Ngày đăng: 11/04/2016, 16:06

bai tập vật ly 11 từ cơ bản đến nâng cao, dùng phương mắc mắc tương tự, mạch cầu,.. BÀI TẬP ĐIỆN TRỞ Bài : Tính điện trở tương tự đoạn mạch có sơ đồ sau : Cho biết : R1 =  ,R2 = 2,4  , R3 =  , R4 =  , R5 =3  ĐS: 0,8  Bài 2: Tính điện trở tương tự đoạn mạch có sơ đồ sau: Cho biết: : R1 =6  ,R2 =  , R3 =  , R4 =  , Ra =0  ĐS: Rtđ =  A Bài 3: Tính điện trở tương tự mạch có sơ đồ sau: Cho biết: : R1 =1  ,R2 =  , R3 =  , R4 =  , R5 =0,5  Rv =  ĐS: Rtđ =  Bài 4: Cho mạch điện có sơ đồ hình vẽ: Cho biết: R1 =6  ,R2 = R3 = 20  ,R4 =  , a Tính điện trở tương tự đoạn mạch khóa k đóng mở.( Rtđ =  , Rtđ = 21,86  ) b Khi khóa k đóng cho UAB = 24 V tính cường độ dòng điện qua R2.(1A) R2 A R4 R1 R3 R5 B R2 C B N R1 R3 R4 R2 R5 V Rv R4 R1 B K R3 b) K đóng R1 ĐS: a) 0,4A ; b) 1,2A Bài 6: Cho mạch điện hình vẽ : A   UAB = 6V ; R1 = R3 = R5 = 1 ; R2 = 3 ; R2 C Tính R4, biết cường độ dòng điện qua R4 1A ĐS : R4 = 2 Bài 7: Cho mạch điện hình vẽ: UAB = 12V ; R1 = 4 ; R3 = R4 = 3 ; R5 = 0,4 A Biết UMB = 7,2V, tìm điện trở R2  ĐS: R2 = 5  Bài 8: Cho mạch điện hình Biết : UAB = 75V ; R1 = 15 ; R2 = 30 ; R3 = 45 ; R4 biến trở Điện trở ampe kế nhỏ khơng đáng kể a) Điều chỉnh R4 để ampe kế số Tính trị số R4 b) Điều chỉnh R4 để ampe kế 2A ĐS : a) 90 ; b) 10 R1 C R2 A Bài 5: Cho mạch điện hình: UAB = 7,2V khơng đổi ; R1 = R2 = R3 = 2, R4 = 6 Điện trở ampe kế khóa K nhỏ khơng đáng kể Tính số ampe kế khi: a) K mở  Bài 9: Cho mạch điện hình vẽ : UAB = 24V ; R1 = 2 ; R2 = 10 ; R3 = 6 a) Vơn kế số khơng, tính R4 b) Điều chỉnh R4 để vơn kế 2V Tìm giá trị R4 Cực dương vơn kế nối với điểm ? ĐS : a) R4 = 30 ; b) * UCD = 2V R4 = 18 ; * UCD = -2V R4 = 66 R3 MA A M B D R3 A R3 R4 A  U K+ R4 R2 N R1  R4 B  R5 R1 M  R2 C R3 B  R4  R5 B  N R1 R2 C A B A D R3 R1 A M R4 R2 B V R3 N R4  Bài 10: Cho mạch điện hình: UAB = 90V ; R1 = R3 = 45 ; R2 = 90 Tìm R4, biết K mở K đóng cường độ dòng điện qua R4 ĐS : R4 = 15 R2 A  C K R2 A  R1  B C  R3 R1 A Bài 12: Cho mạch điện hình  A1 K UAB = 6V khơng đổi Bỏ qua điện trở ampe kế R R3 Khi K mở, ampe kế (A1) 1,2A Khi K đóng, ampe kế (A1) 1,4A, ampe kế (A2) 0,5A A2  Tính R1, R2, R3 B ĐS: R1 = 3 ; R2 = 2 ; R3 = 3,6 Bài 13: Cho mạch điện hình : R2 UAB = 12V khơng đổi ; R1 = R4 = 2 ; R2 = 6 ; R3 = 1  a) Tính RAB cường độ dòng điện qua điện trở R1 D A  b) Mắc tụ điện C = 10F vào mạch điện theo hai trường hợp sau :  R3 – Mắc vào hai đầu DB ; – Mắc tiếp nối với R3 Tính điện tích tụ điện trường hợp 26 54 48 ĐS : a) RAB =   2,9 ; I1= I = A  4,15A ; I2 = I4 = A  0,46A ; I3 = A  3,69A 13 13 13 48 b) * q = 10-5C  3,7.10-5C ; * q = 9,6.10-5C 13 Bài 14: Cho mạch điện hình 10 Biết R1  15  ,   R2  R  R  10  Dòng điện qua CB A Tìm UAB (Đs: 7,5, 22,5 V) Bài 15: Cho mạch điện hình 12 R1  , R2  , R  , UAB  , R A  a/ Cho R   Xác định chiều cường độ dòng điện qua Ampe kế b/ Tính lại câu a, R   c/ Biết dòng điện qua Ampe kế có chiều từ N đến M, cường độ IA  0, A Tính R       Bài 16: Cho mạch điện hình 13: R2  2R1   , R   , UAB  75 V   a/ Cho R   Tính cường độ dòng điện qua CD (10A) b/ Tính c/ Tính R cường độ dòng điện qua CD 0.