Cân bằng phản ứng oxi hóa khử là gì? Cách cân bằng phản ứng oxi hóa khử như vậy nào? Là thắc mắc được rất nhiều bạn học viên quan tâm. Hãy cùng Vozz theo dõi nội dung dưới đây để nắm được toàn thể tri thức nhé.

==>> Mời các bạn tải File tài liệu để xem thêm nội dung cụ thể

Video cân bằng phản ứng oxi hóa khử

Cân bằng phản ứng oxi hóa khử được sử dụng trong hầu như các dạng bài tập THPT và trong đề thi THPT Quốc gia. Cũng chính vì vậy các em học viên lớp 10, 11, 12 cần nắm vững tri thức này để giải nhanh các bài tập Hóa học.

Cách cân bằng phản ứng oxi hóa khử

Cân bằng phản ứng oxi hóa khử được thực hiện theo trình tự 3 bước với phép tắc:

Tổng electron nhường = tổng electron nhận

Bước 1. Xác nhận sự thay đổi số oxi hóa.

Bước 2. Lập thăng bằng electron.

Bước 3. Đặt các hệ số tìm được vào phản ứng và tính các hệ số sót lại.

Lưu ý:

– Ngoài phương pháp thăng bằng electron, còn tồn tại thể cân bằng phản ứng oxi hóa – khử theo phương pháp tăng – giảm số oxi hóa với phép tắc: tổng số oxi hóa tăng = tổng số oxi hóa giảm.

– Phản ứng oxi hóa – khử còn tồn tại thể được cân bằng theo phương pháp thăng bằng ion – electron: lúc đó vẫn đảm bảo phép tắc thăng bằng electron nhưng các nguyên tố phải được viết ở dạng ion đúng, như NO3–, SO42-, MnO4–, Cr2072-,…

– Nếu trong phản ứng oxi hóa – khử có nhiều nguyên tố có số oxi hóa cùng tăng (hoặc cùng giảm) mà:

  • Chúng thuộc một chất thì phải đảm bảo tỉ lệ số nguyên tử của các nguyên tố trong phân tử.
  • Chúng thuộc các chất khác nhau thì phải đảm bảo tỉ lệ số mol của các chất đó theo đề cho.
See also  Giáo án Sinh học 9 Bài 51, 52: Thực hành: Hệ sinh thái mới nhất

* Với hợp chất hữu cơ:

  • Nếu hợp chất hữu cơ trước và sau phản ứng có một nhóm nguyên tử thay đổi và một số nhóm không đổi thì nên xác nhận số oxi hóa của C trong từng nhóm rồi cân bằng.
  • Nếu hợp chất hữu cơ thay đổi toàn phân tử, nên cân bằng theo số oxi hóa trung bình của C.

Ví dụ cân bằng phản ứng oxi hóa khử – Phương pháp cân bằng phản ứng oxi hóa khử

Ví dụ 1. Cân bằng phản ứng trong dung dịch có H2O tham gia:

KMnO4 + K2SO3 + H2O → MnO2 + K2SO4

Gợi ý trả lời

MnO4– + 3e + 2H2O → MnO2 + 4OH–

SO32- + H2O → SO42- + 2H+ + 2e

Phương trình ion:

2MnO4– + H2O + 3SO32- → 2MnO2 + 2OH– + 3SO42-

Phương trình phản ứng phân tử:

2KMnO4 + 3K2SO3 + H2O → 2MnO2 + 3K2SO4 + 2KOH

Ví dụ 2. Cân bằng phản ứng:

FeS + HNO3 → Fe(NO3)3 + N2O + H2SO4 + H2O

Gợi ý trả lời

Bước 1. Xác nhận sự thay đổi số oxi hóa:

Fe+2 → Fe+3

S-2 → S+6

N+5 → N+1

Bước 2. Lập thăng bằng electron:

Fe+2 → Fe+3 + 1e

S-2 → S+6 + 8e

FeS → Fe+3 + S+6 + 9e

2N+5 + 8e → 2N+1

→ Có 8FeS và 9N2O.

