Ngày đăng: 18/03/2015, 09:14(*9*)

Bài tập hoá 9 CHUYÊN ĐỀ : TOÁN VỀ NỒNG ĐỘ DUNG DỊCH 1. Tính C% của các chất có trong dung dòch sau phản ứng: 2. Tính C M của các chất có trong dung dòch sau phản ứng: – Xác đònh chất có trong dung dòch (lưu ý chất tham gia phản ứng có dư không) – Tìm khối lượng dung dòch sau phản ứng : m dd = khối lượng các chất tan cho vào + khối lượng dung môi hoặc khối lượng dung dòch ban đầu – khối lượng chất kết tủa, chất khí. – Tìm khối lượng chất cần xác đònh. – Tính C%. -Xác đònh chất có trong dung dòch (lưu ý chất tham gia phản ứng có dư không) -Tìm V dd , Có 2 trường hợp: +Đề bài cho khối lượng riêng của dung dòch sau phản ứng: V = m/d +Đề bài không cho d: V = tổng thể tích dung dòch các chất ban đầu cho vào. – Tính số mol của chất cần xác đònh – Tính C M . Bài 1: Để hấp thụ hoàn toàn 7,84l khí SO 2 (đktc) thì cần vừa đủ 250ml dd Ca(OH) 2 . Tính nồng độ dd Ca(OH) 2 đã dùng. Bài 2: Hòa tan 14,1g kali oxit vào 41,9g nước để tạo một dung dòch có tính kiềm. Tính nồng độ phần trăm của dung dòch thu được Bài 3: Hòa tan 15,5g Na 2 O vào nước được dd có thể tích 500ml . Tính Nồng độ mol của dd thu được.(1mol/l) Bài 4: :Cho 0,56 lit CO 2 (đktc) tác dụng vừa đủ với 100ml dd KOH tạo muối trung hòa. Tính nồng độ mol của dd KOH đã dùng? Bài 5: Cho 1,12lit khí cacbonic đktc tác dụng vừa đủ với 100ml dd NaOH tạo ra múôi trung hoà a/ Viết PTHH của phản ứng. b/ Tính nồng độ mol của dd NaOH đã dùng Bài 6: Cho một lượng bột sắt dư vào 50ml dd axit sunfuric. Phản ứng xong thu được 3,36l khí hiđrô đktc a/ Viết PTHH của phản ứng. b/ Tính khối lượng sắt đã tham gia phản ứng. c/ Tính nồng độ mol của dd axit sunfuric đã dùng. Bài 7: : Hòa tan một lượng sắt vào 500ml dd H 2 SO 4 ( vừa đủ phản ứng)thu được 33,6l khí hiđro. Tính: a. Khối lượng sắt đã phản ứng. b. Nồng độ mol của dd axit ban đầu. c. Tính thể tích khí oxi(đktc) để đốt cháy hết khí hiđro Bài 8: Cho 56 lít khí SO 3 (đktc) tan hoàn toàn vào 5l nước ta thu được d A. a. Tính nồng độ mol/l của chất có trong dd A. b. Tính thể tích dung dòch KOH 0,1M đủ để trung hoà hết 100ml dd A. c. Tính khối lượng dd BaCl 2 5,2% đủ để tác dụng hết với 50ml dd A. Bài tập hoá 9 Bài 9 Hòa tan một lượng sắt vào 500ml dd H 2 SO 4 thì vừa đủ. Sau phản ứng thu được 33,6l khí hiđrô (đktc). Tính nồng dộ mol của dd H 2 SO 4 . Bài 10 : Có 200ml dd HCl 0,2M a. Để trung hòa dd axit này thì cần bao nhiêu ml dd NaOH 0,1M? Tính nồng độ mol/l của dd muối sinh ra. b. Nếu trung hòa dd axit trên bằng dd Ca(OH) 2 5%. Hãy tính khối lượng dd Ca(OH) 2 cần dùng và nống độ phần trăm của dd muối sau phản ứng (giả thiết khối lượng riêng của dd axit là 1g/ml) Bài 11 : Hoà tan 2,3g natri vào 197,8g nước. a. Tính nồng độ % của dd thu được.(2%) b. Tính nồng độ mol/l của dd thu được . cho khối lượng riêng của dd là d =1,08g/ml(0,54M) Bài 12: Hoà tan 5,4 g nhôm trong 200g dd HCl 20%. a. Tính khối lượng axit đã tham gia phản ứng b. Tính thể tích khí hiđro giải phóng ở đktc c. Tính nồng độ phần trăm của dd thu được sau phản ứng Bài 13 : Hòa tan 15,5g Na 2 O vào nước được dd có thể tích 500ml . Tính: a. Nồng độ mol của dd thu được.(1mol/l) b. Thể tích dd H 2 SO 4 20% (khối lượng riêng 1,14g/ml )cần để trung hòa dd trên.(0,1075l) c. Nồng độ mol muối trong dd sau phản ứng trung hòa.