Nhiều câu ví dụ được dịch có chứa “chúng tôi đã nhận được khoản thanh toán” – từ điển Đức-Anh và công cụ tìm kiếm bản dịch tiếng Đức.

Bạn đang xem : chúng tôi đã nhận được thanh toán

Tôi f chúng tôi đã nhận được khoản thanh toán , < b class = "b3"> y ou sẽ nhận được xác nhận thanh toán

[…]

cho hội nghị.

emdr2011.eu

emdr2011.eu

sẽ nhận được xác nhận thanh toán

Tôi muốn e Bezahlung b ei un < b class = "b2"> s eingegange n, erhalten Si e ei ne Bestätig un g der B ez ahl < b class = "b1"> un g

[…]

der K on ferenz.

emdr2011.eu

emdr2011.eu

Ist dieiBestätigahl

A ft e r chúng tôi đã nhận được khoản thanh toán , chúng tôi w i ll bắt đầu với hậu cần của

[…]

lô hàng.

dogarthouse.nl

dogarthouse.nl

bắt đầu với dịch vụ hậu cần của

Nachde m wir d i e Zahlu < b class = "b4"> ng erhalten ha ben , beginne n wir m it der Lo gist ik

[…]

der Se ndung.

dogarthouse.nl

dogarthouse.nl

ý chính

O n c e chúng tôi đã nhận được khoản thanh toán < b class = "b1"> nếu bạn thanh toán qua PayPal, bạn sẽ nhận được ngay lập tức – bạn

[…]

có thể đăng nhập bằng e-mail và mật khẩu của bạn

[…]

và tải xuống (các) tệp trong tài khoản của tôi.

media.innerscience.info

media.innerscience.info

bạn thanh toán qua PayPal, bạn sẽ nhận được ngay lập tức – bạn

Vì vậy, ba ld di e Zahlung b ei un d eingegangen ist – bei Bezahlung mit Paypal ist da s sofort

[…]

der Fa ll – können Sie sich im online

[…]

Mua sắm e-mail mit Ihrer und Passwort anmelden und die Datei (en) unter mein Konto herunterladen.

media.innerscience.info

media.innerscience.info

Soeingegangen ist – bei Bezahlung mit Paypal ist da

Sau khi các chuyên gia tệp của chúng tôi kiểm tra và tải tệp của bạn lên, họ

[…]

sẽ xóa trạng thái “tạm dừng” của đơn đặt hàng và đơn đặt hàng của bạn sẽ được in

[…]

ngay lập tức a ft e r < / b> chúng tôi đã nhận được khoản thanh toán .

OvernightPrints.co.uk

OvernightPrints.co.uk

ngay lập tức a

Wenn unsere Datenspezialisten die Daten in Ihrer

[…]

Bestellung geprüft und hochgeladen haben, wird die Bestellunterbrechung aufgehoben und

[…]

Ihre Daten gehen dan n direk t zum D ruck .

OvernightPrints.at

OvernightPrints.at

Ihre Daten gehen dan

O n c e chúng tôi nhận được khoản thanh toán mà chúng tôi w i l e-mail cho bạn – trong vòng 48 giờ – phiếu du ngoạn có giá trị

[…]

là xác nhận cuối cùng với

[…]

tất cả thông tin chi tiết về thời gian và thời gian đón.

tourguidenaples.com

tourguidenaples.com

e-mail cho bạn – trong vòng 48 giờ – phiếu du ngoạn có giá trị

S obal d wir d tức là Zahlu < b class = "b3"> ng erhalten , s wir – trọ er halb von 48 Choáng de n – der Aus < b class = "b1"> fl ugbeleg

[…]

als endgültige Bestätigung mit

[…]

allen Thông tin chi tiết zur Abholung và Thời gian.

tourguidenaples.com

tourguidenaples.com

halb von 48 Stunugbeleg

a ft e r chúng tôi nhận được khoản thanh toán , chúng tôi s h al l gửi ngay

[…]

gửi đến email của bạn dữ liệu truy cập vào giao diện quản trị

3dbook.cz

3dbook.cz

Tôi gửi ngay lập tức

N ac h Eingang de r Zahlung s chic ken wir Ihn vi vậy fo rt an

[…]

Ihre E-Mail-Adres se die Zu < / b> griffsangaben fü r die a dministrative Schnittstelle

3dbook.cz

3dbook.cz

rt an

Sau khi chúng tôi ha v e đã nhận được khoản thanh toán mà chúng tôi w i ll gửi cho bạn tệp giấy phép tạm thời.

[…]

này
Tệp giấy phép

sẽ xóa các hạn chế của Munnin-Light.

munnin.com

munnin.com

Sau khi gửi cho bạn một tệp giấy phép tạm thời. Điều này

N a chdem das vereinbarte E ntgelt bei uns eingegangen ist, s enden wir Ihnen I hre vorläufige

[…]

Lizenzdatei zu, mit der die Einschränkungen

[…]

der Munnin-Light Phiên bản aufgehoben werden.

munnin.com

munnin.com

ntgelt bei uns eingegangen ist, hre vorläufige

Như vậy n a s chúng tôi nhận được khoản thanh toán , chúng tôi w i l ập ngay hàng và thông báo về việc vận chuyển con số.

namai.cz

namai.cz

Ngay lập tức hãy gửi hàng và thông báo cho bạn về số vận chuyển.

