Bảng động từ bất quy tắc trong tiếng Anh

Trong phần này mình chia sẻ cho các bạn tổng hợp toàn bộ các động từ bất quy tắc. Bảng tra động từ bất quy tắc đầy đủ nhất giúp các bạn đơn giản hơn trong việc học tiếng Anh. Bảng tra gồm 3 cột, cột động từ nguyên thể, cột động từ ở quá khứ đơn, cột động từ quá khứ phân từ.

Bảng tra động từ bất quy tắc thường gặp

Động từ nguyên thể

Quá khứ đơn

Quá khứ phân từ

 

Bảng động từ bất quy tắc khởi đầu bằng chữ A

Abide

Abode/Abided

Abode/Abided/Abiden

Alight

Alit/Alighted

Alit/Alighted

Arise

Arose

Arisen

Awake

Awoke

Awoken

Bảng động từ bất quy tắc khởi đầu bằng chữ B

Backbite

Backbit

Backbitten

Backslide

Backslid

Backslidden/Backslid

Be

Was/Were

Been

Bear

Bore

Born/Borne

Beat

Beat

Beaten

Become

Became

Become

Befall

Befell

Befallen

Beget

Begat/Begot

Begotten

Begin

Began

Begun

Behold

Beheld

Beheld

Bend

Bent

Bent

Bereave

Bereaved/Bereft

Bereaved/Bereft

Beseech

Besought/Beseeched

Besought/Beseeched

Beset

Beset

Beset

Bestrew

Bestrewed

Bestrewn/Bestrewed

Bet

Bet

Bet

Betake

Betook

Betaken

Bethink

Bethought

Bethought

Bid

Bid/Bade

Bid/Bidden

Bind

Bound

Bound

Bite

Bit

Bitten

Bleed

Bled

Bled

Blow

Blew

Blown

Break

Broke

Broken

Breed

Bred

Bred

Bring

Brought

Brought

Broadcast

Broadcast/Broadcasted

Broadcast/Broadcasted

Browbeat

Browbeat

Browbeaten/Browbeat

Build

Built

Built

Burn

Burnt/Burned

Burnt/Burned

Burst

Burst

Burst

Bust

Bust

Bust

Buy

Bought

Bought

Bảng động từ bất quy tắc khởi đầu bằng chữ C

Cast

Cast

Cast

Catch

Caught

Caught

Chide

Chided/Chid

Chided/Chidden

Choose

Chose

Chosen

Clap

Clapped/Clapt

Clapped/Clapt

Cling

Clung

Clung

Clothe

Clad/Clothed

Clad/Clothed

Colorbreed

Colorbred

Colorbred

Come

Came

Come

Cost

Cost

Cost

Creep

Crept

Crept

Crossbreed

Crossbred

Crossbred

Cut

Cut

Cut

Bảng động từ bất quy tắc khởi đầu bằng chữ D

Dare

Dared/Durst

Dared/Durst

Daydream

Daydreamed/Daydreamt

Daydreamed/Daydreamt

Deal

Dealt

Dealt

Dig

Dug

Dug

Dight

Dighted/Dight

Dighted/Dight

Disprove

Disproved

Disproved/Disproven

Dive

Dived/Dove

Dived

Do

Did

Done

Draw

Drew

Drawn

Dream

Dreamt/Dreamed

Dreamt/Dreamed

Drink

Drank

Drunk

Drive

Drove

Driven

Dwell

Dwelt

Dwelt

Bảng động từ bất quy tắc khởi đầu bằng chữ E

Eat

Ate

Eaten

Enwind

Enwound

Enwound

Bảng động từ bất quy tắc khởi đầu bằng chữ F

Fall

Fell

Fallen

Feed

Fed

Fed

Feel

Felt

Felt

Fight

Fought

Fought

Find

Found

Found

Fit

Fit/Fitted

Fit/Fitted

Flee

Fled

Fled

Fling

Flung

Flung

Fly

Flew

Flown

Forbear

Forbore

Forborne

Forbid

Forbade/Forbad

Forbidden

Fordo

Fordid

Fordone

Forecast

Forecast/Forecasted

Forecast/Forecasted

Forego

Forewent

Foregone

Foreknow

Foreknew

Foreknown

Forerun

