Báo VietnamPlus xin trích giới
thiệu bài (*8*)

…Trong Cương lĩnh xây dựng
quốc gia trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (năm 1991) của Đảng,
mô hình chủ nghĩa xã hội mà nhân dân ta xây dựng đã được phác thảo với sáu đặc
trưng.

Đại hội lần thứ X (2006) của Đảng đã bổ sung, phát triển, làm cho
mô hình chủ nghĩa xã hội Việt Nam toàn diện hơn, gồm tám đặc trưng. Trong Dự thảo
Cương lĩnh (bổ sung và phát triển 2011) Đảng ta tiếp tục xác nhận tám
đặc trưng trên nền tảng phối hợp, bổ sung, phát triển những đặc trưng của chủ nghĩa xã hội trong hai Văn kiện nêu trên.

Các đặc trưng
của chủ nghĩa xã hội mà nhân dân ta xây dựng được nêu trong Dự thảo Cương lĩnh (bổ
sung, phát triển) là thành tựu của quá trình đổi mới, trước hết là thành
quả của đổi mới nhận thức lý luận về chủ nghĩa xã hội, trên nền tảng vận dụng sáng tạo
chủ nghĩa Marx-Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh, phù phù hợp với thực tiễn
Việt Nam trong điều kiện hiện tại. Này là thành tựu của sự phối hợp hài
hòa giữa “cái phổ biến” và “cái đặc thù,” cái chung và cái riêng để tạo
nên một mô hình: chủ nghĩa xã hội Việt Nam .

Tiến trình đổi mới quốc gia đã
và đang thu được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Những đặc
trưng của chủ nghĩa xã hội mà nhân dân ta đang xây dựng đã trổ tài tính ưu việt
của chủ nghĩa xã hội Việt Nam.


– (*8*)Đặc trưng thứ nhất
: dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bình, văn minh

Đây là đặc trưng tổng quát nhất chi phối các đặc trưng khác, bởi nó
trổ tài mục tiêu của chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Ở nước ta, tính ưu việt của chủ nghĩa xã hội
phải được triệu chứng rõ ràng và cụ thể thiết thực, trên nền tảng kế thừa quan niệm
Marx-Lenin về mục tiêu của chủ nghĩa xã hội, đồng thời vận dụng sáng tạo quan niệm
của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Chủ nghĩa xã hội là làm sao cho dân giàu, nước
mạnh…là công bình, hợp lý, mọi người đều được hưởng quyền tự do, dân
chủ, được sống cuộc sống hạnh phúc…

Tính ưu việt của chủ nghĩa xã hội mà
nhân dân ta đang xây dựng phải hướng tới việc hiện thực hóa đầy đủ, đồng
bộ hệ mục tiêu: dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bình văn minh. Tư
tưởng xuyên suốt của cách mạng Việt Nam là độc lập dân tộc nối liền với chủ nghĩa xã hội. So với dân tộc Việt Nam, chỉ có chủ nghĩa xã hội mới đảm bảo cho dân giàu,
nước mạnh, dân chủ, công bình, văn minh thật sự. Đây là khát vọng tha
thiết của toàn thể nhân dân Việt Nam sau thời điểm quốc gia giành được độc lập
và thống nhất Tổ quốc.


– Đặc trưng thứ hai
: do nhân dân quản lý

Tính ưu việt của chủ nghĩa xã hội mà nhân dân ta đang xây dựng trổ tài ở bản
chất ưu việt chính trị của chính sách dân chủ xã hội chủ nghĩa trên nền tảng kế thừa giá
trị quan niệm của chủ nghĩa Marx-Lenin sự nghiệp cách mạng là của quần
chúng; kế thừa những giá trị trong tư tưởng truyền thống của dân tộc của
Chủ tịch Hồ Chí Minh: dân chủ tức là dân là chủ, dân quản lý.

Tính ưu việt của chủ nghĩa xã hội trong đặc trưng vừa nêu còn được trổ tài trong
nhận thức của Đảng ta về việc từng bước hoàn thiện nền dân chủ xã hội chủ nghĩa gắn
liền với việc đảm bảo toàn bộ quyền lực Nhà nước thuộc về nhân dân (nhân
dân là chủ thể của mọi quyền lực).

