở lên. So với học viên lớp chuyên của trường THPT cần thêm điều kiện điểm trung bình môn chuyên từ 8.0 trở lên

+ Không môn học nào có điểm trung bình dưới 6.5

+ Các môn học nhận xét bằng xếp loại phải đạt loại Đ.

 • Xếp loại khá, nếu có đủ các điều kiện sau đây:

+ Điểm trung bình môn học từ 6.5 trở lên, trong đó 1 trong 3 môn Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ phải có điểm trung bình từ 6.5 trở lên. So với học viên lớp chuyên của trường THPT cần thêm điều kiện điểm trung bình môn chuyên từ 6.5 trở lên

+ Không môn học nào có điểm trung bình dưới 5.0

+ Các môn học nhận xét bằng xếp loại phải đạt loại Đ.

 • Xếp loại trung bình, nếu có đủ các điều kiện sau đây:

+ Điểm trung bình môn học từ 5.0 trở lên,trong đó 1 trong 3 môn Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ phải có điểm trung bình từ 5.0 trở lên. So với học viên lớp chuyên của trường THPT cần thêm điều kiện điểm trung bình môn chuyên từ 5.0 trở lên.

+ Không môn học nào có điểm trung bình dưới 3.5

+ Các môn học nhận xét bằng xếp loại phải đạt loại Đ.

 • Xếp loại yếu: Điểm trung bình môn học từ 3.5 trở lên và không môn học nào có điểm trung bình môn dưới 2.0.

 • Xếp loại kém: Toàn bộ những trường hợp sót lại.

Ngoài ra, với trường hợp có duy nhất một môn học có kết quả thấp hơn mức quy định so với một loại học lực nào đó và bị xếp thấp xuống thì được điều chỉnh như sau:

 • Nếu điểm trung bình học kỳ hoặc điểm trung bình cá nhân đạt loại giỏi nhưng kết quả của một môn học nào đó làm phải xuống loại trung bình thì được điều chỉnh xếp loại khá.

 • Nếu điểm trung bình học kỳ hoặc điểm trung bình cá nhân đạt loại giỏi nhưng kết quả của một môn học nào đó làm phải xuống loại yếu thì được điều chỉnh xếp loại trung bình.

 • Nếu điểm trung bình học kỳ hoặc điểm trung bình cá nhân đạt loại khá nhưng kết quả của một môn học nào đó làm phải xuống loại yếu thì được điều chỉnh xếp loại trung bình.

 • Nếu điểm trung bình học kỳ hoặc điểm trung bình cá nhân đạt loại khá nhưng kết quả của một môn học nào đó làm xuống loại kém thì được điều chỉnh xếp loại yếu.

Xét thừa nhận danh hiệu học viên

Việc xét thừa nhận danh hiệu học viên giỏi, học viên tiên tiến, trung bình được quy định như sau:

 • Thừa nhận đạt danh hiệu học viên giỏi học kỳ hoặc cả năm, nếu đạt học lực loại giỏi và hạnh kiểm loại tốt 

 • Thừa nhận đạt danh hiệu học viên tiên tiến học kì hoặc cả năm học, nếu đạt học lực loại khá và hạnh kiểm loại khá trở lên 

 • Học viên đạt thành tựu nổi trội, có những tiến bộ vượt bậc trong học tập, tập luyện được Hiệu trưởng trao tặng Giấy khen.

Cách tính điểm trung bình môn và xếp loại học lực sinh viên bậc Đại học

cách tính điểm trung bình môn đai học

Tín chỉ là gì?

Tín chỉ xác nhận khối lượng tri thức, tuyệt kỹ mà sinh viên tích lũy được, dùng để đo thời lượng học tập của sinh viên, được phân thành 3 loại theo các hình thức dạy học và được quy định như sau:

 • 1 giờ tín chỉ lên lớp = 1 tiết lên lớp và 2 tiết tự học

 • 1 giờ tín chỉ thực hành = 2 tiết thực hành và 1 tiết tự học

 • 1 giờ tín chỉ tự học bắt buộc = 3 tiết tự học bắt buộc nhưng được xác minh nhận xét.