Foresaw

Foreseen

Foresee

Foresaw

Foreseen

Foreshow

Foreshowed

Foreshown/Foreshowed

Forespeak

Foreshowed

Foreshown/Foreshowed

Foretell

Foretold

Foretold

Forget

Forgot

Forgotten

Forgive

Forgave

Forgiven

Forsake

Forsook

Forsaken

Forswear

Forswore

Forsworn

Fraught

Fraught

Fraught

Freeze

Froze

Frozen

Frostbite

Frostbit

Frostbitten

Bảng động từ bất quy tắc khởi đầu bằng chữ G

Gainsay

Gainsaid

Gainsaid

Get

Fot

Got/Gotten

Gild

Gilded/Gilt

Gilded/Gilt

Give

Gave

Given

Go

Went

Gone

Grind

Ground

Ground

Grow

Grew

Grown

Bảng động từ bất quy tắc khởi đầu bằng chữ H

Hagride

Hagrode

Hagridden

Halterbreak

Halterbroke

Halterbroken

Hamstring

Hamstrung

Hamstrung

Hand-feed

Hand-fed

Hand-fed

Handwrite

Handwrote

Handwritten

Hang

Hung/Hanged

Hung/Hanged

Have

Had

Had

Hear

Heard

Heard

Heave

Heaved/Hove

Heaved/Hove

Hew

Hewed

Hewn/Hewed

Hide

Hid

Hidden

Hit

Hit

Hit

Hold

Held

Held

Hurt

Hurt

Hurt

Bảng động từ bất quy tắc khởi đầu bằng chữ I

Inbreed

Inbred

Inbred

Inlay

Inlaid

Inlaid

Input

Input/Inputted

Input/Inputted

Inset

Inset

Inset

Interbreed

Interbred

Interbred

Intercut

Intercut

Intercut

Interlay

Interlaid

Interlaid

Interset

Interset

Interset

Interweave

Interwove/Interweaved

Interwove/Interweaved

Interwind

Interwound

Interwound

Inweave

Inwove/Inweaved

Inwoven/Inweaved

Bảng động từ bất quy tắc khởi đầu bằng chữ J

Jerry-build

Jerry-built

Jerry-built

Bảng động từ bất quy tắc khởi đầu bằng chữ K

Keep

Kept

Kept

Kneel

Knelt/Kneeled

Knelt/Kneeled

Knit

Knit/Knitted

Knit/Knitted

Know

Knew

Known

Bảng động từ bất quy tắc khởi đầu bằng chữ L

Lade

Laded

Laden/Laded

Landslide

Landslid

Landslid

Lay

Laid

Laid

Lead

Led

Led

Lean

Leant/Leaned

Leant/Leaned

Leap

Leapt/Leaped

Leapt/Leaped

Learn

Learned/Learnt

Learned/Learnt

Leave

Left

Left

Lend

Lent

Lent

Let

Let

Let

Lie

Lay

Lain

Light

Lit

Lit

Lip-read

Lip-read

Lip-read

Lose

Lost

Lost

Bảng động từ bất quy tắc khởi đầu bằng chữ M

Make

Made

Made

Mean

Meant

Meant

Meet

Met

Met

Melt

Melted

Molten/Melted

Misbecome

Misbecame

Misbecome

Miscast

Miscast

Miscast

Miscut

Miscut

Miscut

Misdeal

Misdealt

Misdealt

Misdo

Misdid

Misdone

Mishear

Misheard

Misheard

Mishit

Mishit

Mishit

Mislay

Mislaid

Mislaid

Mislead

Misled

Misled

Mislearn

Mislearned/Mislearnt

Mislearned/Mislearnt

Misread

Misread

Misread

Missay

Missaid

Missaid

Missend

Missent

Missent

Misset

Misset

Misset

Misspeak

Misspoke

Misspoken

Misspell

Misspelled/Misspelt

Misspelled/Misspelt

Misspend

Misspent

Misspent

Misswear

Misswore

Missworn

Mistake

Mistook

Mistaken

Misteach

Mistaught

Mistaught

Mistell

Mistold

Mistold

Misthink

Misthought

Misthought

Misunderstand

Misunderstood