Dự thảo Cương lĩnh (bổ sung
và phát triển) đã tiếp tục nhất định: “Dân chủ xã hội chủ nghĩa là bản chất của chế
độ ta, vừa là mục tiêu vừa là động lực của sự phát triển quốc gia. Xây
dựng và từng bước hoàn thiện nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, đảm bảo toàn bộ quyền lực
Nhà nước thuộc về nhân dân. Dân chủ phải được thực hiện trong thực tiễn
cuộc sống ở mọi cấp, trên toàn bộ các ngành nghề thông qua hoạt động của
Nhà nước do nhân dân bầu ra và các hình thức dân chủ trực tiếp…”.


– Đặc trưng thứ ba
: có nền kinh tế phát triển cao dựa trên lực
lượng sản xuất hiện đại và chính sách công hữu về các tư liệu sản xuất chủ
yếu.

Đây là đặc trưng trổ tài tính ưu việt
trên ngành nghề kinh tế của chủ nghĩa xã hội mà nhân dân ta đang xây dựng so với các
chính sách xã hội khác.

Dự thảo Cương lĩnh (bổ
sung và phát triển) tiếp tục nhất định: Những tranh chấp vốn có của chủ
nghĩa tư bản, nhất là tranh chấp giữa tính chất xã hội hóa ngày càng cao
của lực lượng sản xuất với chính sách chiếm hữu tư nhân tư bản chủ nghĩa
không chỉ không khắc phục được mà ngày càng trở nên sâu sắc. Khi bàn
về phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa với nhiều hình thức
sở hữu, nhiều thành phần kinh tế.

Đảng ta tiếp tục nhất định quan
điểm: Kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo, kinh tế tập thể không ngừng
được củng cố và phát triển. Kinh tế nhà nước cùng với kinh tế tập thể
ngày càng trở thành nền tảng vững chắc của nền kinh tế quốc dân.

Quan niệm này hoàn toàn nhất quán với đặc trưng trong quan hệ sản
xuất của chủ nghĩa xã hội mà chúng ta đang xây dựng là xác lập dần từng bước chính sách
công hữu. Trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội phải dựa trên chính sách
công hữu về các tư liệu sản xuất hầu hết là một trong những yếu tố đảm
bảo định hướng xã hội chủ nghĩa trong phát triển nền kinh tế thị trường với nhiều
thành phần kinh tế.

See also  Cách tính lãi suất vay ngân hàng theo năm, tháng


– Đặc trưng thứ tư
: có nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc

Tính ưu việt về tiến tiến của chủ nghĩa xã hội mà nhân dân ta đang xây dựng thể
hiện tổng quan, nhân văn của văn hóa nhân loại; ở việc giữ gìn bản sắc
dân tộc (những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc Việt Nam: chủ
nghĩa yêu nước Việt Nam, truyền thống đoàn kết và nhân ái, ý thức về độc
lập, tự do, tự cường dân tộc…).

Xây dựng một nền văn hóa
tiên tiến, mang đậm bản sắc dân tộc đòi hỏi vừa phải tiếp thụ những giá
trị của tinh hoa văn hóa nhân loại, vừa phải kế thừa, phát triển bản sắc
văn hóa của các tộc người Việt Nam, xây dựng một nền văn hóa Việt Nam
thống nhất trong phong phú. Sự phối hợp hài hòa những giá trị tiên tiến với
những giá trị mang đậm bản sắc dân tộc trổ tài tính ưu việt của CNXH
mà nhân dân ta đang xây dựng trên ngành nghề văn hóa, làm cho văn hóa trở
thành sức mạnh nội sinh trọng yếu của phát triển.


– Đặc trưng thứ năm
: nhân loại có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, có điều kiện phát triển toàn diện.

Tính ưu việt của chủ nghĩa xã hội mà nhân dân ta đang xây dựng không chỉ được thể
hiện trong đặc trưng tổng quát dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bình,
văn minh, mà còn được trổ tài qua đặc trưng về nhân loại trong xã hội xã hội chủ nghĩa. Về phương diện nhân loại, chủ nghĩa xã hội đồng nghĩa với chủ nghĩa nhân văn,
nhân đạo: toàn bộ vì nhân loại, cho nhân loại và phát triển nhân loại
toàn diện. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: Muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội thì phải
có nhân loại xã hội chủ nghĩa. Để có nhân loại xã hội chủ nghĩa phải xác nhận và hiện thực hóa
hệ giá trị phản ánh nhu cầu chính đáng của nhân loại trong xã hội xã hội chủ nghĩa
mà nhân dân ta đang xây dựng.