(18  ) R cường độ dòng điện qua CD A (8,81Ω hay 164Ω) Bài 17: Cho mạch điện hình 14 Biết R2  , R1  , R  , UAB  12 V Vôn kế có điện trở lớn Điện trở khoá K không đáng kể B  R4 R1 Bài 11: Cho mạch điện hình Nếu đặt vào AB hiệu điện U1 = 100V UCD = 40V dòng điện qua R2 1A Trái lại, đặt vào CD hiệu điện U2 = 60V UAB = 15V Xác định điện trở R1, R2, R3 ĐS : R1 = 20 ; R2 = 60 ; R3 = 40 R3 D  D R4 B  a/ Khi K mở vôn kế bao nhiêu? b/ Cho R   Khi K đóng, vôn kế bao nhiêu? c/ K đóng vôn kế V Tính R ĐS: V ; 0, V ;  ; 1,            (Bài 1:Tìm số điện trở loại R=4Ω cách mắc để mắc mạch có điện trở tương tự R=6Ω(5) Bài 2:Có số điện trở loại R=12Ω.Tìm số điện trở cách mắc để mắc mạch có điện trở tương tự R=7,5Ω.(5) Bài 3:Phải dùng tối thiểu điện trở loại 5Ω để mắc thành mạch có Rtđ=8 Ω.Vẽ sơ đồ cách mắc Bài 4:Có hai loại điện trở Ω 7Ω.Tìm số điện trở loại cho ghép tiếp nối ta điện trở tổng cộng 95 Ω với số điện trở nhất.(15) Bài 6: Có 24 điện trở loại Ω,1 Ω,0,5 Ω.Hỏi loại cần ghép lại có R=30 Ω V + U Bài 19: Cho mạch điện hình vẽ Các điện trở R1 = 1,4; R2 = 6; R3 = 2; R6 R2 R5 R4 = 8; R5 = 6; R6 = 2; U = 9V Vơn kế V có điện trở lớn, ampe kế A A có điện trở nhỏ Tìm số vơn kế ampe kế A R1 R3 R4 Bài 20: Cho mạch điện hình vẽ: hiệu điện hai đầu đoạn mạch khơng đổi U = 7V, điện trở R1 = 7, R2 = 6; AB dây dẫn điện chiều dài l = 1,5m, tiết diện U khơng đổi S = 0,1mm2, điện trở suất  = 4.10-7.m, điện trở dây nối ampe kế A khơng đáng kể D R1 R2 A a Tính điện trở R dây AB (6) b Dịch chuyển chạy C tới vị trí cho chiều dài AC = ½ CB, tính A C cường độ dòng điện qua ampe kế.(0A) c Xác định vị trí C để dòng điện qua ampe kế từ D đến C có cường độ 1/3ª (AC = 0,3m) Bài2 1: Cho mạch điện hình 12 R1 = 8, R2 = 2, R3 = 4, UAB = 9V, RA =0 a Cho R4 = 4 Xác đònh chiều cường độ dòng điện qua Ampe kế.(0,75A) b Tính lại câu a, R4 = 1 c Biết dòng điện qua Ampe kế có chiều từ N đến M, cường độ IA= 0,9A Tính R4 (6) Bài 22: Cho mạch điện hình 14 Biết R2= 4 , R1 =8 , R3 = 6, UAB= 12V Vôn kế có điện trở lớn Điện trở khoá K không đáng kể a Khi K mở vôn kế bao nhiêu? b Cho R4 = 4 Khi K đóng , vôn kế bao nhiêu? B c K đóng vôn kế 2V Tính R4 (ĐS: 8V; 0,8V;6 ; 1,2) Bài 23: Cho mạch điện hình 15 Biết R1= 5, R2 = 25, R3 = 20, UAB= 12V, RV   Khi hai điện trở r tiếp nối Vôn kế U1 , chúng mắc song song Vôn kế U2 = 3U1 a Tính r (ĐS : r = 20) P A R1 M R2 R4 R3 N B b Tìm số Vôn kế nhánh DB có điện trở r (ĐS : 4V) c Vôn kế U1 (hai r nôùi tiếp) Để Vôn kế 0: -Ta chuyển điện trở, điện trở chuyển đâu?( r ntR1) -Hoặc đổi chỗ hai điện trở Đó điện trở ?( đổi chỗ R1 với điện trở r) C 24 Tính điện trở tương tự đoạn mạch hình bên? Biết R1 =  , R2 =  , R3 =  , R4 =  ĐS: 0,48  25 Tính điện trở tương tự đoạn mạch hình bên? Biết R1 = R2 = R3 = R4 = R5 =  ĐS: 2,28  26 Cần tối thiểu điện trở loại   mắc tiếp nối để tạo thành điện trở tương tự 60  ? ĐS:  : 10 điện trở;  : điện trở 27 Cho mạch điện hình vẽ Biết R3 = R4 E A F B D Nếu nối hai đầu AB vào hiệu điện 120 V cường độ dòng điện qua R2 A UCD = 30