Misunderstood

Miswear

Miswore

Misworn

Miswed

Miswed/Miswedded

Miswed/Miswedded

Miswrite

Miswrote

Miswritten

Mow

Mowed

Mown

Bảng động từ bất quy tắc khởi đầu bằng chữ O

Offset

Offset

Offset

Outbid

Outbid

Outbid

Outbreed

Outbred

Outbred

Outdo

Outdid

Outdone

Outdraw

Outdrew

Outdrawn

Outdrink

Outdrank

Outdrunk

Outdrive

Outdrove

Outdriven

Outfight

Outfought

Outfought

Outfly

Outflew

Outflown

Outgrow

Outgrew

Outgrown

Outlay

Outlaid

Outlaid

Outleap

Outleaped/Outleapt

Outleaped/Outleapt

Outlie

Outlied

Outlied

Output

Output/Outputted

Output/Outputted

Outride

Outrode

Outridden

Outrun

Outran

Outrun

Outsee

Outsaw

Outseen

Outsell

Outsold

Outsold

Outshine

Outshined/Outshone

Outshined/Outshone

Outshoot

Outshot

Outshot

Outsing

Outsang

Outsung

Outsit

Outsat

Outsat

Outsleep

Outslept

Outslept

Outsmell

Outsmelled/Outsmelt

Outsmelled/Outsmelt

Outspeak

Outspoke

Outspoken

Outspeed

Outsped

Outsped

Outspend

Outspent

Outspent

Outspin

Outspun

Outspun

Động từ bất quy tắc khởi đầu bằng chữ O 

Outspring

Outsprang/Outsprung

Outsprang/Outsprung

Outstand

Outstood

Outstood

Outswear

Outswore

Outsworn

Outswim

Outswam

Outswum

Outtell

Outtold

Outtold

Outthink

Outthought

Outthought

Outthrow

Outthrew

Outthrown

Outwear

Outwore

Outworn

Outwind

Outwound

Outwound

Outwrite

Outwrote

Outwritten

Overbear

Overbore

Overborne/Overborn

Overbid

Overbid

Overbid/Overbidden

Overbreed

Overbred

Overbred

Overbuild

Overbuilt

Overbuilt

Overbuy

Overbought

Overbought

Overcast

Overcast

Overcast

Overcome

Overcame

Overcome

Overcut

Overcut

Overcut

Overdo

Overdid

Overdone

Overdraw

Overdrew

Overdrawn

Overdrink

Overdrank

Overdrunk

Overeat

Overate

Overeaten

Overfeed

Overfed

Overfed

Overhang

Overhung

Overhung

Overhear

Overheard

Overheard

Overlay

Overlaid

Overlaid

Overleap

Overleaped/Overleapt

Overleaped/Overleapt

Overlie

Overlay

Overlain

Overpay

Overpaid

Overpaid

Override

Overrode

Overridden

Overrun

Overran

Overrun

Oversee

Oversaw

Overseen

Oversell

Oversold

Oversold

Overset

Overset

Overset

Oversew

Oversewed

Oversewn/Oversewed

Overshoot

Overshot

Overshot

Oversleep

Overslept

Overslept

Oversow

Oversowed

Oversown/Oversowed

Overspeak

Overspoke

Overspoken

Overspend

Overspent

Overspent

Overspill

Overspilled/Overspilt

Overspilled/Overspilt

Overspread

Overspread

Overspread

Overspring

Oversprang/Oversprung

Oversprung

Overstand

Overstood

Overstood

Overstrew

Overstrewed

Overstrewn/Overstrewed

Overstride

Overstrode

Overstridden

Overstrike

Overstruck

Overstruck

Overtake

Overtook

Overtaken

Overthink

Overthought

Overthought

Overthrow

Overthrew

Overthrown

Overwear

Overwore

Overworn

Overwind

Overwound

Overwound