Mức giá học phí trên mỗi tín chỉ không cố định, tùy thuộc vào mỗi trường đại học, có trường thấp và có trường mức học phí cho mỗi tín chỉ khá cao

Điểm tích lũy là gì?

Điểm tích lũy là điểm trung bình chung của toàn bộ các môn học trong cả năm học. Cũng tương tự như điểm trung bình cả năm của các bậc học dưới.

Hướng dẫn cách tính điểm trung bình môn Đại học theo tín chỉ 

Điểm trung bình tích lũy là: Tổng điểm các học kỳ tiếp theo NHÂN VỚI số tín chỉ từng môn rồi CHIA CHO tổng số tín chỉ (tính lại từ học kỳ đâu không tính riêng từng học kỳ)

cách tính trung bình môn đại học

Các môn học không tính điểm trung bình là: Giáo dục quốc phòng, giáo dục thể chất

Ví dụ 3:

Môn học


Số tín chỉ


Điểm hệ 4


Tính

Môn 1 – HKI

3

4

3×4=12

Môn 2 – HKI

4

3

4×3=12

Môn 3 – HKI

1

2

1×2=2

Cộng

8

26

Điểm trung bình đại học = 26/8 = 3.25

Cách quy đổi điểm chữ theo thang điểm 10

 • Điểm A là từ (8.0 – 10) : Giỏi

 • Điểm B là từ (6.5 – 7.9) : Khá

 • Điểm C là từ (5.0 – 6,4) : Trung bình

 • Điểm D là từ (3.5 – 4,9) : Yếu

Cách quy đổi điểm chữ theo thang điểm 4

 • Điểm A tương ứng với 4

 • Điểm B+ tương ứng với 3.5

 • Điểm B tương ứng với 3

 • Điểm C+ tương ứng với 2.5

 • Điểm C tương ứng với 2

 • Điểm D+ tương ứng với 1.5

 • Điểm D tương ứng với 1

 • Điểm F tương ứng với 0

Cách xếp loại học lực của sinh viên

 • Loại xuất sắc: Điểm TB chung tích lũy từ 3.6 đến 4.0

 • Loại giỏi: Điểm TB chung tích lũy từ 3.2 đến 3.59

 • Loại khá: Điểm TB chung tích lũy từ 2.5 đến 3.19

 • Loại trung bình: Điểm TB chung tích lũy từ 2.0 đến 2.49.

Cách tính điểm trung bình môn online

Ngoài việc tính điểm trung bình theo cách thủ công, các bạn học viên và bậc phụ huynh có thể tính điểm trung bình môn online bằng cách sử dụng smartphone, truy cập vào App store so với hệ điều hành iOS và CH play với hệ điều hành android, tìm kiếm ứng dụng “Kết quả học tập học sinh – ket qua hoc tap” để theo dõi và tính điểm trung bình môn vô cùng đơn giản.

tính điểm trung bình môn online

Lợi nhuận của Ứng dụng tính điểm trung bình môn online:

 • Nhập điểm các môn học và tính tổng kết từng môn, tổng kết chung ngay sau thời điểm nhập điểm. Xem cụ thể điểm của từng môn

 • Nhập điểm dự kiến để xem mục tiêu điểm của các môn, xác nhận đúng đắn mục tiêu điểm cần phấn đấu nhằm đạt thành tích muốn

 • Sự kiện: Lưu và nhắc nhở lịch xác minh các sự kiện của người dùng

 • Thời khóa biểu : Lưu lịch học và xác minh trong tuần, giúp người dùng tiện theo dõi công việc trong tuần

 • Thống kê : Giúp người dùng có cái nhìn trực quan về kết quả học tập của mình dưới dạng biểu đồ

 • Góc học tập: Phân phối tri thức chung cơ bản cho khối THPT

Trên đây là toàn thể hướng dẫn về cách tính điểm trung bình môn của các cấp học. Cách tính điểm cũng không khó khăn đúng không các bạn. Chúc các bạn thành công!

See also  Đoạn mạch song song