Vận dụng và phát triển sáng tạo
Chủ nghĩa Marx-Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh về nhân loại trong xã hội xã hội chủ nghĩa, Dự thảo Cương lĩnh (bổ sung và phát triển) đã xác nhận hệ giá trị
phản ánh nhu cầu, nguyện vọng thiết thực của nhân loại Việt Nam hiện tại
là: có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, có điều kiện phát triển toàn
diện cá nhân. Tính ưu việt của chủ nghĩa xã hội trổ tài trong đặc trưng này là quan
điểm nhân văn, vì nhân loại, chăm sóc xây dựng nhân loại, phát triển
toàn diện nhân loại (đức, trí, thể, mỹ) của Đảng và Nhà nước ta.


– Đặc trưng thứ sáu
: các dân tộc trong cộng đồng Việt Nam bình
đẳng, đoàn kết, tôn trọng và giúp nhau cùng phát triển.

Đặc
trưng này trổ tài tính ưu việt trong quyết sách dân tộc, khắc phục
đúng các quan hệ dân tộc (theo nghĩa hẹp là quan hệ giữa các tộc người)
trong quốc gia đa dân tộc Việt Nam.

Thực hiện 25 năm đổi mới
quốc gia đã và đang minh chứng tính ưu việt trong quyết sách dân tộc của
Đảng và Nhà nước ta, minh chứng tính ưu việt của chủ nghĩa xã hội trong khắc phục
các quan hệ dân tộc ở Việt Nam. Nhờ đó đã và đang phát huy truyền thống
đại đoàn kết toàn dân tộc, tính đồng thuận trong cộng đồng 54 dân tộc
anh em, chống lại mưu mô chia rẽ dân tộc của các thế lực thù địch.


– Đặc trưng thứ bảy
: có Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của
nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân do Đảng Cộng sản lãnh đạo.

Chủ nghĩa xã hội mà nhân dân ta đang xây dựng trổ tài trong tính ưu việt của Nhà
nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, thực hiện ý
chí, quyền lực của nhân dân, do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo.

Tính ưu việt của một xã hội do nhân dân quản lý gắn bó mật thiết với tính ưu việt của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

Dự thảo Cương lĩnh (bổ sung và phát triển) đã chỉ rõ tính ưu việt của
Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa mà nhân dân ta đang hướng tới xây dựng. Này là:
Nhà nước gắn bó chặt chẽ với nhân dân, thực hiện đầy đủ quyền dân chủ
của nhân dân, tôn trọng, lắng nghe ý kiến của nhân dân và chịu sự giám
sát của nhân dân; có cơ chế và biện pháp kiểm tra, ngăn ngừa và trừng
trị tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí, vô trách nhiệm, lộng quyền, xâm
phạm quyền dân chủ của công dân…


– Đặc trưng thứ tám
: có quan hệ hữu nghị và hợp tác với nhân dân các nước trên toàn cầu.

Chủ nghĩa xã hội mà nhân dân ta đang xây dựng không chỉ trổ tài tính ưu việt
trong các ngành nghề: kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội mà còn trổ tài
trong quan hệ đối ngoại, quyết sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta.

Việt Nam luôn luôn nhất định quan hệ hữu nghị và hợp tác giữ nhân dân
ta và nhân dân các nước trên toàn cầu. Việt Nam là bạn, là partners tin
cậy của các nước trong cộng đồng quốc tế…Đảng và Nhà nước ta chủ trương
hợp tác đồng đẳng, cùng có lợi với tất cả quốc gia, không phân biệt chế
độ chính trị-xã hội khác nhau trên nền tảng những phép tắc cơ bản của
Hiến chương Liên hợp quốc và pháp luật quốc tế.