(0,41M) Bài 14: .Cho 1,6 g CuO tác dụng với 11,76gdd axit sufuric có nồng độ 25%. Tính nồng độ phần trăm của các chất trong dụng dòch sau phản ứng. Bài 15: Hòa tan 1,6g đồng II oxit trong 100g dd H 2 SO 4 20%. Tính nồng độ phần trăm của các chất trong dd thu được sau thời điểm phản ứng kết thúc. Bài 16: Trung hoà 20ml dd H 2 SO 4 1M bằng dd NaOH 20%. a/ Viết PTHH của phản ứng. b/ Tính khối lượng dd NaOH đã dùng. c/ nếu trung hoà dd axit trên bằng dd KOH 5,6% có khối lượng riêng là 1,045g/ml, thì cần bao nhiêu ml dd KOH? Bài 17: Cho 10g CaCO 3 tác dụng với dd axit HCl dư a/ Tính thể tích khí CO 2 thu được ở đktc b/ Dẫn khí CO 2 thu được vào lọ đựng 50g dd NaOH 40% . Tính khối lượng muối cacbonat thu được ( xem muối nào tạo thành) Bài 18: Cho 5,4g nhôm vào 100ml dd H 2 SO 4 0,5M a. Tính thể tích khí H 2 sinh ra ở đktc b. Tính nồng độ mol của các chất trong dd sau phản ứng . Cho rằng thể tích dd sauu phản ứng thay đổi không đáng kể Bài 19: Hoà tan 0,56g sắt bằng dd H 2 SO 4 loãng 19,6% vừa đủ. a. Viết PTHH của phản ứng. b. Tính khối lượng muối tạo thành và thể tích khí H 2 sinh ra ở đktc c. Cần bao nhiêu gam dd H 2 SO 4 nói trên để hoà tan sắt Bài tập hoá 9 Bài 20: Cho 16,8 lít CO 2 ở đktc hấp thụ hoàn toàn vào 600ml dd NaOH 2M thu được dd A a/ tính khối lượng muối thu được khi cô cạn dd A(Giả sử không có phản ứng xảy ra khi cô cạn dd)(72,9g) b/ Cho dd A tác dụng với lượng dư BaCl 2 . Tính khối lượng kết tủa tạo thành (chỉ có một phản ứng xảy ra) Bài 21: Hoà tan mg bột sắt vào dd HCl dư thấy thoát ra 4,48lit khí ở đktc . Cũng cho mg bột sắt trên tác dụng với 500ml dd CuSO 4 1M thì thu được dd A và chất rắn B (giả thiết thể tích dd thay đổi không đáng kể) a/ Tính khối lượng chất rắn B (12,8g) b/ Tính nồng độ các chất trong dd A(0,4M và 0,6M) Bài 22:Hoà tan hoàn toàn 5,4g bột nhôm 200,0ml dung dòch H 2 SO 4 1,5M a)Tính thể tích khí thu được (ở điều kiện tiêu chuẩn) b)Tính nồng độ mol các chất trong dung dòch thu được sau phản ứng (thể tích dung dòch coi như không đổi) Bài 23:Hoà tan hoàn toàn 2,7g bột nhôm vào 200,0ml dung dòch H 2 SO 4 1,0M a)Tính thể tích khí thu được ở đktc b)Tính nồng độ mol các chất trong dung dòch thu được (Thể tích dung dòch coi như không đổi) Bài 24: Hoà tan hoàn toàn 2,8g kim loại Fe vào 2lit dd HNO 3 dư.phản ứng: Fe +4HNO 3  Fe(NO 3 ) 3 +NO +2H 2 O a. Tính lượng khí thoát ra ở đktc b. Tính thể tích dd HNO 3 1M đã tham gia phản ứng c. Tính nồng độ dd muối thu được sau phản ứng(giả sử thể tích không thay đổi trong quá trình phản ứng) Bài 25: Hoà tan 46g natri vào 224ml nước cất, ta thấy có khí cất cánh ra và tạo thành một dd có tính kiềm. Tính nồng độ % của dd thu được Bài 26: Hoà tan 32g Fe 2 O 3 vào 218g dd HCl 30% lấy dư a. Viết PTHH của phản ứng. b. Tính khối lượng muối sắt tạo thành(65g) c. Tính khối lượng axit còn dư (21,6g) d. Tính nồng độ phần trăm của các chất trong dd sau phản ứng(8,64% và 26%) Bài 27 : Cho 0,1 mol sắt tác dụng với dd H 2 SO 4 loãng lấy dư a. Viết PTHH của phản ứng. b. Tính thể tích khí hiđro sinh ra ở đktc c. Tính số gm muối sắt tạo thành Bài 28: Hoà tan 16,2g kẽm oxit vào 400g dd aixt nitric 15%. a. Tính khối lượng axit đã dùng b. Tính khối lượng muối kẽm tạo thành c. Tính nồng độ phần trăm của các chất có trong dung dòch sau phản ứng Bài 30 : Hoà tan 10,8g Al tác dụng vừa đủ với 600ml dd axit