Overwrite

Overwrote

Overwritten

Bảng động từ bất quy tắc khởi đầu bằng chữ P

Partake

Partook

Partaken

Pay

Paid

Paid

Plead

Pleaded/Pled

Pleaded/Pled

Prebuild

Prebuilt

Prebuilt

Premake

Premade

Premade

Prepay

Prepaid

Prepaid

Presell

Presold

Presold

Preset

Preset

Preset

Preshrink

Preshrank

Preshrunk

Presplit

Presplit

Presplit

Proofread

Proofread

Proofread

Prove

Proved

Proven/Proved

Put

Put

Put

Bảng động từ bất quy tắc khởi đầu bằng chữ Q

Quick-freeze

Quick-froze

Quick-frozen

Quit

Quit

Quit

Bảng động từ bất quy tắc khởi đầu bằng chữ R

Re-prove

Re-proved

Re-proven/Re-proved

Read

Read

Read

Reawake

Reawoke

Reawaken

Rebid

Rebid

Rebid

Rebind

Rebound

Rebound

Rebroadcast

Rebroadcast/Rebroadcasted

Rebroadcast/Rebroadcasted

Rebuild

Rebuilt

Rebuilt

Recast

Recast

Recast

Recut

Recut

Recut

Redeal

Redealt

Redealt

Redo

Redid

Redone

Redraw

Redrew

Redrawn

Reeve

Reeved/Rove

Reeved/Rove

Refit

Refit/Refitted

Refit/Refitted

Regrind

Reground

Reground

Regrow

Regrew

Regrown

Rehang

Rehung

Rehung

Rehear

Reheard

Reheard

Reknit

Reknitted/Reknit

Reknitted/Reknit

Relay

Relaid

Relaid

Relearn

Relearned/Relearnt

Relearned/Relearnt

Relight

Relit/Relighted

Relit/Relighted

Remake

Remade

Remade

Rend

Rent/Rended

Rent/Rended

Repay

Repaid

Repaid

Reread

Reread

Reread

Rerun

Reran

Rerun

Resell

Resold

Resold

Resend

Resent

Resent

Reset

Reset

Reset

Resew

Resewed

Resewn/Resewed

Retake

Retook

Retaken

Reteach

Retaught

Retaught

Retear

Retore

Retorn

Retell

Retold

Retold

Rethink

Rethought

Rethought

Retread

Retread

Retread

Retrofit

Retrofitted/Retrofit

Retrofitted/Retrofit

Rewake

Rewoke/Rewaked

Rewaken/Rewaked

Rewear

Rewore

Reworn

Reweave

Rewove/Reweaved

Rewoven/Reweaved

Rewed

Rewed/Rewedded

Rewed/Rewedded

Rewet

Rewet/Rewetted

Rewet/Rewetted

Rewin

Rewon

Rewon

Rewind

Rewound

Rewound

Rewrite

Rewrote

Rewritten

Rid

Rid/Ridded

Rid/Ridded

Ride

Rode

Ridden

Ring

Rang

Rung

Rise

Rose

Risen

Rive

Rived

Riven/Rived

Roughcast

Roughcast

Roughcast

Run

Ran

Run

Bảng động từ bất quy tắc khởi đầu bằng chữ S

Sand-cast

Sand-cast

Sand-cast

Saw

Sawed

Sawed/Sawn

Say

Said

Said

See

Saw

Seen

Seek

Sought

Sought

Self-feed

Self-fed

Self-fed

Self-sow

Self-sowed

Self-sown/Self-sowed

Sell

Sold

Sold

Send

Sent

Sent

Set

Set

Set

Sew

Sewed

Sewn/Sewed

Shake

Shook

Shaken

Shave

Shaved

Shaved/Shaven

Shear

Shore/Sheared

Shorn/Sheared

Shed

Shed

Shed

Shine

Shone

Shone

Shit

Shit/Shat/Shitted

Shit/Shat/Shitted

Shoe

Shod

Shod

Shoot

Shot

Shot

Show

Showed

Shown

Shrink

Shrank

Shrunk

Shrive

Shrived/Shrove

Shriven

Shut

Shut

Shut

Sight-read

Sight-read

Sight-read

Sing

Sang

Sung

Sink

Sank

Sunk

Sit

Sat