V Nếu nối đầu CD vào hiệu điện 120 V UAB = 20 V Tính giá trị điện trở ĐS R1 = , R2 = 15 , R3 = R4 =30  28.Cho mạch điện HV Với R1=1Ω, R2=2Ω, R3=3Ω, R4= 6Ω, R5 = 5Ω UAB=6V Tính I qua điện trở? ĐS I1 = I2 = 2A ; I3 = I4 =  0.67 A 29 Cho mạch điện HV Với R1=1Ω, R2=2Ω, R3=3Ω, R4= 4Ω, R5 = 5Ω UAB=6V Tính I qua điện trở? ĐS I1  2.08 A 30 Cho mạch điện hình vẽ Biết UAB = 90V, R1 = 40  ; R2 = 90  ; R4 = 20  ; R3 biến trở Bỏ qua điện trở ampe kế, khóa K dây nối a.Cho R3 = 30  tính điện trở tương tự đoạn mạch AB số ampe kế hai trường hợp : + Khóa K mở.( 66 , 0,816A) + Khóa K đóng.( 28,7,0,528A) R1 M A R2 B R5 N R3 R4 R1 M R2 A B R5 R3 N R4 K R1 A C R4 R2 D R3 _ + A B b.Tính R3 để số ampe kế K đóng K ngắt (R3 = 51,1) Bài 31 Cho mạch điện sau U = 6V , r = 1 = R1 ; R2 = R3 = 3 biết số A K đóng 9/5 số A K mở Tính : a/ Điện trở R4 ? (ĐS: R4 = 1) b/ Khi K đóng, tính IK ? (ĐS: IK = 1,2A) R1 R2 Cho r U R3 R4 A ĐỊNH LUẬT OHM CHO TỒN MẠCH Một nguồn điện mắc với biến trở Khi điện trở biến trở 1,65  hiệu điện hai cực nguồn 3,3 V; điện trở biến trở 3,5  hiệu điện hai cực nguồn 3,5 V Tìm suất điện động điện trở nguồn (3,7 V; 0,2 ) Một nguồn điện có điện trở 0,1 , mắc với điện trở 4,8  Khi hiệu điện hai cực nguồn 12 V Tính cường độ dòng điện mạch suất điện động nguồn.(2,5 A; 12,25 V) Một bóng đèn dây tóc có ghi (20V – 5W) điện trở R = 20  mắc tiếp nối với vào hai cực acquy Suất điện động acquy 24 V điện trở khơng đáng kể a Tính điện trở mạch ngồi cường độ dòng điện qua bóng đèn (0,24 A) b Tính cơng suất tiêu thụ đèn (4,608 W) c Tìm R để đèn sáng bình thường (16 ) Cho mạch điện kín hình 1, R1 = , R2 = , R3 = 15 , nguồn điện E = 8V, r = 0,5  a Tính điện trở mạch ngồi (7,5) b Tính cường độ dòng điện, hiệu điện điện trở.(U3 = 7,5V) c Tính cơng suất lực lạ cơng suất tiêu thụ mạch ngồi.(8W; 7,5W; ) Cho mạch điện hình 2:E = 4,5 V; r = ; R1 = ; R2 =  Tính: a Cường độ dòng điện qua nguồn cường độ dòng qua điện trở (1,5 A; A; 0,5 A) b Cơng suất nguồn, cơng suất tiêu thụ mạch ngồi (6,75 W; 4,5 W) Cho mạch điện hình 3: E = 10 V; r = ; R1 = R2 =  Tính: a Cường độ dòng điện qua nguồn cường độ dòng qua điện trở (2,5 A; 1,25 A) b Cơng suất nguồn, cơng suất tiêu thụ mạch ngồi cơng suất phí phạm nguồn (25W;18,75W; 6,25W ) c Năng suất nguồn điện (0,75) R2 R2 R1 R1 E, r E, r E, r Hình Hình Hình R1 R2 R3 Cho mạch điện kín hình 4, R1 = 10 , R2 = 20 , R3 = , nguồn điện 15V – 1 a Tính điện trở mạch ngồi, cường độ dòng điện qua nguồn.