clhiđric và sau phản ứng thu được Vlít khí ở đktc . Bài tập hoá 9 a. Tìm V b. Tính khối lượng muối nhôm thu được c. Tìm nồng độ mol của dd HCl ban đầu d. Tính lượng sắt II oxit cần dùng để phản ứng hết Vlít khí ở trên. BÀi 31 : trung hoà 200ml dung dòch aixt nitric 2M bằng dd bari hiđroxit 10% a. Tính số gam dd Ba(OH) 2 đã dùng( 342g) b. Tính khối lượng nước thu được(52,2g) c. Thay dd bari hidroxit bằng 400ml dd canxi hiđroxit 5%. Hãy tính khối lượng riêng của dd canxi hiđroxit để trung hoà lượng axit trên (0,74g/ml) Bài 32:Hoà tan một lượng bột CuO cần 50ml dd HCl 1M a. Viết PTHH của phản ứng. b. Tính khối lượng CuO đã tham gia phản ứng c. Tính nồng độ mol của dd thu được sau phản ứng. Cho rằng thể tích dd thay đổi không đáng kể Bài 33:Cho một lượng bột sắt dư vào 50ml dd axit sunfuric, phản ứng xong người ta thu được 3,36l khí hiđro ở đktc a. Viết PTHH của phản ứng. b. Tính số gam bột sắt tham gia phản ứng c. Tính nồng độ mol của dd axit sunfuric đã dùng BÀi 34: Cho 325g dd FeCl 3 5% vào 112g dd KOH 25% a. Chất nào còn thừa sau phản ứng b. Tính khối lượng chất kết tủa thu được c. Tính nồng độ phần trăm của các chất có trong dd sau thời điểm tách bỏ kết tủa Bài35 : Trung hoà dd Ba(OH) 2 1M bằng dd HNO 3 0,4M a. Tính thể tích của 2 dd ban đầu nói trên biết sau phản ứng thu được 26,1g muối b. Tính nồng độ mol của dd sau phản ứng BÀi 36 Cho 100ml dd NaOH tác dụng vừa đủ với 1,12l khí CO 2 ở đktc tạo muối trung hòa a. Viết PTHH của phản ứng. b. Tính nồng độ mol của dd NaOH đã dùng . Biết thể tích dd sau phản ứng thay đổi không đáng kể Bài 37: Trộn 30ml dd có chứa 2,22g CaCl 2 với 70 ml dd có chứa 1,7g AgNO 3 a. Tính khối lượng kết tủa thu được. b. Tính nồng độ mol của chất còn sót lại trong dung dòch sau phản ứng. Biết rằng thể tích dd sau phản ứng thay đổi không đáng kể. Bài 38: Cho 114g dd H 2 SO 4 20% vào 400g dd BaCl 2 5,2%. a. Tính khối lượng kết tủa (23,3g) b. Tính nồng độ phần trăm của những chất có trong dd sau thời điểm tách bỏ kết tủa.( Cphần trămHCl= 1,49; C% H 2 SO 4 = 2,63%) Bài 39: Trộn 100ml dd H 2 SO 4 20% (d = 1,14g/ml) với 400g dd BaCl 2 5,2%. a. Tính khối lượng kết tủa .(23,3g) b. Tính nồng độ % các chất có trong dd thu được.(Cphần trămHCl= 1,49; C% H 2 SO 4 = 2,63%) Bài 40: Cho 41,6g BaCl 2 vào trong 200ml dd H 2 SO 4 2M(d= 1,3g/ml). Bài tập hoá 9 a. Tính khối lượng kết tủa thu được.(46,6g) b. Tính nồng độ phần trăm của dd sau phản ứng.( Cphần trămHCl= 5,73; C% H 2 SO 4 = 7,69% Bài 41: Trộn 100ml dd Fe 2 (SO 4 ) 3 1,5M với 150ml ddBa(OH) 2 2M thu được kết tủa A và dd B. Nung kết tủa A trong không khí đến khối lượng không đổi thu được chất rắn D. Thêm BaCl 2 dư vào dd B thì tạo ra kết tủa E a/ Viết các PTHH của phản ứng. b/ Tính khối lượng của D và E c/ Tính nồng độ mol của các chất trong dd B(coi như thể tích thay đổi không đáng kể) Bài 42:Ngâm bột Mg dư trong 10ml dung dòch AgNO 3 1M . Sau phản ứng lọc được chất rắn A và dung dòch B a/ Cho A tác dung hoàn toàn dung dòch HCl dư. Tính khối lượng chất rắn còn sót lại sau phản ứng ( m bạc = 1,08g) b/ Tính khối lượng dd NaOH 1M vừa đủ để kết tủa hoàn toàn dd B. (10ml) Bài 43: Cho 400ml dd HCl 2M phản ứng với dd KOH 0,2M. Sau đó thêm vào một mẫu kim loại magie thấy có 7,84lit khí thoát ra ở đktc . Khí này cháy được trong không khí với ngọn lửa màu xanh nhạt a. Viết các PTHH b. Tính khối lượng magie đã phản ứng c. Tính thể tích dd KOH đã dùng Bài 44: Cho khí SO 2 tác dụng với 400ml dd KOH 0,5M . Tính a. Thể tích SO 2 ở đktc đủ để tạo muối axit và nồng độ mol của dd sau phảnứng b. Thể tích SO 2 ở đktc đủ để tạo muối trung hoà và kối lượng của muối sau phảnứng Bài 45: Cho 4,8g magie tác dụng với 200ml dd HCl a. Viết PTHH của phản ứng. b. Tính nồng độ mol của dd HCl đã dùng c. Tính thể tích hidro sinh ra ở đktc Bài 46: Trung hoà dd KOH 11,2% bằng 500ml dd HCl 1M a. Viết PTHH của phản ứng. b. Tính khối lượng dd KOH đã dùng c. Tính khối lượng muối sinh ra Bài 47: Cho 6,5g Zn tác dụng với 200ml dd HCl . a. Viết PTHH của phản ứng. b. Tính nồng độ mol của dd axit đã dùng c. Tính thể tích H 2 sinh