Sat

Skywrite

Skywrote

Skywritten

Slay

Slew

Slain

Sleep

Slept

Slept

Slide

Slid

Slid

Sling

Slung

Slung

Slink

Slunk

Slunk

Slit

Slit

Slit

Smell

Smelled/Smelt

Smelled/Smelt

Smite

Smote

Smitten/Smote

Sneak

Sneaked/Snuck

Sneaked/Snuck

Soothsay

Soothsaid

Soothsaid

Sow

Sowed

Sown

Speak

Spoke

Spoken

Speed

Sped/Speeded

Sped/Speeded

Spell

Spelled/Spelt

Spelled/Spelt

Spend

Spent

Spent

Spill

Spilled/Spilt

Spilled/Spilt

Spin

Spun/Span

Spun

Spit

Spit/Spat

Spit/Spat

Split

Split

Split

Spoil

Spoiled/Spoilt

Spoiled/Spoilt

Spoon-feed

Spoon-fed

Spoon-fed

Spread

Spread

Spread

Spring

Sprang

Sprung

Stall-feed

Stall-fed

Stall-fed

Stand

Stood

Stood

Stave

Staved/Stove

Staved/Stove

Steal

Stole

Stolen

Stick

Stuck

Stuck

Sting

Stung

Stung

Stink

Stank

Stunk

Strew

Strewed

Strewn/Strewed

Stride

Strode

Stridden

Strike

Struck

Stricken

String

Strung

Strung

Strip

Stripped/Stript

Stripped/Stript

Strive

Strove

Striven

Sublet

Sublet

Sublet

Sunburn

Sunburned/Sunburnt

Sunburned/Sunburnt

Swear

Swore

Sworn

Sweat

Sweat/Sweated

Sweat/Sweated

Sweep

Swept/Sweeped

Swept/Sweeped

Swell

Swelled

Swollen

Swim

Swam

Swum

Swing

Swung

Swung

Bảng động từ bất quy tắc khởi đầu bằng chữ T

Take

Took

Taken

Teach

Taught

Taught

Tear

Tore

Torn

Telecast

Telecast

Telecast

Tell

Told

Told

Test-drive

Test-drove

Test-driven

Test-fly

Test-flew

Test-flown

Think

Thought

Thought

Thrive

Thrived/Throve

Thrived/Thriven

Throw

Threw

Thrown

Thrust

Thrust

Thrust

Tread

Trod

Trodden

Troubleshoot

Troubleshot

Troubleshot

Typecast

Typecast

Typecast

Typeset

Typeset

Typeset

Typewrite

Typewrote

Typewritten

Bảng động từ bất quy tắc khởi đầu bằng chữ U

Unbear

Unbore

Unborn/Unborne

Unbend

Unbent

Unbent

Unbind

Unbound

Unbound

Unbuild

Unbuilt

Unbuilt

Unclothe

Unclothed/Unclad

Unclothed/Unclad

Underbid

Underbid

Underbid

Underbuy

Underbought

Underbought

Undercut

Undercut

Undercut

Underfeed

Underfed

Underfed

Undergo

Underwent

Undergone

Underlay

Underlaid

Underlaid

Underlet

Underlet

Underlet

Underlie

Underlay

Underlain

Underrun

Underran

Underrun

Undersell

Undersold

Undersold

Undershoot

Undershot

Undershot

Underspend

Underspent

Underspent

Understand

Understood

Understood

Undertake

Undertook

Undertaken

Underwrite

Underwrote

Underwritten

Undo

Undid

Undone

Bảng động từ bất quy tắc khởi đầu bằng chữ U

Undraw

Undrew

Undrawn

Unfreeze

Unfroze

Unfrozen.

Unhang

Unhung

Unhung.

Unhide

Unhid

Unhidden.

Unhold

Unheld

Unheld.

Unknit

Unknitted/Unknit

Unknitted/Unknit.

Unlade

Unladed

Unladen/Unladed.

Unlay

Unlaid

Unlaid.

Unlead

Unleaded

Unleaded.

Unlearn

Unlearned/Unlearnt

Unlearned/Unlearnt.

Unmake

Unmade

Unmade.