Nach dem Geldeingang liefer n wir d tức là W ar e sofort und gleichzeitig an Sie sc hick en wir ei < b class = "b2"> ne N ac hricht

[…]

mi t der T ransportnummer.

namai.cz

namai.cz

e sofort und gleichzeitig an Siehricht

Bạn nêu số tiền trong đơn đặt hàng này, chúng tôi sẽ gửi cho bạn qua đường bưu điện

[…]

Phiếu quà tặng cùng với hóa đơn cho khoản này

[…]

số tiền – phiếu thưởng sẽ có giá trị ngay lập tức a ft e r chúng tôi h av e đã nhận được khoản thanh toán .

midi-villas.ch

midi-villas.ch

số tiền – phiếu thưởng sẽ có giá trị ngay lập tức a

Sie nennen den Betrag trong dieem Bestellformular, wir senden Ihnen per Post den

[…]

Geschenkgutschein zusammen mit einer Rechnung

[…]

über di es vi Betrag – der G utsch ei n wird sofort na ch Eingang Ih rer Zahlung gül tig < / b>.

midi-villas.ch

midi-villas.ch

über din wird sofort na

Tất cả hàng hóa được giao bởi

[…]

COMPETENZA vẫn là tài sản của chúng tôi u nt i l chúng tôi đã nhận được c o mple t e thanh toán o f t ông giá mua và khách hàng

[…]

đã giải quyết xong

[…]

tất cả các yêu cầu về số dư với chúng tôi mà chúng tôi tích lũy ngay bây giờ hoặc trong tương lai (hàng hóa đặt trước).

resenza.com

evalenza.com

COMPETENZA vẫn là tài sản của chúng tôi theo giá mua và khách hàng

COMPETENZA behält s ic h das E ig entum an gelieferten Produkten bis zur vollständigen Bezahlung des Kaufpreises

[…]

und bis zur Erfüllung

[…]

aller, auch künftiger (Saldo-) Forderungen vor (Vorbehaltsware).

resenza.com

evalenza.com

COMPETENZA behält sentum an gelieferten Produkten bis zur vollständigen Bezahlung des Kaufpreises

Vì chúng tôi không thể chắc chắn

[…]

khi chúng ta wi l l < / b> nhận thanh toán , chúng tôi w i l à hoàn thành giao dịch và đăng ký tỷ giá hối đoái trên d a y chúng tôi nhận được y o ur thanh toán.

visitbritaincashcard.com

visitbritaincashcard.com

khi hoàn tất giao dịch và áp dụng tỷ giá hối đoái khi thanh toán.

Da wir ni cht

[…]

sicher sein können, wa nn die Zahlung b ei uns eingeht, schließen wir die Transaktion erst a n dem T a g ab , an dem wir die Za hlu ng erhalten .

visitbritaincashcard.com

visitbritaincashcard.com

sicher sein können, wauns eingeht, schließen wir die Transaktion erst a

Fur th e r chúng tôi đã nhận được a thanh toán o f C HF 2,7 triệu liên quan d t o the s a le của khách hàng

[…]

các mối quan hệ, giải phóng các khoản dự trữ cho ngân hàng nói chung

[…]

rủi ro 95 triệu CHF và thu nhập bất thường khác là 0,6 triệu CHF.

abnam prefervatebanking.com

abnam prefervatebanking.com

Khách hàng liên quan 2,7 triệu FurHF

Tôi m Weite ren beinhaltet die Posi ti on die Auflösung der Reserven für allgemeine

[…]

Bankrisiken trong d er Höhe vo n CHF 95 Mio., den Erlös aus

[…]

Veräusserung von Kundenbeziehungen in der Höhe von CHF 2,7 Mio. heo nái đa dạng Erträge über CHF 0,6 Mio.

abnam prefervatebanking.com

abnam prefervatebanking.com

trên die Auflösung der Reserven für allgemeine

Ngay khi tất cả các yêu cầu

[…]

được đáp ứng và tất cả các tài liệu có be e n đã nhận được , chúng tôi a r ran g e the s c he doned lo a n thanh toán a n d soạn thảo những lời hứa thanh toán cần thiết.

hssag.ch

hssag.ch

được đáp ứng và tất cả các tài liệu được rút lại rút tiền từ những lời hứa thanh toán cần thiết.