ra ở đktc Bài 48: Cho 4g magie oxit tác dụng vừa đủ với 200ml dd HCl a. Viết PTHH của phản ứng. b. Tính nồng độ M của dd HCl đã dùng c. Tính khối lượng muối tạo thành Bài 49: Cho 16,2 g ZnO tác dụng hoàn toàn với 200g dd H 2 SO 4 a. Viết PTHH của phản ứng. b. Tính C% dd axit đã dùng c. Dùng 100g dd axit ở trên cho tác dụng với dd NaOH 0,2M. Tính thể tích dd NaOH 0,2M cần dùng Bài tập hoá 9 Bài 50: Hoà tan hoà toàn 13g kẽm trong 200g dd HCl . Hãy tính: a. Thể tích khí sinh ra ở đktc b. Nồng độ phần trăm của dd axit đã dùng c. Lấy 100 g dd HCl trên tác dụng với 120 g dd NaOH 10% thì dd thu được sau phản ứng làm quỳ tím chuyển sang màu gì? CHUYÊN ĐỀ XÁC ĐỊNH THÀNH PHẦN HỖN HP Phương pháp:  Tính % khối lượng các chất trong hỗn hợp = khối lượng chất đó/khối lượng hỗn hợp nhân 100%  Tính % thể tích của một chất khí trong hỗn hợp= Thể tích chất khí đó/ thể tích hỗn hợp khí. 100%. % số mol = %thể tích chất khí trong hỗn hợp Bài 1: Hoà tan hoàn toàn 9g hỗn hợp gồm nhôm và magie trong dd axit HCl thì thấy có 10,08l khí hiđrô thoát ra (đktc). Xác đònh thành phần % theo khối lượng của mỗi kim loại trong hỗn hợp ban đầu. Bài 2: Thả 12g hỗn hợp nhôm và bạc vào dd H 2 SO 4 7,35%. Sau phản ứng thu được 13,44l khí ở đktc a. Tính thành phần % theo khối lượng của mỗi kim loại trong hỗn hợp ban đầu. b. Tính thể tích dd axit cần dùng , biết d = 1,025g/ml Bài 3: Nung 18,4g hỗn hợp CaCO 3 và MgCO 3 . Phản ứng xong người ta thu được hỗn hợp chất rắn có khối lượng giảm 8,8 g so với khối lượng hỗn hợp trước khi nung. a. Vì sao khối lượng sau phản ứng giảm ?(là khối lượng khí thoát ra) b. Xác đònh thành phần % theo khối lượng của mỗi chất trong hỗn hợp ban đầu. Bài 4: Cho 21g hỗn hợp nhôm và nhôm oxit tác dụng với dd HCl dư thoát ra 13,44 l khí đltc a. Tính khối lượng mỗi chất trong hỗnhợp ban đầu b. Tính thể tích dd HCl 36%(d = 1,18g/ml) để vừa đủ hoà tan hỗn hợp đó. Bài 5: Cho 10g hỗn hợp bột sắt, nhôm, đồng vào dd HCl dư, người ta thu được 1,7g chất khôngtan và 5,6 l khí đktc.Tính thành phần % theo khối lượng của mỗi kim loại trong hỗn hợp ban đầu. Bài 6: Cho hỗn hợp khí CO và CO 2 đi qua dd Ca(OH) 2 dư, thu được 1g kết tủa trắng . Nếu cho hỗn hợp này đi qua CuO nóng dư, thu được 0,64g Cu. a. Viết các phương trình phản ứng xảy ra. b. Xác đònh thành phần % theo thể tích của mỗi khí trong hỗn hợp ban đầu. Bài 7: Hoà tan hoàn toàn 24g hỗn hợp Al và Mg bằng một lượng dd HCl vừa đủ. Thêm một lượgn NaOH dư vào dd sau phản ứng thấy xuất hiện một lượng kết tủa. Lọc lấy kết tủa rửa sạch rồi nung đến nhiệt độ cao đến khối lượgn không đổi thu
được 4g một chất rắn. Xác đònh thành phần % theo khối lượng của mỗi kim loại trong hỗn hợp ban đầu Bài tập hoá 9 Bài 8: Cho 85g hỗn hợp 2 muối Na 2 CO 3 và NaCl vào dd Ba(NO 3 ) 2 dư. Sau phản ứng khối lượng kết tủa tạo ra là 49,25g. Tính khối lượng mỗi muối và tỷ lệ số mol của mỗi muối có trong hỗn hợp. Bài 9: Cho 400g dd H 2 SO 4 loãng tác dụng hết 12,9 g hỗn hợp Zn và Cu thấy có 0,1 mol khí H 2 sinh ra đktc a. Tính khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp. b. Tính nồng độ phần trăm dd muối thu được.(3,96%) Bài 10: Dùng 200g dd HCl để tác dụng hết 25,8g hỗn hợp Al và Al 2 O 3 . Sau phản ứng thu được 0,6g khí hidrô. a. Tính khối lượng Al và Al 2 O 3 trong hỗn hợp b. Tính nồng độ % dd muối thu được.