Unreeve

Unreeved/Unrove

Unreeved/Unrove.

Unsay

Unsaid

Unsaid.

Unsew

Unsewed

Unsewn/Unsewed.

Unsling

Unslung

Unslung.

Unspin

Unspun

Unspun.

Unstick

Unstuck

Unstuck.

Unstring

Unstrung

Unstrung.

Unswear

Unswore

Unsworn.

Unteach

Untaught

Untaught.

Unthink

Unthought

Unthought.

Unweave

Unwove/Unweaved

Unwoven/Unweaved.

Unwind

Unwound

Unwound.

Unwrite

Unwrote

Unwritten.

Uphold

Upheld

Upheld

Upsell

Upsold

Upsold

Upset

Upset

Upset

Bảng động từ bất quy tắc khởi đầu bằng chữ V

Vex

Vexed/Vext

Vexed/Vext

Bảng động từ bất quy tắc khởi đầu bằng chữ W

Wake

Woke

Woken.

Waylay

Waylaid

Waylaid.

Wear

Wore

Worn.

Weave

Wove

Woven.

Wed

Wed/Wedded

Wed/Wedded.

Weep

Wept

Wept.

Wend

Wended/Went

Wended/Went.

Wet

Wet/Wetted

Wet/Wetted.

Win

Won

Won.

Wind

Wound

Wound.

Withdraw

Withdrew

Withdrawn.

Withhold

Withheld

Withheld.

Withstand

Withstood

Withstood.

Wring

Wrung

Wrung.

Write

Wrote

Written.

Bảng động từ bất quy tắc khởi đầu bằng chữ Z

Zinc

Zinced/Zincked

Zinced/Zincked

Từ khóa tìm kiếm về bảng đông từ bất quy tắc

Bảng động từ bất quy tắc, bang dong tu bat quy tac, bảng đông từ bất quy tắc đầy đủ. bảng đông từ bất quy tắc thong dung, bảng đông từ bất quy tắc thường gặp. bảng đông từ bất quy tắc lớp 7, bảng đông từ bất quy tắc full, bảng đông từ bất quy tắc có phiên âm. bảng đông từ bất quy tắc cơ bản, download bảng đông từ bất quy tắc đầy đủ. bảng đông từ bất quy tắc thường dùng, bảng đông từ bất quy tắc lop 8. bảng đông từ bất quy tắc pdf, bảng đông từ bất quy tắc lớp 8. bang dong tu bat quy tac tieng anh, bảng đông từ bất quy tắc lớp 6.
Bảng đông từ bất quy tắc lop 9, bảng đọng từ bất quy tắc trong tiếng anh, bảng động từ bất quy tắc tiếng anh. bảng đọng từ bất quy tắc, bảng đông từ bất quy tắc thường gặp violet. bảng 360 đông từ bất quy tắc, bang dong tu bat quy tac trong tieng anh, bảng 360 đông từ bất quy tắc full, bang động từ bất quy tắc. bảng động từ bất quy tắc trong tiếng anh, bảng đông từ bất quy tắc thường gặp pdf.

Bảng đông từ bất quy tắc lớp

Bang dong tu bat quy tac pdf, download bảng đông từ bất quy tắc đầy đủ pdf. bảng đông từ bất quy tắc đầy đủ nhat, bảng đong từ bất quy tắc, bảng dộng từ bất quy tắc. bảng dong từ bất quy tắc, bảng đông từ bất quy tắc đầy đủ có phiên âm. bảng chia động từ bất quy tắc, bảng động từ bất quy tắc đầy đủ, bảng đông từ bất quy tắc đầy đủ pdf. bảng đọng từ bất quy tắc tiếng anh, bang đong từ bất quy tắc, bảng 360 động từ bất quy tắc.
Bang đông từ bất quy tắc, bang dong tu bat quy tac day du nhat, bảng đông từ bất quy tắc cột 3. bảng 360 đông từ bất quy tắc đầy đủ, bảng dông từ bất quy tắc, download bảng động từ bất quy tắc. bang dong tu bat quy tac full, bảng tra động từ bất quy tắc

See also  Đánh giá google nexus 9 : tính năng, giá cả