(14; 1A) b Tính cường độ dòng điện qua điện trở.(1A; 0,2A; 0,8A) c Tính số electron chuyển qua hai cực nguồn điện thời gian 100 s.(62,5.1019) Cho mạch điện hình 5:E = V; r = 0,2 ; R1 = 1,6 ; R2 = ; R3 =  Biết RA  a Tính số Ampère kế, hiệu điện điện trở.(2A, U1 =3,2V; U2 = U3 = 2,4V) b Tính cơng suất nguồn, cơng suất mạch ngồi (12W; 11,6W) Cho mạch điện hình 6: UAB = 24 V, r = 2,5 , R1 = 60 , R2 = R3 = R4 = 80  Tính suất điện động E,r R2 E, r nguồn (25,5 V) R1 R3 A E, r R1 R2 R1 A R3 Hình R2 R3 R4 B Hình Hình 10 Cho mạch điện hình Nguồn:E = 15 V, r = 2,4 , R1 = , R2 = , Đ1: (6 V – W), Đ2: (3 V – W) Tính: a Điện trở Đ1, Đ2 (12 , 1,5 )b Cường độ dòng điện qua mạch (2,5 A) c Cường độ dòng điện qua Đ1, Đ2 (0,5 A; A) 11 Cho mạch điện hình 8: E = 24 V; r =  Các điện trở R1 = ; R2 = ; R3 = ; R4 =  Tìm UMN (1,5 V) 12 Cho mạch điện hình 9: E = V; r = 0,2 ; R1 = 1,6 ; R2 = ; R3 =  Biết RV =  ; RA  Tính số Volt kế (V) Ampère kế (A) (2 A; 5,6 V) V E, r E, r R1 R2 R1 E, r R3 A Đ1 Hình Đ2 B R2 M R4 N Hình R2 A R1 R3 Hình 13 Cho mạch điện hình 10: E = 12 V, r = ; Đèn thuộc loại 6V – 3W; R1 = ; RV =  ; RA  0; R2 biến trở a Cho R2 =  Tính số Ampère kế, Volt kế Đèn có sáng bình thường? (1,2 A; 4,8 V) b Tìm giá trị R2 để đèn sáng bình thường (12 ) 14 Cho mạch điện hình 11: E = V; r = ; R1 = R4 = ; R2 = R3 = ; Ampère kế có điện trở nhỏ khơng đáng kể Tính cường độ dòng mạch chính, hiệu điện UAB (2,4 A; 3,6 V) 15 Cho mạch điện hình 12: E = V; r = ; R1 = R4 = ; R2 = R3 = ; Ampère kế có điện trở nhỏ khơng đáng kể Tính cường độ dòng mạch số Ampère kế Chỉ rõ chiều dòng điện qua Ampère kế (2,4 A; 1,2 A có chiều từ C đến D) E, r E, r E, r A B R1 V A A R1 R1 C R2 C A B R2 R4 R2 C R3 D B R4 D Hình 11 Hình 10 A R3 Hình 12 16 Cho mạch điện hình 13: E = 13,5 V, r = 0,6 ; R1 = ; R2 biến trở Đèn thuộc loại 6V – 6W a Cho R2 =  Tìm cường độ dòng điện qua đèn, qua R1 Đèn có sáng bình thường khơng? b Tìm R2 để đèn sáng bình thường (4,75 ) c Khi cho R2 tăng độ sáng đèn thay đổi nào? (Khi R2 tăng độ sáng giảm) 17 Cho mạch điện hình 14: E = 15 V, r = 2,4 ; Đèn Đ1: 6V – 3W, đèn Đ2: 3V – 6W a Tính R1 R2, biết hai đèn sáng bình thường (R2 = 2R1 = ) b Tính cơng suất tiêu thụ R1 R2 (12 W; 1,5 W) 18 Cho mạch điện hình 15: E = 1,5 V, r =  ; R1 = 12  ; R2 biến trở a Tính R2, biết cơng suất tiêu thụ R2 0,3 W Tính cơng suất năng suất nguồn b Với giá trị R2 cơng suất tiêu thụ R2 lớn nhất? Giá trị lớn bao nhiêu? E, r E 1,r1 E, r E, r R1 A R1 C E 1,r1 R2 B R2 R2 Hình 13 Đ1 D Đ2 Hình 14 E 2,r2 C R1 A Hình 15 Bài 19: Cho mạch điện có sơ đồ hình 16: Trong số đó, E1 = 8V, r1 = 1,2  , E2 = 4V, r2 = 0,4  , R = 28,4  Hiệu điện UAB = 6V Hình 16 R B M N E 2,r2 R1 R2 C Hình 17 E2, r2 E1, r1 A chiều từ A đến B) R1 b Tính hiệu điện UAC UCB.