Việc chủ động,
tích cực hội nhập quốc tế, tham gia tích cực vào các tổ chức, diễn đàn
quốc tế và khu vực đã minh chứng một cách sinh động tính ưu việt của chủ nghĩa xã hội mà nhân dân ta đang xây dựng, trổ tài trong đặc trưng về quan hệ
đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta…/.

See also  Tính thống nhất về chủ đề của văn bản là gì? Ngữ Văn 8

Tại phiên họp sáng 14/1 Đại hội XI của Đảng, ông Lê Hữu Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị-Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh trình bày tham luận “Những đặc trưng thể hiện tính ưu việt của chủ nghĩa xã hội mà nhân dân ta đang xây dựng.”Báo VietnamPlus xin trích giới thiệu bài (*8*)tham luận trên:…Trong Cương lĩnh xây dựng quốc gia trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (năm 1991) của Đảng, mô hình chủ nghĩa xã hội mà nhân dân ta xây dựng đã được phác thảo với sáu đặc trưng.Đại hội lần thứ X (2006) của Đảng đã bổ sung, phát triển, làm cho mô hình chủ nghĩa xã hội Việt Nam toàn diện hơn, gồm tám đặc trưng. Trong Dự thảo Cương lĩnh (bổ sung và phát triển 2011) Đảng ta tiếp tục xác nhận tám đặc trưng trên nền tảng phối hợp, bổ sung, phát triển những đặc trưng của chủ nghĩa xã hội trong hai Văn kiện nêu trên.Các đặc trưng của chủ nghĩa xã hội mà nhân dân ta xây dựng được nêu trong Dự thảo Cương lĩnh (bổ sung, phát triển) là thành tựu của quá trình đổi mới, trước hết là thành tựu của đổi mới nhận thức lý luận về chủ nghĩa xã hội, trên nền tảng vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Marx-Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh, phù phù hợp với thực tiễn Việt Nam trong điều kiện hiện tại. Này là thành tựu của sự phối hợp hài hòa giữa “cái phổ biến” và “cái đặc thù,” cái chung và cái riêng để tạo ra một mô hình: chủ nghĩa xã hội Việt Nam .Tiến trình đổi mới quốc gia đã và đang thu được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Những đặc trưng của chủ nghĩa xã hội mà nhân dân ta đang xây dựng đã trổ tài tính ưu việt của chủ nghĩa xã hội Việt Nam.: dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bình, văn minhĐây là đặc trưng tổng quát nhất chi phối các đặc trưng khác, bởi nó trổ tài mục tiêu của chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Ở nước ta, tính ưu việt của chủ nghĩa xã hội phải được triệu chứng rõ ràng và cụ thể thiết thực, trên nền tảng kế thừa quan niệm Marx-Lenin về mục tiêu của chủ nghĩa xã hội, đồng thời vận dụng sáng tạo quan niệm của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Chủ nghĩa xã hội là làm sao cho dân giàu, nước mạnh…là công bình, hợp lý, mọi người đều được hưởng quyền tự do, dân chủ, được sống cuộc sống hạnh phúc…Tính ưu việt của chủ nghĩa xã hội mà nhân dân ta đang xây dựng phải hướng tới việc hiện thực hóa đầy đủ, đồng bộ hệ mục tiêu: dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bình văn minh. Tư tưởng xuyên suốt của cách mạng Việt Nam là độc lập dân tộc nối liền với chủ nghĩa xã hội. So với dân tộc Việt Nam, chỉ có chủ nghĩa xã hội mới đảm bảo cho dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bình, văn minh thật sự. Đây là khát vọng tha thiết của toàn thể nhân dân Việt Nam sau thời điểm quốc gia giành được độc lập và thống nhất Tổ quốc.: do nhân dân làm chủTính ưu việt của chủ nghĩa xã hội mà nhân dân ta đang xây dựng trổ tài ở bản chất ưu việt chính trị của chính sách dân chủ xã hội chủ nghĩa trên nền tảng kế thừa giá trị quan niệm của chủ nghĩa Marx-Lenin sự nghiệp cách mạng là của quần chúng; kế thừa những giá trị trong tư tưởng truyền thống của dân tộc của Chủ tịch Hồ Chí Minh: dân chủ tức là dân là chủ, dân quản lý.Tính ưu