Sobald alle Anforderungen erfüllt

[…]

und sämtliche Dokumente

[…]

eingeg an gen sind , < / b> veranlassen wir di e term inge re chte Kreditauszahlung und ers telle n chết n otwen dige n Zahlungsversprechen .

hssag.ch

hssag.ch

eingeg

Chúng tôi đã nhận được khoản thanh toán trong the f o rm của cả

[…]

Carillion cổ phiếu và tiền mặt, và chúng tôi bán cổ phiếu vì nó không đáp ứng tiêu chí giá trị của chúng tôi.

sparinvest.lu

sparinvest.lu

của cả hai

Wir wurden in der F orm v < b class = "b1"> trên CarillionAktien

[…]

und Bargeld entschädigt und bot en die Ak tien feil, da sie unseren Wertkriterien nicht entsprachen.

sparinvest.lu

sparinvest.lu

CarillionAktien

Để tính đến việc chuyển nhượng đất đã diễn ra trong giai đoạn trước khi áp dụng phương thức thanh toán một lần, có thể xem xét việc chuyển nhượng một phần hoặc một phần quyền sở hữu cùng với các quyền thanh toán trong tương lai như một sự chuyển nhượng hợp lệ các quyền thanh toán bằng đất theo nghĩa của Điều 46 của Quy định (EC) số 1782/2003, tùy thuộc vào các điều kiện nhất định, cụ thể là người bán phải nộp đơn xin thiết lập các quyền thanh toán xa như vậy

See also  Theo dõi gói hàng của bạn TRỰC TIẾP - gói theo dõi trực tiếp

[…]

Quy định cung cấp rõ ràng rằng

[…]

chỉ những w h o < / b> đã nhận được d i re c t thanh toán i n t ông tham chiếu

[…]

period có quyền truy cập vào lược đồ.

eur-lex.europa.eu

eur-lex.europa.eu

chỉ những người tham khảo

Để tính đến việc chuyển nhượng đất diễn ra trước khi áp dụng SPS, việc chuyển nhượng một phần hoặc một phần cổ phần cùng với các quyền lợi thanh toán trong tương lai, theo một số điều kiện nhất định, được coi như một sự chuyển nhượng hợp lệ các quyền thanh toán theo nghĩa của Điều 46 của Quy định (EC) số 1782/2003; các điều kiện này đặc biệt bao gồm việc người bán phải yêu cầu xác định quyền lợi thanh toán, vì quy định đã nói rõ ràng

[…]

cung cấp rằng chỉ nông dân , the i m

[…]

Mua sz eitr aum thanh toán trực tiếp nhận ha ben , Huấn luyện an g z u

[…]

of R rule.

eur-lex.europa.eu

eur-lex.europa.eu

Tham khảo z

(a) họ đã được thanh toán trong khoảng thời gian tham chiếu nêu tại Điều 38 theo ít nhất một trong các chương trình hỗ trợ được đề cập trong Phụ lục VI hoặc, trong trường hợp dầu ô liu, trong năm tiếp thị được đề cập trong đoạn thứ hai của Điều 37 (1) hoặc, trong trường hợp của củ cải đường, mía và rau diếp xoăn, nếu chúng đã được hưởng lợi từ hỗ trợ thị trường trong thời gian đại diện nêu tại điểm K của Phụ lục VII hoặc, trong trường hợp chuối, nếu họ đã được hưởng lợi từ việc bồi thường thiệt hại về thu nhập trong giai đoạn đại diện nêu tại điểm L của Phụ lục VII hoặc, trong trường hợp rau quả, nếu họ là người sản xuất các sản phẩm rau quả, kho khoai tây và vườn ươm. trong thời hạn đại diện do các Quốc gia thành viên áp dụng cho các sản phẩm đó

[…]

theo điểm M

[…]

của Phụ lục VII hoặc , i n the c a se rượu vang, nếu chúng ha v e đã nhận được a thanh toán e n ti tlement được gọi là

[…]

đến các điểm N và O của Phụ lục VII

eur-lex.europa.eu

eur-lex.europa.eu

của Phụ lục VII hoặc về rượu, nếu chúng được giải quyết như đã đề cập

a) họ đã nhận được khoản thanh toán theo ít nhất một trong các khoản thanh toán trực tiếp được nêu trong Phụ lục VI trong thời gian tham chiếu nêu tại Điều 38, họ đã nhận được, trong trường hợp dầu ô liu, a khoản thanh toán trong những năm tiếp thị được đề cập trong đoạn thứ hai của Điều 37 (1). đã được cấp, họ đã nhận được hỗ trợ thị trường trong thời gian đại diện theo Mục K của Phụ lục VII trong trường hợp củ cải đường, mía và rau diếp xoăn , họ đã được bồi thường thiệt hại về doanh thu trong thời gian đại diện theo Mục L của Phụ lục VII, trong trường hợp chuối, họ – trong trường hợp rau quả, khoai tây và vườn ươm – trong thời gian đại diện được áp dụng Các quốc gia thành viên đối với các sản phẩm này theo Mục M của Phụ lục VII, những người trồng trái cây và

[…]

sản phẩm rau củ hoặc si e im

[…]

F tất cả W a – ei nen đòi thanh toán gem äs Phụ lục g VII Phần ni tte N và d O được h ab en; “.

eur-lex.europa.eu < / p>
eur-lex.europa.eu

tất cả Chương VII

Mức tăng so với năm trước, ở mức 3,4 triệu euro, đến

[…]

từ việc bán

[…]

Các nhà máy bê tông trộn sẵn của Séc của zapa beton a.s . I n the y e ar 2 00 6 , chúng tôi đã nhận được a thanh toán f o r một khoản phải thu theo giá mua mà trước đó