( UAC =- 7,6 V;UCB= 13,6 V) Bài 20: Cho mạch điện có sơ đồ hình 17: R2 Biết, E1 = 20V, r1 =  , E2 = 12V, r2 =  R1 =  ,R2 =  , C = C Hình 18 Tính dòng điện mạch điện tích tụ C (I1 = 2,1A; I2 = 0,2A; I3 = 2,3A; Q = 34,5 C ) Bài 21.Cho mạch điện hình 18: cho biết 1 = 2 ; R1 = , R2 = ; r2 = 0,4  Hiệu điện hai cực nguồn 1 khơng Tính r1 ? Đ s: 2,4  22 Mạch điện hình 19 1 = V, 2 = V, r1 = r2 =  a Tính cường độ dòng điện hiệu điện cực nguồn k mở.( 4,5 A, U1 = 1,5 V, U2 = -1,5 V ) b.* Tính I qua K K đóng ? ( A) 23 Cho mạch điện hình 20.R2 = R3 = R4 = 30  R1= 35 , r =  a Tính cường độ dòng điện mạch chiều nó.( I = Rv lớn, V 13,5 V a Tính suất điện động nguồn? Đ s: 18 V b Đổi chổ nguồn Vơn kế, tìm số V ? Đ s: 13,5 V Hình 19 Hình 20 24 Một nguồn điện mắc với biến trở Khi điện trở biến trở 1,65  hiệu điện hai cực nguồn 3,3 V, điện trở biến trở 3,5  hiệu điện hai cực nguồn 3,5 V Tính suất điện động điện trở nguồn.( r = 0,2 ; E = 3,7 V) 25 Một nguồn điện có suất điện động 12 V điện trở  Nối điện trở R vào hai cực nguồn điện thành mạch kín cơng suất tiêu thụ điện trở R 16 W Tính giá trị điện trở R năng suất R nguồn.( R =  R =  H = = 67% H = 33% ) Rr 26 Cho mạch điện hình vẽ Trong E = 48 V; r = 0; R1 = ; R2 = ; R3 = ; R4 = 16  Điện trở dây nối khơng đáng kể Tính hiệu điện hai điểm M N Muốn đo UMN phải mắc cực dươ
ng vơn kế với điểm nào? (3 V,mắc cực dương vơn kế vào điểm M) 27 Cho mạch điện hình vẽ Trong E = V; r = 0,1 ; Rđ = 11 ; R = 0,9  Tính hiệu điện định mức cơng suất định mức bóng đèn, biết đèn sáng bình thường.( Uđ = IRđ = 5,5 V; Pđ = I2Rđ = 2,75 W) 28 Cho mạch điện hình vẽ Trong E = V; r = 0,5 ; R1 = R2 = ; R3 = R5 = ; R4 =  Điện trở ampe kế dây nối khơng đáng kể Tìm cường độ dòng điện qua điện trở, số ampe kế hiệu điện hai cực nguồn điện (I2 = 0,75 A,I4 =0,25 A;I3=0,5 A;I5 =0,5 A;IA= 0,25 A, 5,5V) 29 Cho mạch điện hình vẽ Trong E = V; r = 0,5 ; R1 = ; R2 = R3 = ; R4 =  Tính: a) Cường độ dòng điện mạch 2,4 A b) Hiệu điện hai đầu R4, R3.( U4 =4,8 A;U3= 3,2 V) c) Cơng suất năng suất nguồn điện (14,4 W; 80% ) 30 Cho mạch điện hình vẽ, nguồn điện có suất điện động E = 6,6 V, điện trở r = 0,12 ; bóng đèn Đ1 loại V – W; bóng đèn Đ2 loại 2,5 V – 1,25 W a) Điều chỉnh R1 R2 bóng đèn Đ1 Đ2 sáng bình thường Tính giá trị R1 R2.( R1 =0,48 ;R2 =7 ) b) Giữ ngun R1, điều chỉnh biến trở đến giá trị R2 =  Khi độ sáng bóng đèn thay đổi so với trường hợp a?( Iđ2 =0,96 Avàgt; 0,5A nên Đ2 sáng mạnh) 31 Một nguồn điện có suất điện động V, điện trở , mắc với mạch ngồi biến trở R để tạo thành mạch kín I1 e1;r1 R1 a) Tính R để cơng suất tiêu thụ mạch ngồi W.( R =  R = ) b) Với giá trị R cơng suất tiêu thụ mạch ngồi đạt giá trị cực đại I2 R2 e2;r2 A Tính giá trị cực đại đó.( R = r = ; Pmax = = 4,5 W) Bài 32: Cho mạch điện hình vẽ: e1 = 12V; e2 = 9V; e3 = 3V; r1 = r2 = r3= 1Ω R3 I3 e3;r3 Các điện trở: R1 = R2 = R3 = 2Ω 10 11 Tính UAB cường độ dòng điện qua nhánh.