Bước 3. Đặt các hệ số tìm được vào phản ứng và tính các hệ số sót lại:

8FeS + 42HNO3 → 8Fe(NO3)3 + 9N2O + 8H2SO4 + 13H2O

Ví dụ 3. Cân bằng phản ứng trong dung dịch bazơ:

NaCrO2 + Br2 + NaOH → Na2CrO4 + NaBr

Gợi ý trả lời

CrO2– + 4OH– → CrO42- + 2H2O + 3e

Br2 + 2e → 2Br–

Phương trình ion:

2CrO2– + 8OH– + 3Br2 → 2CrO42- + 6Br– + 4H2O

Phương trình phản ứng phân tử:

2NaCrO2 + 3Br2 + 8NaOH → 2Na2CrO4 + 6NaBr + 4H2O

See also  Rise of Kingdoms Codes 2022 Wiki(February 2022) - hack rise of the kings 2020

Bài tập tự luận cách cân bằng phản ứng oxi hóa khử nhanh

Bài 1/ Phản ứng oxi hóa – Khử đơn giản

a. P +KClO3 → P2O5 + KCl

b. Cl2 + H2S + H2O →  HCl + H2SO4

c. Mg+ HNO3 →  NO + Mg(NO3)2 + H2O

d. Zn + HNO3 → Zn(NO3)2 + NH4NO3 + H2O

e. Al + H2SO4 → Al(SO4)3 + S + H2O

Bài 2/ Phản ứng tự oxi hóa – Khử

1. S + KOH→ K2SO4 + K2S + H2O

2.Cl2 + KOH → KCl + KClO3 + H2O

3. Cl2 + NaOH → NaCl + NaClO + H2O

4. KMnO4→ K2MnO4 + MnO2 + O2

5. H2O2→H2O + O2

6. Na2O2→ Na2O + O2

7. S + NaOH → Na2SO4 + Na2S + H2O

8. KBrO3 → KBr + KBrO2

9. KClO3 → KCl + O2

10. NO2 + NaOH → NaNO2 + NaNO3 + H2O

11. HNO2 → HNO3 + NO + H2O

………………..

Mời các bạn tải File tài liệu để xem thêm nội dung cụ thể

Từ khóa tìm kiếm : cân bằng phản ứng oxi hóa khử, cách cân bằng phản ứng oxi hóa khử, cân bằng phản ứng oxi hóa khử khó, cách cân bằng phản ứng oxi hóa khử nhanh, luyện tập cân bằng phản ứng oxi hóa khử, phương pháp cân bằng phản ứng oxi hóa khử, bài tập tự luận cân bằng phản ứng oxi hóa khử, bài tập cân bằng phản ứng oxi hóa khử, chuyên mục cân bằng phản ứng oxi hóa khử, cách cân bằng phản ứng oxi hóa khử nhanh nhat, bài tập cân bằng phản ứng oxi hóa khử violet, cân bằng phản ứng oxi hóa khử bằng phương pháp thăng bằng electron, cách cân bằng phản ứng oxi hóa khử hữu cơ, can bang phan ung oxi hoa khu, cân bằng phản ứng oxi hóa khử phức tạp, hướng dẫn cân bằng phản ứng oxi hóa khử, cân bằng phản ứng oxi hóa khử nhanh, bài tập cân bằng phản ứng oxi hóa khử lớp 10, cách cân bằng phản ứng oxi hóa khử phức tạp, cách cân bằng nhanh phản ứng oxi hóa khử, cân bằng phương trình phản ứng oxi hóa khử, cân bằng phản ứng oxi hóa khử hữu cơ, bai tap can bang phan ung oxi hoa khu, bài tập cân bằng phản ứng oxi hóa khử lớp 10 có lời giải, phương pháp cân bằng phản ứng oxi hóa khử nhanh, các bước cân bằng phản ứng oxi hóa khử, cân bằng phản ứng oxi hóa khử khó violet, các bài tập cân bằng phản ứng oxi hóa khử, các dạng cân bằng phản ứng oxi hóa khử, bài tập cân bằng phản ứng oxi hóa khử có lời giải, bài tập về cân bằng phản ứng oxi hóa khử, can bang phan ung oxi hoa khu bang phuong phap can bang electron, cân bằng phản ứng oxi hóa khử lớp 10, cân bằng phản ứng oxi hóa khử chất hữu cơ, cân bằng phản ứng oxi hóa khử fe3o4, cách cân bằng phản ứng oxi hóa khử lop 10, các phương pháp cân bằng phản ứng oxi hóa khử, cân bằng phản ứng oxi hóa khử có môi trường, cân bằng phản ứng oxi hóa khử trong hữu cơ, cân bằng phản ứng oxi hóa khử
mg + hno3, cách cân bằng phản ứng oxi hóa khử bằng PC, cân bằng nhanh phản ứng oxi hóa khử, bài tập cân bằng phản ứng oxi hóa khử khó, cân bằng phản ứng oxi hóa khử có chữ, cân bằng phản ứng oxi hóa khử violet, bài tập cân bằng phản ứng oxi hóa khử lop 10, các cách cân bằng phản ứng oxi hóa khử, bài giảng cân bằng phản ứng oxi hóa khử, bài tập cân bằng phản ứng oxi hoá khử, cân bằng phản ứng oxi hóa khử al + hno3

See also  Top 16 kết quả tìm kiếm ảnh vẽ con vật dễ thương mới nhất 2022