[… ]

đã được viết ra; cái này

[…]

giải thích sự sụt giảm thu nhập do giảm giá tài sản lưu động cũng như thu nhập từ hoạt động kinh doanh khác.

dyckerhoff.com

dyckerhoff.com

Các nhà máy bê tông trộn sẵn của Séc của zapa beton a.sa phải thu giá mua trước đây

Der Anstieg gegenüber dem Vorjahr stammt mit 3,4

[…]

Mio. eur au s der V eräußerung von tschechischen Transportbetonwe rk en der za pa beton a.s. Im Jahr 2006 ist eine vo rm als wertberichtigte Kau fp reisforderung

[…]

eingegangen; chết

[…]

>

dyckerhoff.com

dyckerhoff.com

Mio. eur aueräußerung von tschechischen Transportbetonwebeton a.s. Im Jahr 2006 ist eine voreisforderung

Nếu chúng tôi quyết định thực hiện đơn đặt hàng bất chấp

[…]

chậm trễ trong việc phân phối

[…]

hoặc dela y i n thanh toán của the C u st omer, chúng tôi sẽ – không ảnh hưởng đến bất kỳ khiếu nại bổ sung nào mà chúng tôi có thể có theo luật – có quyền tính phí cho Khách hàng số lượng kim loại quý đã thỏa thuận dựa trên giá báo của WIELAND quota ti o n the d a y chúng tôi đã nhận được o r de r (a.m.),

[…]

cộng với lãi suất bắt đầu

[…]

ngày mà Khách hàng chậm giao hàng và cộng với một khoản phụ phí lên tới 10% giá trị của kim loại quý; tuy nhiên, Khách hàng có quyền cung cấp bằng chứng cho chúng tôi để chứng minh rằng khoản lãi và phí phụ trội đó hoàn toàn không hợp lý hoặc chỉ với một số tiền nhỏ hơn.

wieland-international.com

wieland-international.com

hoặc một khách hàng khác mà chúng tôi sẽ – không ảnh hưởng đến bất kỳ khiếu nại bổ sung nào mà chúng tôi có thể có theo luật – có quyền tính phí cho Khách hàng số lượng kim loại quý đã thỏa thuận dựa trên mức giá được báo bởi hạn ngạch WIELAND (a.m.), < / p>

Entscheiden wir uns trotz

[…]

Anlieferungsverzug s des B esteller s , den Au ftrag auszuführen, so sind wir – unbeschadet weitergehender gesetzlicher Ansprüche – berechtigt , dem B esteller die vereinbarte Edelmetall-menge entsprechend der WIELAND-Notierung (vormitt ag s) am Tage des Au ft ragseinganges zu berech ne n, zuzüglich der ge setzlichen

[…] < / p>

Verzugszinsen ab

[…]

Anlieferungsverzugwsie zuzüglich eines pauschalierten Verzugsschadens trong Höhe von 10% des berechneten Edelmetallwertes; der Besteller ist jedoch berechtigt, uns nachzuweisen, dass infolge des Verzuges gar kein oder ein wesentlich niedrigerer Schaden entstanden ist.

wieland-international.com

wieland-international.com

Anlieferungsverzugestellerftrag auszuführen, so sind wir – unbeschadet weitergehender gesetzlicher Ansprüche – berechtigtesteller die vereinbarte Edelmetall-menge entsprechend der WIELAND-Notierung (vormittragrechanges zu bep>

9.5 Hóa đơn cho các hoạt động mà Bên mua có, với mục đích Nhà thầu biết, chỉ hứa với bên thứ ba

[…]

đến hạn thanh toán nếu

[…]

và ở mức độ th a t the P u rc haser h a s đã nhận được thanh toán f o r the P e < b class = "b1"> rf ormances hoặc các phần

[…]

của bên thứ ba.

smb.at

smb.at

và ở phạm vi rộng hoặc các bộ phận

9,5 Rechnungen für Leistungen, die der Auftraggeber zur Kenntnis des Auftragnehmers einem Mũ zugesagt viết,

[…]

werden erst fällig, wenn und gieo ei t der

[…]

A uf traggeber vo n dem D ri tt vi Vergütung r die Leistungen oder fü r Teil e da vo n erhalten h ab en .

smb.at

smb.at

traggeberttr die Leistungen oder fü

Nguyên nhân chính của việc tăng tỷ suất lợi nhuận là do hiệu quả sản xuất tốt hơn, việc bán các sản phẩm có tỷ suất lợi nhuận cao hơn, cũng như tác động thuận lợi hiện nay của việc giảm giá cho một nhà phân phối ở Nhật Bản vào năm 2004, thu nhập ngoại tệ, bồi hoàn lãi suất tăng ở Thổ Nhĩ Kỳ, giảm chi phí nợ khó đòi và tác động một lần của thu nhập liên quan đến việc hủy bỏ một

[…]

thỏa thuận phân phối

[…]

và giải quyết vụ kiện về bằng sáng chế từng phần xảy ra t b y the t h en ảnh hưởng thuận lợi của việc bồi thường ti o n khoản thanh toán đã nhận được i n 2 004 liên quan đến một phòng khám ở Châu Á Thái Bình Dương, tái cấu trúc