(2V, I1  A; I  A; I  A ) R1 e1;r1 3 Bài 33: Cho mạch hình vẽ: e1 = 24V; e2 = 6V; r1 = r2 = 1Ω; R1 = 5Ω; R2 = 2Ω; R R biến trở Với giá trị biến trở cơng suất R đạt cực đại, tìm giá trị cực đại (R = rb = 2Ω; Pmax  e2b 42   2W ) 4rb 4.2 A B B e2;r2 R2 Bài 34: Cho mạch điện hình 21: e1 = 6V; e2 = 18V; r1 = r2 = 2Ω; R0 = 4Ω; Đèn Đ ghi: (6V – 6W); R biến trở a Khi R = 6Ω, đèn sáng nào?( A  Iđ  Iđm )b Tìm R để đèn sáng bình thường?( R  4,5 ) Bài 35:Cho sơ đồ mạch điện Hình 22 R1 = ; R2 = 3; R3 = 6; R4 = 4; E = 15V, r = 1 C = 3F, Rv vơ lớn a Xác định cường độ dòng điện chạy mạch(1A) b Xác định số Vơn kế (14V) c Xác định điện tích tụ(30C) Bài 36:Cho sơ đồ mạch điện Hình 23 R1 = R3 =15 ; R2 = 10; R4 = 9; R5 = 3; E = 24V, r = 1,5 C = 2F, RA khơng đáng kể a Xác định số chiều dòng điện qua Ampe kế(1A) b Xác định lượng tụ(2,25.10-4 J) V e1;r1 E R0 R1 A R2 Đ R E R4 ,r B R2 R1 R3 R5 ,r A R3 R4 e2;r2 C Hình 21 C Hình 22 Hình 23 Bài 37Cho sơ đồ mạch điện Hình 24 R1 = 15 ; R2 = 10; R3 =20 ; R4 = 9; E1 = 24V,E2 =20V; r1 = 2; r2 = 1, a Xác định số Vơn kế V1 A(U=47/3V ;I=1A) b Tính cơng suất tỏa nhiệt R3(20/9W) c Tính năng suất nguồn 2(95%) d Thay A vơn kế V2 có điện trở vơ lớn Hãy xác định số V2(22V) Bài 38: Cho sơ đồ mạch điện Hình 25 E = 6V, r = 2, R1 = 12; R2 = 10; R3 =15; Đ: 3V – 1W C1 = 2nF, C2 = 8nF; Vơn kế có điện trở vơ lớn Ampe kế có điện trở khơng đáng kể a Xác định cường độ dùng điện chạy mạch chính(21/23A) b Xác định số V Ampe kế(96/23V; 671/460A ) c Xác định điện tích tụ (32,1nC) Bài 39 Cho sơ đồ mạch điện Hình 26 Biết E = 12V; r = 0,4; R1 = 10, R2 = 15, R3 = 6, R4 =3, R5 =2 Coi Ampe kế có điện trở khơng đáng kể a Tính số Ampe kế(IA = 1,52A) b Tính hiệu điện UMN(UMN = 7,2V)  ,r V  ,r A e2 ,r2 R4 e1 ,r1 R1 V1 Hình 24  ,r R1 Đ R3 R2  ,r C1 R2 A Hình 25 R3 C2 M R1 A R2 C D R4 R5  ,r Hình 26 R3 N Bài 40Cho sơ đồ mạch điện Hình 27 Biết E = 12V; r1 = 1; R1 = 12 ; R4 = 2 Khi K mở Ampe kế 1,5A, Vơn kế 10V a Tính R2 R3 b Xác định số Ampe kế Vơn kế K đóng Đ/S: R2 = 4; R3 = 2; UV = 9,6V; IA = 0,6A Bài 41: Cho sơ đồ mạch điện Hình 28 Biết r = 10; R1 = R2= 12; R3 = 6 ; Ampkế A1 0,6A a Tính E (5,2V) b Xác định số A2 (0,4A) Bài 42:Cho mạch điện có sơ đồ Hình 29 Cho biết 1 = 16 V; r1 =  ; 2 =1 V; r2 = 1; R2 = 4; Đ : 3V – 3W Đèn sáng bình thường, IA Tính R1 R2 (Đ/s: 8 9) V R1  ,r R1 A1 R2 R3 A K R2 1,r1 R3 R1 R2 2,r2 A2 R4 Hình 27  ,r R3 Hình 28 Bài 43: Cho mạch điện có sơ đồ hình vẽ: Biết, E1 = E2 = E3 = 3V, r1 = r2 = r3 =  R1 = R2 = R3 =  , R4 = 10  Tính: a) Suất điện động điện trở nguồn.( 9V;  ) b)Hiệu điện P Q.( – 1V.) A Bài 44 Cho mạch điện hình vẽ Biết 1 =12V, r1 =  2 =6 V, r2 = ; 3 = V, r3 = ; R1 = , R2 = , R3 =  Tính hiệu điện hai điểm A B ? (Đ s: 13,6 V) Bài 45 Cho mạch điện hình : 1 = 1,9 V; 2 = 1,7 V; 3 = 1,6 V; A Đ Hình 29 E1,r1E2,r2 E3,r3 R1 P R2 R3 Q R4 B r1 = 0,3 ; r2 = r3 = 0,1  Ampe kế A số Tính điện trở R cường độ dòng điện qua mạch nhánh Đ s: R = 0,8 , I = A, I1 = I2 = A Bài 46 Cho mạch điện hình vẽ:  = 3v, r = 0,5  R1 = , R2 = , R4 = , R5 = 100 , RA =  Ban đầu k mở ampe kế I = 1,2 A a Tính UAB cường độ dòng điện qua điện trở ( 4,8 v, I1 = I2 = 0,4 A I3 = I4 = 0,8 A) b Tìm R3, UMN, UMC.