việt của chủ nghĩa xã hội trong đặc trưng vừa nêu còn được trổ tài trong nhận thức của Đảng ta về việc từng bước hoàn thiện nền dân chủ xã hội chủ nghĩa nối liền với việc đảm bảo toàn bộ quyền lực Nhà nước thuộc về nhân dân (nhân dân là chủ thể của mọi quyền lực).Dự thảo Cương lĩnh (bổ sung và phát triển) đã tiếp tục nhất định: “Dân chủ xã hội chủ nghĩa là bản chất của chế độ ta, vừa là mục tiêu vừa là động lực của sự phát triển đất nước. Xây dựng và từng bước hoàn thiện nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, bảo đảm tất cả quyền lực Nhà nước thuộc về nhân dân. Dân chủ phải được thực hiện trong thực tế cuộc sống ở mọi cấp, trên tất cả các lĩnh vực thông qua hoạt động của Nhà nước do nhân dân bầu ra và các hình thức dân chủ trực tiếp…”.: có nền kinh tế phát triển cao dựa trên lực lượng sản xuất hiện đại và chính sách công hữu về các tư liệu sản xuất hầu hết.Đây là đặc trưng trổ tài tính ưu việt trên ngành nghề kinh tế của chủ nghĩa xã hội mà nhân dân ta đang xây dựng so với các chính sách xã hội khác.Dự thảo Cương lĩnh (bổ sung và phát triển) tiếp tục nhất định: Những tranh chấp vốn có của chủ nghĩa tư bản, nhất là tranh chấp giữa tính chất xã hội hóa ngày càng cao của lực lượng sản xuất với chính sách chiếm hữu tư nhân tư bản chủ nghĩa không chỉ không khắc phục được mà ngày càng trở nên sâu sắc. Khi bàn về phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa với nhiều hình thức sở hữu, nhiều thành phần kinh tế.Đảng ta tiếp tục nhất định quan niệm: Kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo, kinh tế tập thể không ngừng được củng cố và phát triển. Kinh tế nhà nước cùng với kinh tế tập thể ngày càng trở thành nền tảng vững chắc của nền kinh tế quốc dân.Quan niệm này hoàn toàn nhất quán với đặc trưng trong quan hệ sản xuất của chủ nghĩa xã hội mà chúng ta đang xây dựng là xác lập dần từng bước chính sách công hữu. Trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội phải dựa trên chính sách công hữu về các tư liệu sản xuất hầu hết là một trong những yếu tố đảm bảo định hướng xã hội chủ nghĩa trong phát triển nền kinh tế thị trường với nhiều thành phần kinh tế.: có nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộcTính ưu việt về tiến tiến của chủ nghĩa xã hội mà nhân dân ta đang xây dựng trổ tài tổng quan, nhân văn của văn hóa nhân loại; ở việc giữ gìn bản sắc dân tộc (những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc Việt Nam: chủ nghĩa yêu nước Việt Nam, truyền thống đoàn kết và nhân ái, ý thức về độc lập, tự do, tự cường dân tộc…).Xây dựng một nền văn hóa tiên tiến, mang đậm bản sắc dân tộc đòi hỏi vừa phải tiếp thụ những giá trị của tinh hoa văn hóa nhân loại, vừa phải kế thừa, phát triển bản sắc văn hóa của các tộc người Việt Nam, xây dựng một nền văn hóa Việt Nam thống nhất trong phong phú. Sự phối hợp hài hòa những giá trị tiên tiến với những giá trị mang đậm bản sắc dân tộc trổ tài tính ưu việt của CNXH mà nhân dân ta đang xây dựng trên ngành nghề văn hóa, làm cho văn hóa trở thành sức mạnh nội sinh trọng yếu của phát triển.: nhân loại có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, có điều kiện phát triển toà