[…]

chi phí ở Nhật Bản, ở nước ngoài

[…]

tổn thất tiền tệ của các khoản phải thu tài khoản không được bảo hiểm và giảm tỷ lệ hoàn trả ở Đài Loan.

freseniusmedicalcare.de

freseniusmedicalcare.de

và giải quyết một vụ kiện tụng bằng sáng chế một phần bất lợi của một khoản bồi thường004 liên quan đến một phòng khám ở Châu Á Thái Bình Dương, đang tái cấu trúc

See also  PayPay Tiền bị giữ [Lý do phổ biến và cách tránh chúng] - paypal bị giữ trong bao lâu

Die Margenerhöhung wurde hauptsächlich verursacht durch verbesserte Kapazitätsauslastung in der Produktion, Verkauf von Produkten mit höheren Bruttomargen, den nun posven Effekt der Gewährung einenärnđrung ở Nhật Bản , geringere Aufwendungen für Forderungsverluste und die einmaligen Auswirkungen

[…]

von Erträgen im

[…]

Zusammenhang m it der Kü nd igung einer Vertriebsvereinbarunganchoie aus einem Vergleich trong einem Patentrechtsstreit, teilweise kompe ns iert dur ch Entschädigungszahlungen im Zu samme nh ang mit

[…]

einer Klinik in der

[…]

Khu vực Châu Á Thái Bình Dương vào năm 2004, chi phí tái cơ cấu ở Nhật Bản, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái đối với các khoản phải thu không có bảo đảm và việc giảm tỷ lệ hoàn trả ở Đài Loan.

freseniusmedicalcare.de

freseniusmedicalcare.de

Mối quan hệ giữa thỏa thuận phân phối và giải quyết trong một vụ kiện bằng sáng chế, có một phần phù hợp với

Tôi f the a g re e d thanh toán i s n o < b class = "b3"> t ã nhận được chúng tôi a r e được quyền sở hữu

[…]

hàng hóa được bảo lưu quyền sở hữu mà không có quyền sở hữu

[…]

thông báo trước và để vào cơ sở thương mại của khách hàng cho mục đích này.

uum-boss.com

chân không-boss.com

có quyền sở hữu

Khi A u sb nghỉ n cái v ài nbar te n thanh toán s ind chúng tôi b ình òi ược giữ hàng

[…]

được sở hữu mà không cần thông báo

[…]

và vào cơ sở của khách hàng cho mục đích này.

uum-boss.com

chân không-boss.com

bền

Nếu chúng tôi quyết định thực hiện đơn đặt hàng bất chấp

[…]

chậm trễ trong giao hàng hoặc một dela y i n thanh toán của the B u ye r chúng tôi sẽ – không ảnh hưởng đến bất kỳ khiếu nại bổ sung nào theo các quy tắc luật định – có quyền tính phí người mua với số lượng kim loại quý đã thỏa thuận dựa trên giá được báo giá bởi Deg us s a the d a y chúng tôi đã nhận được o r de de r, cộng với lãi suất theo luật định

[…]

tỷ giá trong khoảng thời gian Trễ cộng thêm

[…]

bồi thường một lần cho sự chậm trễ lên tới 10% giá trị của kim loại quý; tuy nhiên, Người mua có quyền gửi bằng chứng cho chúng tôi để chứng minh rằng không có thiệt hại nào hoặc chỉ có thiệt hại thấp hơn đáng kể do sự chậm trễ gây ra.

dillenius.com

dillenius.com

sự chậm trễ trong giao hàng hoặc sự chậm trễ, chúng tôi sẽ – không ảnh hưởng đến bất kỳ khiếu nại bổ sung nào theo các quy tắc luật định – có quyền tính phí người mua với số lượng kim loại quý đã thỏa thuận, dựa trên giá được báo bởi Degr, cộng với luật định sở thích

Hãy quyết định bất chấp

[…]

Giao hàng gs – hoặc mặc định thanh toán de s Ve rt ragspartners để thực thi ng của Theo đơn đặt hàng, chúng tôi có quyền – không ảnh hưởng đến các khiếu nại pháp lý khác – tính phí cho đối tác hợp đồng số lượng kim loại quý đã thỏa thuận phù hợp với danh sách Degussa g am Ta ge des Au < b class = "b1"> ft Đầu vào để tính toán ne n, cộng với g luật định

[…]

Lãi suất mặc định trong thời gian d của V khoảng thời gian buổi sáng cùng với

[…]

mức thiệt hại mặc định cố định lên tới 10% giá trị kim loại quý; tuy nhiên, đối tác theo hợp đồng có quyền chứng minh với chúng tôi rằng không có thiệt hại hoặc thiệt hại thấp hơn đáng kể nào phát sinh do sự chậm trễ.

dillenius.com

dillenius.com

Đối tác hợp đồng cung cấp cho đơn đặt hàng thực hiện, chúng tôi có quyền – không ảnh hưởng đến các khiếu nại pháp lý khác – tính phí đối tác hợp đồng cho số lượng kim loại quý đã thỏa thuận theo biên lai báo giá của Degussa

Vào cuối báo cáo này, ban điều hành của Fraport AG đã phát biểu như sau: “Ban điều hành tuyên bố rằng, dựa trên

[…]

tình huống đã biết tại

[…]

lúc w hi c h the t r an sa thải đã được thực hiện ou t , chúng tôi đã nhận được r e as on ab l e thanh toán f o r mỗi giao dịch được thực hiện.

fraport.com

fraport.com

thời gian tại các giao dịch được thực hiện sau khi giao dịch được thực hiện.