( R3 = , UMN = V, UMC = 0,8 V) c Tìm cường độ mạch nhánh K đóng ?( Khơng thay đổi) Bài 47: Cho mạch điện có sơ đồ Hình 30:Trong số đó: E = 1,2 V, r = 0,1  , R1 = R3 =  R2 = R4 =  Tính hiệu điện hai điểm A, B.( 1,08 V) Bài 48: Cho mạch điện có sơ đồ Hình 31:E = 7,8V, r = 0,4  , R1 = R3 = R3 =3  ,R4 =  a.Tính I mạch I qua điện trở.(I= 1,95A I13=1,17A; I24 =0.78A ) b.Tính hiệu điện UMN.( -1,17 E,r V) E,r R2 E,r B R1 R3 R1 M R3 A R1 A R2 R4 R2 E,r N A R1 B A K M R2 N R4 V V R3 Hình 32 Hình 33 Hình 30 Hình 31 Bài 49: Cho mạch điện có sơ đồ Hình 32: E = 3V; R1 =  , Ra = 0, ampe kế 0,3A, vơn kế 1,2V Tính điện trở nguồn điện.( r =  ) Bài 50: Cho sơ đồ Hình 33:Biết R2 =  ,R3 =  Khi K mở, vơn kế 6V,Khi K đóng vơn kế 5,6V ampe kế 2A a Tính suất điện động điện trở nguồn điện (6V;0,2  ) b Tính R1 cường độ dòng điện qua R2 R3.( 1,2A ; 0,8A ) Bài 52:Cho sơ đồ mạch điện hình vẽ: R1=  ; R2 =  ; R3 =  , R4= R5 =  , E= 15V , r =  ,E’ = 3V , r’ =  a Tính cường độ dòng điện qua mạch chính(I = 1A) b Tính số UAB; UCD; UMD (UAB = 4V; UCD= – 2/3V; UMD = 34/3V) c Tính cơng suất nguồn máy thu(PN = 15W, PMT = 4W) E2 Bài 53: Cho mạch điện hình 34: (RV =  ) E1  15V ; E2  9V ; E3  10V E3 r1  2; r2  1; r3  3 R1  4; R2  2; R3  6; R4  3 A E1 V R1 R3 R2 B R4 U 34 Tính I qua R4 số vơn kế ? ĐS: I4 = = 2/3 A;- Uv = UAB = -E1 + I(R1 + R34) = -9V R4 Hình 34 1 r1 54 Cho mạch điện hình vẽ: 1 = 20V, 2 = 32 V, r1 = , r2 = 0,5 , R =  2 r2 Xác đònh chiều cường độ dòng điện qua nhánh ? Đ s: I1 = A, I2 = 16 A, I = 12 A Bài 55: Cho sơ đồ mạch điện hình vẽ nguồn E1 = 10V, r1 = 0,5; E2 = 20V,r2 = 2; E3 = 12V, r3 = 2; R1 = 1,5 ; R2 = 4 a Tính cường độ dòng điện chạy mạch 1 ,r1 2 ,r2 3, r3 R1 V R2 b Xác định số Vơn kế ĐS: UAB = 9,6V, I35,4A b.U=-0,3V Bài 56: Cho mạch điện hình E1, r1 Cho biết : E1 = 2V ; r1 = 0,1 ; E2 = 1,5V ; r
2 = 0,1 ; R = 0,2 Hãy tính : a) Hiệu điện UAB E2, r2 A b) Cường độ dòng điện qua E1, E2 R B R ĐS : a) UAB = 1,4V ; b) I1 = 6A (phát dòng) ; I2 = 1A (phát dòng) ; I = 7A ĐS: 0,5A., 0,75W E,r 57.Cho mạch điện gồm:   6V , r  1, R  5 Tính: I a Cường độ dòng điện mạch? R A B b Cơng suất tiêu thụ R cơng suất nguồn điện? c Năng suất nguồn điện? ĐS: 1A, 5W, 6W, 83,33% ,r 58 Cho mạch điện gồm: Biết   36V , r  1, R1  R2  3, R3  6 R2 R1 A B R3 Tính: a Điện trở tương tự mạch ngồi? b Cường độ dòng điện qua mạch qua điện trở? c Cơng suất phân phối nguồn cơng suất tiêu thụ mạch ngồi? ĐS:  ,6A, 2A, 4A, 216W, 180W 59 Cho mạch điện hình: Biết   6V , r  0, 5, R1  R2  6, R3  3 Tính: A R1 R2 N R3 M B a Cường độ dòng điện qua mạch qua R1? b Nhiệt lượng R2 tỏa phút? c Cơng suất nguồn? d