Chương 1: Các Loại Hợp Chất Vô Cơ – Hóa Học Lớp 9

Bài 1: Tính Chất Hóa Học Của Oxit Và Khái Quát Về Sự Phân Loại Oxit

Chương 4 “Oxi – không khí” (lớp 8) đã sơ lược đề cập đến hai loại oxit chính là oxit bazơ và oxit axit. Vậy chúng có những tính Hóa chất nào? mời các bạn tham khảo nội dung bài học này nhé.

Tóm Tắt Lý Thuyết

1. Dựa vào tính chất hoá học của oxit, người ta phân oxit thành 4 loại: oxit bazơ; oxit axit; oxit lưỡng tính.; oxit trung tính.

2. Oxit bazơ tác dụng với nước tạo thành dd bazơ, tác dụng với axit tạo thành muối và nước, tác dụng với oxit axit tạo thành muối.

3. Oxit axit tác dụng với nước tạo thành dd axit, tác dụng với dd bazơ tạo thành muối và nước, tác dụng với oxit bazơ tạo thành muối.HocTapHay.Com

I. Tính Chất Hóa Học Của Oxit

1. Oxit bazơ có những tính Hóa chất nào?

a. Tác dụng với nước

Một số oxit bazơ tác dụng với nước tạo thành dung dịch bazơ (kiềm).

Thí dụ:

(Na_2O + H_2O → 2NaOH)

(BaO + H_2O → Ba(OH)_2)

Những oxit bazơ tác dụng với nước và do đó cũng tan được trong nước là:

(Na_2O, K_2O, CaO, BaO, Li_2O, Rb_2O, Cs_2O, SrO).

b. Tác dụng với axit

Oxit bazơ + axit → muối + nước

Thí dụ: (BaO + 2HCl → BaCl_2 + H_2O)

(Fe_2O_3 + 3H_2SO_4 → Fe_2(SO_4)_3 + 3H_2O)

c. Tác dụng với oxit axit

Một số oxit bazơ, là những oxit bazơ tan trong nước tác dụng với oxit axit tạo thành muối.

Thí dụ: (CaO + CO_2 → CaCO_3)

2. Oxit axit có những tính Hóa chất nào?

a. Tác dụng với nước:

Nhiều oxit axit tác dụng với nước tạo thành dung dịch axit.

Thí dụ: (SO_3 + H_2O → H_2SO_4)

(P_2O_5 + 3H_2O → 2H_3PO_4)

Những oxit axit tác dụng được với nước và do đó cũng tan trong nước.

b. Tác dụng với dung dịch bazơ

Oxit axit + dd bazơ → muối + nước.

Thí dụ: (CO_2 + Ca(OH)_2 → H_2O + CaCO_3)

Những oxit khác như (SO_2, P_2O_5,….) Cũng có phản ứng tương tự.

c. Tác dụng với oxit bazơ

Oxit axit tác dụng với một số oxit bazơ (tan) tạo thành muối.

Thí dụ: (CO_2 + BaO → BaCO_3)

II. Khái Quát Về Sự Phân Loại Oxit

Căn cứ vào tính Hóa chất của oxit, người ta phân loại oxit thành 4 loại như sau:

1. Oxit bazơ là những oxit tác dụng với dung dịch axit tạo thành muối và nước.

Ví du: (Na_O, CuO, BaO, FeO…)

2. Oxit axit là những oxit tác dụng với dung dich bazơ tạo thành muối và nước.

Ví dụ: (SO_2, SO_3, CO_2, P_2O_5)

3. Oxit lưỡng tính là những oxit tác dụng với dung dịch axit và tác dụng với dung dịch bazơ tạo thành muối và nước.

Ví dụ: (Al_2O_3, ZnO….)

4. Oxit trung tính hay hay còn gọi là oxit không tạo muối là những oxit không tác dung với axit, bazơ, nước.

Ví dụ: CO, NO…

III. Tổng Kết

Hình sơ đồ tư duy bài 1 tính chất hoá học của oxit tổng quan về sự phân loại oxit

Các Bài Tập & Lời Giải Bài Tập SGK Bài 1 Tính Chất Hóa Học Của Oxit Và Khái Quát Về Sự Phân Loại Oxit

Hướng dẫn giải bài tập sgk bài 1 tính chất hoá học của oxit tổng quan về sự phân loại oxit chương 1 hóa học 9. Baì học giúp các bạn hiểu tính Hóa chất của oxit và tổng quan phân loại oxit, vận dụng giải bài tập sgk.

Bài Tập 1 Trang 6 SGK Hóa Học Lớp 9

Có những oxit sau: ()(CaO, Fe_2O_3, SO_3). Oxit nào có thể tác dụng được với

a. Nước?

b. Axit clohiđric?

c. Natri hiđroxit?

Viết phương trình hóa học.

Bài Tập 2 Trang 6 SGK Hóa Học Lớp 9

Có những chất sau: ()(H_2O, KOH, K_2O, CO_2). Hãy cho biết những cặp chất có thể tác dụng với nhau.

Bài Tập 3 Trang 6 SGK Hóa Học Lớp 9

Từ những chất: Canxi oxit, lưu huỳnh ddioxit, cacbon ddioxit, lưu huỳnh trioxit, kẽm oxit, em hãy chọn chất thích hợp điền vào các sơ đồ phản ứng sau:

a. Axit sunfuric + … → Kẽm sunfat + Nước

b. Natri hiđroxit + … → Natri sunfat + Nước

c. Nước + … → Axit sunfurơ

d. Nước + … → Canxi hiđroxit

e. Canxi oxit + … → Canxi cacbonat

Dùng các công thức hóa học để viết toàn bộ những phương trình hóa học của các sơ đồ phản ứng trên.

Bài Tập 4 Trang 6 SGK Hóa Học Lớp 9

Cho những oxit sau:

()(CO_2, SO_2, Na_2O, CaO, CuO). Hãy chọn những chất đã cho tác dụng được với

()(CO_2, SO_2, Na_2O, CaO, CuO). Hãy chọn những chất đã cho tác dụng được với

a. Nước, tạo thành dung dịch axit

b. Nước, tạo thành dung dịch bazơ

c. Dung dịch axit, tạo thành muối và nước.

d. Dung dịch bazơ, tạo thành muối và nước.

Viết các phương trình hóa học.

Bài Tập 5 Trang 6 SGK Hóa Học Lớp 9

Có hỗn hợp khí ()(CO_2) và (O_2) làm thế nào có thể thu được khí (O_2) từ hỗn hợp trên? Trình bày cách làm và viết phương trình hóa học.

Bài Tập 6 Trang 6 SGK Hóa Học Lớp 9

Cho 1,6 gam đồng (II) oxit tác dụng với 100 gam dung dịch axit sunfuric có nồng độ 20%.

a. Viết phương trình hóa học.

b. Tính nồng độ phần trăm của các chất có dung dịch sau khoảng thời gian phản ứng kết thúc.

Trên là nội dung cụ thể bài 1 tính chất hoá học của oxit tổng quan về sự phân loại oxit chương 1 hóa học 9. Học sinh tìm hiểu tính Hóa chất và giúp học viên nắm bắt được nền tảng phân loại oxit. Bạn thấy bài học này thế nào, để lại ý kiến đóng góp ngay bên dưới nhé.

3/5 (2 bình chọn)

See also  Tính chất hình thoi? 4 bài tập nhận biết hình thoi