Ban điều hành của Fraport AG đã phát biểu như sau ở cuối báo cáo: “Ban điều hành tuyên bố rằng dựa trên tình hình mà chúng tôi đã biết vào thời điểm đó

[…]

nơi giao dịch hợp pháp

[…]

vorgeno mm en wu rde n , we be i j edem right giao dịch hợp pháp một e counter eist un g đã nhận được h ab vi .

fraport.de

fraport.de

Một mức giá hợp lý

O n c e thanh toán h a s e n < b class = "b5"> đã nhận được chúng tôi w i l ửi y o u < / b> the t < / b> i ck et và tất cả

[…]

tài liệu du lịch khoảng. 10 ngày trước khi bắt đầu hành trình theo lịch trình.

hamburgsued-fra … schiffreisen.de

hamburgsued-fra … schiffreisen.de

gửi và tất cả

Không hiểu h Đầu vào ng của Thanh toán gửi chúng tôi sẽ gửi da s Tic ke t và tất cả những thứ khác

[…]

Giấy thông hành khoảng 10 ngày trước khi bắt đầu chuyến du lịch theo lịch trình.

hamburgsued-fra … schiffreisen.de

hamburgsued-fra … schiffreisen.de

Nact gieoie alle anderen

Thời hạn bắt đầu có hiệu lực sau khi nhận được thông báo hủy bỏ bằng văn bản, nhưng – trong các trường hợp liên quan đến hợp đồng phải được ký kết bằng văn bản – không phải trước khi người tiêu dùng được cung cấp một văn bản hợp đồng như nhau, đơn đăng ký bằng văn bản của anh ấy hoặc bản sao của

[…]

tài liệu hợp đồng hoặc

[…]

ứng dụng, cũng không phải là fo r e the g o od s a r đ ă bởi the r e ci pient (trong đó hàng hóa tương tự được phân phối định kỳ, sau đó không phải trước biên lai t o f the f i < / b> rs t giao một phần), cũng không phải là fo r < b class = "b3"> e ng ta < b class = "b3"> h a ve thỏa mãn

[.. .]

nghĩa vụ của chúng tôi phải cung cấp

[…]

thông tin như được định nghĩa trong Điều 246 § 2 cùng với § 1 (1) và (2) của Đạo luật Giới thiệu Bộ luật Dân sự (“EGBGB”) cũng như các nghĩa vụ của chúng tôi theo § 312e ( 1) câu 1 của BGB cùng với Điều 246 § 3 EGBGB.

aqua-med.eu

aqua-med.eu

đơn đăng ký, cũng không đúng (trong đó hàng hóa tương tự được phân phối định kỳ, sau đó không phải trước khi nhận một phần giao hàng), cũng không được thực hiện đầy đủ

Die Frist beginnt nach Erhalt der Widerrufsbelehrung trong Textform, jedoch nicht, bevor dem Verbraucher bei schriftlich abzuschließenden Verträgen auch eine Vertragsurkundeund der sein schriftlicher Vertu Antrag oder eine

[…]

zur Verfügung tensellt worden is t und

[…]

a uc h nicht vor Ein ga ng der Wa r e bei m Empfänger ( bei der wi ederkehrenden Lieferung gleichartiger Waren nicht v hoặc Eingan g der e rste n Teillieferung) und auch nicht vo r Erfüllung u ns erer Informationspflichten

[…] < / p>

gemäß

[…]

Artikel 246 § 2 trong Verbindung mit § 1 Abs. 1 và 2 EGBGB nkGB nkGB. Pflichten gemäß § 312e Abs. 1 Satz 1 Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) ở Verbindung mit Artikel 246 § 3 EGBGB.

aqua-med.eu

aqua-med.eu

h nicht vor Einederkehrenden Lieferung gleichartiger Waren nicht vTeillieferung) und auch nichterer Informationspflichten

Tuy nhiên, công ty xác nhận rằng dòng tiền không khớp với dòng hóa đơn mua / bán lại và đối với hầu hết các giao dịch xuất khẩu, công ty Na Uy khác đã nhận được đơn đặt hàng từ

[…]

khách hàng trong Cộng đồng,

[…]

chịu trách nhiệm thu xếp tài chính cho việc bán hàng và hầu hết importan tl y , đã nhận được thanh toán f < / b> o r the s h ip đề cập trực tiếp từ các khách hàng.

eur-lex.europa.eu

eur-lex.europa.eu

chịu trách nhiệm thu xếp tài chính cho việc bán hàng và hầu hết việc nhập khẩu trực tiếp từ khách hàng.