(26,2%) Bài 11: Cho 8g hỗn hợp gồm đồng và sắt tác dụng với lượng dư axit clohidric thu được 1,68lit khí ở đktc. Tính % khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp . Bài 12: Cho lượng hỗn hợp gồm bạc và nhôm tác dụng với một lượng dư dd axit sunfuric loãng thu được 6,72 lít khí (đktc). Sau phản ứng thấy còn 4,6g một chất rắn không tan. Tính % khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp. Bài 13: hoà tan 11g hỗn hợp gồm sắt và nhôm bằng một lượng axit clohidric vừa đủ thu được 8,96 lít khí H 2 (đktc) a/ Tính % khối lượng mỗi kim loại đã dùng b/ Tính thể tích dd HCl 2M đã dùng. BÀi 14: Hoà tan hoàn toàn 8,8 g hỗn hợp gồm magie6 và magie oxit bằng một lượng dd HCl 14,6 % vừa đủ. Cô cạn dd sau phản ứng thu được 28,5g muối khan. a/ Tính khối lượng mỗi chất đã dùng ban đầu. b/ Tính khối lượng dd HCl cần lấy. c/ Tính nồng độ phần trăm cuả muối tạo thành trong dd sau phản ứng . Bài 15: Hoà tan một lượng hỗn hợp gồm 19,46g ba kim loại Mg, Al, Zn ( trong đó số gam Mg và Al bằng nhau) a/ Tính số gam mỗi kim loại đã dùng b/ Tính thể tích dd HCl đã dùng , biết người ta đã dùng dư 10% so với lý thuyết.(0.803lit) Bài 16: Hoà tan 13,3g hỗn hợp gồm NaCl và KCl vào nước được 500g ddA. Lấy 1/10 dd A cho phản ứng với AgNO 3 dư được 2,87g kết tủa. a/ Tính số gam mỗi muối ban đầu dùng (5,85g và 7,45g) b/ Tính nồng độ phần trăm các muối trong dd A. Bài 17: Để hoà tan hoàn toàn 55g hỗn hợp gồm Na 2 CO 3 và Na 2 SO 4 phải dùng 250g dd HCl 14,6% . Biết phản ứng chỉ tao ra muối trung hoà a/ Tính thể tích khí thu được sau phản ứng (đktc). b/ Tính nồng độ % của muối có trong dd sau phản ứng. Bài 18: Hoà tan 49,6g hỗn hợp gồm một muối sunfat và một muối cacbonat của cùng một kim loại hoá trò I vào nước thu được dd A. Chia dd A làm hai phần bằng nhau. – Phần I cho phản ứng với lượng dư dd axit sunfuric thu được 2,24l khí đktc – Phần II cho phản ứng với lượng dư dd BaCl 2 thu được 43g kết tủa trắng. a/ Tìm công thức hai muối ban đầu. Bài tập hoá 9 b/ Tính % khối lượng các muối trên có trong hỗn hợp . Bài 19: Cho 8,96l hỗn hợp khí CO 2 và SO 2 ở đktc sục vào dd NaOH lấy dư . Sau khoảng thời gian cô cạn, làm khan khối lượng hỗn hợp muối cân nặng 48,4g. Tính % thể tích mỗi khí và % khối lượng mỗi khí. Bài 20: Cho axit clohiđric phản ứng với 6g hỗn hợp Mg và MgO. a/ tính thành phần % khối lượng của MgO trong hỗn hợp nếu phản ứng tạo 2,24l khí H 2 đktc b/ Tính thể tích dd HCl20%(d= 1,1g/ml) vừa đủ để phản ứng với hỗn hợp đó. Bài 21: Cho 3,04g hỗn hợp NaOH và KOH tác dụng vừa đủ với dd HCl thu được 4,15g các muối clorua. a/ Viết PTHH của phản ứng. b/ Tính khối lượng của mỗi hidroxit trong hỗn hợp ban đầu Bài 22: Biết 5g hỗn hợp 2 muối là Na 2 CO 3 và NaCl tác dụng vừa đủ với 20ml dd HCl thu được 448ml khí a/ Tính nồng độ mol của dd HCl đã dùng. b/ Tính khối lượng muối trong dd sau phản ứng . c/ Tính thành phần phần trăm theo khối lượng của mỗi muối trong hỗn hợp ban đầu. Bài 23: Biết 5g hỗn hợp 2 muối CaCO 3 và CaSO 4 tác dụng vừa đủ với 200ml dd HCl sinh ra 448ml khí đktc a/ Tính nồng độ % của dd HCl đã dùng b/ Tính thành phần phần trăm theo khối lượng của mỗi muối trong hỗn hợp ban đầu. Bài 24: Có hỗn hợp khí CO và CO 2 . Nếu cho hỗn hợp này tác dụng với dd Ca(OH) 2 dư sinh ra 1g kết tủa trắng. Nếu cho hỗn hợp này tác dụng với CuO dư đun nóng , thu được 0,64g kim loại màu đỏ a/ Viết các PTHH của phản ứng. b/ Xác đònh thành phần phần trăm theo khối lượng của mỗi khí trong hỗn hợp BÀi 25: Hoà tan 4,5g kim loại tổng hợp nhôm – magie trong dd H 2 SO 4= loãng dư thấy có 5,04l khí hiđrô cất cánh ra ở đktc a/ Viết các PTHH của phản ứng. b/ Xác đònh thành phần phần trăm theo khối lượng của các kim loại trong kim loại tổng hợp BÀi 26: Khi hoà tan 6g kim loại tổng hợp gồm Cu, Fe và Al trong axit clohidric thì tạo tahnh2 