n diện.Tính ưu việt của chủ nghĩa xã hội mà nhân dân ta đang xây dựng không chỉ được trổ tài trong đặc trưng tổng quát dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bình, văn minh, mà còn được trổ tài qua đặc trưng về nhân loại trong xã hội xã hội chủ nghĩa. Về phương diện nhân loại, chủ nghĩa xã hội đồng nghĩa với chủ nghĩa nhân văn, nhân đạo: toàn bộ vì nhân loại, cho nhân loại và phát triển nhân loại toàn diện. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: Muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội thì phải có nhân loại xã hội chủ nghĩa. Để có nhân loại xã hội chủ nghĩa phải xác nhận và hiện thực hóa hệ giá trị phản ánh nhu cầu chính đáng của nhân loại trong xã hội xã hội chủ nghĩa mà nhân dân ta đang xây dựng.Vận dụng và phát triển sáng tạo Chủ nghĩa Marx-Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh về nhân loại trong xã hội xã hội chủ nghĩa, Dự thảo Cương lĩnh (bổ sung và phát triển) đã xác nhận hệ giá trị phản ánh nhu cầu, nguyện vọng thiết thực của nhân loại Việt Nam hiện tại là: có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, có điều kiện phát triển toàn diện cá nhân. Tính ưu việt của chủ nghĩa xã hội trổ tài trong đặc trưng này là quan niệm nhân văn, vì nhân loại, chăm sóc xây dựng nhân loại, phát triển toàn diện nhân loại (đức, trí, thể, mỹ) của Đảng và Nhà nước ta.: các dân tộc trong cộng đồng Việt Nam đồng đẳng, đoàn kết, tôn trọng và giúp nhau cùng phát triển.Đặc trưng này trổ tài tính ưu việt trong quyết sách dân tộc, khắc phục đúng các quan hệ dân tộc (theo nghĩa hẹp là quan hệ giữa các tộc người) trong quốc gia đa dân tộc Việt Nam.Thực hiện 25 năm đổi mới quốc gia đã và đang minh chứng tính ưu việt trong quyết sách dân tộc của Đảng và Nhà nước ta, minh chứng tính ưu việt của chủ nghĩa xã hội trong khắc phục các quan hệ dân tộc ở Việt Nam. Nhờ đó đã và đang phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, tính đồng thuận trong cộng đồng 54 dân tộc anh em, chống lại mưu mô chia rẽ dân tộc của các thế lực thù địch.: có Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân do Đảng Cộng sản lãnh đạo.Chủ nghĩa xã hội mà nhân dân ta đang xây dựng trổ tài trong tính ưu việt của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, thực hiện ý chí, quyền lực của nhân dân, do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo.Tính ưu việt của một xã hội do nhân dân quản lý gắn bó mật thiết với tính ưu việt của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.Dự thảo Cương lĩnh (bổ sung và phát triển) đã chỉ rõ tính ưu việt của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa mà nhân dân ta đang hướng tới xây dựng. Này là: Nhà nước gắn bó chặt chẽ với nhân dân, thực hiện đầy đủ quyền dân chủ của nhân dân, tôn trọng, lắng nghe ý kiến của nhân dân và chịu sự giám sát của nhân dân; có cơ chế và biện pháp kiểm tra, ngăn ngừa và trừng trị tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí, vô trách nhiệm, lộng quyền, xâm phạm quyền dân chủ của công dân…: có quan hệ hữu nghị và hợp tác với nhân dân các nước trên toàn cầu.Chủ nghĩa xã hội mà nhân dân ta đang xây dựng không chỉ trổ tài tính ưu việt trong các ngành nghề: kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội mà còn trổ tài trong quan hệ đối ngoại, quyết sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta.Việt Nam luôn luôn nhất định quan hệ hữu nghị và hợp tác giữ nhân dân ta và nhân dân các nước trên toàn cầu. Việt Nam là bạn, là partners tin cậy của các nước trong cộng đồng quốc tế…Đảng và Nhà nước ta chủ trương hợp tác đồng đẳng, cùng có lợi với tất cả quốc gia, không phân biệt chính sách chính trị-xã hội khác nhau trên nền tảng những phép tắc cơ bản của Hiến chương Liên hợp quốc và pháp luật quốc tế.Việc chủ động, tích cực hội nhập quốc tế, tham gia tích cực vào các tổ chức, diễn đàn quốc tế và khu vực đã minh chứng một cách sinh động tính ưu việt của chủ nghĩa xã hội mà nhân dân ta đang xây dựng, trổ tài trong đặc trưng về quan hệ đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta…/.

See also  Các bài toán tính nhanh lớp 6-trọn bộ bài luyện tập tính nhanh