Das Unternehmen bestätigte jedoch, daß der Geldstrom nicht dem Strom der Kauf- und Wiederverkaufsrechnungen entsprach und daß bei den meisten Ausfuhrgeschätrl das andere norwegische Unternehmen chết

See also  Các quyền NTFS được đề xuất cho thư mục Home - Windows 2016 - phương pháp hay nhất về quyền đối với thư mục chính

[…]

Đơn đặt hàng của người mua trong

[…]

Doanh ch aft nhận , cho r ng của Bán hàng bán hàng và đảm bảo a tất cả the Khoản thanh toán cho the Se Đặt hàng trực tiếp từ n các giao dịch mua rn nhận được .

eur-lex.europa.eu

eur-lex.europa.eu

Cộng đồng trực tiếp cung cấp các giao dịch mua và ứng trước tài chính

n o t đã nhận được khoản thanh toán a t t chậm nhất là một ngày làm việc trước ngày thay đổi tỷ giá hối đoái xảy ra.

scantarp.fi

scantarp.fi

Trong trường hợp tỷ giá hối đoái ảnh hưởng đến giá mua thay đổi, Người bán có quyền thay đổi giá mua tương ứng với sự thay đổi tỷ giá hối đoái có liên quan đến một phần của giá mua mà Người bán đã tính chậm nhất một ngày làm việc trước ngày thay đổi tỷ giá hối đoái xảy ra.

scantarp.fi

scantarp.fi

Trong trường hợp tỷ giá hối đoái thay đổi ảnh hưởng đến giá mua, người bán có quyền điều chỉnh giá tương ứng với tỷ giá hối đoái đã thay đổi đối với phần giá mua mà người bán chưa nhận được từ người mua tại ít nhất một ngày làm việc trước khi nhận được thay đổi tỷ giá hối đoái.

Các biện pháp hỗ trợ từ chính phủ và ‘Quỹ đặc biệt để ổn định thị trường tài chính’)

[…]

đang cung cấp thêm

[…]

bảo mật, vì vậy chúng tôi giả sử th a t the l o a n s chúng tôi đã nhận được a g ai nst ghi chú của người vay và trái phiếu đã đăng ký mà chúng tôi nắm giữ sẽ được phục vụ đầy đủ và đúng hạn liên quan đến việc hoàn trả cũng như int re s t < b class = "b5"> thanh toán .

coface.de

coface.de

bảo mật, vì vậy, chúng tôi giả định rằng giấy báo của người vay và các trái phiếu đã đăng ký mà chúng tôi nắm giữ sẽ được phục vụ đầy đủ và đúng hạn liên quan đến việc hoàn trả cũng như tương tự

Chính phủ và các biện pháp hỗ trợ quỹ đặc biệt

[…]

ổn định thị trường tài chính có thêm

[…]

Chắc chắn ei t, thì đó s ta d ă n giả ó d tức là vo n us ge cầm tr nen khoản vay kỳ phiếu Tên ns ghi nợ đầy đủ và đúng hạn in Bez ug a uf hứng un d Ti lgun g được vận hành.

coface.de

coface.de

Ghi chú bảo mật sẽ được phục vụ đầy đủ và kịp thời.

Cùng với yêu cầu thanh toán số tiền của giao dịch thanh toán được quy định tại điều 11. 7. Tài khoản / Chủ thẻ có nghĩa vụ cung cấp cho Ngân hàng các thông tin và tài liệu chứng minh

[…]

điều kiện đó là điều kiện cần thiết để hoàn lại tiền

[…]

của amoun t o f khoản thanh toán t r bật saction đã được tuân thủ, bao gồm thông tin chỉ định ngày mà Tài khoản / Cardho ld e r đã nhận được i n fo rmatio n o f the e x ac < / b> t amoun t o f khoản thanh toán t r an saction.

thương mại điện tử.cz

creativezbank.cz

của giao dịch đã được tuân thủ, bao gồm thông tin chỉ định ngày mà Tài khoản / Cardhormatiot amounsaction.

Der Kontoinhaber / Karteninhaber ist verpflichtet, der Bank zusammen mit einem Antrag auf Erstattung des Betrages aus Zahlungsvorgang gemäß Nghệ thuật. 11,7 auch Auskunft und Belege, die beweisen, dass die

[…]

Bedingungen zur

[…]

Erstattung des B etrag es aus Zahlungsvorgang erf üll t wur de n, sofie Informationen darüber, zu Welchem ​​Zeitpunkt der Kontoinhaber / Karteninhaber die Thông tin über den genauen B etrag de s Zahlungsvorgangs e rho lte, zu r Verfügung

[…]

zu stellen.

thương mại điện tử.cz

creativezbank.cz

Erstattung desn, sofie Informationen darüber, zu Welchem ​​Zeitpunkt der Kontoinhaber / Karteninhaber die Thông tin über den genauenr Verfügung

Báo cáo về mối quan hệ với các công ty liên kết theo § 312 AktG được lập bởi

[…]

Ban quản lý và

[…]