3,024lit khí H 2 ở đktc và còn sót lại 1,86g kim loại không tan a/ Viết các PTHH của phản ứng. b/ Xác đònh thành phần phần trăm theo khối lượng của các kim loại Bài 27: Một hỗn hợp gồm Fe 2 O 3 và MgO nặng 16g được hoà tan hế trong dd HCl, sau đó đem cô cạn dd thu được 46,35g muối khan a/ Viết các PTHH của phản ứng. b/ Tính thành phần % theo khối lượng của mỗi oxit trong hỗn hợp ban đầu Bài 28: Hoà tan hoàn toàn 10,4 g hỗn hợp gồm MgCO 3 và MgO bằng lượng vừa đủ dung dòch axit HCl 7,3%.Sau đó phản ứng thu được 2,24 lít khí (ở d9ktc) a)Vềt phương trình hoá học b)Tính khối lượng dd axit c)Tính khối lượng dd axit HCl 7,3% cần dùng để hoà tan hết lượng hỗn hợp trên Bài tập hoá 9 d)Tính nồng độ phần trăm của dung dòch thu được sau phản ứng Bài 29:Cho 22,2g hỗn hợp gồm Al và Fe hoà tan hoàn toàn trong dung dòch HCl thu được 13,44 lít H 2 (đktc ).Tính thành phần % khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp và khối lượng muối clorua khan thu được Bài 30:Hoà tan 15,80g hỗn hợp Al,Mg và Fe vào 500,00ml dung dòch HCl 2,50M thu được 13,44 lít H 2 (ở đktc ) và dung dòch A.Biết rằng số mol Al trong hỗn hợp bằng số mol Mg.Tính thành phần % khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp đã hoà tan và khối lượng muối có trong dung dòch A Bài 31:Cho mg hỗn hợp Al và Ag tác dụng với lượng dư dung dòch H 2 SO 4 loãng thu được 6,72 lít khí (đo ở đktc).Sau phản ứng thấy còn 4,6g kim loại không tan.Tính thành phần % theo khối lượng hỗn kim loại tổng hợp loại ban đầu Bài 32: Hoà tan 15,8g hỗn hợp Al, Mg và Fe vào 500ml dd HCl 2,5M thu được 13,44 l khí H 2 đktc và dd A. Biết rằng số mol Al trong hỗn hợp bằng số moll Mg. Tính thành phần % khối lượng của mỗi kim loại trong hỗn hợp và khối lượng muối trong dd A Bài 33: Cho hỗn hợp X gồm Fe, Al và một kim loại A có hoá trò II. Trong X có tỉ lệ số mol Al và Fe là 1:3. Chia hỗn hợp X làm 2 phần bằng nhau: – Phần I cho tác dụng với dd H 2 SO 4 1M, khi kim loại tan hết thu được 12,32 lít khí H 2 ở đktc – Phần II cho tác dụng với dd NaOH dư thu được 3,36lit khí H 2 ở đktc . a/ Xác đònh kim loại A(A không phản ứng với dd NaOH)(Mg) b/ Tính thể tích dd axit tối
thiểu cần dùng(0,55l) Bài 34: Cho 22g hỗn hợp X gồm Fe và Al tác dụng với 2 lít dd HCl 0,3M thu được Viết PTHH của phản ứng. Khí H 2 đktc a/ Minh chứng rằng hỗn hợp X không tan hết. Tính V (Số mol hỗn hợp to hơn số mol HCl )(6,72 lit do do số mol H 2 = ½ số mol HCl) b/ Cho 22g hỗn hợp X tác dụng vừa đủ với Cl 2 thu được 85,9 g muối . Tính khối lượng mỗi kim loại trong X Bài 35: Khử hoàn toàn 552g hỗn hợp gồm Fe 3 O 4 và Fe 2 O 3 bằng khí CO thu được 392g sắt. a/ Tính thể tích CO cần dùng ở đktc b/ Tính thể tích dd Ca(OH) 2 1M tối thiểu để hấp thụ hoàn toàn lượng khí CO 2 sinh ra , tránh gây ô nhiễm môi trường. (tạo muối axit) Bài 36: Hoà tan hoàn toàn 12,8 g hỗn hợp gồm Fe và FeO trong 500ml dd HCl vừa đủ thu được dd A và 2,24l khí ở đktc a. Tính thành phần % khối lượng của Fe và FeO trong hỗn hợp b. Tính nồng độ mol dd HCl đã dùng c. Tính thể tích dd NaOH 2M cần lấy để pha được 500ml dd axit trên Bài 37: Nung 204g hỗn hợp Mg(OH) 2 và Fe(OH) 3 đến khôi lượng không đổi , thấy khối lượng hỗn hợp chất rắn giảm đi 54g a. Tính m mỗi oxit thu được biết tỉ lệ số mol của chúng trong hỗn hợp sản phẩm rắn là 1:1 (120g) b. Tính thành phần % khối lượng của mỗi bazo trong hỗn hợp(21,32 và 78,67 Bài tập hoá 9 Bài 38: Cho hỗn hợp 2 kim loại kẽm và đồng tác dụng với axit sunfuric loãng dư. Sau phản ứng thu được 3,2g chất rắn không tan và 2,24lit khí ở đktc a/ Viết PTHH của phản ứng. b/ Tính khối lượng của hổn hợp bột kim loại Bài 39: Hoà tan hoàn toàn 10g hỗn hợp Mg và MgO bằng dd axit HCl . DD thu được cho tác dụng với NaOH dư. Lọc lất kết tủa , rửa sạch rồi nung ở nhiệt độ cao đến khối lượng không đổi được 14g chấtrắn. a/ Tính % khối lượng các chất trong hỗn hợp ban đầu b/ Tính thể tích dd HCl 2M tối thiểu đã dùng Bài 40: KHử 15,2g hỗn hợp gồm Fe 2 O 3 và FeO bằng H 2 ở nhiệt độ cao thu được sắt kim loại . Để hoà tan hết lượng sắt này cần 0,4 molHCl. a/ xác đònh % khối lượng mỗi oxit b/ Tính thể tích H 2 ở đktc thu được Bài 41: Có một hỗn hợp Fe và Fe 2 O 3 . Chia hỗn hợp này làm hai phần bằng nhau: – Cho một luồng CO đi qua phần I nung nóng được 11,2g sắt – Ngâm phần II trong dd HCl, phản ứng xong thu được 2,24l khí H 2 ở đktc Tính % khốilượng mỗi chất trong hỗn hợp (41,1% và 58,9%) Bài 42: Ngâm 4,4g hỗn hợp bột Fe và Fe 2 O 3 trong dd CuSO 4 dư. Phản ứng xong có 3,2g Cu được giải phóng khỏi dd. a. Viết PTHH của phản ứng. b. Xác đònh khối lượng cũa mỗi chất trong hỗn hợp ban đầu Bài 43: Khử hoàn toàn 40g hỗn hợp CuO và Fe 2 O 3 ở nhiệt độ cao, người ta phải dùng 15,68lít khí CO ở đktc a. Viết các PTHH của phản ứng. b. Xác đònh thành phần % theo khối lượng của mỗi oxit trong hỗn hợp Bài 44: Hoà tan 6,75g kim loại tổng hợp nhôm – magiê trong dd H 2 SO 4 loãng dư có 7,56 lit khí hiđrô cất cánh ra ở đktc . a. Viết các PTHH của phản ứng. b.Xác đònh thành phần % theo khối lượng của mỗi kim loại trong kim loại tổng hợp Bài 45: Khi hoà tan 7,5g kim loại tổng hợp gồm Ag, Fe và Al trong axit HCl dư thì tạo thành 3,78lít khí H 2 ở đktc và còn sót lại 3,78g kim loại không tan. a. Viết các PTHH của phản ứng. b. Xác đinh thành phần phần trăm khối lượng các kim loại Bài 46:Cho 25,2g hỗn hợp Mg, Fe, Cu tác dụng hết với 73g dd HCl 15% thu được dd A và 10,6g chất không tan. Tính thành phần % theo khối lượng từng chất ban đầu BÀi 47: Cho 45,5g hỗn hợp Zn, Cu, Au vào dd HCl có dư, còn sót lại 32,5g chất khôngtan. Cũng lấy 45,5g hỗn hợp ấy mang đốt thì khối lượng tăng trưởng 51,9g (chính là m O 2 =6,4g) – Tính thành phần % của mỗi kim loại tronghỗn hợp – Tính khối lượng của dd HCl 10% phản ứng vừa đủ với hỗn hợp trên Bài 48: Hoà tan 20g hỗn hợp Ag, Zn, Mg trong dd H 2 SO 4 0,5M thì có 6,72lit khí cất cánh ra ở đktc và còn sót lại 8,7g chất rắn không tan a. Xác đònh thành phần % theo khối lượng của mỗi kim loại trong hỗn hợp […]… Baif4: Thêm từ từ dung dich H2SO4 10% vào cốc đựng dung dịch muối ccbonat của kim loại hóa trị I, cho tới khi vừa thốt hết khí CO2 thì thu được dung dịch muối sunphat có nồng độ 13,63% Xác nhận cơng thức phân tử của muối cacbonat B 5 : Cho 1gam sắt clorua chưa rõ hóa trị của sắt vào dung dịch AgNO3 dư người ta được một chất kết tủa rắn trắng, sau thời điểm sấy khơ có khối lượng 2,65g Hãy xác nhận hóa trị của sắt… đã dùng CHỦ ĐỀ: TOÁN VỀ HỖN HP RƯU – NƯỚC (DDRƯU) Bài tập về rượu và axit V nguyên chất Độ rượu = 100 V hh Bài 1: Cho 100g dd rượu etylic trong nước tác dụng với một lượng dư Na thu được 44,8lit H2 (đktc) a Tính khối lượng rượu etylic nguyên chất có trong dd trên b Tính độ rượu của dd này, cho khối lượng riêng của rượu etylic là 0,8g/ml và của nước là 1g/ml BÀi 2: a Cho 10ml rượu etylic 96 0 tác dụng… 5,4g H2O Khối lượng phân tử là 58 Tìm công thức phân tử của hợp chất CHUYÊN ĐỀ : TOÁN VỀ HỖN HP CHỦ ĐỀ 1: TOÁN VỀ HỖN HP HIDROCACBON – XÁC ĐỊNH THÀNH PHẦN % CÁC CHẤT TRONG HỖN HP PHƯƠNG PHÁP: – gọi x,y, là số mol các chất trong hỗn hợp – lập các phương trình và giải – Tỉ lệ phần trăm về số mol cũng là phần trăm về thể tích  