Năng suất nguồn? ĐS: 3A, 0,75A, 1012,5J, 18W, 75% ,r 60 Cho mạch điện hình: A R1 R2 R3 B C A D Biết   30V , r  3, R1  12, R2  36 ,R3  18 Điện trở ampe kế dây nối khơng đáng kể Tính: a Điện trở tương tự mạch cường độ dòng điện mạch chính? b Số ampe kế chiều dòng điện qua nó? ĐS: 24  , 1,1A, 0,73A  ,r Cho mạch điện hình vẽ: Biết nguồn điện có  = 7,8V r = 0,4  R1 = R2 = R3 =  , R4 =  Tính UMN ? Để đo hiệu điện phải mắc cực dương vơn kế vào điểm nào? ĐS: -1,17V, R1 C R4 A B R3 R2 D V […]… a Cường độ dòng điện trong mạch? R A B b Công suất tiêu thụ trên R và công suất của nguồn điện? c Năng suất của nguồn điện? ĐS: 1A, 5W, 6W, 83,33% ,r 58 Cho mạch điện gồm: Biết   36V , r  1, R1  R2  3, R3  6 R2 R1 A B R3 Tính: a Điện trở tương tự mạch ngoài? b Cường độ dòng điện qua mạch chính và qua mỗi điện trở? c Công suất phân phối của nguồn và công suất tiêu thụ của mạch ngoài? ĐS:… R2  36 ,R3  18 Điện trở ampe kế và dây nối không đáng kể Tính: a Điện trở tương tự của mạch và cường độ dòng điện mạch chính? b Số chỉ ampe kế và chiều dòng điện đi qua nó? ĐS: 24  , 1,1A, 0,73A  ,r 6 Cho mạch điện như hình vẽ: Biết nguồn điện có  = 7,8V và r = 0,4  R1 = R2 = R3 = 3  , R4 = 6  Tính UMN ? Để đo hiệu điện thế này phải mắc cực dương của vôn kế vào điểm nào? ĐS: -1,17V,… Cho mạch điện như hình: Biết   6V , r  0, 5, R1  R2  6, R3  3 Tính: A R1 R2 N R3 M B a Cường độ dòng điện qua mạch chính và qua R1? b Nhiệt lượng do R2 tỏa ra trong 5 phút? c Công suất của nguồn? d Năng suất của nguồn? ĐS: 3A, 0,75A, 1012,5J, 18W, 75% ,r 60 Cho mạch điện như hình: A R1 R2 R3 B C A D Biết   30V , r  3, R1  12, R2  36 ,R3  18 Điện trở ampe kế và dây nối không đáng…b Xác định số chỉ của Vôn kế ĐS: UAB = 9,6V, I35,4A b.U=-0,3V Bài 56: Cho mạch điện như hình E1, r1 Cho biết : E1 = 2V ; r1 = 0,1 ; E2 = 1,5V ; r2 = 0,1 ; R = 0,2 Hãy tính : a) Hiệu điện thế UAB E2, r2 A b) Cường độ dòng điện qua E1, E2 và R B R ĐS : a) UAB = 1,4V ; b) I1 = 6A (phát dòng) ; I2 = 1A (phát dòng) ; I = 7A ĐS: 0,5A., 0,75W E,r 57.Cho mạch điện gồm:   6V , r  1, … (Bài 1:Tìm số điện trở loại R=4Ω cách mắc để mắc mạch có điện trở tương tự R=6Ω(5) Bài 2 :Có số điện trở loại R=12Ω.Tìm số điện trở cách mắc để mắc mạch có điện trở tương tự R=7,5Ω.(5) Bài. .. Ampe kế có điện trở khơng đáng kể a Xác định cường độ dùng điện chạy mạch chính(21/23A) b Xác định số V Ampe kế(96/23V; 671/460A ) c Xác định điện tích tụ (32,1nC) Bài 39 Cho sơ đồ mạch điện Hình… thiểu điện trở loại 5Ω để mắc thành mạch có Rtđ=8 Ω.Vẽ sơ đồ cách mắc Bài 4 :Có hai loại điện trở Ω 7Ω.Tìm số điện trở loại cho ghép tiếp nối ta điện trở tổng cộng 95 Ω với số điện trở nhất.(15) Bài

See also  Immutable objects

– Xem thêm –

Xem thêm: Bài tập điện trở, định luật ôm toàn mạch có đáp án, Bài tập điện trở, định luật ôm toàn mạch có đáp án, Bài tập điện trở, định luật ôm toàn mạch có đáp án