được Ernst & amp; Young GmbH, công ty kiểm toán, Mannh ei m , đã nhận được f o l à ý kiến ​​của kiểm toán viên: Đã thực hiện kiểm toán đúng và có thẩm địnhi sa l , chúng tôi h e re by trước tiên hãy xác nhận rằng dữ liệu thực tế trong báo cáo là chính xác,

[…]

đứng thứ hai trong

[…]

các giao dịch pháp lý được thể hiện trong báo cáo dịch vụ của công ty không cao đến mức không phù hợp, thứ ba là trong các biện pháp được đề cập trong báo cáo, không có trường hợp nào cho thấy bất kỳ đánh giá nào về cơ bản khác với đánh giá do Ban Giám đốc cung cấp Bảng.

graphite.de

graphite.de

được Ernst & amp; Young GmbH, công ty kiểm toán, ý kiến ​​của kiểm toán viên Mannhowing: Sau khi thực hiện một cuộc kiểm toán và thẩm định thích hợp, trước tiên hãy xác nhận rằng số liệu thực tế trong báo cáo là chính xác,

Dem nôn Vorstand aufgestellten und von der Ernst & amp; Young GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Mannheim, als

[…]

Abschlussprüfer geprüosystem

[…]

Bericht über die Beziehungen zu verbundenen Unternehmen gemäß § 312 AktG h at der Ab schlussprüfer folgenden Bestätigungsvermerk sai sót: Nach unserer pflichtmäßigen Prüfung und Beurteil un g bes tät ige n wir, das s đ rsten s die tatsächlichen

[…]

Angaben des

[…]

Berichts richtig sind, zweitens bei den im Bericht aufgeführten Rechtsgeschä thường chết Leistung der Gesellschaft nicht unangemessen hoch war, drittens bei den im Bericht aufgeführten Maßnahmen keine Umsteret dieurfreil den. / p>

graphite.de

graphite.de

Báo cáo về mối quan hệ với các công ty liên kết theo § 312 AktG Kiểm toán viên đã đưa ra ý kiến ​​kiểm toán sau: Sau khi chúng tôi kiểm tra và đánh giá thực tế bắt buộc


Xem thêm những thông tin liên quan đến chủ đề chúng tôi đã nhận được khoản thanh toán

Adsense đã thanh toán nhưng tiền không về tài khoản ngân hàng

 • Tác giả: Sơn Zim
 • Ngày đăng: 2021-05-22
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 3006 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Adsense đã thanh toán nhưng tiền không về tài khoản ngân hàng

  Nhiều bạn kiếm tiền trên Youtube, có tiền để rút rồi, Google Adsense đã gửi email báo rằng đã thanh toán, tuy nhiên các bạn lại không nhận được tiền về tài khoản ngân hàng, tại sao vậy? cần phải làm thế nào để nhận được khoản tiền đó. Trong video này mình đã giải đáp chi tiết cho các bạn nhé!

  Hãy đăng ký kênh để nhận được những thủ thuật, phương pháp, kiến thức mới nhất về: Kiếm tiền online, kiếm tiền trên Youtube, thủ thuật điện thoại, thủ thuật Facebook, chỉnh sửa video,…

  ✆Liên hệ Sơn Zim:
  ⓵ Email: sonzim16@gmail.com
  ⓶ Facebook: https://fb.com/sonzimtv
  ⓶ Facebook profile: https://fb.com/t.sonzim
  ⓸ Webiste: https://sonzim.com

  ————————————————-
  ©️ Bản quyền thuộc về Sơn Zim, vui lòng không Reup.

Khi nhận được bộ chứng từ thanh toán L/C Ngân hàng phát hiện có 1 chứng từ không có quy định của L/C sẽ xử lý chứng từ này như thế nào?

 • Tác giả: lamsonedu.vn
 • Đánh giá: 3 ⭐ ( 9730 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Khi nhận được bộ chứng từ thanh toán L/C Ngân hàng phát hiện có 1 chứng từ không có quy định của L/C sẽ xử lý chứng từ này như thế nào?

Kháng Tài khoản quảng cáo bị vô hiệu hóa 2022 cách mới nhất

 • Tác giả: imta.edu.vn
 • Đánh giá: 3 ⭐ ( 6699 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Tài khoản quảng cáo Facebook bị vô hiệu hóa hoặc hạn chế hàng loạt và liên tục. Làm cách nào để mở khóa và khiếu kiện với Facebook nhanh chóng

Các bước nhận thanh toán

 • Tác giả: support.google.com
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 7217 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Bạn cung cấp thông tin thuế, xác nhận thông tin cá nhân, chọn phương thức thanh toán và

Kế toán tiền lương và các khoản thanh toán với CBCNV – HKT Consultant

 • Tác giả: quanlydoanhnghiep.edu.vn
 • Đánh giá: 3 ⭐ ( 5649 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm:

PayPal

 • Tác giả: www.paypal.com
 • Đánh giá: 3 ⭐ ( 3570 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm:

 • Tác giả: blog.payoneer.com
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 6564 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm:

Xem thêm các bài viết khác thuộc chuyên mục: WordPress