Nếu đề bài cho các dữ kiện là thể tích thì không cần chuyển qua số mol Lưu… lên men đều đạt 100% , hày tính: a Khối lượng rượu etylic tạo ra b Khối lượng axit axetic thu được Bài 18: Cho 40g dd axit axetic tác dụng với lượng canxi cacbonat Sau phản ứng người ta thu được 448ml khí cacbonic(đktc) Bài tập hoá 9 a Tính nồng độ % dd axit axêtic đã dùng b Tính khối lượng canxi cacbonat tham gia BÀi 19: Trộng lẫn agam Ch3COOH với bgam C2H5OH được hỗn hợp A Chia A thành 3 phần đều nhau:… nhiệt độ và ap suất thì TL về V cũng là TL về số mol(chất khí) Bài 1 Cho bột than dư vào hỗn hợp Fe2O3 và CuO đun nóng để phản ứng xảy ra hồn tồn thu được 2gam kim loại và 2,24 lít khí ( trong cùng một điều kiện về nhiệt độ và áp suất) Tính m của 2 oxit kim loại Bài 2: Cho 2,81 gam hỗn hợp Fe2O3 ; ZnO ; MgO tác dụng 500ml dd H2SO4 0,1 M Tính khối lượng của muối sunfat tạo ra trong dung dịch Bài 3:… 500ml dd NaOH dư Tính nồng độ mol muối tạo thành Bài 6: Một hỗn hợp gồm hidro, metan, etilen Cho 30cm3 hỗn hợp khí này với 120cm3 oxi lấy dư vào trong một bình kín rồi thực hiện phản ứng cháy thu được hộn hợp sản phảm khí và hơi Cho ngưng tụ hơinước còn 93 ,75 cm3 hỗn hợp khí gồm 37,5cm3 là CO2, còn sót
lại là O2 dư Tính thành phần phần trăm thể tích mỗi khí trong hỗn hợp Bài tập hoá 9 Bài 7: Để đốt cháy… sắt có trong gang là 95 % (0,662 tấn) Bài 14: Để có 1 tấn thép (98 % Fe) cần dùng bao nhiêu tấn quặng hematit nâu (Fe 2O3 2H2O) Hàm lượng hematit nâu trong quặng là 80% Năng suất quá trình là 93 % (2,305 tấn) Bài 15: Dùng 100 tấn quặng Fe3O4 để luyện gang (95 % sắt) Tính khối lượng gang thu được Cho biết hàm lượng Fe3O4 trong quặng là 80% Năng suất của phản ứng là 93 % (56,712 tấn) Bài 16: Cứ 1 tấn quặng… đem luyện thành gang (95 % sắt) thì thu được 378kg gang thành quả Tính năng suất của quá trình phản ứng (92 ,98 %) Bài 17: Người ta dùng quặng boxit để sản xuất nhôm Hàm lượngAl2O3 trong quặng là 40% Để có được 4 tấn nhôm nguyên chất cần bao nhiêu tấn quặng ? Biết H = 90 % (20 ,97 2 tấn) Bài 18: Người ta dùng 200 tấn quặng hematit hàm lượng Fe2O3 là 30% để luyện gang Lọai gang này chứa 95 % Fe Tính lượng gang… + H2O  Al(OH)3 + Na2CO3 DẠNG: XÁC ĐỊNH CÔNG THỨC HOÁ HỌC Bài 1: Hoà tan hoàn toàn 2,8g một kim loại hoá trò II bằng dung dòch HCl thu được 1,12 lit khí H2 (đktc) Xác đònh công thức của kim loại (Fe) Bài 2: Khi oxi hóa một ngun tố hóa học có hóa trị IV, bằng oxi người ta thu dược 2,54g oxit Xá định cơng thức oxit Bài 3: a.Cho 5,4 g kim loại hóa trị III tác dụng với Clo có dư thu được 26,7g muối Xác.. .Bài tập hoá 9 b Tìm thể tích dd axit đã dùng Bài 49: Ngâm 18,6g hỗn hợp gồm Zn và Fe trong dd muối đồng sunfat dư ta thu được 19, 2g chất rắn màu đỏ Xác đònh thành phần % theo khối lượng của mỗi kim loại trong hỗn hợp biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn Bài 50: Cho 3,04g hỗn hợp NaOH và KOH tác dụng vừa đủ với dung dòch HCl 2M thu được 4,15g các muối clorua . Bài tập hoá 9 CHUYÊN ĐỀ : TOÁN VỀ NỒNG ĐỘ DUNG DỊCH 1. Tính C% của các chất có trong dung dòch sau phản ứng: 2. Tính C M của các chất có trong dung dòch sau phản ứng:. tan hết lượng hỗn hợp trên Bài tập hoá 9 d)Tính nồng độ phần trăm của dung dòch thu được sau phản ứng Bài 29: Cho 22,2g hỗn hợp gồm Al và Fe hoà tan hoàn toàn trong dung dòch HCl thu được 13,44. với 50ml dd A. Bài tập hoá 9 Bài 9 Hòa tan một lượng sắt vào 500ml dd H 2 SO 4 thì vừa đủ. Sau phản ứng thu được 33,6l khí hiđrô (đktc). Tính nồng dộ mol của dd H 2 SO 4 . Bài 10 : Có 200ml(*9*)

See also  ROS là gì? Ví dụ về chỉ số ROS? công thức tính ros